Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

Hatályos: 2023. 01. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekétkeztetésről

2023.01.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésben, 162. § (5) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdés, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Etyek Nagyközség Önkormányzata a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény (továbbiakban: Intézmény) által az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) nappali ellátás,

e) tanyagondnoki szolgálat.

(2) Etyek Nagyközség Önkormányzata az Intézmény által az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) családi bölcsőde.

(3) Etyek Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekétkeztetés a Nefelejcs Nemzetiségi Óvoda által biztosítja.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet szóban vagy írásban az Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény vezetőjénél (továbbiakban: Intézményvezető) kell benyújtani.

(2) A kérelem jóváhagyása esetén az Intézményvezető a kérelmezővel a 1. § (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások igénybevételére megállapodást köt. A megállapodások megkötésére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 94/C §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 1. § (1) bekezdésben c) pontja szerinti szolgáltatás esetében a megállapodás megkötésére csak akkor van szükség, ha a segítségnyújtás az első interjúval nem zárható le.

(3) Az Intézményvezető az ingyenes ellátás megállapításánál a Szoc.tv. 114. § (3) bekezdését alkalmazza.

(4) A polgármester a kérelmező létfenntartását veszélyeztető helyzetére tekintettel az Intézményvezető javaslatára a térítési díj összegét csökkenti, vagy a térítési díj megfizetését elengedi.

(5) A rendelet személyi térítési díjakat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

(6) 1. § (1) bekezdésben meghatározott ellátás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult, illetve hozzátartozójának kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti időpontban,

c) ha a jogosult az ellátást kettő hónapon át nem veszi igénybe,

d) a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az intézményi jogviszony meghosszabbítható,

e) a jogosult halálával,

f) felmondással.

(7) A megállapodás felmondására a Szoc.tv. 101. § (1) és (2) bekezdését, a szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára a Szoc.tv. 115. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(8) Az Intézményvezető részéről történő megállapodás felmondása esetén a döntésre irányuló fellebbezésekre a Szoc. tv. 101. § (4) és (5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(9) Az ellátás megszüntetésnek időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni.

3. § (1) Az Intézményvezető jelen rendeletben meghatározott eljárási rend nélkül köteles házi segítségnyújtásban részesíteni azt a személyt, akinek a gondozásáról ápolási díj keretében gondoskodtak, de az ápoló elhalálozott vagy ápolási kötelezettségét igazolhatóan nem teljesíti.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelemhez csatolni szükséges az ellátást igénylő – valamint a 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében az ellátást kérő szülők - vonatkozásában az alábbiakat:

a) személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolatát, az eredeti okmányok bemutatása mellett,

b) a kérelmező jövedelméről szóló igazolást vagy nyilatkozatot;

c) a TAJ-számot,

d) a havi kiadásait igazoló számlákat, szerződéseket,

e) nyilatkozatot a tartására kötelezett és képes személy hiányáról,

f) orvosi igazolást.

(3) Ha a kérelmező jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolással, míg a rendszeres nyugellátást az azt folyósító szerv által kiadott tárgyévi igazolással kell bizonyítani.

(4) A kérelmező által benyújtott jövedelemigazolások mellett az Intézményvezető jogosult a kérelmek megalapozottságát környezettanulmány elvégzésével vizsgálni.

(5) Amennyiben a környezettanulmány alapján megállapításra kerül, hogy a kérelmező a Szoc.tv., valamint a Rendeletben foglaltak alapján nem tekinthető szociálisan rászorultnak, az intézményvezető a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet elutasítja.

(6) Az intézményi térítési díj megfizetésének átvállalására a Szoc.tv. 117/B. §-át kell alkalmazni.

(7) Ha az ellátást igénylő vitatja az Intézményvezető szociális ellátás igénybevételével kapcsolatos döntését, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesternél a döntés felülvizsgálatát kérheti. A polgármester határozattal dönt a felülvizsgálati kérelemről. A fenntartó döntésével szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

2. Étkeztetés

4. § (1) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény étkeztetés keretében munkanapokon napi egyszeri meleg ételt biztosít a szociálisan rászorult kérelmezőknek.

(2) Étkezésre jogosult az a

a) 65 év alatti személy, aki

aa) rendszeres pénzellátásban (Szoc.tv. 4. §. (1) bekezdés i.) pont), vagy

ab) aktív korúak ellátásában részesül,

és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni.

b) 65 év feletti személy, aki egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni,

c) hajléktalan,

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

a) mozgásában korlátozott,

b) krónikus vagy akut betegségben szenved,

c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,

d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és fekvőbeteg kórházi kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(4) A kérelmező egészségi állapotát szakorvos, illetve orvos szakértő által kiadott szakvélemény alapján, vagy a háziorvos által kitöltött, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM Rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon igazolja.

(5) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Házi segítségnyújtás

5. § (1) A házi segítségnyújtás célja, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

(2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető a törvényi előírásoknak megfelelően megvizsgálja a gondozási szükségletet a szociális rászorultság kapcsán. A vizsgálat eredményeképpen a kérelmező szociális segítésre vagy személyi gondozásra illetve ha állapota alapján indokolt akkor mindkét tevékenységre jogosulttá válik, valamint az intézményvezető megállapítja a gondozási idő mértékét is.

(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. Családsegítés

6. § A családsegítés a Szoctv. 64. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás.

5. Nappali ellátás

7. § (1) A nappali ellátás a rászorultak részére napközbeni tartózkodást és étkezést (ebéd), társas kapcsolatokat, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja.

(2) A nappali ellátásra rászorultnak kell tekinteni, aki 18. életévét betöltötte, és egészségi állapota vagy idős kora miatt mentális és szociális támogatásra szorul, és önmaga ellátására csak részben képes.

(3) Az Intézmény nappali ellátás keretében Idősek Klubját működtet.

(4) Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. Tanyagondnoki szolgálat

8. § Etyek Nagyközség Önkormányzata a 9. § szerinti ellátási területen tanyagondnoki szolgálatot működtet az Intézményen keresztül a 10. §-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében.

9. § A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Etyek Dávidmajor.

10. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgálatában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

(8) A tanyagondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.

11. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes, Etyek Nagyközség Önkormányzata biztosítja a tanyagondnoki szolgálat személyi, tárgyi és anyagi feltételeit.

7. Gyermekétkeztetés

12. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az étkeztetés személyi térítési díjának megállapítása során igénybe vehető normatív kedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §-a szerint kell megállapítani.

(3) Az étkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mértékét az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell megállapítani.

(4) A személyi térítési díj mértékét a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a étkezetést nyújtó intézmény vezetője állapítja meg.

(5) Ha az étkeztetést igénybevevő, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja, a személyi térítési díj megállapításáról szóló döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a polgármesterhez.

13. § (1) Az önkormányzat a fenntartásában működő óvodában, valamint Etyek közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának megfizetése során, a gyermek számára szociális rászorultsága alapján térítési díjkedvezményt biztosít.

(2) Az egyéni rászorultság alapján kedvezményként biztosítható az étkeztetés intézményi térítési díjának

a)2 50%-a, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át,

b) 25%-a, amennyiben:

ba)3 a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át.

bb)4 gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

(3) Az étkezéstérítési díjkedvezmények megállapítása az ellátást biztosító intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

14. § A gyermekétkeztetést az óvoda vezetője 3 havi térítési díj határidőre történő befizetésének elmaradása esetén szünetelteti a díjhátralék kiegyenlítéséig, amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében foglalt felhívásokat a kötelezettnek kézbesítette.

8. Gyermekjóléti szolgáltatás

15. § (1) A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

(2) A szolgálat a településen észlelő jelzőrendszert működtet és szoros együttműködésben áll a járási Család-és gyermekjóléti központtal.

9. Családi bölcsőde

16. § (1) A családi bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája, a bölcsődei ellátás keretén belül.

(2) A családi bölcsőde a működési nyilvántartásban foglalt korosztályú gyermekek számára biztosítja az életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.

(3) A családi bölcsődében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermekek napközbeni ellátása esetében a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

(4) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50 %-át.

(5) A családi bölcsőde ellátásért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

18. § (1) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 9/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 14/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet5

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

1. A szolgáltatás önköltsége: bruttó 2.060 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj elvitellel bruttó 1.290 Ft/adag, kiszállítás esetén az intézményi térítési díj összege 0.5 óra időtartam ráfordításával növekszik a házi segítségnyújtásra (szociális segítés) érvényes díj összegével.

3. Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 30 %-a):

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

Jövedelem nélkül:

díjmentes

ÖNYM 100%-ig

60 Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

180 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

300 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

480 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

490 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

630 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

705 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

675 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

870 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

975 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

1050 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

1125 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

1200 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

1290 Ft/adag

2. melléklet6

A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 2.320 Ft/óra/fő

2. Személyi gondozás tevékenységére

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

75 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

180 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

240 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

300 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

330 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

375 Ft/óra

a) Intézményi térítési díj : bruttó 375 Ft/óra

b) Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében:

3. Szociális segítés tevékenységére

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

ÖNYM 100%-ig

0Ft/óra

ÖNYM 120%-ig

75 Ft/óra

ÖNYM 140%-ig

120 Ft/óra

ÖNYM 160%-ig

180 Ft/óra

ÖNYM 180%-ig

240 Ft/óra

ÖNYM 200%-ig

300 Ft/óra

ÖNYM 220%-ig

330 Ft/óra

ÖNYM 220% felett

375 Ft/óra

a) Intézményi térítési díj : bruttó 1.000 Ft/óra

b) Személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmének függvényében (de legfeljebb a szolgáltatást igénybevevők rendszeres havi jövedelmének 25 %-a):

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10) bekezdése alapján a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy írásban vállalja az önköltséggel megegyező személyi térítési díj megfizetését. A házi segítségnyújtás önköltségi díja bruttó 2.320 Ft/óra a személyi gondozás és szociális segítés tekintetében.

