Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 05. 03

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.05.03.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/ C. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános és értelmező rendelkezések

1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) a vagyoni típusú adók közül az építményadót és a telekadót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) építmény: a Htv. 52. § 5. pontja szerinti épület vagy 6. pontja szerinti épületrész;

b) bruttó alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklet 18. pontja szerint számított alapterület;

c) garázs: az ingatlan-nyilvántartásban garázs vagy gépjárműtároló rendeltetésűként bejegyzett és ekként rendeltetésszerűen használt, önálló ingatlanon található épület, épületrész (a továbbiakban: építmény);

d) lakóterület: az OTÉK 6. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában és 11-15. §-aiban meghatározott terület;

e) településközponti vegyes terület: az OTÉK 6. § (3) bekezdés a) pont 2.1. alpontjában és 16. §-ában meghatározott terület;

f) mezőgazdasági üzemi terület: az OTÉK 6. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjába tartozó, a 24. § (1) bekezdés és (2) bekezdés n) pontjában meghatározott terület;

g) életvitelszerű lakóhely: a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás, ahonnan a magánszemély életét szervezi, például rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, és ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket, mint például az étkezés, főzés, mosás, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, vagy amely elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál;

h) nem beépíthető telek: olyan telek, amelyen Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ), továbbá más jogszabályban foglalt beépíthetőségi követelmények, feltételek és az építéshatóság ezirányú hatósági szolgáltatási nyilatkozata vagy hatósági bizonyítványa alapján építmény nem helyezhető el;

i) melléképület, melléképületrész: a Htv. 52. § 50. pontja szerinti épület, épületrész.

II. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1. Építményadó

3. § (1) Adóköteles Martonvásár Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény.

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. § (1) Az adó évi mértéke - a 4. § szerinti adóalap alapján - a Htv. 52. § 8. pontja szerinti lakás (a továbbiakban: lakás) építmény, valamint a kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó egyéb építmény

a) 0-25 m2-ig terjedő hasznos alapterülete után 1800 Ft/m2,

b) 25 m2 feletti hasznos alapterülete után 1000 Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke - a 4. § szerinti adóalap alapján - a Htv. 52. § 45. pontja szerinti kereskedelmi egység (a továbbiakban: kereskedelmi egység) építmény

a) 0-25 m2-ig terjedő hasznos alapterülete után 2000 Ft/m2,

b) 25 m2 feletti hasznos alapterülete után 1000 Ft/m2.

(3) Az adó évi mértéke - a 4. § szerinti adóalap alapján – az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények (a továbbiakban: egyéb építmények) közül

a) 0-25 m2-ig terjedő hasznos alapterület után 2000 Ft/m2,

b) 25 m2 feletti hasznos alapterülete után 1000 Ft/m2.

6. § (1) Mentes az 5. § (1) bekezdés b) alpontja szerinti adó alól a magánszemély adóalany az 5. § (1) bekezdése szerinti építmény üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló része után.

(2) Mentes az 5. § (3) bekezdés szerinti adó alól a magánszemély adóalany a melléképület, melléképületrész üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló része után.

(3) 20 %-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt az üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló, a HÉSZ szerinti kertes mezőgazdasági övezetbe tartozó ingatlanon található építmények után, amennyiben az építmények bruttó alapterülete összességében nem haladja meg a 45 m2-t.

(4) Mentes az adó alól a magánszemély adóalany az üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló Htv. 52. § 48. pontja szerinti építmény után.

(5) 50 %-os adókedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt az üzleti tevékenység célját ténylegesen nem szolgáló, 30 m2-t nem meghaladó alapterületű garázs után, amennyiben az ingatlanon más építmény nem található.

(6) Jelen szakasz alkalmazása során a mentesség igénybevételéhez valamennyi tulajdonosnak magánszemélynek kell lennie.

2. Telekadó

7. § Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.

8. § (1) Az adó évi mértéke – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 200 Ft/m2.

(2) A HÉSZ-ben „Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)” és „Ipari terület (Gip)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke

a) az adótárgy 10 hektárig terjedő telekrésze után 200 Ft/m2,

b) az adótárgy 10 hektárt meghaladó telekrésze után 90 Ft/m2.

(3) A HÉSZ-ben „beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági (Má)”, valamint „gazdasági erdőterület (Eg)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartásban kivett művelési ágú, külterületi fekvésű ingatlanként bejegyzett telek után az adó évi mértéke 85 Ft/m2.

(4) A HÉSZ-ben „Különleges terület – mezőgazdasági üzem (K-mü)” területként megjelölt övezetben elhelyezkedő telek után az adó évi mértéke

a) az adótárgy 1 hektárig terjedő telekrésze után 100 Ft/m2,

b) az adótárgy 1 hektárt meghaladó telekrésze után 20 Ft/m2.

9. § A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes az adó alól

a) a HÉSZ-ben lakóterületként, településközponti vegyes területként, megjelölt területen elhelyezkedő építménnyel beépített telek, kivéve, ha a telek vagy az azon található összes építmény hasznos alapterületének legalább 50 %-a üzleti célt szolgál.

b) a HÉSZ-ben kertes mezőgazdasági területként, valamint mezőgazdasági üzemi területként megjelölt területen elhelyezkedő telek, kivéve, ha a telek vagy az azon található összes építmény hasznos alapterületének legalább 50 %-a üzleti célt szolgál.

c) a HÉSZ-ben „Kereskedelmi-szolgáltató (Gksz)” területként megjelölt területen elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás alapján lakással beépített telek, amennyiben az építmény legalább 1 éve életvitelszerű lakóhelyként szolgál, kivéve, ha a telek vagy az építmény részben vagy egészben üzleti célt szolgál,

d) az ingatlan-nyilvántartásban kivett major művelési ágként bejegyzett, magánszemély tulajdonában álló telek,

e) az ingatlan-nyilvántartásban kivett út, kivett saját használatú útként bejegyzett, magánszemély tulajdonában álló, a HÉSZ-ben „Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)” vagy „Ipari terület (Gip)” területként megjelölt területen kívül elhelyezkedő telek,

f) a nem beépíthető vagy legfeljebb 5 %-ban beépíthető belterületi telek területének 75 %-a.

III. Fejezet

Helyi iparűzési adó

10. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.

11. §2 Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.

11/A. §3 (1) Helyi iparűzési adóból számított adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely Martonvásár Város Önkormányzatának illetékességi területén a számvitelről szóló törvény szerint számított legalább 2 milliárd Ft aktivált értékű, adóévben üzembe helyezett beruházást valósít meg (a továbbiakban: minimum beruházási érték) és a Martonvásár Város Önkormányzatára osztott adóalap után számított iparűzési adó az igénylés évében legalább 2 millió Ft.

(2) A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke, a 10. § szerint számított adó minimum beruházási érték 0,25 %-át meghaladó részének 50 %-a, de beruházásonként maximum mindösszesen 40 millió Ft.

(3) A helyi iparűzési adóból számított (2) bekezdés szerinti adókedvezményt a beruházás aktiválása évében lehet érvényesíteni. A vállalkozás jogosult a (2) bekezdés szerinti adókedvezményt az igénybe nem vett rész után a kérelem benyújtását követő további három évben (a továbbiakban: kifutási időszak) is érvényesíteni a (2) bekezdés szerinti feltételek mellett. A helyi iparűzési adókedvezmény a kifutási időszakot követő évtől nem érvényesíthető.

(4) A kedvezmény igénylésére irányuló kérelem elektronikus úton történő benyújtásának határideje az aktiválás éve szerinti adóév december 31. napja.

(5) Az adókedvezmény egyidejűleg egy beruházás után érvényesíthető. Amennyiben a vállalkozás a kifutási időszakban további, a kedvezmény megállapítási feltételeinek megfelelő beruházás után nyújt be kérelmet, kérelme elfogadásával egyidejűleg a korábban megállapított, kifutási időszakban lévő kedvezmény jogosultsága megszűnik, ideértve az újabb kérelem benyújtásának évét is.

(6) A beruházás tényét a beruházással kapcsolatos tételes elszámolással

a) berendezések, gépek, felszerelések beszerzése esetében az adóalany nevére kiállított számlával,

b) új telephely, üzem, üzlet vagy más gazdasági egység létrehozása esetében az építés tényét igazoló, az adóalany nevére szóló végleges használatbavételi engedéllyel,

valamint az aktiválás tényét alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

(7) A kedvezmény igénybevételéhez tartozó dokumentációt a kérelmezőnek 5 évig meg kell őriznie.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

13. §4

1

A bevezető a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11/A. §-t a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.