Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról

2023.01.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja a településképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésnek megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze.

(3) [2]

(4) [3]

(5) A közterület használata során a használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületeket, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) [4]

(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed az 1. § (2) bekezdése szerinti közterület tulajdonosára, használójára és igénybe vevőjére.

3. A közterület-használata és a közterület-használati engedély

3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja. A rendeltetésszerű használat mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterületi használati engedély, továbbá közterület-használati díj fizetése szükséges a jogszabályban meghatározott kivételekkel.

(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb – hatósági illetve szakhatósági – engedélyek, (pl.: építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei) és hozzájárulások beszerzését.

4. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,

b) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolti árusításhoz, továbbá egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert),

c) építési munkával kapcsolatos létesítmények (építési állványzat, munkaterület körülhatárolása stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához,

d) [5] kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,

e) tüzelő, vagy egyéb anyag 48 órán túli elhelyezésére,

f) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és használatához.

(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a) közterületen, illetve az alatta vagy felette elhelyezett közművek, kábelek meghibásodása esetén végzett munkálatokhoz,

b) magántulajdonú ingatlan előtti közterületi rész rendezéséhez, parkosításhoz,

c) az önkormányzat által saját hirdetések elhelyezését szolgáló, valamint a lakossági igények kielégítését segítő önkormányzati tulajdonú vagy megrendelésű egységes hirdetési felületek, hirdetők kialakításához,

d) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

e) nem közterületen épült üzlet homlokzatának, kirakatszekrényének, védőtető ernyőszerkezetének elhelyezésére, cím- és cégtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

g) tüzelő, építési vagy egyéb anyag és tárgy (pl. költözködés során bútor) 48 óránál rövidebb idejű tárolására, ha az a közlekedést nem akadályozza és elhelyezése nem az úttesten történik.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület igénybevételét a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz az igénybevétel megkezdése előtt legkésőbb 1 nappal – a közterület használat céljának és időtartamának megjelölésével – írásban be kell jelenteni.

5. § Nem adható közterület-használati engedély:

a) [6]

b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására, eseti rendezvények kivételével szeszesital árusítására,

c) a lakosság nyugalmát, vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

4. A közterület-használati díj

6. § (1) Közterület-használatáért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellegének figyelembevételével a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény m2-ben számított alapterületét, területét, továbbá az alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető, stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.

(4) A közterület használati engedélyt meghatározott időtartamra: egész évre, mezőgazdasági idényre, hónapra és napra lehet kiadni. A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra meg kell fizetni.

(5) A közterület-használati díjat Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata költségvetési számlájára pénztári befizetéssel vagy banki átutalással lehet megfizetni.

(6) Aki a számára megállapított közterület-használati díjat – az engedélyben megjelölt módon és határidőben – nem fizeti meg, attól a közterület-használati engedélyt meg kell vonni. A fizetési határidő elmulasztása esetén az engedélyes a díjat a törvényes késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.[7]

7. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetén,

b) jótékonysági és közcélú rendezvényeknél,

c) az önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények esetében,

d) választással, népszavazással kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.

5. A közterülethasználat-engedélyezési eljárás

8. § (1) A közterület-használati engedély tárgyában – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.

(2) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási és hatósági eljárásról szóló mindenkori eljárási törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon – a közterület használatot megelőzően – kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt.

(4) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a kérelemben megjelölt célra használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie.

(5) A közterület-használat engedély kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a településrendezési tervet, a településképi követelményeket, műemlékvédelmi-, helyi érdekvédelmi-, köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett szakhatóságok véleményezésében foglalt egyéb előírásokat, követelményeket.

(6) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező adatait,

b) a közterület-használat időtartamát (pontos időintervallum megjelöléssel), vagy a feltétel megjelölését, aminek bekövetkeztéig a közterület-használat engedélyezett,

c) a közterület használat célját,

d) a közterület-használat pontos helyét és a használni kívánt terület nagyságát m2-ben,

e) feltételeket a közterület-használat módjára vonatkozóan (esztétikai követelmények, áruféleségek köre, szemétgyűjtőedény szükségessége stb.)

f) munka-, baleset-, egészségvédelmi óvó szabályokat,

g) az engedély megszüntetése, megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot visszaállítására vonatkozó kötelezettséget,

h) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját, valamint a díj meg nem fizetése vagy a fizetés késedelme esetén fellépő jogkövetkezményeket,

i) az elutasító határozatnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát, szükség szerint alátámasztva vonatkozó rendszabályokkal, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok véleményével.

