Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 09. 17

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.16.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Aki Jánossomorja város jelképeiről és azok használatáról szóló 10/2016. (X.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott városi címert jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja fel, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Aki úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki nem gondoskodik

a) a trágya- és trágyalégyűjtőbe a csapadékvíz befolyását, valamint onnan a trágyalé kifolyásának megakadályozásáról, valamint a trágya- és trágyalégyűjtő szükség szerinti (május-október terjedő időszakban legalább hetente történő) kiürítéséről,

b) a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról,

c) almos trágya ingatlanon történő fedett tárolásáról, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Aki)

„c) a település vendéglátó egységeinek kerthelyiségeiben, teraszain hangosító berendezést munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 22.00 és 9.00 óra között jegyzői engedély nélkül üzemeltet természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

5. § Hatályát veszti A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-a,

b) 6. §-a,

c) 10. § d) és e) pontja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.