Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.9.) önkormányzati rendelete

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V. 09.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2019. 05. 10

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. § (4), a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


 1. A rendelet célja, hatálya


1.§


(1) A rendelet célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Győrszemere község közigazgatási területén lévő köztemetőkre (hrsz: 618, 0125, 1205) valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, a szociális temetésre és a temetőt látogatókra.


 1. A temető fenntartója, üzemeltetője

2.§

(1) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről a Győrszemere Községi Önkormányzat gondoskodik. E feladatait saját maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja.

(2) A fenntartó köteles gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek megépítéséről és karbantartásáról.


 1. Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

 1. egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;
 2. kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;
 3. sírbolt (kripta): a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú – elsődlegesen koporsós – temetésre szolgáló építmény;
 4. síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény;
 5. síremlék park: a köztemető fenntartója által a köztemető területén létesített park jellegű terület, amely a meg nem váltott temetési helyek sírjeleinek, síremlékeinek elhelyezésére szolgál;
 6. sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki;
 7. sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény;
 8. szociális temetésben közreműködők: az eltemettető és az általa felkért személyek, akik a törvényben meghatározott nyilatkozatok letételét követően a szociális temetés során a temetkezési szolgáltatásokat ellátják.
 9. temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállítási járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik;
 10. urnasírbolt: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény;
 11. urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely;
 12. közös sírhely: több halott együttes eltemetésére kijelölt terület, amelyet az önkormányzat szükség szerint közérdekből (egészségügyi, temetőrendezési stb.) létesíthet.II. fejezet

A temetési helyekre és a temetkezési tevékenységekre vonatkozó szabályok


 1. A temetési helyek kialakítása

4.§


(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temető fenntartójának képviselőjével történt előzetes egyeztetés után lehet. A temetést legalább 48 órával korábban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1. függelékét képező formanyomtatványon.

(2) Az Önkormányzat a temetkezési helyeket használatra átengedi azoknak, akik a használati jogot e rendeletben foglaltak alapján megváltották. A temetkezésre használt helyek feletti használati jog nem képezheti további jogügylet tárgyát.

(3) Temetkezésre szolgáló helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettes sírhely,

c) sírboltok (kripták)

d) urnasírhely,

e) urnasírbolt,

f) közös sírhely

g) díszsírhely.


(4) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki. A fenntartó határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.

(5) A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen és lehetőség szerint a helyszínen jelölni kell.

(6) A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében folytatólagos sorrendben sorszámozni kell. A számozást lehetőség szerint a helyszínen is fel kell tüntetni. Az elhaltakat a halálozás bejelentésének időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell temetni. Ez alól kivétel a rátemetés és az újratemetés.

(7) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.

(8) Sírboltok, egyes, kettes és urna sírhelyek részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy sorokat célszerű kijelölni.


 1. A temetési helyek használata

5.§

(1) Egy személynek csak egy sírhelye lehet, amit előre is meg lehet váltani.

(2) Kettes sírhelyű parcellák esetében lehetőség van a temetett sírhely mellett még egy temetési hely előre történő megváltására. Ide tartozik a sírbolt (kripta) is, amely előre ugyancsak megváltható.

(3) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül koporsós sírhelyre rátemetéssel, urnasírhelyben, sírboltban lehet elhelyezni.

(4) A temetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásban fel kell jegyezni.

(5) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.

(6) Egy urnafülkében lévő adott urnahelyre csak egy urna helyezhető el. A sírhelybe és sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.

(7) A korábban családi sírhelyként eladott, egynél több, egymás mellett fekvő, még fel nem használt sírhelyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az Önkormányzat igénybe veheti úgy, hogy köteles a sírhelyek akkori megváltási díját az újra értékesítést követő 30 napon belül kell visszatéríteni.

(8) Az Önkormányzat – felajánlás esetén – bármely megváltozott, de igénybe nem vett temetési helyet, a temetési hellyel rendelkezni jogosult személytől köteles visszaváltani a megváltáskor érvényes áron. Az összeget az újraértékesítéstől számított 30 napon belül kell megtéríteni.

(9) Exhumálás esetén kiürült sírhellyel az Önkormányzat rendelkezik. A sírhely árát a (8) bekezdésben foglaltak alapján kell megtéríteni a jogosultnak.

