Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról

2023.01.01.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület-használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településrendezési, településképi, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatát.

2. § (1) [2]A rendelet hatálya Mélykút város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetre, aki, amely a 2. § (1) bekezdésben írt közterületet rendeltetéstől eltérően használja.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az országos, illetve a helyi közúthálózatba tartozó közutakra, kerékpárutakra, gyalogutakra. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet külön jogszabály szerint a közút kezelőjéhez kell benyújtani.

(4) A kereskedő üzlet nélkül közterületen a külön jogszabályban meghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékekre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti.

(5) E rendelet rendelkezései nem érintik a piaci és a vásári helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díjfizetésre vonatkozó külön rendelkezések hatályát.

(6) [3]A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat Mélykút Város Polgármestere (továbbiakban: engedélyező) látja el.

Értelmező rendelkezések

3. §1 E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéséket kell alkalmazni.

b) Alkalmi vásár: néhány napos, általában rendezvénnyel összekötött árusítás.

c) Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült építmény, illetve könnyen eltávolítható szabadon álló vagy telepített építmény.

d) Alkalmi és mozgó árusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellet, de annál lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal – 1-30 napot meg nem haladó – mobil vagy hordozható berendezésből történő közterületi árusítási lehetőség.

e) Hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők figyelmét felhívja valamilyen eseményre, gyártmányra, létesítményre, szolgáltatásra, termékre.

f) Önálló hirdető-berendezés: minden olyan hirdető-berendezés, ami nem építmény falán vagy kerítésen található.

g) Hirdető: akinek érdekében a plakát (hirdetés) kihelyezésre került, illetve aki a plakát (hirdetés) kihelyezését megrendeli.

h) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú, élvezeti cikként forgalomba hozott ital, ide nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkoholtartalmú palackozott üdítőitalokat.

8a. [4]Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 17. pontjában meghatározott fogalom

h) Közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében végzett tevékenység

h) Jótékonyság: érték, amely által önzetlenül nyújtanak segítséget

h) Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy.

II. Fejezet

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAI

4. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) - 6. § (3) bekezdésében szabályozott esetek kivételével - engedély szükséges.

(2) A közterület-használati engedély jogosultja (továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék és szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni. Amennyiben a közterület használója ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester azt a használó költségére elszállítatja. A mobil, mozgatható árusítóhelyet naponta – az árusítás befejezése után – a közterületről el kell távolítani.

(3) Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és azt ellenőrzés esetén kérésre felmutatni. Plakátok- és hirdetések elhelyezésére szolgáló berendezéseken és hirdető-berendezéseken – a berendezésen jól látható, a hirdetményekkel el nem takart helyen – fel kell tüntetni a közterület használati engedély számát.

(4) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.

5. § (1)2 Plakátot, hirdetést elhelyezni csak az erre a célra kialakított berendezésen, táblán lehet a tulajdonos, illetve a kezelő engedélyével. A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §- ban foglaltak az irányadóak.

(2) Tilos plakátot, hirdetést elhelyezni az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő módon (élő fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világító berendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelzőberendezésekre, közlekedési jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, autóbuszvárókra).

5/A. §[5]

A közterület filmforgatási célú használata

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, Mgtv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A filmforgatási célú közterület-használat nem engedélyezhető az Önkormányzat által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények területére illetve időtartamára.
(4) Filmforgatás céljából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a Petőfi tér.
(5) A filmforgatási célú közterület használat céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgalmazást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követő 15 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell. Ilyen esetben a közterület-használati engedély időtartamát olyan időtartamban kell meghosszabbítani, amely alatt a filmforgatás akadályoztatva volt.
(6) A filmforgatási célú közterület-használat során az engedélyes az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:
a) köteles a filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését folyamatosan biztosítani,
b) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
(7) A filmforgatási célú közterület-használatért fizetendő közterület használat díj mértéke megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(8) Az oktatási célokat szolgáló filmalkotások filmforgatási célú közterület használata esetén az engedélyes mentes a közterület használat díj megfizetése alól.

