Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2022. 08. 13

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2022.08.13.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § A rendelet (a továbbiakban: TKR) célja Deszk Község egyedi építészeti-településépítészeti arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti-, településképi-, településszerkezeti értékeinek, a térség kiemelkedő hagyományainak, az ott élt és élő emberek tudását és kultúráját hitelesen tükröző épített és természeti környezetének a lakosság bevonásával kialakított konszenzuson alapuló, lehető legteljesebb megőrzése, továbbéltetése és átörökítése.

2. A rendelet hatálya és alkalmazása

1/A. § (1) Jelen TKR hatálya Deszk Község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) Jelen TKR alkalmazása az 1. függelék szerinti vonatkozó jogszabályok jegyzékében felsorolt, mindenkor hatályos, magasabb szintű jogszabályok előírásaival együtt, a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt történhet.

3. Értelmező rendelkezések

1/B. §1 A TKR alkalmazásában:

1. környezeti mintaelem: az illeszkedés érdekében példaként tekintendő, paramétereiben és formai jellemzőiben mintaként kezelendő épület, vagy épületrészlet;

2. főhomlokzat: az épület közterület/közút felőli, esztétikusan kialakított, burkolattal, nyílászárókkal tagolt, több színt és anyagot is tartalmazó homlokzata.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

4. A helyi védelem feladata, általános szabályai

2. § (1) Deszk területén védeni kell a művi és természeti környezetet, ezen belül a történetileg kialakult építészeti, településképi, településszerkezeti hagyományokat, jellegzetességeket, az épített környezet értékeit.

(2) A helyileg védett objektumok tömegét, homlokzatát, tetőformáját, anyaghasználatát eredeti kialakításukban kell megtartani, illetve felújításkor abba visszaállítani.

(3) Helyileg védett épület külső megjelenését (homlokzat, tömeg-, tetőforma, tetőfelépítmény, kémény, stb.) módosító beavatkozás esetén hagyomány- és tájidegen anyaghasználatot és színválasztást (pl.: hullámpala, vagy fémlemez tetők és kerítések, harsány, ún. „neon”- és erőteljes „tiszta”-színek, stb.) nem alkalmazható.

(4) Védett épületre kiadott bárminemű engedélyről értesíteni kell a helyi önkormányzatot is.

(5)2 A 3. mellékletben kijelölt, térségi jelentőségű tájképvédelmi területen – 4,5 m épületmagasság, és/vagy 200 m2 beépített terület fölött, a környezeti illeszkedés igazolására – látványterv készítése kötelező.

4/A. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai

3. § (1) Védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére bárki javaslatot tehet. A polgármesterhez benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell az építmény/terület adatait (utca, hsz., hrsz., tulajdonos, kezelő, stb.), az építmény védetté nyilvánítás szempontjából lényegesnek tartott részeiről készített fotókat, helyszínrajzot

(2) A kérelmet a polgármester a Képviselő-testülettel egyezteti, majd annak támogatása esetén értékvizsgálatot készíttet az érintett ingatlanról (területről), amely annak település- és építészettörténeti, építészeti és műszaki jelentőségét, illetve állapotát mutatja be.

4. § (1) A helyi védelem alatt álló ingatlanokról naprakész nyilvánítást kell vezetni, amelyet a polgármester felügyel.

(2) A helyi egyedi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a helyi védelem alatt álló építészeti érték megsemmisült, vagy

b) a 3. § (2) bekezdésben előírt értékvizsgálatban foglaltak szerint a védelem megszüntetése indokolt.

(3) Helyileg védett épület bontása csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges:

a) bontási dokumentáció (rajz és fotó)

b) a védettséget megszüntető önkormányzati döntés (határozat) másolata.

(4) A fentieket nem teljesítő esetben a bontás, vagy átalakítás jogszabálysértésnek minősül, amely a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után.

4/B. Önkormányzati kötelezettségek

5. § (1) A helyi védelemre irányuló eljárás jelen rendelet módosításával történhet.

(2) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,

b) a védetté nyilvánításra, megszüntetésre javaslattevőt.

(3) Területvédelem esetén a helyben szokásos módon, közszemlére tétel, illetve a sajtó útján is közölhető a védetté nyilvánítás, illetve a megszüntetés.

(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés „jogi jellegként” való feljegyzését –a Képviselő-testületi döntés hatálybalépésétől számított 15 napon belül –az önkormányzat jegyzője kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál.

(5) Az építészeti örökség jelen rendelettel meghatározott körén kívüli elemei a továbbiakban akkor kerülnek helyi védelem alá, ha a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján védetté nyilvánítja azokat.

5. A helyi területi védelem

6. § (1)3 Deszk közigazgatási területén helyi területi védelem alatt álló terület az 1. mellékletben meghatározott, illetve kijelölt településrész.

(2) A helyi területi védelem hatálya kiterjed:

a) a területen álló épületegyüttes karakterének (forma, anyaghasználat, színvilág és azok együttese) megőrzésére,

b) a hajdani kastélypark romantikus jellegének fenntartására, az utóbb létesített, oda nem illő elemektől való megtisztítására.

6. A helyi egyedi védelem jegyzéke

7. § (1)4 Deszk közigazgatási területén helyi egyedi védelem alatt állnak a 2. mellékletben meghatározott

a) építmények

b) köztéri alkotások.

(2) A helyi védettség a teljes épületre/köztárgyra, azaz annak tömegformálására, homlokzati kialakítására, külső anyaghasználatára és színezésére terjed ki.

7. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

8. §5 A 2. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarban tartani, állapotát megóvni. Az adott építészeti örökség használata, illetve a rajta végzett építési tevékenység nem veszélyeztetheti fennmaradását, továbbá a védelem alatt álló jellegzetességeit.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

9. § (1) Településképi szempontból meghatározó terület Deszk jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó, lehatárolható része.

(2)6 Deszk közigazgatási területén településképi szempontból meghatározó területek a 4. mellékletben megnevezett, illetve kijelölt településrészek.

(3)7 Deszk község településképi szempontból meghatározó területei:

a) Helyi védelem alatt álló terület;

b) Községközponti terület;

c) Hagyományos és újabb beépítésű terület;

d) Fejlesztési terület;

e) Gazdasági fejlesztési terület;

f) Külterületi beépítésre szánt terület és a beépíthető mezőgazdasági terület.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

10. § A település teljes közigazgatási területére – az építmények anyaghasználatára vonatkozó – követelmények a következők: Tilos

a) telek homlokvonalától 20 méteren belül álló és a csatlakozó közterületről látható homlokzat színezése esetén a hagyományos földszínektől eltérő, harsány („neon”) színezés,

b)8 kék, piros és hagyományos földszínektől eltérő, harsány („neon”) színezésű festett fémlemez tetőhéjazatot, illetve ezen anyagokból egyéb, közterületről látható építményrészt (burkolatot, kerítést, stb.) építeni.

9. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó kötelező területi követelmények

11. § (1)9 A településképi szempontból meghatározó – a 4. mellékletben megnevezett, illetve kijelölt területeken – a község kialakult településszerkezete, jellemzően szabályos tömb- és telekstruktúrája, utcavonal-vezetése, a máig fennmaradt közterületi öblösödések, teresedések megőrzendők.

(2)10

(3) Az utak menti zöldsávokban utcánként egységes fafajú, legalább egyoldali fasor telepítendő, ill. a meglévő fasorok kiegészítendők a (4) pontban előírt fajok felhasználásával.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt területeken utcafásításra, pótlásra, cserére az önkormányzat jóváhagyásával kerülhet sor. Utcafásításra, pótlásra ill. cserére javasolt fafajok: ezüsthárs (Tilia tomentosa), ostorfa (Celtis occidentális), csörgőfa (Koelreuteria paniculata), magas kőris (Fraxinus excelsior) és vérszilva (Prunus cerasifera „Nigra”). Szűk utcákban ill. a légvezetékek alatt díszkörte (Pyrus nivalis „Kartalia”) és piros virágú galagonya (Crataegus oxyacantha „Paul’ s Scarlat) telepítendő.

(5)11 A gazdasági fejlesztési területen a 43. sz. főút felől az előkertben hulladékot tárolni, és hulladékgyűjtőt elhelyezni tilos.

(6)12 A településképi szempontból meghatározó területeken – kivéve a külterületi beépítésre szánt és beépíthető mezőgazdasági területeken – lévő telkek előtti utcai telekhatár és a közterületi út telek felőli széle közötti terület kialakítására vonatkozó szabályok az alábbiak:

a) A telekhez tartozó gépjárműbejáró közterület csatlakozási szintjét (járdaszintet) a kétoldali, szomszédos telkek előtti járdák szintjének, a környezet természetes lejtésének és az út szintjének a kötelező szakmai konzultáció során megadott mértéke alapján kell kialakítani. A járdában tereplépcső, lépcső, fellépő kialakítása tilos.

b) A telek utcafronti határától merőlegesen mért, azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterületi részén járdát kiselemes térburkolattal, beton lapokkal, helyszíni beton-, vagy aszfalt burkolattal lehet kialakítani. Amennyiben burkolat nem készül ezt a területet csak füvesíteni szabad, egyéb növényt ültetni tilos.

c) A gépjárműbejáróról a járdára nem vezethető vissza a felfogott csapadékvíz, azaz a járda – vagy a járdának fenntartott, a telek utcafronti határától merőlegesen mért, és azzal párhuzamos, 1,20 m szélességű közterület - szélességben a közterületen lévő út felé a gépjárműbejárót min. 1,5 – max. 2,0%-os lejtéssel kell kialakítani.

d) A gépjárműbejáróról az útra nem vezethető vissza a felfogott csapadékvíz, azaz az úttól mért min. 1,00 m szélességben a közterületen lévő úttól az azonos oldalon lévő járda felé min. 1,5 – max. 2,0%-os lejtéssel kell kialakítani a gépjárműbejárót úgy, hogy ebben az 1,00 m-es sávban – az e pontban meghatározott lejtésen túl - szintkülönbség nem lehet.

e) Ha a gépjárműbejáró nem szilárd burkolttal, hanem kiépített szegélyek között betömörített kőzúzalékkal, vagy kaviccsal kerül megépítésre, úgy a gépjárműbejáró szegélyeinél is alkalmazni kell a c-d) pontokban rögzített lejtésviszonyokat – függetlenül a gépjárműbejáró felületének vízáteresztő képességétől.

9/A. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

12. § A helyi védelem alatt álló terület (Gerliczy kastély és parkja) egyedi építészeti követelményeit jelen rendelet 15. és 16. § előírásai tartalmazzák.

10. A községközponti területre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

13. § (1)13 A 4. mellékletben körülhatárolt községközponti területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények (tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat) betartása és az illeszkedés érdekében az ún. környezeti mintaelem paramétereit és formai jellemzőit kell alapul venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mintaelem: a szomszédos (legközelebbi beépített telken álló) épület, valamint egyéb épületrészlet (kerítés, kapu, kirakatszekrény, stb.) közül a jobb műszaki állapotú, várhatóan hosszabb ideig fennmaradó épület, épületrészlet (továbbiakban: épület), a következők kivételével:

a) az egyik szomszédos épület helyi védelem alatt áll, vagy

b) mindkét szomszédos épület avult állagú, átépítésük rövidtávon esedékes, vagy

c) a jobb műszaki állapotú épület tömegaránya, formavilága és anyaghasználata igénytelen, alacsony építészeti színvonalú.

(3) A felsorolt kivételek esetében a környezeti mintaelem kiválasztása – a (2) bekezdésben azonos betűvel jelzett kivételre vonatkoztatva, és azzal együtt értelmezve – a következők szerint történhet:

a) műszaki állapotától függetlenül mindig a védett épület a meghatározó,

b) a közvetlen szomszéd helyett a legközelebbi következő szomszédos épület a meghatározó,

c) ebben az esetben választható az avultabb állagú, vagy a nem közvetlenül csatlakozó – de a tömbben álló – településképi szempontból megfelelő szomszédos épület is, azonban a lehetőségek szerint korrigálni kell a környezetet vizuálisan lerontó, igénytelen szomszédos épület kedvezőtlen adottságait is (pl.: tűzfaltakarás),

(4) Az épületek homlokzati megformálásánál az örökölt – a település területén fellelhető – építészeti arányrendszer alapszabályait kell alkalmazni, illetve érvényesíteni.

(5)14 A területen álló építmények tetőfedésére –közterületről látható helyen – hullámpala nem alkalmazható.

(6) A meglévő értékes növény-, illetve faállomány megvédendő és megőrzendő, az érintett területre készített dendrológiai szakvélemény alapján.

(7)15 A községközponti területen az új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(8)16 A községközponti területen épülő közhasználatú épületeknél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(9)17 A községközponti területbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál a hagyományos földszínektől eltérő, harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.

10/A. A hagyományos és újabb beépítésű falusias területre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14. §18 (1) A hagyományos és újabb beépítésű területre vonatkozó, egyedi építészeti követelményeket a 13. § (1)-(5) bekezdésében foglalt előírások tartalmazzák.

(2) A hagyományos és újabb beépítésű területen új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb –akár lapos- tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(3) A hagyományos és újabb beépítésű területen épülő közhasználatú épületnél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(4) A hagyományos és újabb beépítésű területbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál a hagyományos földszínektől eltérő, harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.

(5) A 040/1 hrsz.-ú közkerttel érintkező lakótelkek közkert felőli telek homlokvonalán a Deszk Helyi Építési Szabályzatában meghatározott magasságú, tömör, fugázott, égetett agyag téglaburkolatos kerítést kell építeni.

10/B.19 Fejlesztési területekre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/A. § (1) A fejlesztési területekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A fejlesztési területeken új épület építése, vagy meglévő épület tetőzetét is érintő felújítása esetén a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án – ennél laposabb – akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(3) A fejlesztési területeken épülő közhasználatú épületeknél a tető idoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet, tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 50%-án- ennél laposabb –akár lapos – tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

(4) A fejlesztési területekbe tartozó közterületeken elhelyezésre kerülő építmények (pl. pavilonok, fedett, nyitott fogyasztói teraszok) megvalósításánál harsány színek (neon szín, erős citrom sárga, rózsaszín) és anyagként hullámpala nem alkalmazható.

10/C.20 Gazdasági fejlesztési területre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/B. § (1) A gazdasági fejlesztési területen történő építkezés anyaghasználatra vonatkozó előírást a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A gazdasági fejlesztési területen megvalósuló új épületek 43. sz. főút felőli és a belső utca felőli homlokzatát főhomlokzatként kell kezelni.

(3)21 A Gazdasági fejlesztési területen a beültetési kötelezettséget a szabályozási terven jelölt szélességben min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló két fasor és alatta cserje sor telepítésével, az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.

(4)22 A Gazdasági fejlesztési területen a telken belüli kötelező fásítási kötelezettséget min. 6,0 m és max. 7,0 m-es tőtávolságban telepített, legalább kétszer iskolázott, minimum 12/14 cm-es törzskörméretű díszfákból álló egy fasor telepítésével az önkormányzat által biztosított fásítási terv alapján kell teljesíteni. A díszfák kivágására és pótlására a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet közterületen lévő fás szárú növényekre vonatkozó előírásai alkalmazandók.

10/D.23 Külterületi beépítésre szánt területekre és a beépíthető mezőgazdasági területekre vonatkozó, egyedi építészeti követelmények

14/C. § (1) A külterületi beépítésre szánt területeken és a beépíthető mezőgazdasági területeken történő építkezés anyaghasználatra vonatkozó előírást a 13. § (5) bekezdése tartalmazza.

(2) A külterületi beépítésre szánt területeken és a beépíthető mezőgazdasági területeken épülő vagy felújításra kerülő lakóépületek tetőidoma 18°– 45° közötti hajlásszögű lehet tetszőleges tetőformával. Ezen belül a tető vízszintes vetületi alapterületének max. 20%-án ennél laposabb –akár lapos- tető is megvalósítható a lejtésnek megfelelő héjalással.

11. Helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

15. §24 A helyi területi védelem alatt álló területen – azaz az 1. melléklete szerint kijelölt területen – az épületegyüttes bővítése, illetve rehabilitációja a mai kor igényeinek megfelelően, az adottságokhoz illeszkedően, magas építészeti színvonalon, a települési érdekeknek is megfelelően történhet. A korábban létesített, oda nem illő elemektől a területet meg kell tisztítani. Az egykori romantikus jellegű kastélypark helyreállítása és folyamatos fenntartása biztosítandó.

