Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019. (III.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 07- 2022. 10. 07

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019. (III.5) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.07.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben említett partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, a 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek és az érintett területi és települési véleményének kikérésével - megalkotja a város helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban ÖR.) módosító rendeletét:

1. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A HÉSZ melléklete az RM-3 számú melléklet: Szabályozási terv 3. módosítása (továbbiakban: SZT-3; összesen 3 szelvény; szelvényszámok: SZT-3m/1, SZT-3m/2, SZT-3m/3) és az SZM-3m számú melléklet. (Az Étv. 28. § (1) bekezdése szerint rehabilitációra kijelölt területek)”

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A HÉSZ függelékei:)

„d) SZF-3m számú függelék: A helyi értékvédelem alatt álló művi és természeti értékek listája.”

2. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(A HÉSZ alkalmazásában:)

„j) Melléképület: minden olyan épület, mely az adott övezet egyedi előírásait is figyelembe véve nem az adott övezetben általában elhelyezhető épületrendeltetések befogadására, hanem azok kiegészítésére, kiszolgálására épül.

3. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha egy telket érintő közterület szabályozása következtében az adott telek területe az övezetre meghatározott kialakítható legkisebb terület 90%-át eléri, akkor az egyéb előírások teljesülése esetén a telekalakítás lehetséges.

4. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A HÉSZ egyes övezeti előírásainak figyelembevételével és az egyéb általános előírásokat is betartva legfeljebb 2,0 m magas utcai kerítést szabad létesíteni. Hátsó telekhatáron és oldalsó telekhatáron álló kerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet azzal, hogy támfalra épített kerítés esetén a támfal és kerítés legnagyobb összes magassága nem lehet több 2,5 m-nél.

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Önálló antenna torony telepítésre csak a Budapesti út menti Vi-1 jelű övezetben, a Pamut-tó és a vasút közötti Zkp-1 vagy Ek jelű övezetekben, valamint az SZT-n a „Tervezett távközlési torony telepíthetőségi helye” jellel jelölt helyeken kerülhet sor.

5. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építési övezethez tartozó beépítetlen telkeken, új lakóépület építése esetén kötelező, lakásonként legalább egy gépkocsi elhelyezését biztosító gépkocsi tároló, vagy fedett gépkocsi beálló létesítése. Beépített telek esetében - amennyiben a meglévő lakóépület elbontásra kerül és új lakóépület épül és a megmaradó melléképület tartalmaz fedett gépkocsi beállót, vagy gépkocsi tárolót - az új gépkocsi tároló építése nem kötelező.

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kertvárosias és falusias lakóövezetekben az övezetre meghatározott legnagyobb beépítettség mértéke terepszint felett az adott övezetre meghatározott tényleges értéknél 5%-kal nagyobb, de az összesen 30 %-nál nem nagyobb érték, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:)

„b) a telken lévő épület tényleges épületmagassága kisebb, oromzatos kialakítású épület esetén 4,5, egyéb kialakítású épület esetén 4,0 méternél.”

6. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 28. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A kertvárosias lakóövezetekben az adott övezetre vonatkozó eltérő előírásokat is figyelembe véve a melléképítmények közül:

a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők:

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy,

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

ac) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

b) csak az építési helyen belül, az oldalhatáros és szabadonálló beépítési mód előírásainak figyelembe vételével, és a hátsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el:

ba) közműpótló műtárgy,

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

bd) kerti építmény, fedett és oldalról nyitott gépkocsi beálló,

be) állat ól, állatkifutó,

bf) trágyatároló, komposztáló,

bg) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló.

(3) A falusias lakóövezetekben az adott övezetre vonatkozó eltérő előírásokat is figyelembe véve a melléképítmények közül:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) - épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; állat ól, állatkifutó,

g) trágyatároló, komposztáló,

h) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

i) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el.”

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A lakóövezetekben az övezetre vonatkozó megengedett legnagyobb beépítettség mértékéig legfeljebb egy épülettömegben, melléképület, valamint melléképítmények közül kerti építmény helyezhető el.

(5) A kertvárosias és falusias lakóövezetekben az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság értéke csak oromzatos épület létesítése esetén használható ki teljesen Minden egyéb nem oromzatos kialakítású épület létesítése esetén az övezetre meghatározott épületmagasságnál 0,5 m-re kisebb érték vehető figyelembe.

7. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építési övezet paraméterei:)

„d) A kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m): 30”

8. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 1350 m2-nél nagyobb, a közterületről két oldalról megközelíthető ingatlanokon legfeljebb négylakásos lakóépület építhető.

9. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„39/A. Az Lke-16 jelű kertvárosias lakóövezet

43/A. § (1) Az építési övezet paraméterei:

a) Beépítési mód: Szabadonálló

b) A kialakítható építési telek legkisebb területe (m2): 1.500

c) A kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m): 25

d) A kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m): 50

e) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 30

f) Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%): 30

g) Legnagyobb szintterületi mutató (m2 / m2): 0,8

h) Legnagyobb épületmagasság (m): 6,0

i) Legkisebb zöldfelületi arány (%): 50

(2) Az övezetben egy építési telken legfeljebb egy és kizárólag lakó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el, melyen belül legfeljebb négy lakás alakítható ki.

10. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településközpont vegyes övezetekben lakást is tartalmazó épületek esetén a szükséges mennyiségű gépjármű várakozó helyek számának meghatározásánál a következők szerint kell eljárni. Kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2 után egy gépkocsi elhelyezését biztosító parkolóhelyet kell biztosítani.

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 49. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A településközpont vegyes övezetekben az övezetre vonatkozó megengedett legnagyobb beépítettség mértékéig legfeljebb egy, melléképület, valamint melléképítmények közül kerti építmény helyezhető el.

(5) A településközpont vegyes övezetekben az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság értéke csak oromzatos épület létesítése esetén használható ki teljesen Minden egyéb nem oromzatos kialakítású épület létesítése esetén az övezetre meghatározott épületmagasságnál 0,5 m-re kisebb érték vehető figyelembe.

11. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„58. § (1) Az építési övezet paraméterei:

a) Beépítési mód: Zártsorú

b) A kialakítható építési telek legkisebb területe (m2): 900

c) A kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m): 20

d) A kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m): 35

e) Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 50

f) Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%): 50

g) Legnagyobb szintterületi mutató (m2 / m2): 1,5

h) Legnagyobb épületmagasság (m): 9,0 (általános esetben 6,5)

i) Legkisebb zöldfelületi arány (%): 30

(2) A legnagyobb épületmagassága 9,0 méteres értéke csak 12500 m2-nél nagyobb területű telken történő több épület építése esetén, és legfeljebb egy épületre vonatkozóan használható ki. Minden egyéb esetben a legnagyobb épületmagasság értéke 6,5 méter.”

12. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építési övezet paraméterei:)

„b) A kialakítható építési telek legkisebb területe (m2): 1.000”

13. § (1) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklet 1. függelékkel egészül ki.

14. § Hatályát veszti a város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelet

b) Függeléke.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

1. függelék az 5. melléklethez

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet