Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 11. 16

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

2023.11.16.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 1 252 307 691 Ft-ban Kiadási fő összegét: 1 252 307 691 Ft-ban állapítja meg

4. § (1) A 2023. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)2 Működési költségvetés bevételei összesen 758 798 543 Ft-ban

aa) Intézményi működési bevételek 373 258 000 Ft ebből: Önkormányzat működési bevétele 150 058 157 Ft, Hivatal működési bevétele 59 393 054 Ft, Óvoda működési bevétele 163 806 789 Ft

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 41 351 316 Ft ebből: Helyi adók 41 351 316 Ft

ac) Költségvetési támogatások 339 710 227 Ft ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 150 293 038 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 73 181 126 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 90 567 350 Ft, Kulturális feladatok támogatása 8 306 712 Ft, egyéb központi támogatás 17 362 001 Ft.

ad) Egyéb működési bevételek 4 479 000 Ft

b)3 Felhalmozási költségvetési bevétel összesen 758 798 543 Ft

c)4 Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 971 961 616 Ft

(3)5 A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 1 252 307 691 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások összesen: 733 047 930 Ft

aa) Hivatal működési kiadásai: 62 103 716 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 44 757 812 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 6 081 704 Ft, Dologi jellegű kiadások 11 264 200 Ft,

ab) Óvoda működési kiadásai: 163 806 789 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 94 498 523 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 12 005 360 Ft, Dologi jellegű kiadások 57 302 906 Ft

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 577 966 439 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 61 187 652 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 7 699 144 Ft, Dologi jellegű kiadások 220 199 778 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 559 838 Ft, Pénzeszköz átadás 218 667 551 Ft, Általános tartalék 43 652 476 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 448 430 747 Ft ebből: Beruházási kiadások 292 792 026 Ft, Felújítási kiadások 155 638 721 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a)6 Működési költségvetés kiadása összesen: 803 876 944 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 200 443 987 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 25 786 208 Ft, Dologi jellegű kiadások 288 766 884 Ft, Ellátottak juttatása 26 559 838 Ft, Pénzeszköz átadás 218 667 551 Ft, Általános tartalék 43 652 476 Ft

b)7 Felhalmozási költségvetés kiadása összesen: 448 430 747 Ft ebből: Felújítások 155 638 721 Ft, Beruházási kiadás 292 792 026 Ft

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7)8 Költségvetési működési kiadás összesen: 803 876 944 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 758 798 543 Ft, Költségvetési működési többletet 45 078 401 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8)9 Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 448 430 747 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 213 163 073 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 235 267 678 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(9)10 Költségvetési kiadás összesen: 1 252 307 691 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 971 961 616 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 280 346 075 Ft-ban állapítja meg

(10)11 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa előző év előirányzat maradványának igénybevétele működési célra: 45 078 401 Ft, felhalmozási célra: 235 267 674 Ft

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Fejlesztési célú hitel 0 eFt

(12)12 Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 252 307 691 Ft

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait 7. melléklet tartalmazza

(17) Ecséd községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontásban 8. melléklet tartalmazza

5. §13 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 43 652 476 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 48 főben hagyja jóvá

a)14 Hivatal 9, ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő

b) Óvoda 20 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 11 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 3 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c)15 Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2023. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 2.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12) A települési támogatás 2023. évi eredeti kiadási előirányzata 26 976 785.-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 195 000.-Ft az urnás temetés költsége 165 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2023. január 26. napján lép hatályba.

5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1

A 3. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés c) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdés b) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdés b) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (7) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (7) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (8) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (9) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (9) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (10) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (10) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (12) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (12) bekezdése az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdés a) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdés c) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés c) pontja az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.