Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2021. 12. 01

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2021.12.01.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész és Pest Megyei Főépítész, a Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja Tahitótfalu Község sajátos településképének védelme és alakítása, az építészeti örökségének védelme, a településkép-védelem elemeinek, településképi követelmények, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Jelen rendelet hatálya Tahitótfalu község teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Tahitótfalu Község közigazgatási területén

a) jogszabályban meghatározott építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,

b) a (4) bekezdésben meghatározott területen, ingatlanon reklámot tesz közzé, reklámhordozót továbbá információs vagy más célú berendezést helyez el, tart fenn, valamint reklámot, reklámhordozót, vagy információs vagy más célú berendezést kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki,

c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

(3) A II. fejezet hatálya kiterjed a Tahitótfalu Község közigazgatási területén védetté nyilvánított, illetve védetté nyilvánítani tervezett értékekre.

(4) Az V. Fejezet területi hatálya kiterjed: Tahitótfalu Község közigazgatási területén a közterületre, a közterületről látható magánterületre, köztulajdonban álló ingatlanra, vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszolgáltatási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanra,

(5) Nem terjed ki az V. Fejezet hatálya az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési képviselő, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester, valamint a helyi kisebbségi önkormányzati képviselő választásokkal kapcsolatos hirdetési tevékenységre.

3. § Jelen rendelet a Tahitótfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2014. (X.02.) önkormányzati rendelettel és mellékleteivel, függelékeivel (továbbiakban: HÉSZ) együtt alkalmazandó.

4. § Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

a) 1. melléklet: A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke,

1. fejezet: A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása, jegyzéke és kataszteri lapjai,

2. fejezet: A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása 1/A, 1/B térképszelvények.

b) 2. melléklet: A település településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke:

1. fejezet: A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása,

2. fejezet: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának térképi lehatárolása: 2/A, 2/B szelvények.

c) 3. melléklet: Településképi véleményezési nyomtatvány.

d) 4. melléklet: Településképi bejelentési nyomtatvány.

5. § Jelen rendelet – az alábbi függeléket tartalmazza:

a) 1. függelék

aa) Tájidegen invazív fajok jegyzéke

ab) Ajánlott fajok jegyzéke

3. Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazásában:

1. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 négyzetméter látható, papíralapú reklám közzétételére alkalmas felülettel vagy legfeljebb 90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;

2. Cégfelirat: közvetlenül építmény, épület homlokzati felületére síkszerűen elhelyezett írásos, vagy képi formájú cégjelzés;

3. Cégtábla: egy vállalkozás, vagy a magánszálláshelyek azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartamú, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó, és ezért a fal síkjában elhelyezhető tábla;

4. címtábla: a cégtábláéval, cégfeliratéval azonos formájú, a közérdekű tájékoztatást segítő tábla;

5. Helyi egyedi védettségű építmények: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei, történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból, illetve a hagyományos településkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá helyezett.

6. Helyi egyedi védettségű építmény közvetlenkörnyezete:az ingatlan, amelyen a helyi egyedi védettségű építmény található.

7. Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek: azoknak az ingatlanoknak a körülhatárolt vagy meghatározott csoportja, amelyeken jellemzően az építészeti örökség kiemelkedő értékű elemei állnak és azok történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, településszerkezeti, településképi szerepük meghatározó, akkor is,ha nem minden egyes alkotóelemük rendelkezik építészeti értékkel –, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem alá helyezett.

8. Helyi védettségű építészeti érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett építészeti érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.

9. Helyi védettségű építészeti örökség: Tahitótfalu község építészeti örökségének a Képviselő-testület által védelem alá helyezett kiemelkedő építészeti értékű építményei, épületegyüttesei.

10. Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült, a közterület felett elhelyezkedő, közterületen álló szerkezetekhez, vagy közterületet határoló építményekhez rögzített, írásos, vagy képi információt tartalmazó berendezés;

11. Látványterv: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon.

12. Megállító- és invitáló tábla: nyitvatartási idő alatt az üzlet előtti közterületen, valamint a vendéglátó-ipari egység előkertjében, illetve előkert hiányában a vendéglátó-ipari egység homlokzata előtt elhelyezett mobil tábla berendezés;

13. Önkormányzati hirdetőtábla, önkormányzati faliújság, információs vitrin: állandó vagy cserélhető, változtatható, elsősorban vizuális információt táblaszerűen megjeleníteni képes, helyhez kötött közterületen elhelyezett közérdekű információs, a helyi tájékozódást segítő tábla;

14. Új hozzátétel: az építészeti örökségvédelem alatt álló építmény kiegészítése, bővítése, olyan épületrésszel, épület tartozékkal, amely korábban nem tartozott a védett építményhez.

