Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2023. 11. 29

Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

2023.11.29.

egységes szerkezetben a 14/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelettel

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I.
Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület a település közigazgatási területén, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a következő adókat vezeti be határozatlan időre:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) magánszemélyek kommunális adója,

d) idegenforgalmi adó,

e) iparűzési adó.

II. Fejezet

Építményadó

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. § Az adó évi mértéke: 900 Ft/m2 1,

4. § (1) Mentes az építményadó alól az a lakás, a lakáshoz tartozó épületrész, garázs és a lakást kiszolgáló épület, amelyet tulajdonosa (vagyoni értékű jogának jogosultja) saját maga vagy egyenes-ági rokona életvitelszerűen használ.

(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott adómentesség nem vonatkozik azon a lakáshoz tartozó épületrészre, garázsra és a lakást kiszolgáló épületre, amelyet tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja), saját maga vagy egyenes-ági rokona vagy vállalkozó útján üzleti célra használ.

III. Fejezet

Telekadó

5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

6. § Az adó mértéke 80 Ft/m2 évente.

7. § (1) Mentes a telekadó alól az a telek, melynek tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja) magánszemély.

(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott adómentesség nem vonatkozik azon telekre, amelyet a tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja) saját maga vagy vállalkozó útján, üzleti célra használ.

IV. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

8. § Az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 11. § és 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28. 000,- Ft.

9. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

a) a magánszemély tulajdonában álló építmény, ha azt tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja) életvitelszerűen lakja és abban, a tárgyévet megelőző évben, saját háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelt,

b) a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik,

c) a magánszemély tulajdonában álló építmény, ha tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja) 75 évnél idősebb és abban életvitelszerűen egyedül lakik,

d) ha területén önkormányzati közmű van elhelyezve, ezzel kapcsolatosan szolgalmi jogot nem alapítottak és az önkormányzati közmű nem az adótárgy közművesítését szolgálja,

e) ha a beépítetlen telek területe az 500 m2-t nem haladja meg.

f) ha a tulajdonában lévő (vagyoni értékű jog jogosultjának jogát képező) beépítetlen adótárgynak nincsen közvetlen közterületi megközelíthetősége,

g) ha a tulajdonában lévő (vagyoni értékű jog jogosultjának jogát képező) beépítetlen adótárgyhoz tartozó telek a közterülettel 6 méternél kisebb szélességben határos.

h) a magánszemély tulajdonában álló beépítetlen telek 40 évesnél fiatalabb tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosultja), ha a telken lakóháza (lakása) építése iránt jogerős építési engedélyt szerzett (bejelentést tett), az engedély (bejelentés) megszerzésének évében január 1-től a lakóház jogerős használatba vételi engedélyének megszerzéséig, ám legfeljebb lakóháza jogerős építési engedélyének (bejelentésének) szerzését követő harmadik év végéig, amennyiben a lakóház (lakás) építésével a tulajdonát képező első lakóházához (lakásához) jut.

10. § (1) 20.000,- Ft/adótárgy adókedvezményre jogosult a magánszemély,

a) ha a tulajdonában lévő (vagyoni értékű jog jogosultjának jogát képező) adótárgy beépítetlen és az előtte lévő közterületen nincs kiépített ivóvíz, szennyvízcsatorna, vezetékes villany, vezetékes gáz közmű,

b) ha a tulajdonában lévő (vagyoni értékű jog jogosultjának jogát képező) adótárgy Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) és a HÉSZ belterület szabályozási terve alapján a M-ász 2 jellel jelölt általános mezőgazdasági terület - szántó övezetébe vagy a Má-gy2 jelű általános mezőgazdasági terület - gyep övezetébe tartozik.

c) 20.000,- Ft adókedvezményre jogosult annak a lakásnak a tulajdonosa (vagyoni értékű jogának jogosultja), amelyet saját maga vagy egyenes-ági rokona életvitelszerűen használ.

(2) a 10. § (1) bekezdésében meghatározott adókedvezményeket az adóalany egy jogcímen veheti igénybe.

V. Fejezet

Idegenforgalmi adó

11. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

12. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.2

13. § Vendégéjszakánként 100 Ft/fő adókedvezményre jogosult, aki a vendégéjszakát szálláshelyen, de nem szállásépületben tölti.3

14.  § Az ellenőrzést végző személy közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem illeti meg, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. Az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban 08.00 - 20.00 óráig a szálláshelyre beengedni és az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

VI. Fejezet

Helyi iparűzési adó

15. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.4

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ám rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Hatályát veszti Dunasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2015 (XI. 30.) önkormányzati rendelete, valamint a módosításáról szóló 5/2016.(V.6.) és 7/2016.(VII.6.) önkormányzati rendeletek.

Cseh Benjamin s. k. dr. Odonics Aliz s. k.
polgármester jegyző
Az önkormányzati rendelet kihirdetve: 2023. november 29.
dr. Zámbó Tibor s. k.
jegyző