Dunabogdány Község Önkormányzata 9/1996. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2022. 10. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata 9/1996. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2022.10.15.

A képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a közterület-használat rendjéről és a közterület használatáért fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Dunabogdány község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, Duna árterülete stb.) nyilvántartott belterületi földrészletekre.

A közterület használata

2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(2) Nem adható közterület-foglalási engedély a gépjárművek várakozóhelyéül (parkoló) szolgáló közterületekre, utakra és járdára olyan célra, amely a parkolási és közlekedési lehetőséget, illetve rendeltetésszerű használatát korlátozza, csökkenti, akadályozza.

A közterület-használati engedély

3. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló, illetve közterületen lévő üzlet homlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, útfelbontásra a helyreállítási határidő megjelölésével,

b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére,

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,

d) önálló hirdetőberendezés céljára,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

g)

h) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

i) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

j) mutatványos, cirkusz tevékenységre,

k) edényes dísznövény elhelyezésére, tűzifa tárolására,

l) egyéb olyan anyag tárolására, amely a közterületnek nem tartozéka.

m)1 egyéb, építéshez kapcsolódó tevékenység - építési célból elhelyezett betonpumpa vagy daru, illetve 12,5 tonna felett bármely gép, berendezés, felszerelés, anyag vagy egyéb tárgy, kiszolgáló-mozgó anyagszállító elhelyezésére.

Az engedélyező hatóság és közreműködő szakhatóságok és szervek

4. § (1)2 A közterület használatát a polgármester engedélyezi.

(2)3

(3) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be.

(4) A mutatványos tevékenység engedélyezése előtt a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot az engedély kiadására.

Az engedély iránti kérelem

5. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérni.

(3)4

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparjogosítvány, működési engedély, vállalkozói igazolvány) hiteles másolatát.

A kérelem elbírálása

6. § (1) A közterület-használat engedélyezése iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a községrendezési, a műemlékvédelmi, községképi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint az építésügyi hatóság által előírt (pl. közrend, közbiztonság, köznyugalom stb.) szempontokat, illetőleg előírásokat.

(2) Közterület használatára csak akkor adható engedély, ha:

a) a közterület használatához különösen fontos érdek fűződik (pl. autóbusz várakozó fülke felállítása, építési munka végzése stb.),

b) a közterületen folytatni kívánt árusító tevékenység a lakosság ellátási igényeinek kielégítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges (pl. idényjellegű árusítás, hirdető berendezés elhelyezése stb.),

c) építési munkához, ha az építtető vállalja a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a „szóródó” anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület és környékének állandó és folyamatos tisztántartását.

(3) A 11. sz. főútvonal mentén lévő közterületen nem adható közterület-foglalási engedély a következő célokra:

a) göngyöleg, hordó, láda tárolására,

b) alkalmi és mozgóárusításra,

c) idényjellegű árusítás – a külön erre a célra, képviselő-testület által meghirdetett területeket és időtartamokat kivéve,

d) mutatványos tevékenységre,

e) árusító pavilon felállítására,

f) július 1-től augusztus 31-ig építőanyag és építési törmelék tárolására életveszélyt elhárító munka kivételével.

(4) Közúton vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármű nem tárolható. Ez alól az építésügyi hatóság a közút, illetve a közterület kezelőjével egyeztetve, a körülmények gondos mérlegelésével javasolhatja a jegyzőnek a felmentés megadását.

(5) Közúton vagy más közterületen (beleértve az autóparkolót is) üzemképtelen vagy romos járművet tárolni tilos. A tilalom nem terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált gépjárműre, a meghibásodástól számított 48 óra időtartamra.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt tilalom alá tartozó járműveket a jegyző elszállíttathatja a tulajdonos, üzemben tartó költségére, veszélyére az őrzéssel megbízott szerv által meghatározott díjfizetési kötelezettség mellett.

(7) Közterületen lakósátort felállítani tilos.

(8) Az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett közterület-használat e rendeletben foglalt követelményeket nem elégíti ki.

Az engedély érvénye

7. § (1) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) visszavonásig

érvényes.

(2) A közterület-használati engedély csak az esedékes közterület-használati díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt érvényes.

(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnt.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedély lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szüneteltethető.

(5) Az engedély másra át nem ruházható.

(6) Az engedélyes köteles az általa használt közterületet – tevékenységtől függően a környékét is – tisztántartani és az okozott kárt megtéríteni.

A közterület-használati díj

8. §5 (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2)6 A közterület-használati díjak mértéke Ft-ban (minden megkezdett m2-t egészre kell felkerekíteni):

a)

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, cég- és címtábla, valamint falra kirakott áru, reklám és egyéb tárgy m2-enként havonta

80,-

b)

árusító és egyéb fülke m2-enként naponta

800,-

c)

az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként havonta (egységesen)

2.000,-

d)

teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjárművenként, vontatmányonként m2-enként naponta (egységesen)

150,-

e)

önálló hirdető berendezés (reklámfelületenként fizetendő, továbbá utak felett áthúzott függő illetőleg egyéb hirdetés) m2-enként naponta

20,-

f)

építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék (felújítás, javítás is) m2-enként naponta (egységesen)
építési munkával kapcsolatos állvány 30 napig díjmentes, ezen túl m2-enként naponta (egységesen)

15,-

g)

tűzifa és egyéb anyag tárolása m2-enként naponta (egységesen)

10,-

h)

idényjellegű árusítás m2-enként naponta
alkalmi és mozgó árusítás m2-enként naponta
javító és szolgáltató tevékenység m2-enként naponta

50,-
500,- 8
30,-

i)

j)

vendéglátó-ipari előkert m2-enként havonta
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodása m2-enként naponta

200,-
80,-

k)

kiállítás, vásár m2-enként naponta (egységesen)
sport- és kulturális tevékenység, vallási és karitatív rendezvények

200,-
A díj külön megállapodás alapján esetenként kerül megállapításra.

l)

mutatványos, cirkuszi tevékenység m2-enként naponta (egységesen)

40,-

m)

egyéb, építéshez kapcsolódó tevékenység - építési célból elhelyezett betonpumpa vagy daru, illetve 12,5 tonna felett bármely gép, berendezés, felszerelés, anyag vagy egyéb tárgy, kiszolgáló-mozgó anyagszállító elhelyezése (db/nap)

18 000,-

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles fizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
A befizetés tényét az arra jogosultak felhívására az engedélyes tartozik igazolni (befizetési lap felmutatásával).
(4) A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, a fizetendő közterület-használati díj és az engedélyest terhelő helyreállítási költségek tekintetében az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

9. § (1) Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól:

a) a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a közművek, az ár- és belvízvédelmi szolgálat,

b) a Magyar Posta postai és távközlési tevékenység céljaira szolgáló berendezései,

c) a hatóság által elrendelt, közvetlen életveszély elhárítási építési munkák,

d) a községhez kapcsolódó, ünnepi, kulturális programok rendezvényei.

(2) A jegyző a közterület-használati díj fizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben (alacsony nyugdíj, rokkantság stb.) kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat, a képviselő-testület szociális bizottsága javaslatára.

A használat megszűnése és az engedély megvonása

10. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget, illetve a köztisztaságra és a károkozás elhárítására vonatkozó előírásokat megszegi.

(3) Ha a közterület használatát az engedélyes kívánja megszüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Az engedélyes a használat bármilyen okból történő megszűnése vagy megvonása esetén köteles a közterületet a hatósági előírásoknak megfelelően – minden kártérítési igény nélkül – eredeti állapotba visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkező esetben a hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterület eredeti állapotát.

(5) A közterület-használati engedély megszüntetése vagy megvonása miatt az engedélyes kártérítést nem követelhet.

(6) Ha a közterület használata a (2) bekezdés vagy a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(7) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a hatóság felhívására köteles a közterületet azonnal szabaddá tenni, és annak eredeti állapotát visszaállítani.

(8) Közhasználatú zöldterületek közterület-használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenysége befejezését követő 5 – külön engedéllyel 30 – napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.

(9) Ha a közhasználatú zöldterületen a közterület-használat folytán a növényzet, illetve építmények, közművek, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles saját költségén

a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni,

b) az építmények, közművek, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetőleg azok átépítésének költségeit megtéríteni.

(10) A (9) bekezdés a), illetőleg b) pontjában foglalt költségtérítés vonatkozik a teljesítés elmaradása, vagy szakszerűtlen munka során elpusztult (hiányos) növényzet, továbbá az ilyen jellegű magatartásból eredő, illetőleg szükségessé váló helyreállítási munkák esetén is.

Közterület filmforgatási célú használata

10/A. §9 (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, annak megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben Dunabogdány Község polgármestere dönt.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat díja megegyezik a Filmtv.-ben meghatározott díj mindenkori legmagasabb összegével.

(4) Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás-, továbbá a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat.

(5) Ha a filmforgatás célú közterület-használatra létrejött hatósági szerződés jóváhagyását követően a közterület igénybevétele a kérelmezőnek fel nem róható okból meghiúsul, a forgatást akadályozó körülmény vagy rendkívüli természeti esemény miatt, úgy a közterület használatát olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

(7) Filmforgatás célú közterület-használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, ha a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben.

(8) E § alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterület: a település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapon helyi értékvédelmi terület megjelöléssel lehatárolt közterületek.

Jogorvoslat

11. §10 A közterület-használattal kapcsolatban a polgármester által hozott határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye.

Vegyes rendelkezések

12. §11 A jelen önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. §12 (1)

(2)

(3)

(4)13

Hatálybalépés

14. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/1993. (IX.22.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

1

A 3. § m) pontját a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 4. § (1) bekezdése a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdését a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3) bekezdését a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

6

A 8. § (2) bekezdését a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

7

A 8. §-ban foglalt táblázatát a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

Módosította: 10/2001. (V.16.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2001. május 16-tól

9

Beiktatta: 4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 26-tól

10

A 11. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

A 12. § a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. május 31-től

13

Hatályon kívül helyezte: 7/2000. (II.28.) Önk. sz. rendelet, hatálytalan 2000. március 1-től

14

Az 1. mellékletet a Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 6. § - 1. melléklete iktatta be.