Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 02- 2023. 06. 29

Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2022.09.02.

Mórahalom Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § Jelen rendelet a Mórahalom város Képviselő-testülete által a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokat, illetve e magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható szankciókat szabályozza.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Mórahalom város közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott magatartásokat megvalósító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

Eljárási szabályok

3. § 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

2. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt nem vonható felelősségre az, akivel szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn.2
3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel:3
a.4
b.
c.
d.
e. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
f. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
5. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
6. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
7. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 11735115-15726731-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.5
MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

A közterület-használat rendjének megsértésével kapcsolatos, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

4. §6 1.7 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az utca névtáblát, információs táblát, vagy emléktáblát engedély nélkül eltávolít, kihelyez, beszennyez, megrongál, eltakar,

2. tulajdonában, használatában lévő épületen házszám közterületről jól látható módon történő kihelyezését a Polgármesteri Hivatal felhívása ellenére is elmulasztja.

3. Mórahalom város közterületein szeszesitalt fogyaszt, így különösen a szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek (a továbbiakban: üzletek) előtt és környékén, valamint a Szent László park és a központi buszmegálló területén. Kivéve:

a. a strand és gyógyfürdő területén
b. közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátóipari üzletek fogyasztóterén (terasz, a vendéglátóipari előkert)
c. közterületen engedélyezett árusítás, engedéllyel rendelkező mozgóárusítás esetében, valamint Mórahalom Város Önkormányzata által szervezett, illetve engedélyezett rendezvényeken;
d. az év első és utolsó napján
4. a „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla három méteres körzetén kívül dohányzik az alábbi területeken
- a játszótereken,
- a Szent László parkban
- a Római Katolikus Templom kertjében
- az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületen és parkolókban,
- az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és parkolókban,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületeken és parkolókban,
- az egyházi intézményeket övező közterületen,
- más közhasznú épületeket övező közterületen és parkolókban,
- a temetőben
- Röszkei út 1.-29. szám előtti közterületen8
5. a jogszabályokban foglaltakon túl reklámhordozót, hirdetményt, hirdető berendezést helyez el:
a. baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park) előtt és után 30 m távolságon belül,
b. közúti jelzőtábla tartóoszlopán,
c. közparkban (kivéve önkormányzati hirdetőtábla),
d. közterületeken álló fákon, padokon,
e. emlékműveken, szobrokon,
f. helyi védelem alatt álló természeti értékeken
g. Millenniumi sétány mentén
6. a baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park) előtt és után 100 m távolságon belül, illetve közparkban árusít
7. a hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem erre a célra kijelölt helyre helyez el, vagy akinek az érdekében hirdető-berendezést, hirdetést, hirdetményt nem az erre célra kijelölt helyre helyeznek el.
8. aki engedélyhez kötött közterület-használat esetén az engedélyt nem szerzi be, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja a közterületet,
9. aki a közterületen jogosulatlanul árul, árusít,
10. nem közterület-használati engedélyköteles rendeltetéstől eltérő célra történő használatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a közterületet nem a bejelentésében foglalt módon használja,
11. a közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezést, anyagot helyez el
12. a közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el
(13) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet meg nem engedett módon vagy célra használ,
(14) zöldterületre, díszburkolatra gépjárművel ráhajt, vagy azon engedély nélkül parkol,9
(15) 10 A Mórahalom város Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 14/1999. (IX. 16.) számú önkormányzati rendeletében (4)-(6) bekezdésében foglalt alábbi szabályokat megszegi:
„Belterületen avart és száraz kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni hétfői napokon, szélcsendes időben, 08-18.00 óra közt, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad. Az égetés 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést követően köteles gondoskodni. Az égetendő anyag ipari eredetű hulladékot nem tartalmazhat.
Tűzgyújtási tilalom időszaka alatt, továbbá természetvédelmi területen, illetve a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő területének 200 méteres vonzáskörzetben tüzet gyújtani tilos.”
(16) 11 Aki azokon az Önkormányzati közutakon, melyeken sebességmérő kamera felszerelésre került, a hatályos sebességhatárokat túllépi közösségellenes magatartást követ el, és a kamera felvételei alapján a beazonosításhoz szükséges adatai a rendőrség részére bejelentésre kerülnek.

Az Önkormányzat jelképeinek használata

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Mórahalom város nevét, címerét, zászlaját, vagy lobogóját engedély nélkül, vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon használja fel.

Köztisztasággal és a helyi környezet védelmével kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

A Mórahalom város Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 14/1999. (IX. 16.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alábbi szabályokat megszegi:
1. a közterülten engedély nélkül szennyeződést okozó tevékenységet folytat, valamint az engedéllyel történő szennyeződést okozó tevékenység folytatását követően a terület folyamatos tisztántartásáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik, ezáltal egészségre káros hatást idéz elő12
2. a közterületen állati hullát, fekáliát (emberi székletet, vizeletet) valamint egyéb, egészséget károsító anyagot helyez el,
3. a külön jogszabályban meghatározott kilogrammon felül elhullott állat tetemét ártalmatlanítás céljából a dögtérre nem szállítja ki, valamint a kiszállított állati tetemmel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,
4. mobil szabadtéri hangosító berendezést vasárnap és munkaszüneti napokon üzemeltet
5. közterületre irányuló zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel, vagy olyan mobil hangosító berendezést működtet, amely nincs összefüggésben ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel
6. az allergiát okozó, valamint karantén-károsító növényeket a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon és a vele határos közterületen nem távolítja el.
7. 13 Lakóépületben, lakóparkban, lakóövezetekben napszaktól függetlenül a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől nem tartózkodik, különös tekintettel a lakóépületben, illetve azok közvetlen szomszédságában szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az mások nyugalmát, a helyi közösség kialakult élet- és szükségtelenül ne zavarja.

7. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:14

1. 15 az ingatlan használó vagy tulajdonos, aki a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi, a rendelet alapján kötelező közszolgáltatást nem a rendeletben foglaltaknak megfelelően veszi igénybe és ezáltal egyéb, hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi,
2. aki ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el,
3. 16 az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot – ideértve a zöld hulladékot is – nem a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti, és annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatást végző hulladékkezelőnek adja át, különösen, ha a hulladékát a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyja el,
4. 17 a települési hulladéknak a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) szóló rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, különösen, ha az erre rendszeresített sárga színű szelektív hulladékgyűjtő edénybe nem a meghatározott újrahasznosítható hulladékot helyezi el elszállításra vagy juttat ki a hulladéklerakó állomásra
5. aki az ingatlana rovar- és rágcsáló írtásáról, az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztető gyomnövények irtásáról nem gondoskodik
6. a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik.
7. az ingatlana előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület) a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, a járda hó- és síkosság mentesítéséről, valamint annak műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,
8. a közcsatornát, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyezi, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik.
9. a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja, a rendszer gyomtalanítását (gyomírtást) vegyszerrel végzi,
10. a közpark területét meg nem engedett módon vagy célra használja, annak területére gépjárművel, kerékpárral, segéd-motorkerékpárral behajt, ott parkol,
11. a közhasználatú, valamint egyéb zöldterületen az állatokat, madarakat bármely eszközzel zavarja, a fészket rongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi, kiírtja,
12. a közterületen, valamint közhasználatú és egyéb zöldterületen, ill. közkifolyónál, közkútnál járművet mos,
13. 18 szilárd tüzelésre alkalmas berendezésben (vegyestüzelés kazán, kandalló, kályha, egyéb) háztartási, kommunális hulladékot (műanyagok, gumi, olaj, festékek, gyógyszerek, elemek, egyéb) éget, így a háztartási szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezésében érintett és tájékoztatás hatására a jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatok elvégzéséről nem gondoskodik,
14. a város bel- és külterületén kommunális és termelési hulladékot nyílt térben éget,
15. a közterületen, valamint közintézmény előtt kiürítés céljából kihelyezett gyűjtőedényből a szemetet kiönti, kiveszi, illetve abban turkál és ezáltal a közterületet szennyezi,
16. a vízfogyasztást (csatorna használatot) eltitkolja, vagy a mérőeszközt hamis adat megállapítása céljából manipulálja.
17. a hulladékgyűjtésre kijelölt közszolgáltató által a részére biztosított hulladékgyűjtő edényzetet más személy részére átadja, továbbértékesíti19
18. 20 a közutak igazgatásáról szóló 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelet 6/A. §-ában meghatározottak szerint a közút mellett fekvő ingatlana gondozásáról és karbantartásáról, továbbá az ingatlana és a közút közötti területsáv, illetőleg a közút vonaláig terjedő teljes terület, a zöldsáv, a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,