A közterület-használat engedélyezése

6. § (1) A közterület-használat engedélyezése céljából közterület-használati engedély (továbbiakban: engedély) iránti kérelmet kell benyújtani.

(2) Engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére;

b) árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére;

c) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető- berendezés elhelyezésére;

d) [6]

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

f) [7] alkalmi és mozgó árusításra, mozgóbolti kereskedelmi tevékenységre, javító-szolgáltató tevékenységre, felvásárlás folytatásához;

g) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra;

h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára;

i) mezőgazdasági termény tárolásához;

j) mezőgazdasági célú hasznosításhoz.

(3) Nem kell közterület-használati engedély

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához;

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be;

e) köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezésére;

f) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére;

g) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatát és a közlekedést nem zavarja;

h) életveszélyes építmények biztonságos lehatárolásához szükséges eszközök elhelyezéséhez;

i)3 [8] Mélykút Város Önkormányzat rendezvényeinek szervezéséhez, valamint az ezen rendezvényeken történő kereskedelmi tevékenység folytatásához,

j) [9] 30 napot meg nem haladóan az üzemképes, használatban lévő munkagépek közterületen történő elhelyezéséért.

Az engedély iránti kérelem

7. § (1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) [10]Ha a közterület állandó jellegű használata építési (Iétesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (Iétesítési) engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az építtetőnek kell megkérni.

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű, használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó, lakó- (szék-, telep-) helyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni;

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély),

e) vendéglátó-ipari előkertnél a vázlatrajzon kívül nyilatkozatot a nyitva tartás időtartamáról,

f) az építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogerős építési engedély másolatát és a záradékolt műszaki tervek másolatát.

Szakhatóságok és közművek közreműködése

8. § A polgármester szükség esetén - a központi jogszabályokban meghatározott keretek között - az illetékes szakhatóság, illetve a közmű üzembentartójának hozzájárulását kéri az engedély kiadásához.

Az engedély megadása

9. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatot, a községrendezési tervet, a községképi és műemlékvédelmi, a környezetvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok és a közművek üzemeltetőinek hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.

(2) A közterület-használat

a) állandó jelleggel – határidő nélkül – vagy

b) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig – engedélyezhető.

(3) A közterület-használat - az 7. § (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(4) Nem adható közterület-használati engedély

a) az üzemképtelen vagy használaton kívüli gépjárművek, munkaeszközök, továbbá,

b) fel nem használt építési és egyéb anyag közterületen való tárolására;

c) háztartási vagy kommunális szemét közterületen történő tárolására;

d)4 mutatványos tevékenység folytatásához, ha a mutatványos a berendezés műszaki alkalmasságát igazoló tanúsítványt nem tudja bemutatni (7/2007.(I.22.) GKM rendelet);

e) 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű közterületen való tárolására;

f) a temetők ingatlan-nyilvántartásában rögzített telekhatárától számított 50 m-en belüli közterületen virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk forgalmazására;

g) [11]ha valószínűsíthető, hogy az engedélyezett közterület-használat az élet- és közbiztonságot, az egészséget, a közlekedés biztonságát és zavartalanságát veszélyeztetné vagy környezetvédelmi jogszabályokba ütközne,

h) napraforgó, kukorica, mák, továbbá az 1 métert meghaladó nagyságúra növő növényi kultúrák ültetésére.

(5) Nem adható közterület-használati engedély árusító-szolgáltató épületek-pavilonok elhelyezésére

a)5 az 55. számú főközlekedési út átmenő szakasza mentén, a 6449 Mélykút, Nagy utca 409/1. hrsz-ú területtel szemben lévő saroktelek kivételével;

b) a Petőfi téren.

Az engedély tartalma

10. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (szék-, telep-) helyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyét, módját és mértékét,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat illetve építési engedély számát,

e) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat;

f) az engedély megszüntetése vagy visszavonása, illetve a határozott időre szóló közterület-használati engedély megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását; a kártalanítási igény kizárásával;

g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás csak a baleset-, munka- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(3) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó hozzájárulásban elő kell írni, hogy a hatályos jogszabályi tilalomba ütköző reklám- és hirdetési tevékenység nem folytatható.

