Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 21- 2023. 09. 22

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.21.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésében és a 66. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 11. mellékletében meghatározott véleményezésre jogosult szervek, továbbá állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, és Földes Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről szóló 12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A község igazgatási területén építési telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni valamint mindezekre hatósági engedélyt adni:]

„c) a jelen rendelet 5. sz. mellékletében szereplő T-2xx számú, M=1:4000 léptékű Földes belterület szabályozási terve,”

(a jelen rendeletben foglalt építési szabályok szerint szabad)

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[A község igazgatási területén építési telket alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni valamint mindezekre hatósági engedélyt adni:]

„m) jelen rendelet 31. sz. mellékletében szereplő T-2/VM számú M=1:4000 léptékű új vízműtelep és környezete elnevezésű szabályozási terv”

(a jelen rendeletben foglalt építési szabályok szerint szabad)

2. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Beépítésre nem szánt területek)

„e) vízgazdálkodási terület (V)”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Beépítésre nem szánt területek)

„f) különleges terület (Kb)”

3. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 23. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A területbe a folyóvizek medre és parti sávja, az állóvizek medre és parti sávja, a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, a vízbázis terület belső vagy belső és külső védőterülete tartozik.

(2) A vízgazdálkodási területeken a következő övezet került kijelölésre

a) V-1: folyóvizek, közcélú csatornák medre és partja

b) V-2: vízműkút és belső védőterülete

(3) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet az alábbi beépítettségi és építménymagassági meghatározások mellett:

a) sajátos használat szerinti terület: Vízgazdálkodási területek, melynek

aa) övezet jele: V-1

ab) legnagyobb beépítettsége: 0,5%

ac) megengedett min/max. építménymagassága: 2,5/3,5 m

b) sajátos használat szerinti terület: Vízműkút és belső védőterülete, melynek

ba) övezeti jele: V-2

bb) legnagyobb beépítettsége: 3,0 m

bc) megengedett építménymagassága: <4,5 m”

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) ) A vízműkutak belső és külső védőterületét a szabályozási terv tünteti fel, melyen belül épületet elhelyezni csak a jogszabályban foglaltak szerint, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet.

(9) Beépítésre nem szánt, különleges területek: Vízműtelep területe (Kb-vm)

a) Az övezetbe a vízmű területe tartozik.

b) Az övezetben a település vízellátását biztosító vízmű és kiszolgáló épületei, építményei, ideértve a vízmű kutat is, helyezhető el.

c) A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet az alábbi beépítettségi és építménymagassági meghatározások mellett:

ca) sajátos használat szerinti terület megnevezése: Vízműtelep területe

cb) övezet jele: Kb-vm

cc) legnagyobb beépítettsége: 10%

cd) megengedett maximális építménymagasság: 9,0 m. A technológiai építmények, építményrészek magassága, ha azt más jogszabály egyébként nem korlátozza legfeljebb 15 méter lehet.”

4. § (1) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló 13/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelet az 2. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő, de még érdemben el nem bírált ügyekben az ügyfél kérelmére alkalmazhatók.

1. melléklet a 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
T-2xx számú, M=1:8000 léptékű Földes belterület szabályozási terve

2. melléklet a 17/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

T-2/VM számú M=1:4000 léptékű új vízműtelep és környezete elnevezésű szabályozási terv