11/A. Egyedi építészeti követelmények:

16. § (1)25 Deszk építészeti karakterét legmarkánsabban őrző, a 2. mellékletben meghatározott épület, vagy egyéb elem esetében kötelező:

a) Az egyes védett elem tömegét, homlokzatát, tetőformáját és anyaghasználatát eredeti kialakításában kell megtartani, illetve felújításkor abba visszaállítani. Megőrzendők, illetve helyreállítandók az épület egészének és részleteinek geometriai formái, azok rész- és befoglaló méretei, eredeti anyaghasználata, nyílászárói, épülettartozékai, és mindazon részei, amelyek a településképet befolyásolják.

b) Ha a védett elem egy részét, vagy részletét korábban szakszerűtlenül, a hiteles állapotot meghamisító módon alakították át (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók, tetőfelépítmények, stb.), és az eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat épen fennmaradt elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok formaelemeinek helyszínre adaptálásával kell helyreállítani.

c) A helyi védelem alatt álló területen épülő bármilyen funkciójú új épület építésekor is a védett épület megjelenéséhez illeszkedő tetőformát kell kialakítani.

(2) Tilos:

a) Anyaghasználat: tetőhéjazat, illetve kerítés (betét és pótlás) esetén hullámpala, bitumenes zsindely, trapézlemez, illetve színezett fém anyagot alkalmazni, továbbá közterületről látható helyen műanyag-redőnyt, fém, vagy fémhatású üvegosztást, domború („TV”) üvegezést, műanyag ereszcsatornát beépíteni.

b) Színezés: közterületről látható homlokzat színezése esetén a hagyományos földszínektől eltérő, harsány „neon” és erőteljes „tiszta” színeket alkalmazni.

c) Tömegformálás: közterületről látható tetőfelületen a héjazat síkjából kiemelkedő tetőablakot létesíteni.

d) Homlokzati kialakítás: az eredeti, jellegzetes arányú és osztású nyílászárót megszüntetni, vagy átalakítani, továbbá közterületről látható helyen – homlokzaton, tetőfelületen és kerítésen, az ingatlanok elő- és oldalkertjében – hírközlési, gépészeti, energetikai és egyéb berendezést, szerelvényt takarás nélkül elhelyezni. alkalmazása külső homlokzati falon.

(3) Megengedő követelmény:

a) A védett épületek korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, vagy funkcióváltását a védettség önmagában nem akadályozhatja. Támogatni kell a védett épületek mai igényeknek megfelelő használatát.

b) A bővítést úgy kell megoldani, hogy az eredeti épület tömege, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe a lehető legkisebb mértékben változzon és a tervezett bővítés, átalakítás a régi épület formálásával, anyaghasználatával összhangban legyen.

c) Az egyes védett épületek funkcióváltása esetén mérlegelni kell az önkormányzati tulajdonba vétel, illetve a védelmet jobban szolgáló hasznosítás lehetőségét.

11/B.26 Településképi szempontból nem meghatározó területek fásítása

16/A. § A településképi szempontból nem meghatározó területeken jelölt beültetési kötelezettséget közepes lombkoronájú (10-20 m közötti) fák telepítésével kell megvalósítani. A választható fafajok: Szent István hárs (Tilia Szent István), Bori ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Bori'), Teri ezüsthárs (Tilia tomentosa 'Teri'),' Raywood' keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), Virágos kőris (Fraxinus ornus), Mezei juhar ( Acer campestre), 'Elsrijk' mezei juhar ( Acer campestre 'Elsrijk') Bugás csörgőfa (Koelreuteria paniculata).

12. Területek, amelyek alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére

17. §27 A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak a 18. § (1) bekezdésben felsorolt területek kizárásával, elsősorban a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott egyéb ipari besorolású területeken helyezhetők el.

12/A. Területek, amelyek nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére

18. § Nem helyezhetők el a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak a község közigazgatási területének következő részein:

a) Az Országos Ökológiai Hálózat elemeinek területén

b) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken

c) Ex lege védett kunhalmok területén

d) Natura2000 besorolású területeken

12/B. A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények

19. § Az alkalmazható anyagok időtállóak legyenek. A létesítmények karbantartása folyamatosan biztosítandó.

19/A. §28 A fejlesztési területen az elektromos-ellátási és az elektronikus hírközlési rendszerek kábeleit kizárólag csak föld alatt lehet vezetni.

13. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületen látható magánterületen

20. § Deszk község közigazgatási területén reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni vagy közzétenni kizárólag

a) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.),

b) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.),

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § és

d) a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklámcélú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével, és településképi bejelentési eljárás alapján lehetséges.

21. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(5) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

22. § (1) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni az Rr.-ben meghatározott követelményekkel összhangban lehet, a (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint.

(2) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a mindenkor hatályos településrendezési eszközök figyelembevételével, utcabútor alkalmazásával a (3) bekezdés kivételével – a település teljes közigazgatási területén lehet

(3) Nem tehető közzé reklám, nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi védelem alatt álló építményen.

13/A. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

23. § (1) Közérdekű reklámfelület – az utasváró kivételével – a reklám, illetve plakát elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyötödén Deszk Község Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

(2) Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozón

a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;

e) fa hirdetőtáblán helyezhető el.

13/B. Reklámhordozó utcabútorra vonatkozó követelmények

24. § (1) A 23. § (2) bekezdés alapján elhelyezett utcabútor a településképet és a terület rendeltetésszerű használatát hátrányosan nem befolyásolhatja.

(2) Utcabútoron kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából. Az utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváró kivételével – nem helyezhető el.

(3) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

13/C. Közművelődési célú hirdetőoszlopra vonatkozó szabályok

25. § (1) Közművelődési célú hirdetőoszlop a közigazgatási területen bárhol létesíthető.

(2) Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.

13/D. Reklámok elhelyezésére vonatkozó eltérési szabályok

26. § (1) Deszk község szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében a polgármester évente összesen tizenkét naptári hét időszakra eltérést engedélyezhet a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól.

(2) A magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól eltérésre van mód építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésére, az építési tevékenység időtartamára. Az építési reklámhálón a tervezett építményt építészeti kialakítása jeleníthető meg, és az építési tevékenységgel kapcsolatos egyéb információk.

(3) Építési reklámháló kihelyezésének feltétele, hogy építési napló-bejegyzés igazolja az építési tevékenység megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy az építtető vállalja ennek vezetését, és ezzel igazolja az építési tevékenység megkezdését.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti eltérés engedélyezése kérelemre a vonatkozó településképi bejelentési eljárásban történik. A polgármester a kérelemről a településképi bejelentési eljárás során dönt. Az (1) bekezdés szerinti eltéréshez településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

(5) Az un. „információ-hordozó” (cégfelirat, üzlettábla, cégér, stb. a Tr. szerint) nem tartozik a reklám fogalma alá. Ezek elhelyezése a homlokzat erre alkalmas falmezőiben történhet oly módon, hogy ne takarjon építészeti tagozatot. Több rendeltetési egység esetén azok stílusa, mérete, anyag- és színhasználata összehangolandó, illetve egységesítendő.

13/E. Információs célú berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályok

27. § (1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információ;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információ;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információ;

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információ, és

f) egyéb gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ.

(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmadának az (1) bekezdés szerinti közérdekű információt kell tartalmaznia.

(3) Nem információs célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezést. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.

13/F. Reklámok közterületi elhelyezésére vonatkozó szabályok

28. § Deszk közigazgatási területén, közterületen elhelyezett reklámhordozók után – amennyiben azok az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelnek – az engedélyes a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint közterület-használati díjat köteles fizetni.

14. Az egyéb műszaki berendezésekre és létesítményekre vonatkozó településképi követelmények

29. § (1) Deszk teljes közigazgatási területén meg kell követelni, hogy az egyes közmű-üzemeltetők és - szolgáltatók által végzett hálózatbővítés-korszerűsítés építése során az épületek utcai homlokzatán, valamint a közterületekkel határos egyéb felületeken vezeték- és egyéb szerelvényépítés csak igényes, az épülettagozatokat nem érintő formában, illetve rejtett módon történhet. Az épített környezet minőségét rontó, igénytelen köztárgyak, közmű- és egyéb vezetékek, műtárgyak fokozatosan felszámolandók, illetve megfelelő módon átépítendők. Ugyanez vonatkozik az egyes közművekhez tartozó információs és biztonsági táblákra is.

