Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Hatályos: 2022. 08. 02

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.02.
Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Általános indokolás
Jogalkotási előzmények
2020. december 31-ig volt hatályos a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás, mely alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 225. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a szerint:
„(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”
Az országos szabályozást tekintve 2020. december 31-ig az önkormányzatok a 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazással csak év végéig élhettek, azaz helyi jogszabállyal, rendelettel az országos szabályoknál enyhébb szabályokat is megállapíthattak. Ezzel a felhatalmazással Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2009. (VI.25.) önkormányzati rendeletével élt. A fentebb részletezett jogszabályi előírások szerint a 12/2009. (VI.25.) önkormányzati rendeletet a 20/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül kellett helyezni.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatt a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.
Az előzőekben részletezett jogszabályi lehetőség alapján az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében kerülhetett megalkotásra a rendelet, melyet a környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre, a megyei önkormányzatnak állásfoglalás érdekében, a szomszédos és érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul meg kellett küldeni.
Fentiek alapján megalkotásra került a 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet, majd az égetést az őszi időszakra is kiterjesztő 12/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet.
Jelenlegi jogszabályi háttér
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosította a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, melynek értelmében 2021. december 12-től – a korábbi felhatalmazó rendelkezést újra jogszabályba építve lehetősége nyílt az önkormányzatoknak arra, hogy újból általános jelleggel – nemcsak a veszélyhelyzet idejére – megalkothassák az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. A törvényalkotó a következő indokolást fűzte e módosításhoz:
A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint az erre vonatkozó korlátozások helyi szintű előírásával biztosítható a leghatékonyabban a helyben felmerülő érdekkonfliktusok megoldása. Minderre tekintettel a javaslat biztosítja a települési önkormányzat számára a hatáskört a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.
Fentiek alapján a veszélyhelyzetben elfogadott rendelet tartalmának megfelelően került összeállításra jelen rendelettervezet, melynek elfogadása esetén a belterületi és a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladék április 6-tól május 21-ig és október 1-től november 30-ig, hétköznap, hetente kétszer, keddi és pénteki munkanapokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető. Kerti hulladék: háztartási tevékenységgel összefüggésben keletkezett falevél, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok.
Mindazonáltal az OTSZ és a levegő védelméről szóló Korm. rendelet előírásai 2021. január 1-jétől nem változnak, azaz országos jogszabály továbbra is eltérő rendelkezéseket állapíthat meg az általános égetési tilalomtól. Ilyen jogszabály például a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, mely számos kórokozó vonatkozásában továbbra is lehetőséget biztosít a kórokozóval érintett növényi részek elégetésére.
II. Részletes indokolás
1. §-hoz
Értelmező rendelkezést tartalmaz.
2. §-hoz
A szakasz azon elvárást tartalmazza, mely szerint egészséges, kórokozóktól, kártevőktől mentes kerti hulladék esetében törekedni kell a kerti hulladék komposztálással történő újrahasznosítására, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által biztosított zöldhulladék elszállítás igénybe vételére.
3. §-hoz
A kerti hulladék nyílt téri égetésének részletszabályait tartalmazza.
4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Etyek, 2022. június 21.
Zólyomi Tamás
polgármester