15. Útbaigazító tábla: idegenforgalmi célpontokat megjelenítő információs tábla.

II. Fejezet

A HELYI VÉDELEM

4. A helyi védelem feladata

7. § (1) A különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, településtörténeti szempontból védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

(2) A védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése, helyreállítása, újjáépítése.

(3) Jelen előírások nem vonatkoznak az országos építészeti örökség a műemléki, természetvédelmi és egyéb védettséget tartalmazó nyilvántartásba vett kiemelkedő, nemzeti értékű elemeire. A műemlékek és a műemléki környezettel kapcsolatos eljárási szabályokról a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV sz. törvény rendelkezik.

5. Helyi védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

8. § (1) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt.

(2) A helyi védetté nyilvánítást és annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) egyedi építmények, épületek esetén:

aa) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

ab) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-illetve telekrész),

ac) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (fotók, irodalom),

ad) a kezdeményezés indokolását,

b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:

ba) az együttes megnevezését,

bb) körülhatárolását,

bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,

bd) a kezdeményezés indokolását.

(4) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos döntés előkészítéséről szakértő bevonásával a főépítész gondoskodik.

9. § (1) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni, amelyhez be kell szerezni:

a) a döntést előkészítő települési főépítész szakvéleményét,

b) indokolt esetben a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint a szakértők véleményét.

(2) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok álláspontját.

(3) A helyi védetté nyilvánítási, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket az alábbiak szerint kell értesíteni:

a) az egyedi értékekre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekelteknek írásban kézbesíteni kell,

b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré tétellel,

c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,

d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségbe ütközne, értesítésüket a

közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni.

(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(5) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.

(6) A helyi védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az érdekelteket:

aa) a helyi védettség kezdeményezőjét,

ab) a helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdonosát,

ac) a helyi védelem alá helyezett ingatlan kezelőjét, ha az nem azonos a tulajdonossal,

b) az illetékes Földhivatalt,

c) az illetékes építésügyi hatóságot,

d) területi védelemnél az érdekelt közműveket.

6. Védett értékek bontása

10. § (1) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. a védelem megszüntetésére vonatkozó eljárás menetét a 8–9. § tartalmazza.

(2) A bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítése vagy részleges bontás esetén azok megőrzése indokolt esetben előírható.

(3) Védett épület csak a védettség megszüntetése után vagy életveszélyessé nyilvánítása után bontható.

(4) A bontási dokumentáció 1 példányát meg kell küldeni az önkormányzat irattára számára.

7. A védett értékek fenntartása, hasznosítása, fenntartásának támogatása

11. § (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján előírhatja az építmény, építményrész kötelező karbantartás körét meghaladó felújítását.

12. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos karbantartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

(2) A támogatás mértékét az önkormányzat évente a költségvetési rendeletében határozza meg. Az érintettek a támogatást pályázat útján nyerhetik el.

(3) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság állapítja meg.

8. A helyi területi védelem előírásai

13. § Az Önkormányzat a település hagyományos telekszerkezetű és beépítési módú jellegzetes településképű területeire a helyi területi védelmet az e rendelet 1. mellékletében rögzített területi lehatárolással érintett ingatlanokra állapítja meg.

14. § (1) A helyi területi védelem a település hagyományos telekszerkezetének, beépítési módjának, a településkép jellegzetes elemeinek védelmét szolgálja.

(2) A területi védelem kiterjed:

a) a településszerkezetet meghatározó közterületekre, utcahálózatra, azok burkolataira

b) telekszerkezetre, ingatlanokra

c) a területen található zöldfelületi elemekre

d) a településképet meghatározó épületekre, építményrészekre, a hagyományos színvilág együttesre.

15. § A helyi területi védelemmel érintett ingatlanok esetén az alábbi településképi követelmények figyelembe vételével kell eljárni:

a) Helyi védelem alatt levő területen egyedi védelem alatt nem álló épület részleges vagy teljes bontással járó átépítése, új épület létesítése esetén a történeti építési vonalakra utalni kell, homlokzatképzés, tömegtagolás, elhelyezés.

b) A területen, a település helyi karakterének kialakítása, a hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen formai, építészeti megoldások nem alkalmazhatók, meglévő épületek, építmények részleges homlokzati felújítása során sem megengedett.

c) Új épület, épületrész építésénél a meglévő beépítéshez igazodva kell meghatározni és kialakítani:

ca) a tető hajlásszögét,

cb) a tetőgerinc irányát, tetőidom formáját

cc) a nyílászárók méretét és formáját, anyagát, arányát és színezését

cd) a kerítést,

ce) az alkalmazott homlokzati építőanyagok típusát, textúráját,

cf) az építmények homlokzati színezését.

9. A helyi egyedi védelem előírásai

16. § E rendelet 1. mellékletében I. védettségi kategóriájába sorolt építmények építészeti szempontból különösen értékesek, utcaképet meghatározó kubatúrával és tömegképzéssel, építészeti részletekkel rendelkeznek, ezért egyedi helyi védelem alatt állnak.

17. § E rendelet 1. mellékletében II. védettségi kategóriájába sorolt épületek vagy azok egyes részletei építészeti szempontból értékes elemeket tartalmaznak, kubatúrájuk és tömegképzésük illeszkedik a település hagyományához, ezért az egyes építészeti értékre vonatkozó építési követelményeket e rendelet szerint kell alkalmazni.

10. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

18. § (1) E rendelet 1. mellékletében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonosa köteles jókarban tartani, állapotát megőrizni.

(2) Helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét.

(3) A védett építészeti értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell megőrizni. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.

19. § Az I. és II. védettségi kategóriába tartozó épületek használata és fenntartása során biztosítani kell azok építészeti értékeinek megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.

20. § Az építési tevékenységgel kapcsolatos eljárások során az alábbi követelmények figyelembe vételével kell eljárni:

a) Az I. védettségi kategóriába tartozó építmények esetén: Az épületek olyan jellegű átalakítása és bontása, amely megváltoztatja az utcaképet illetve az utcai homlokzatot, még részlegesen sem engedélyezett. Indokolt esetben életveszély, közbiztonság veszélyeztetése esetén-szakértői véleményre alapozva, az épület vagy annak egy részére vonatkozó helyi védelem megszüntetése kérhető. Ebben az esetben az építmény, építményrész elbontására csak a védelem feloldása után adható ki engedély. A védelem feloldásának feltételeként egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható.

b) A II. védettségi kategóriába tartozó építmények esetén: Az épületek átalakítása, részleges vagy teljes bontása, korszerűsítése vagy bővítése során gondoskodni kell az építészeti, településképi értékek megőrzéséről, az új épület tömegével és a beépítés módjával követni kell az eredeti épület tömegének és utcai megjelenésének jellemzőit, részleteiben az érték-kataszterben megjelölt értékes elemeket tartalmaznia kell.

III. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

11. Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

21. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek a település jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó jellemzőkkel bíró lehatárolható településrészek.

(2) Az Önkormányzat településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket az e rendelet 2. mellékletében rögzített területi lehatárolással érintett ingatlanokra állapítja meg.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

12. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

22. § (1) A település bel és külterületén új lakó, üdülő és gazdasági fő- és mellékrendeltetésű építmények, kerítések és egyéb építmények - a reklámtábla vagy egyéb nemzeti szabványokban meghatározott kötelező színkóddal készülő építmények kivételével- színezése csak a település hagyományainak megfelelő módon alakítható ki, fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, szürke, okkersárga árnyalatai, homok és agyagszín, tégla és terrakotta vörös és pasztell zöld színtől eltérő nem lehet. Bővítés esetén 20% felület és 20% alapterület nagyságig, és javításkor az épület eredeti színe kívül más nem alkalmazható.