(2)29

(3)30

(4)31

(5)32

(6)33

V. Fejezet

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

14/A.34 A kötelező szakmai konzultáció általános és részletes szabályai

30. §35 (1) Kötelező szakmai konzultációt (a továbbiakban: szakmai konzultáció) kell lefolytatni a településképi szempontból meghatározó területeken – kivéve a külterületi beépítésre szánt területek és a beépíthető mezőgazdasági területeken – lévő telken történő építési tevékenység megkezdése előtt a telekhez kapcsolódó közterület csatlakozási szintjének (járdaszintjének) meghatározásához;

(2) A kötelező szakmai konzultáció lefolytatását az 6. melléklet szerinti kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kell kezdeményezni.

(3) A kötelező szakmai konzultációra benyújtandó anyagnak tartalmaznia kell:

a) a telek előtti – min. a telekhatártól az útcsatlakozásig tartó – közterületről készült 1:50 méretarányú keresztmetszetrajzot, amely a valós állapotot és a tervezett kialakítást jelöli;

b) a telek előtti – min. a telekhatártól az útcsatlakozásig tartó – közterületről készült 1:50 méretarányú helyszínrajzot az alábbi tartalommal:

ba) a környező tereptárgyak kerüljenek jelölésre (csapadékvíz elvezető csatorna, növényzet, szolgáltatók oszlopai, járda, közművek nyomvonala, stb.) azok telekhatártól és a tervezett feltöltéstől mért távolságának bemutatásával;

bb) lejtésviszonyok feltüntetése, a tervezett feltöltés, valamint gépjárműbejáró lejtésviszonyaival együtt – szintkótákkal, a lejtés irányának, %-os mértékének és a tervezett lejtés mérőszám (vízsz. cm / függ cm) feltüntetésével

bc) a vízelvezetés módja és helyének bemutatásával;

c) mindkét terven a kérelmező és a helyszínrajz készítőjének aláírása, és az azon rögzített méretek valódiságának igazolásáról kiállított és aláírt (tervezői vagy tulajdonosi) nyilatkozata.

(4) A szakmai konzultáció során helyszíni szemlét és egyeztetést kell tartani.

(5) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melynek tartalmaznia kell legalább:

a) a kérelmező adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) az üggyel kapcsolatos lényeges információkat, a polgármester lényeges szakmai nyilatkozatainak összefoglalóját.

(6) Az emlékeztetőt az általános iratkezelési szabályzat szerint szükséges kezelni.

VI. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

14/B.36 A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

31. §37 (1) Településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) kell lefolytatni a gazdasági fejlesztési területen épületet érintő építési tevékenység esetén az építési, fennmaradási, fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás megkezdése előtt.

(2) A polgármester a településképi véleményét az (1) bekezdésben felsorolt esetben önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva alakítja ki.

(3) A véleményezési eljárás az 7. melléklet szerinti kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kezdeményezhető, mely kérelemhez minden esetben csatolni kell a látványterv(ek)et és szomszédos telkeken álló épületekkel együtt feltüntetett – amennyiben vannak – utcaképet is tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt.

14/C.38 A véleményezés szempontjai

31/A. § A településképi véleményezési eljárás során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló korm. rendeletben foglaltakon túl vizsgálni kell, hogy a terv megfelelő javaslatot tartalmaz-e a kapcsolódó közterület csatlakozási szintjének (járdaszintjének) meghatározására, valamint az esetleges közterületet közvetlenül, vagy közvetve érintő beavatkozásokra, továbbá biztosítja-e a biztonságos közlekedés feltételeit, jelent-e korlátozást a forgalomban résztvevők számára.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

15.39 A kötelező településképi bejelentési eljárás esetei

32. §40 A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló jogszabályban foglaltakon túl településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) a meglévő épület utcai homlokzatának megváltoztatása – színezése, a homlokzat felületképzésének és rajzolatának stb. módosítása – esetén,

b) az utcai kerítés építése esetén jelen rendelet 4. mellékletében jelölt, településképi szempontból meghatározó területeken.

16. A bejelentési eljárás részletes szabályai

33. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építési engedélyhez nem kötött, jelen rendelet 32. §-ában foglalt építési tevékenység esetén.

(1a)41 A településképi bejelentést az 8. melléklet szerinti formanyomtatvány papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kell megtenni.