9. § (1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(2) A közterület 1 éven túli tartós, állandó jellegű használatához képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges. A bérleti szerződést – a képviselő-testületi hozzájárulás alapján – a polgármester köti meg.

6. A közterület használati engedély érvényének megszűnése

10. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással,

d) az engedélyben vagy a közterület-használattal kapcsolatos jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással,

e) településképi, településrendezési vagy közérdekből történő rendkívüli visszavonással,

f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényének megszűnésével, vagy ha a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát elvesztette,

g) [8]

h) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

(2) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani. Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását az engedély megadásának feltételeként előírták.

7. A közterület-használat ellenőrzése, a jogellenes közterület használat következményei

11. § (1) A jelen rendeletben foglalt előírások betartását a jegyző a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizheti.

(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult köztisztviselő felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló bizonylattal együtt felmutatni.

(3)1 [9] Aki a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, közigazgatási bírsággal sújtható. Közigazgatási bírság kiszabása esetén a jegyző a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottakat figyelembe véve dönt a bírság összegéről.

(4) [10] A közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén 50.000 forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 500.000 forint.

(5) [11] A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében jelentős közérdekből egyébként indokolt. A közigazgatási bírság kiszabása ebben az esetben kötelező.

8. A közterület használatára vonatkozó egyéb általános szabályok

12. § (1) Az ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői kötelesek gondoskodni a használatukban lévő terület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, télen csúszásmentesítéséről, a közterületen lévő fák és parkosított közterületek rendszeres gondozásáról.

(2) A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágy, parkosított terület, kerítés, stb.) minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.

9. Ivó, csapadék- és szennyvíz használatára vonatkozó különös szabályok

13. § (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületen elhelyezett ivókutak környezetét különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni a szennyeződéstől.

(2) Az ivóvizet szolgáltató kutak környezetében olyan szennyező forrást létesíteni és fenntartani, amely a kutak vizét közvetlenül, illetve a talajon keresztül szennyezheti csak a hatályos közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott védőtávolság, védőterület megtartásával lehet.

(3) [12]

(4) Az épületek tulajdonosa, kezelője, használója az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőszerkezetéről az esővíz, hólé a közterületen lévő járdára ne csurogjon.

(5) [13]

10. A közterületen való italozás tilalma

14. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztás

a) a település közterületein, különösen az élelmiszereket, italokat, élvezeti és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, továbbá munkahelyek előtt és környékén,

b) a közönség számára nyitva álló létesítményekben, illetve az ahhoz tartozó egyéb helyeken (pl.: melléképület, udvar), ahol a szeszesital értékesítése nem engedélyezett.

(2) A szeszesital fogyasztási tilalom nem terjed ki

a) közvetlenül közterületre kiszolgáló vendéglátó egységek által kialakított (kijelölt) fogyasztótérre,

b) alkalmi rendezvényekre (pl.: majális, falunap).

11. Filmforgatásra vonatkozó szabályok

15. § (1) A közterület eltérő célú használatának szabályait a közterület filmforgatási célú használata esetén az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú használatával összefüggő, a mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület filmforgatási célú használatának időtartama a 15 napot nem haladhatja meg, indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. A filmforgatás célú közterület-használat – a vasárnapokat és az ünnepnapokat kivéve – naponta 07:00 – 21:00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(4) Kizárólag stáb-parkolás, vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati díj fizetése szükséges.

(5) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület használatot az akadály megszűnését követő 8 napon belül újra biztosítani kell azzal, hogy a közterület használat időtartama az akadályoztatás időtartamának megfelelő idővel meghosszabbodik.

(7) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(8) Ha a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület használati szerződés van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

12. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 20/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet valamint a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 20/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.

1

A 11. § (3) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.