(2) Lakó és településközpont vegyes területeken a tetőfelületek fedése amennyiben a területre érvényes sajátos helyi előírás, másként nem rendelkezik, égetett agyag- vagy betoncserép fedésen kívül más nem lehet, az égetett agyag sötétebb vagy világosabb árnyalatai színében. A kiegészítő tetőfelépítményeknél a tetőfelület 25%-ig a héjalás és a tetőfedéshez igazodó, nem fényes felületű egyéb fedésen kívül más nem lehet.

(3) Gazdasági és ipari területeken megengedett a cserepes lemez alkalmazása is, de színezése csak a természet színeihez alkalmazkodó, matt felületű színen kívül más nem lehet.

(4) Meghatározott övezetekben a lapos tető és a zöld-tető is megengedett. Tetőfelújítás esetén, amennyiben a tető szerkezete és hajlásszöge indokolja egyéb tetőfedő anyag is alkalmazható, kivéve hullám és sík eternit pala, valamint műanyag sík és hullámlemez.

(5) A kertvárosi karakterű lakóterületeken természetes kő, tégla, vakolat, fa homlokzatburkolaton kívül más anyag nem alkalmazható.

a) tiltott a homlokzaton a nagytáblás fémlemez burkolat alkalmazása,

b) tető hajlásszögének meghatározásánál igazodni kell a környezetben kialakult állapothoz és utcaképhez,

c) tiltott díszítő elemként vékony burkolólapok, hasított kőburkolat elhelyezése az ablakok körül,

d) tilos az épületekre elhelyezni korábbi építészeti stílus, más éghajlati tájra jellemző, funkció nélküli díszítőelemet, mint pl. kő kinézetű párkány, előtető, erkély, konzol,

e) lapostető felső rétege járható burkolat, fenntartható zöldtető vagy min. 5 cm vastag kavicsrétegen kívül más nem lehet,

f) utcai homlokzaton szerelt kémény, gépészeti berendezés, klíma kültéri egység, parabola és egyéb antenna nem jelenhet meg,

g) lejtős terep esetében a lejtő felőli homlokzat tényleges magassága nem haladhatja meg a 6,00 métert.

h) a településkép sziluettvédelme érdekében a Rendelet 2. mellékletének 1. és 2. fejezetében meghatározott, a településképi szempontból meghatározó területek jegyzékében szereplő területek minegyikén a terepszinttől számított 20 métert meghaladó magasságú építmény nem létesíthető.

13. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

23. § (1) Területi építészeti követelményeket az Önkormányzat által a 2. mellékletben meghatározott, településképi szempontból meghatározó területeken – amennyiben az adott területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg, az alábbi bekezdésekben foglaltak szerint kell figyelembe venni:

(2) Eltérő beépítési módú telkek találkozásánál, kialakult, legalább 90 %-ban beépült övezetekben, a telek beépítési módjára az illeszkedési szabályok az irányadók.

(3) A közterületek felőli utcakép védelme, valamint a különböző, telken belül elhelyezhető zavaró és védendő funkciók telekszomszédok közötti hatásainak csökkentése érdekében az építményeket fő- és mellékrendeltetés szerint főrendeltetésű építményekre és mellékrendeltetésű építményekre kell osztani.

(4) Egyéb szabályozási előírás hiányában a telek vagy építési hely utca felöli részére csak főrendeltetésű építmény helyezhető el.

(5) Mellékrendeltetésű építmény csak akkor építhető, ha a telken már van főrendeltetésű építmény.

(6) Építményt elhelyezni csak az övezeti előírásoknak megfelelően megállapított építési helyen belül lehet. Ha a telken meglévő épület egy része építési helyen kívül esik, ebben az esetben az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül felújítható és belülről átalakítható.

(7) Az építési helyen kívül álló meglévő épületek, építmények, épületrészek tovább nem bővíthetők sem vízszintes, sem függőleges irányba, nem alakíthatók át, azokon csak állagmegóvási tevékenység végezhető.

(8) A már beépített területeken, ahol a visszamaradó foghíjtelek mérete nem elégíti ki az övezeti előírásokat, a telek beépíthető az illeszkedés szabályai szerint, valamint ha az épületek közötti minimális távolság és az egyéb követelmények biztosíthatók.

(9) Tereprendezés és építési tevékenység csak úgy végezhető, hogy az ne rontsa a terület felszíni vízelvezetési tulajdonságait, és a vízelvezetés ne veszélyeztesse a szomszédos telkeket, illetve a talaj állékonyságát.

