Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2024. 04. 01

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

2024.04.01.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Mátyásdomb Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás - Enying Város Önkormányzata, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata és Mátyásdomb Község Önkormányzata - (a továbbiakban: Társulás) közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Társulás területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatai az irányadóak.

(4) E rendeletet az Szt. rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.

2. § (1) A Társulás fenntartásában működő Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni:

a) idősek tartós bentlakásos ellátása,

b) idősek nappali ellátása,

c) étkeztetés,

d) házi segítségnyújtás,

e)1

2) Az Szt. értelmében a Társulás térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére a családsegítést.

3. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként:

a)2 8130 Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben bruttó 5500 forint ellátási naponként

b)3 8130 Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben bruttó 5500 forint ellátási naponként

4. § (1)4 Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 400 forint.

(2)5 Az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként, napközbeni tartózkodás és étkezés igénybe vétele esetén ellátási naponként bruttó 1400 forint.

(3) A személyi térítési díjat az 1. melléklet alapján az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) állapítja meg.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

5. §6 (1) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként helyszínen történő fogyasztással:

a)7 Enyingen 1000 forint

b)8 Lajoskomáromban 735 forint,

c)9 Lepsényben 635 forint

d)10 Mezőkomáromban 690 forint

e)11 Mezőszentgyörgyön 1000 forint

f)12 Szabadhídvégen 770 forint,

g) Mátyásdombon 900 forint

(2) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként az igénybevétel helyére történő szállítással:

a)13 Enyingen 1150 forint

b)14 Lajoskomáromban 885 forint,

c)15 Lepsényben 785 forint

d)16 Mezőkomáromban 840 forint

e)17 Mezőszentgyörgyön 1150 forint

f)18 Szabadhídvégen 920 forint,

g)19 Mátyásdombon 1050 forint

(3) A személyi térítési díjat az 2. melléklet alapján az intézményvezető állapítja meg.

(4) Ha az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személy után lehet megállapítani.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

6. §20 (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható szociális segítés bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

(4)21

7. § (1) A térítési díjakat a kötelezettnek tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni, figyelembe véve a kerekítés szabályait.

(2) A térítési díj fizetésre kötelezett átmeneti fizetési nehézség esetén az elmaradt térítési díj részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kérelem elbírálása során az intézményvezető vizsgálni köteles a kérelmező jövedelmei, vagyoni helyzetét.

8. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet22

Idősek nappali ellátása

Jövedelem

Nappali tartózkodás igénybe vétele (forint ellátási naponként)

Napközbeni tartózkodás és étkezés igénybe vétele (forint ellátási naponként)

1

a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének (28.5000 Ft.) megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

2

a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 100%-át (28.501 Ft) meghaladó, de 200%-nál (56.999 Ft.) alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

400

700

3

a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200%-a (57.000 Ft.) vagy azt meghaladó, de 400%-nál (113.999 Ft.) alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

400

1100

4

a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400%-a (114.000 Ft.), vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

400

1400

1

A 2. § (1) bekezdés e) pontját az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés d) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés e) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdés f) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés f) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés f) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 6. § az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (4) bekezdését az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.