(2) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során az alábbiaknak való megfelelést kell vizsgálni:

a) illeszkedés a kialakult településszerkezethez, terület felhasználáshoz és településképhez,

b) a védendő (megmaradó) adottságok tiszteletben tartása,

c) a község hatályos településrendezési eszközeiben (továbbiakban: TrT) tervezett, távlati előírások figyelembe vétele,

d) magassági illeszkedés, megfelelőség.

(3) Amennyiben a tevékenység megfelel az (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről hatósági határozatot hoz, amelynek érvényességi ideje – ha másképpen nem rendelkezik:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) cégér, valamint cégjelző és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,

d) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.

(4) A településképi bejelentés tárgyában a határozat meghozatala a polgármester hatásköre.

(5) Amennyiben a polgármester 15 napon belül nem dönt, azt megadottnak kell tekinteni a (3) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan.

(6) A reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén a polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, és ha bármilyen mulasztást, vagy eltérést észlel, arról 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt.

VIII. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

17.42 A településképi kötelezés

34. §43 (1) A polgármester az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le.

(2) E rendeletben foglalt településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak megsértése, a polgármester figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak teljesítésére kötelezi.

17/A.44 A településkép-védelmi bírság

35. §45 A polgármester az ingatlantulajdonost a 34. § (3) bekezdésében foglalt kötelezéssel egyidejűleg, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

18. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

36. §46

19. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

37. §47

X. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

20. Hatálybalépés

38. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. Hatályon kívül helyező rendelkezések

39. §48

1. függelék a 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

A vonatkozó jogszabályok jegyzéke az itt alkalmazott rövidítésekkel

1. Törvények

a) Tktv. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

b) Étv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

c) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

e) Ákr. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

f) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

2. Végrehajtási rendeletek

a) Kr. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

b) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

c) Rr. a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

d) Rkr. a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet

e) a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

g) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (Xll.20.) Korm. rendelet

i) a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

2. függelék a 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez51

1. függelék a 8. melléklethez58

1

Az 1/B. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 8. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (2) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (3) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § b) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. § (2) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 11. § (5) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 11. § (6) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 13. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. § (5) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. § (7) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése iktatta be.

16

A 13. § (8) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 13. § (9) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 14. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10/B. alcímet (14/A. §) a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.

20

A 10/C. alcímet (14/B. §) a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 12. §-a iktatta be.

21

A 14/B. § (3) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

22

A 14/B. § (4) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

23

A 10/D. alcímet (14/C. §) a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 13. §-a iktatta be.

24

A 15. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

26

A 11/B. alcímet (16/A. §) a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

27

A 17. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.

28

A 19/A. §-t a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 17. §-a iktatta be.

29

A 29. § (2) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 29. § (3) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 29. § (4) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 29. § (5) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 29. § (6) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 14/A. alcím címét a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 18. §-a iktatta be.

35

A 30. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 19. §-ával megállapított szöveg.

36

A 14/B. alcím címét a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 20. §-a iktatta be.

37

A 31. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 21. §-ával megállapított szöveg.

38

A 14/C. alcímet (31/A. §) a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 22. §-a iktatta be.

39

A 15. alcím címe a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 23. §-ával megállapított szöveg.

40

A 32. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 24. §-ával megállapított szöveg.

41

A 33. § (1a) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 25. §-a iktatta be.

42

A 17. alcím címe a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 26. §-ával megállapított szöveg.

43

A 34. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 27. §-ával megállapított szöveg.

44

A 17/A. alcím címe a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 28. §-ával megállapított szöveg.

45

A 35. § a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 29. §-ával megállapított szöveg.

46

A 36. §-t a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 37. §-t a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

48

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése értelmében.

49

Az 1. melléklet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 2. melléklet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 2. melléklet 2. függeléket a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 31. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 3. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (3) bekezdése iktatta be.

53

A 4. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése iktatta be.

54

Az 5. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdése iktatta be.

55

A 6. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (6) bekezdése iktatta be.

56

A 7. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (7) bekezdése iktatta be.

57

A 8. mellékletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 30. § (8) bekezdése iktatta be.

58

A 8. melléklet 1. függeléket a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § - 1. melléklete iktatta be.