Az engedély érvénye

11. § (1) Az engedély

a) a meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg,

c) visszavonásig

érvényes.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság megszűnik.

(3) A határozott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, amennyiben az engedély időtartama alatt a terület más célú igénybevételére nem kerül sor. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

Közterület-használati díj

12. § (1)6 Az engedélyes a közterület-használatért az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt esetben és mértékben díjat köteles fizetni. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt – nem neki felróható – hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

(3) A kötelezettség megállapítása során:

a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni;

b) reklámtábla elhelyezésénél a reklámmal borított felület nagysága az irányadó;

c) minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.

(4)7 [12]A közterület-használati díj az önkormányzat közhatalmi bevétele. A közterület-használati díjat kérelmező a kérelmében meghatározott időtartamra egy összegben, a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni az önkormányzat számlájára. Határozatlan időre kért engedély esetén kérelmező a tárgyévre, illetve annak időarányos részére járó díjat köteles megfizetni a kérelem benyújtásakor, majd ezt követően a tárgyév január 15. napjáig köteles a tárgyévi díjat befizetni az önkormányzat számlájára. Amennyiben a kérelmező valamilyen oknál fogva nem kap közterület-használati engedélyt, a befizetett összeget az önkormányzat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül visszafizeti kérelmező részére.

(5) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól felmentés – sem részben, sem egészben – nem adható.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

13. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére;

b) a közműveknek (elektromos, gáz, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére;

c) [13]

d) a vasútnak, továbbá a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatok ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére;

e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után;

f) olyan reklámhordozók után, amely dolgok egyben közhasznú célokat is szolgálnak (pl. vállalkozó által ingyenesen felállított pihenőpad, amelyen reklámfeliratot helyez el);

g)8 a mezőgazdasági célú hasznosítás iránt

h)9 jótékony és közcélú tevékenységhez;

i)10 közcélú beruházás, köztárgyak elhelyezése esetén.

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

14. § (1) A közterület-használat közérdekből - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelmére - lehetőleg másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) [14]Árusító- és egyéb fülkék, pavilonok (a továbbiakban: épület) építése esetén az engedélyesnek garanciát kell adni arra, hogy épület 3 éven keresztül fennmaradhat.

(3) Amennyiben a közterületre - a garantált időtartamon belül - közérdekből halaszthatatlanul szükség van, az épületet az engedélyes tartozik elbontani, de ilyen esetben az önkormányzat kártérítési felelősséggel tartozik.

(4) Ha az épületet az engedélyes saját elhatározásából szünteti meg, az önkormányzat kártérítési felelősséggel nem tartozik. A garantált idő letelte előtt 15 nappal kérni lehet annak meghosszabbítását.

(5)11 Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. E rendelkezés szerint kell eljárni az épületek esetében is. Az önkormányzat kártérítési felelősséggel ilyen esetben sem tartozik.

(6) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(7) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(8) Ha a közterület-használat az (5) vagy (6) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

Vegyes rendelkezések

15. § (1) [15]

(2) [16]A közterület-használati eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.

III. Fejezet

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

16. §[17]

A rendelet hatálybalépése

17. § Ez a rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/1994.(VII.1.) rendelet, valamint az azt módosító 16/1994.(VIII.15.), 18/1996.(XII.20.), 17/1997.(XII.20.), 6/1999.(VI.1.), 6/2000.(V.15.), 20/2005.(X.26.) és 24/2006.(XI.29.) rendelet hatályát veszti.

1

A 3. § a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (3) bekezdés i) pontja a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (4) bekezdés d) pontja a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (5) bekezdés a) pontja a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. § (1) bekezdése a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 12. § (4) bekezdése a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 13. § g) pontja a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. § h) pontját a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

10

A 13. § i) pontját a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

11

A 14. § (5) bekezdése a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.