Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 09. 17

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.16.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Köztemetők Jánossomorja Város közigazgatási területén az alábbi temetők

a) Mosonszentjánosi Köztemető hrsz: 1415/2

b) Mosonszentpéteri Köztemető hrsz: 4302/2

c) Pusztasomorjai Köztemető hrsz: 4609”

2. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A temetkezési szolgáltatónak a temetői létesítmények igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetnie, melyek mértékeit az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A temető tulajdonosa-köztemető esetén az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást-a temetési hely megjelölésével-a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg.”

4. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogért megváltási díjat kell fizetni, melynek mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A megváltási díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az adó alól. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.”

5. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet a következő alcímmel egészül ki:

A temetkezési szabályok megszegése

8/A. § Aki e rendelet 4. § (2)-(3), (4), (7), (9) (10) bekezdéseiben meghatározott szabályokat megsérti, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján 4. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtható.”

6. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Egyes sírhely” sora, „Kettes sírhely” sora, „Gyermek sírhely” sora, „Urnasírhely” sora, „Urnafülke” sora, „Dupla urnafülke” sora és „Kriptahely” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Egyes sírhely

5080 Ft

Kettes sírhely

10160 Ft

Gyermek sírhely

2540 Ft

Urnasírhely

5715 Ft

Urnafülke

13335 Ft

Dupla urnafülke

23495 Ft

Kriptahely

57150 Ft”