Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 01

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.01.

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya Hidas Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, kormányzati funkcióira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervei:

a) Hidasi Polgármesteri Hivatal, 7696 Hidas, Kossuth L.50/II.

b) Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7696 Hidas, Petőfi S. u. 2.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 392.153.326.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 392.153.326.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

3. § (1) Hidas Község Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi

a)2 helyi adó bevételének összege: 453.900.000.-Ft

b) az állami támogatás összege: 171.205.845.-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklet,

c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 1. melléklete, és 2. melléklete

d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklet

e) európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben

f) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 8. melléklet

g) címrendjét a rendelet 1. melléklet

h) az Önkormányzat és költségvetési szervi 2023. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és több éve kihatással járó feladatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(2)3 A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését az irányító szerv 58.213.697.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 58.213.697.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A 2023. évi köztisztviselői illetményalapot a képviselő-testület a 14/2022. (XI.29.) önkormányzati rendeletében 50.000.- Ft-ban állapította meg.

(4)4 A Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2023. évi költségvetését az irányító szerv 115.373.907.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 115.373.907.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 16. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

(5) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg: személyi juttatások közül a külső személyi juttatások, a költségtérítések, dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 500 000 Ft, beruházási, felújítási kiadások abban az esetben ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1.000.000.- Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

9. §5 Az önkormányzat a helyi civil szervezeteket az alábbiak szerint támogatja: Hidasi Néptáncegyesület 320.000.-Ft, Egységes Sportegyesület Hidas 500.000.- Ft, Hidasi Tájházért Egyesület 100.000.- Ft, Hidasi Polgárőr Egyesület 80.000.-Ft

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

11. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetői előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti, és a végrehajtott előirányzat-módosításról az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében ad számot.

(2) A többletbevétel felhasználására a képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részre 100.000.Ft értékhatárig előzetes engedélyt ad.

(3) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(4) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv által történő felülvizsgálatot követően előirányzat-módosítás után használható fel.

(5) Fentieken túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, járulék, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.

12. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az Alapító Okiratban meghatározott feladataikat látják el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

13. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 1. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

15. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

16. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1. napjától alkalmazandóak.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 10. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve,

e) 12. melléklet : Az önkormányzat 2023. állami támogatásokból származó bevételei

f) 14. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A 2. § a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (4) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (4) bekezdése a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 9. § a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 15. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 16. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.