(10) Az előre megváltott sírhely gondozásáról a megváltó személy köteles gondoskodni.


6.§


(1) A síremlék alapozásának méreteit és alapozási anyagát az Önkormányzat ellenőrzi. A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) Szegélykő, síremlék, sírbolt nem terjedhet túl az erre a célra megállapított területen.

(3) A sírok fölé emelt síremlékek és fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén a létesítő, illetve annak örökösei, hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Kötelesek továbbá a síremlékek állapotát folyamatosan ellenőrizni annak érdekében, hogy baleset- vagy életveszélyes helyzet ne alakulhasson ki, ezért a teljes felelősséget ők viselik.

(4) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(5) A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető fenntartója ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a temető területéről elszállítani, kivéve, ha az visszaépítésre kerül.

(6) A régi sírkövek kegyeletből és kultúrtörténeti érték miatt a kerítés mentén, vagy egy erre a célra kijelölt helyen (síremlék park) felállítandók.


 1. A temetési helyek méretei

7.§

(1) A temetési helyek méretei:

a) felnőtt egyes sír hossza 2,10 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2 m;

b) felnőtt kettes sír hossza 2,10 m, szélessége 1,90 m, mélysége 2 m;

c) mélyített sírhely hossza 2,10 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,6 m

d) 14 éven aluli gyermeksír hossza 1,30 m, szélessége 0,60 m, mélysége 2 m;

e) urnasír hossza 0,80 m, szélessége 0,60 m, mélysége 1 m;

f) sírbolt

fa) földfelszín feletti méretek:

 1. háromszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m
 2. hatszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m
 3. kilencszemélyes sírbolt hossza 3,5 m, szélessége 3,8 m

fb) földfelszín alatti méretek:

 1. háromszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m
 2. hatszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,80 m, mélysége 2,60 m
 3. kilencszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m.

(2) A temetési helyek egymástól való távolsága

a) a sírhelyek oldaltávolsága 0,60 m

b) gyereksírok oldaltávolsága 0,30-0,60 m

c) sorok közötti távolság 0,60-0,80 m.

(3) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 m lehet. A sírdomb felhantolása nem kötelező.

(4) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

(5) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a sírkeret magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.


 1. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog
 2. §


(1) A temetési helyek használati idejének, azaz a temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltásának napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes és kettes, valamint gyermek-sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,

b) urnasírhely és urnafülke esetén 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év vagy 100 év

d) urnasírbolt esetén 25 év.

(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetkezési hely díja és az újra megváltás díja megegyezik.

(4) A kettes sírhely használati ideje a második temetés napjától számított 25 év.

(5) Ha a kettes sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második betemetés, a kettes sírhely további használati jogát – az első 25 év elteltétől számítva – csak újraváltással lehet fenntartani.

(6) A korábban 25 évnél hosszabb időre megváltott egyes és kettes sírhelyek használati ideje a betemetéstől számított 25 év.

(7) A temető megszüntetése, áthelyezése esetén a még be nem temetett, vagy exhumálással megüresedett temetési hely le nem járt használati jogát, az új temető területén kell biztosítani.

(8) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyek használati jogát 5 éven belül nem váltják meg, az Önkormányzat jogosult azt minden térítési igény nélkül újból felhasználni.


 1. §


(1) A helyi temetőben Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a község közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjmentes. További közeli hozzátartozó – az özvegy kivételével – a díszsírhelyen csak díj ellenében temethető el.

(4) A díszsírhely gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, hozzátartozó hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.


 1. §


(1) A temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemetésre kötelezettnek, ezek hiányában az eltemettetőnek sírhelymegváltási díjat kell fizetnie. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A díjat minden esetben a temetést, a kihantolást, vagy rátemetést megelőzően kell kifizetni.

(3) A már betelt sírboltoknál az esetleges sírboltrendezés után felszabaduló hely, vagy helyek újbóli betemetés esetén a személyek számához viszonyítottan arányos díjat kell a betemetéskor megfizetni.

(4) Rátemetésnél a teljes sírhelyet kell megfizetni. Ez esetben a sírhely használati díja 25 évig tart.

(5) Hamvakat tartalmazó urnának sírba temetése és rátemetése esetén annak a sírhelynek a díját, illetőleg időarányos díját kell megfizetni, amelybe az urnát betemetik.


8. Sírboltok

11. §


(1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.

(2) A készítendő sírboltról vázlatos tervet kell készíteni, amelyet az Önkormányzatnak az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. A kegyeletet vagy a közízlést sértő síremlék, sírbolt felállítását az Önkormányzatnak joga van megtiltani.

(3) A sírbolt vagy a síremlék helyének kitűzését az Önkormányzat megbízottja vállalkozó jelenlétében a helyszínen végzi el.

(4) A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a sírbolt létesítője, valamint örökösei gyakorolhatják.

(5) A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a létesítő a sírboltkönyvbe bejegyeztetett. Amennyiben a sírbolt létesítője a temetkezési jogosultságáról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletben nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.

(6) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyesre azt építették. Ezen felül a sírboltba – kapacitásának és méretének figyelembe vételével – urnák is elhelyezhetők.

(7) A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal kell körbekeríteni.


9. Nyilvántartások

12. §


(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján anyakönyvezést követően szabad eltemetni.

(2) A temető fenntartó Önkormányzat az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép aktualizálásáról. A temetőtérképet a temetőnyilvántartó könyvvel összhangban az Önkormányzat vezeti.


III. fejezet

Temetési szolgáltatások

 1. A temetkezési szolgáltatók

13.§


(1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik, és a temető fenntartójának a munkálatot előzetesen bejelentette.

(2) A temető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.


14. §


(1) Az Önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(2) A temetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.

(4) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

(5) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(6) Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik, a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.


 1. A ravatalozó használatának rendje

15.§


(1) Ravatalozni csak a temetőben az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) Az elhunytak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

(3) A ravatalozó használatáért külön díjat nem kell fizetni.IV. fejezet

A temető rendje

 1. A temető nyitvatartása, használati és gondozási rendszabályai

16. §


(1) A temető nyitvatartása egész évben folyamatos.

(2) A temető teherforgalmi nagykapuja alapesetben zárva van. A temetőben munkát végző temetési és egyéb szolgáltatók az Önkormányzat megbízottjától kérhetik a kapu nyitását, valamint a munka végeztével kötelesek távozásukat bejelenteni a megbízottnak.

(3) A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.

(4) Az Önkormányzat engedélye szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt munkálatokat a megkezdésük előtt minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni az Önkormányzatnak.

(6) A temető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

(7) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az nem sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetkezési hely sérülése esetén, annak okozója köteles gondoskodni az eredeti állapot helyreállításáról.

(8) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.

(9) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni a fenntartónak, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani.

(10) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a fenntartónak történő előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(11) A temető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó Önkormányzat gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

(12) A temető használati rendről szóló tájékoztatót a rendelet 2. függeléke szerint a temető területén jól láthatóan el kell helyezni.


17. §


(1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1,2 métert, és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a fenntartó Önkormányzat ültethet.

(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt a sírhelyről eltávolítani.

(3) Az egyes sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azokat a kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni. Az építési anyag nem helyezhető el a növényi hulladéktárolókba.

(5) A temetőben a sírhelyek között pad elhelyezése tilos. A rendelet hatályba lépése után létesített új sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.

(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.

(7) Tilos a sírokra elhelyezett kegyeleti tárgyakat, a díszítésre használt anyagokat, a sírokra ültetett növényeket beszennyezni, megrongálni, eltulajdonítani.

(8) A temetőben tüzet rakni tilos. Gyertyát égetni a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehet.

(9) A temető területére állatot bevinni vagy beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

(10) A nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni tilos.

(11) A temetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó Önkormányzat gondoskodik.

(12) A temetőben reklámot, hirdetést – a gyászjelentés kivételével – elhelyezni tilos.

(13) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszerek, nemesfémek, érmék, pénz stb.) a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. A fenntartó intézkedéséig a találónak a talált érték biztonságos őrzéséről gondoskodni kell.


18. §


(1) A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni – a kijelölt parkolóba történő ki-és behajtás kivételével - tilos. Ez alól kivétel a temetkezési szolgáltató halottszállító gépjárműve, a mozgáskorlátozott, vagy az idős, beteg személyeket szállító gépjármű, továbbá az engedélyezett munkát végzők gépjárműve.

(2) A temető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.


VI. fejezet

Záró rendelkezések

19. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2000. (IX.27.) ÖK. számú rendelete.