Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 02

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 42. §-ban biztosított véleményezési jogkörében és Földes Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről szóló 12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A község igazgatási területén építési telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni valamint mindezekre hatósági engedélyt adni:]

„l) a jelen rendelet 30. sz. mellékletében szereplő T-10x/M4-2023 számú Földes Külterület Szabályozási Terve M=1:10000 léptékű fedvényterve”

(a jelen rendeletben foglalt építési szabályok szerint szabad)

2. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Közúti közlekedés övezetei:)

„d) KÖu-M4: az M4 gyorsforgalmi út övezete.”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Övezetbe nem sorolt egyéb utak)

„b) külterületi közutak: külterületi gyűjtő hálózati funkciót betöltő jelentőségű mezőgazdasági utak min. 10m tervezett építési területtel, minimum 4 m burkolatszélességgel. Az M4 autóút Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósításához szükséges tervezési területen a szabályozási terv szerint övezetbe nem sorolt külterületi kiszolgáló utak szélessége a T-10x/M4-2023 Külterület Szabályozási Terv – fedvényterv szerinti érték.

(3) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A gyorsforgalmi utak esetében a különszintű csomópontok, illetve a keresztező utak különszintű átvezetésével kétszintű szabályozást kell alkalmazni.

3. § A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez