Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 39/C. § (1) és (4) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következő rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lajoskomárom illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) 1. § felsorolt helyi adók közül, határozatlan időre bevezeti

(1) a kommunális jellegű adók közül,

a) a magánszemély kommunális adóját,

b) az idegenforgalmi adót;

(2) a helyi iparűzési adót.

2. § E rendelet alkalmazásában a Htv. 52. § értelmező rendelkezések fogalmi meghatározásai alkalmazandók.

2. Magánszemély kommunális adója

3. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint a Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

4. §1 Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 20.000,- Ft.

3. Idegenforgalmi adó

5. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

6. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

7. §2 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.

4. Helyi iparűzési adó

8. §3 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett iparűzési tevékenység.

9. §4 A végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértéke az adóalap 2%-a.

5. Mentességek

10. § (1) A Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi, melyet az iparűzési adóval egyidejűleg az adóévet követő év május 31-éig kell benyújtani.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8) Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata - mint támogatást nyújtó - írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

10/A. §5 (1) 50 %-os mértékű mentességet élvez a magánszemély kommunális adója alól az az egyedül élő magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte.

(2) A mentesség a 70. életév betöltését követő év első napjától keletkezik.

(3) A mentesség azon ingatlan után illeti meg, amelyben állandó bejelentett lakcíme van vagy amelyben életvitelszerűen egyedül él.

11. § Értelmező rendelkezések e rendelet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

1

A 4. § a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8. § a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 10/A. §-t a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.