Kereskedelem, szolgáltatás, valamint a vendéglátó üzletek nyitvatartásával kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

1. kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó munkát jogosulatlanul végez,

2. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását bármilyen módon megakadályozza,

3. a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő jogszabályban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,

4. az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a tevékenységet, kivéve az a vendéglátó üzlet, amely lakodalmi rendezvényeknek ad helyet.

5. az a vendéglátó üzlet üzemeltetője, aki 22 óra és másnap 06.00 óra között hangosító berendezést nem zárt nyílászárók mellett üzemeltet az üzlethelyiségben, az üzlethez tartozó teraszon, kerthelyiségekben, előkertben, parkolóban hangosító berendezést 22.00-06.00 óra között üzemeltet.

Állattartással kapcsolatos a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

9. § Tiltott, közösségellenes magatartás követ el, aki:

1. közterületen állatot tart,

2. állatot közterületre, köztérre kienged, ott legeltet,

3.21 az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be

4.22 a helyi környezet védelméről szóló 14/1999 (IX.16.) önkormányzati rendelet 8/A. §-ában foglalt galambtartásra vonatkozó szabályokat megszegi,

5.23 belterületen, egy háztartásban kettőnél több darabszámban tart ebet, kivéve az eb féléves koráig. Aki kortól függetlenül kettőnél több ebet tart kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazás céljából, az tenyészetnek minősül, mely tevékenységre a külön jogszabályokban meghatározott előírások irányadók.

Temetők rendjének megsértése

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

(1) A Mórahalom város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 22/2005. (IX. 15.) számú rendeletében foglaltakat megszegi, így különösen:

a) vakvezető kutya kivételével kutyát vagy egyéb állatot a temető területére bevisz,

b) a sírhely gondozása során keletkező szemetet nem a fenntartó által kijelölt helyre teszi, szállítja,

c) a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt éget

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazása során:
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolódásának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés (új, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása.
szeszesital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital;
üzlet: a szilárd térelemekkel körül határolt, a talajjal egybeépített, vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag- kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely- szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató, értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy a lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, fogyasztási cikk javító, szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló, nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is.

12. §

Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet 2013. április 15. napján lép hatályba.

Mórahalom, 2013. március 19.
1

Az önkormányzati rendeletet a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 30. napjával.

2

Kiegészítette a 14/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet

3

A rendelet szövegét a 30/2020 (X.01) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. 10. 02.-től

4

Hatályon kívül helyezi az a)-d) pontot a 30/2013. (VIII.29) önkormányzati rendelet

6

A 4. §-át a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § 1. bekezdése a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (16) bekezdését a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Módosította a 10/2017.(III.30) önkormányzati rendelet

13

A 6. § 7. pontját a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

14

Az „A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:” alcím címe a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. bekezdés a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. bekezdés a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. bekezdés a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13. bekezdés a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 18. bekezdés a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. § 3. pontja a Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesterének 17/2021. (V. 27.) Polgármesteri rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. § 4. pontját a Mórahalom Város Önkormányzat Polgármesterének 17/2021. (V. 27.) Polgármesteri rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 9. § 4. pontja a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § 5. pontját a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.