Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 02- 3000. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.02.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41/A. §-ban foglalt táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(4)

25”

(2) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41/A. §-ban foglalt táblázat G:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(G)

(4)

30”

(3) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 41/A. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Lk2 építési övezet építési telkein négy vagy annál több lakó rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha az építési telek területének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 120 m2-t.

(12) Lk2 építési övezet építési telkein legfeljebb 12 lakás helyezhető el.

2. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-ban foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)

(9)

16”

(2) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-ban foglalt táblázat F:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(9)

5,5”

(3) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 42. § (34) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(34) Lke7 építési övezet építési telkein

a) 1000 m2-nél kisebb telekméret esetén két lakó rendeltetési egység helyezhető el,

b) 1000 m2-t meghaladó telkek esetén kettőnél több lakó rendeltetési egység helyezhető el, abban az esetben, ha az építési telek 1000 m2-t meghaladó többletterületének lakó rendeltetési egységekre számított területe eléri vagy meghaladja a 200 m2-t.

(4) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki:

„(35) Lke7 építési övezetben saroktelek esetén a telek közterülethez csatlakozó hosszabbik oldala mentén az előkerti építési határvonal 2,0 m.

3. § A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 44. §-ban foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

(A

B

C

D

E

F

G

H)

9a

Vt8

Z

800

14

65

7,5

10

65”

4. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 2-án lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése és a 2. melléklet Az SZT-1/5 tervlapon szereplő, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosaival megkötött településfejlesztési/-rendezési megállapodások megkötését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet