Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § Az Önkormányzat a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) magánszemélyek kommunális adója

d) helyi idegenforgalmi adó,

e) helyi iparűzési adó.

Építményadó

2. § (1) E § alkalmazásában adóköteles a Htv. 11. §-a alapján a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

(2) E § alkalmazásában az adó alanyát a Htv. 12. §-a határozza meg.

(3) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv. 14. §-át kell alkalmazni.

(4) Az adó alapjára a Htv. 15. § a) pontját kell alkalmazni.

(5) Az adó mértéke jelen § (6) bekezdésekben foglalt kivétellel: 500.-Ft/m²/év

(6) Az üdülőtulajdon utáni adó mértéke: 400.-Ft/m²/év

(7) A Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon felül mentes az építményadó alól:

a) gépjárműtároló,

b) az a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amely külön helyrajzi számon van nyilvántartva, de egy házszám alatt, olyan épülettel, épületekkel képez egy gazdasági egységet, amely után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(8) A mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére.

Telekadó

3. § (1) E § alkalmazásában az adókötelezettséget a Htv. 17. §-a határozza meg.

(2) E § alkalmazásában az adó alanyát a Htv. 3. §-a és 18. §-a határozza meg.

(3) A Htv. 19. §-ában meghatározott adómentességen felül kérelemre, a kérelem - önbevallásra felszólító levél kiküldése nélküli - benyújtását követő adóév első napjától mentes az adó alól:

a) Lakóépület vagy üdülőépület építésére alkalmas telek tulajdonosa, az üdülőépület végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséig, vagy lakóház felépítését az illetékes építési hatóság a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legfeljebb a végleges építési engedély vagy egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum kiállításának napját követő 4 évig.

b) Azon tulajdonos visszamaradó telke, amelyből tulajdonosa a szabályozási terv végrehajtása érdekében közút létesítése vagy a szabályozási terv szerinti kialakítása céljából az önkormányzatnak térítésmentesen földrészletet adott át, az átadást követő 2 adóéven át.

(4) E rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mentesség esetében a beépítés tényét az adóalany végleges használatbavételi engedély, vagy lakóház felépítését az illetékes építési hatóság által kiállított használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával köteles igazolni. Amennyiben a beépítés a mentesség ideje alatt nem valósul meg, az adó alanya az adót visszamenőlegesen, a minden évben hatályban levő adótétellel, késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.

(5) Az e §-ban meghatározott mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.

(6) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv. 20. §-át kell alkalmazni.

(7) Az adó alapjára a Htv. 21. § a) pontját kell alkalmazni.

(8) Az adó mértéke: 75.-Ft/m²/év.

Magánszemélyek kommunális adója

4. § (1) Adókötelezettséget, az adótárgyak körét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24-25. §-ai szabályozzák.

(2) E § alkalmazásában adóköteles

a) a Htv. 11. §-a alapján a lakás

b) a Htv. 17. §-a alapján az az 500 m2 területnagyságot meghaladó telek, amelyre vonatkozóan e rendelet 3. §-a alapján telekadó fizetési kötelezettség nem áll fenn.

(3) Az adó alanyát a Htv. 24. §-a szabályozza.

(4) Adómentes

a) az a telek, amely külön helyrajzi számon van nyilvántartva, de egy házszám alatt, olyan épülettel, épületekkel képez egy gazdasági egységet, amely után építményadó vagy magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn,

b) az ingatlan-nyilvántartásban útként, sajáthasználatú útként nyilvántartott földterület.

(5) Az adó mértéke 16.000 Ft/év.

Helyi idegenforgalmi adó

5. § (1) E § alkalmazásában az adóalanyok körét a Htv. 30. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(3) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.

(4) A Htv. 31. §-ában meghatározottakon felül mentes a helyi idegenforgalmi adó alól a Fertőrákosi Barlangszínház előadásain közreműködő magánszemély.

(5) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas szálláshelykezelő szoftvert vezet.

Helyi iparűzési adó

6. § (1) Adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 35. §-a szabályozza

(2) Az állandó iparűzési tevékenység fogalmát a Htv. 37. §-a határozza meg.

(3) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv. 38. §-át kell alkalmazni.

(4) Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

7. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.