Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 08. 25

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2022.08.25.

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A szociális ellátások formái

1. § (1) Pénzbeli ellátások:

a) rendkívüli települési támogatás

b) időszakos települési támogatás

c) ápolási települési támogatás

d) temetési települési támogatás

(2) Természetbeni ellátás: köztemetés

(3) Alapszolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

Hatásköri rendelkezések

2. § (1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, valamint a polgármester gyakorolják.

(2) A Képviselő-testület dönt:

a) rendkívüli települési támogatás

b) időszakos települési támogatás

c) ápolási települési támogatás

d) köztemetés megállapításáról

e) másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről

(3) A polgármester dönt:

a) temetési települési támogatás

b) étkeztetés,

Rendkívüli települési támogatás

3. § Alkalmanként legfeljebb 100.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyt, aki a Szt. 45. § (4) bekezdésében felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri anyagi segítségre szorul és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személy esetén 200 %-át.

Időszakos települési támogatás

4. § (1) Az Szt. 45. § (4) bekezdésében felsorolt valamely körülmény miatt időszakos vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft/hó.

Ápolási települési támogatás

5. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. évét betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha a kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

(2) A támogatás határozatlan időre szól, indokolt esetben – pl. ha az ápolt önmaga ellátására képtelen állapota csak időszakosan áll fenn - határozott időre is megállapítható. A határozott idejű támogatás három hónapnál rövidebb nem lehet.

6. § (1) A támogatás összege a mindenkori nyugdíjminimum 80 %-ával egyezik meg.

(2) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő naptól kell megállapítani.

(3) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni.

7. § (1) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben.

8. § Az ápoló a beteg személy ápolása, gondozása körében köteles:

a) az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta ellátni, gondozni,

b) gondoskodni az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi intézménybe kísérni, szállítani, orvost kihívni, gyógyszert kiváltani, az alapvető, otthoni ápolási feladatokat elvégezni)

c) gondoskodni az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról,

d) a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartani,

e) gondoskodni az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról,

f) lehetővé tenni az ápolás körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve megbízottja részére

9. § (1) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette.

(2) Amennyiben az ápoló a támogatásra nem jogosult:

a) az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időponttól,

b) egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése hónapjának utolsó napjával kell a támogatás folyósítását megszüntetni,

c) Az ápolt személy halála esetén a támogatás folyósítását a halál időpontja hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni,

Temetési települési támogatás

10. § (1) Temetési települési támogatásra jogosult az a település területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, e címen életvitelszerűen élő személy, aki elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.

(2) A temetési települési támogatás összege 20.000 Ft.

(3) Halálesetre tekintettel igényelt települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

Köztemetés

11. § A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja.

Étkeztetés

12. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni,, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk miatt rászorult 65 életévet betöltött személyek,

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:

ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,

bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:

ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,

d) szenvedélybetegük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra

e) hajléktalanok

(2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díja kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az étkeztetés térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe veő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

Házi segítségnyújtás, családsegítés

13. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási és családsegítési feladatot a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján látja el.

Eljárási rendelkezések

14. § (1) A települési támogatás iránti kérelmeket a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyet a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A települési támogatás hivatalból is megállapítható.

(2) A kérelemhez csatolni kell az Szt.-ben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott feltételeket hitelt érdemlően igazoló iratokat. Amennyiben a kérelmező a kért iratokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja rendelkezésre, a kérelmet el kell utasítani, kivéve, ha az eljárás hivatalból folytatható.

(3) A kérelemhez minden olyan iratot, dokumentumot mellékelni kell, amely a jogosultság bizonyítására alkalmas. Az eredeti dokumentumokról a Hivatal – csak a kérelem elbírálásánál, dokumentálásánál felhasználható – másolatot készíthet az eredeti dokumentum egyidejű visszaszolgáltatásával.

(4) Jövedelem igazolására nyilatkozat csak rendkívüli esetben és akkor fogadható el, ha a kérelmező alkalmi munkából él, vagy a települési támogatásra okot adó rendkívüli esemény ezt indokolttá teszi. Ebben az esetben a kérelmező utólag is kötelezhető az iratok benyújtására.

(5) Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő megjelölésével- hiánypótlásra kell felhívni.

(6) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha életkörülményeit az önkormányzat már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges változást.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(8) A megállapított ellátások kifizetésének rendje:

a) A havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást december 30-áig kell folyósítani

b) Ha a támogatás térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezetéül szolgál, akkor az átutalható az arra jogosult számlájára, ahol a kötelezettség fennáll.

c) Természetbeni támogatás esetén az átvehető a határozatban megjelölt helyen.

(9) Jogosulatlanul igénybe vett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

15. § A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2) – (6) bekezdéseinek előírásait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/2015.(V.28.), 3/2017.(III.23.), 10/2017.(XII.16.), 13/2017.(XII.6.), 2/2019.(II.19.), 4/2020.(III.12.), 6/2021.(IX.7.) és a 9/2021.(X.27.) önkormányzati rendelet.