3. melléklet7

Az időskorúak nappali szociális ellátásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 3.379 Ft/fő/nap

2. Intézményi térítési díj, étkezés nélkül: díjmentes

3. Intézményi térítési díj, étkezéssel: bruttó 1.290 Ft/fő/nap (a szociális étkeztetésnek megfelelő díjon)

Személyi térítési díj az ellátott jövedelmének függvényében étkezéssel:

Jövedelmi kategóriák
(Öregségi nyugdíjminimum 28.500 Ft)

Személyi térítési díj
(bruttó)

Jövedelem nélkül:

díjmentes

ÖNYM 100%-ig

60 Ft/adag

ÖNYM 120%-ig

120 Ft/adag

ÖNYM 140%-ig

180 Ft/adag

ÖNYM 160%-ig

240 Ft/adag

ÖNYM 180%-ig

300 Ft/adag

ÖNYM 200%-ig

360 Ft/adag

ÖNYM 220%-ig

420 Ft/adag

ÖNYM 240%-ig

480 Ft/adag

ÖNYM 250%-ig

490 Ft/adag

ÖNYM 260%-ig

630 Ft/adag

ÖNYM 280%-ig

705 Ft/adag

ÖNYM 300%-ig

750 Ft/adag

ÖNYM 320%-ig

675 Ft/adag

ÖNYM 340%-ig

870 Ft/adag

ÖNYM 360%-ig

975 Ft/adag

ÖNYM 380%-ig

1050 Ft/adag

ÖNYM 400%-ig

1125 Ft/adag

ÖNYM 420%-ig

1200 Ft/adag

ÖNYM 420% felett

1290 Ft/adag

4. melléklet8

Gyermekétkeztetés térítési díjai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Korcsoportok

Nyersanyagnorma

Nyersanyagnorma

Nyersanyagnorma

Rezsiköltség

Rezsiköltség

Rezsiköltség

Mindösszesen bruttó

Mindösszesen bruttó

2

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

számítva

kerekítve

3

CSALÁDI BÖLCSŐDE

4

1,0-3,0 év

5

tízórai

104 Ft

28 Ft

132 Ft

133 Ft

36 Ft

169 Ft

301 Ft

6

ebéd

173 Ft

47 Ft

220 Ft

222 Ft

60 Ft

282 Ft

502 Ft

7

uzsonna

69 Ft

19 Ft

88 Ft

89 Ft

24 Ft

113 Ft

201 Ft

8

Összesen:

346 Ft

93 Ft

439 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 003 Ft

1 005 Ft

9

ÓVODA

10

2,5-3,0 év

11

tízórai

104 Ft

12

ebéd

173 Ft

13

uzsonna

69 Ft

14

Összesen:

346 Ft

15

3,0-6,0 év

16

tízórai

164 Ft

17

ebéd

274 Ft

18

uzsonna

109 Ft

19

Összesen:

547 Ft

20

ISKOLA

21

Alsó tagozat, napi háromszori étkezés

22

6,0-10,0 év

23

tízórai

125 Ft

24

ebéd

432 Ft

25

uzsonna

95 Ft

26

Összesen:

652 Ft

27

Alsó tagozat, napi egyszeri étkezés

28

6,0-10,0 év

29

ebéd

432 Ft

30

Felső tagozat, napi háromszori étkezés

31

10,0-14,0 év

32

tízórai

130 Ft

33

ebéd

460 Ft

34

uzsonna

101 Ft

35

Összesen:

691 Ft

36

Felső tagozat, napi egyszeri étkezés

37

10,0-14,0 év

38

ebéd

460 Ft

39

Alkalmazott napi egyszeri étkezés

40

ebéd

583 Ft

157 Ft

740 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 304 Ft

1 305 Ft

41

Vendég napi egyszeri étkezés

42

ebéd

583 Ft

157 Ft

740 Ft

444 Ft

120 Ft

564 Ft

1 304 Ft

1 305 Ft

5. melléklet9

Családi bölcsőde ellátásért fizetendő térítési díj

1. Az ellátás önköltsége: bruttó 504 Ft/fő/óra

2. Intézményi térítési díj összege a gondozásért: bruttó 2.750 Ft/fő/nap

3. A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át.

4. Az étkezésért fizetendő térítési díj 1,5 – 3 éves korig:

a) reggeli: bruttó 301 Ft/fő/nap

b) ebéd: bruttó 502 Ft/fő/nap

c) uzsonna: bruttó 201 Ft/fő/nap

5. A gyermekek étkeztetését az intézmény a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodával kötött szerződés útján biztosítja.
1

A bevezető az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 13. § (2) bekezdés a) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.