Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 24
Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva a 100/2021.(VI.11.) számú határozatában döntés született a Sárbogárd Város közigazgatási területét érintő M8 gyorsforgalmi út nyomvonalának pontosítását érintő TSZT, HÉSZ eseti módosításáról az Unitef-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) kérelmére.
Sárbogárd Város jelenleg érvényes településrendezési terveiben a tervezett nyomvonal szerepel, de azt szükséges volt felülvizsgálni és a Kérelmezőtől kapott adatszolgáltatás alapján. A felmerült eltérések feloldására a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv (településrendezési eszközök) részleges módosítása vált szükségessé.
A településrendezési eszközök módosítása a "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás” megvalósítása miatt indokolt. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 32 S. (6) bekezdés a) pont alapján a módosítás egyeztetése tárgyalásos eljárással történt.
A tervezett tervmódosítás miatt vélemény-nyilvánítási kérelemmel fordultunk a környezeti vizsgálat szükségességének és tematikájának meghatározása miatt a környezet védelméért felelős szervekhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján.
Az illetékes közigazgatási szervek közül 11 szerv adott írásban véleményt. A beérkezett vélemények alapján, egyöntetűen nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. Tehát összeségében megállapítható, hogy a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2022. (IV. 27.) határozatában foglaltak szerint a beérkezett vélemények alapján, illetve figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás jelentős környezeti hatással nem jár a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását, nem tartotta szükségesnek a településrendezési eszközök részleges módosításához.
A településrendezési eszközök részleges módosításáról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) (továbbiakban Tr.) bekezdése szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetés lefolytatásra került.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 27.-i ülésén a 110/2022. (IV. 27.) határozatában a partnerségi egyeztetést és a Környezeti vizsgálati eljárást lezárta. 2022. május 5-én a Tr. 42. § (2) bekezdés alapján megkértük az Állami Főépítészt a tárgyalásos eljárás lefolytatására és záró szakmai véleményének kiállítására.
Az Állami Főépítész a tárgyalásos eljárást 2022. május 27-én lefolytatta, s ennek eredményeként 2022. június 13-án megérkezett a végső szakmai véleménye, mely egyetértő az alábbi két észrevétel figyelembevétele esetén.
Első észrevétele szerint az Étv. 7. § (3) bekezdés e) pontja szerint a település beépítésre szánt
területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt
területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja. Esetünkben az M8-as úthoz tartozó Mérnökségi telep miatt szükséges növelni a beépítésre szánt területet. Főépítész Úr kérésének eleget tettünk. A beépítésre szánt terület növeléséről, külön előterjesztés és döntés tervezet készült.
Második észrevételében azt kifogásolja, hogy jelen módosítás tárgyát képező M8-as út nyomvonalkorrekcióját nem tartalmazza Fejér Megye Területrendezési Terve. Mivel az M8-as gyorsforgalmi út, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt, melynek a tervezési szakaszban is a NIF a projektfelelőse és az egész eljárás ezért soron kívül folyik, nem gondolom, hogy az M8-as gyorsforgalmi út nyomvonalkorrekciója az FmTrT-ben önkormányzati szintű feladat lenne. A tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítettek alapján, mindezek értelmében az M8 gyorsforgalmi út tervezett szakaszát a területrendezési tervekkel összhangban lévőnek kell tekinteni.