(10) Építési tevékenység a település árvízzel veszélyeztetett területén, a mindenkori szakhatóság által megállapított Duna mértékadó árvízszintjének figyelembe vételével végezhető.

(11) A Duna nagyvízi medrének területén az építmények padlóvonala a mindenkori a vízügyi illetékes szakhatóság által megállapított Duna mértékadó árvízszintjének figyelembe vételével, attól 1,0 méterrel magasabb kell legyen.

(12) A nyílt felszíni vízelvezető csatornákat, árkokat gyepesíteni kell.

(13) A meglévő utcafásítások megőrzendők.

(14) A belterületi, legalább 12,00 méter széles szabályozási szélességgel rendelkező kiszolgáló utak zöld sávjának kialakításakor a településre jellemző növényfajokat és – fajtákat kell alapul venni.

(15) A 11. sz. főút, az 1113 j. és az 1114 j. összekötő utak külterületi szakasza mentén a közúti űrszelvényben lévő fasorok megőrzendők, felújítandók.

(16) A közterületi parkolókat fásítottan kell kialakítani. Minden 4 parkolóhoz 1 lombos fa ültetendő.

(17) A vízfolyások és vízparti területek természetközeli állapotú szakaszait meg kell őrizni.

(18) Az ökológiai hálózat védelme érdekében a műszaki beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy az érintett területek értékeit a legkevésbé károsítsa, az élőhelyek fenntartásának esélyeit ne rontsa, a biológiai diverzitás fenntartásához szükséges ökológiai folyosókat ne vágja el. A műszaki létesítménnyel elvágott területek közötti ökológiai kapcsolat kialakulását mesterségesen elő kell segíteni.

(19) A táj karakterét kedvezőtlenül megváltoztató beavatkozások, építés, területhasználat nem valósíthatók meg. A beépítésre tervezett területek átmeneti hasznosítása jelenlegi művelésük fenntartásával biztosítandó.

(20) Felszíni vizek védőterületén kisvízfolyások partvonalától számított 50-50 méteren belül épület csak teljes közművesítés esetén létesíthető.

(21) Az 50-50 méteres sávon belül kisvízfolyások medrét és partját övező fás növényzet a parterózió csökkentése érdekében megőrzendő, ha az nem akadályozza az árvízvédelmi célú meder- és partfenntartási munkákat.

14. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

24. § (1) Egyedi építészeti követelményeket az Önkormányzat által a 2. mellékletben meghatározott, településképi szempontból meghatározó területeken, amennyiben az adott területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg, az alábbi bekezdésben foglaltak szerint kell figyelembe venni.

(2) Eltérő övezeti előírás hiányában az egyes épületek gerincvonalának magassága az épületmagasság mértékét maximum 6,00 méterrel haladhatja meg.

(3) A kertvárosias terület övezeteiben 300 m2 bruttó alapterületnél nagyobb épület nem alakítható ki, 30 m-nél nagyobb épülethossz illetve 20 m szélesség tagolatlan tömegben nem alakítható ki. Az épületek tömegét alaprajzi kialakítással, funkcionális szerkesztésű tetőidommal és anyaghasználattal kell tagolni.

(4) A Tahi oldalon a lejtős területeken az építéshez geotechnikai jelentés készítése szükséges, 10 foknál, 18% - nál nagyobb lejtésű területeken – jelölve a szabályozási terven - a Bányakapitányság előírása szerint.

(5) Ha a telek, földrészlet lejtése meghaladja a 15%-ot, az épület körül rendezett terep, és járda a termett talajhoz, azaz a természetes terepszinthez képest legfeljebb 1,5 m bevágással vagy töltéssel létesíthető.

(6) A támfalgarázs építésére vonatkozó előírások:

a) A kialakuló utcai telekhatáron álló kerítés homlokzat, amiben a gépkocsi tároló kapuja van, maximum 3,0 méter magasságú lehet. Felette csak áttört korlát, kerítés helyezhető el. A magasságot az út kiemelt szegélyéhez - rendezett terepszint - kell viszonyítani. Kiemelt szegély nélküli útnál +15 cm magasság, azaz 3,15 méter engedélyezhető.

b) Támfalgarázs ott létesíthető, ahol a terep lejtése, a telek hosszirányában, az út tengelyétől az előkert 6,0 méter mélységéig eléri az átlagosan 20 % emelkedést, illetve az elméleti 20 %-os vonal nem emelkedik ki a terepből, az adott hosszon, vagy az előkert terepszintje1,5 méterrel magasabb az utca szegélyénél.

c) A támfal utcai hossza a garázskapukkal együtt a gépkocsi tároló előtt 6,0 méter lehet, továbbá a gyalogos bejáró építménye 2,5 m szélességgel építhető.

d) A szomszédos telek csatlakozásánál kialakuló támfal magassága 1,0 méter lehet. Felette lévő kerítés áttört és 2,0 méter magasságú lehet.

e) A támfalgarázs a telken főépülettől független elhelyezéssel is építhető.

(7) Lakó- és üdülőterületeken az utcafronti kerítés csak a telek közterületi kapcsolatának biztosításával helyezhető el. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 méter, felülete áttört, legfeljebb 80 cm-es lábazattal kialakított lehet, kivéve, ha a meglévő terepadottság támfal építését indokolja. A 11. sz. út melletti lakó- és üdülő területeken tömör kerítés nem építhető. A kerítés csak áttört és sövénnyel együttesen telepített lehet.

(8) Új kerítés arculatára vonatkozó előírások:

a) az új épületnek és az új kerítésnek harmonizálnia kell egymással, továbbá illeszkedni kell a szomszédos kerítések kialakításához, amennyiben azok megjelenésükben településképi értéket képviselnek és megfelelnek a kerítésekkel támasztott követelményeknek,

b) új épület építésekor kerítéssel egybeépítve kell kialakítani a kukatárolót,

c) a helyi értékvédelmi területen kívül eső lakó, településközpont vegyes és a különleges rekreációs, valamint gazdasági területen - gépjármű parkolóhelyek és fogadótér biztosítása érdekében az utcafronti kerítés a telken belül is elhelyezhető.

d) gazdasági területeken, a telekhatáron létesítendő kerítés legfeljebb 2,5 méter magas, áttört, max. 10 cm magas lábazatú, sövénnyel együttesen telepített lehet.

e) különleges temető – és sportterületeken maximum 2,5 m magas, áttört kerítés helyezhető el.

f) zöldterület övezeteiben kerítés csak a játszókertek körül létesíthető, legfeljebb 1,3 méter magasságig, lábazat nélkül 80%-ban áttörten.

g) tájképvédelmi szempontból kiemelt területeken kerítés nem létesíthető, kivéve ha azt a területhasználat, pl. legeltetés indokolja, ebben az esetben karám jellegű kerítés, vagy villanypásztor elhelyezhető.

h) Azokon a mezőgazdasági területeken ahol a beépítés megengedett, valamint amennyiben a termés védelme indokolja kerítés csak élő sövényből, valamint fém, illetve faanyagú karám jellegű szerkezettel kombinálva létesíthető. Tömör vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető. A kerítések csak a beépíthető telek határain illetve azokon belül építhetők.

i) A mezőgazdasági terület MÁ-Gyü jelű gyümölcsös övezeteiben a kerítés csak áttört, lábazat nélküli lehet, amit növényzettel együttesen lehet telepíteni. A kerítés anyaga faoszlop és acél drótháló lehet. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 méter lehet.

j) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben a telekhatáron csak áttört kerítés alakítható ki, és csak növényzettel együttesen telepíthető. Az utcafronton határjelző élősövény telepítése is lehetséges.

k) A vízgazdálkodási terület Vh jelű hullámtér övezetében kerítés nem helyezhető el. A vízgazdálkodási terület Vv jelű vízműterület övezeteiben a kerítések anyaga csak áttört, lábazat nélküli lehet, amit növényzettel együttesen kell telepíteni. A kerítés anyaga faoszlop, és acél drótháló. A vízjárta területeken a szabad vízmozgás biztosítása érdekében a mindenkori mértékadó árvízszint alatt csak lábazat nélküli, áttört kerítés létesíthető.

(9) Tetőhajlásszögekre, és anyaghasználatra vonatkozó egyedi építészeti előírások:

a) A szigeti településrészen az egyes építmények tetőhajlásszöge 30 - 45° között, a Tahi településrészen, a tetőhajlásszög 25-45 ° lehet.

b) Az Ereszvények; Eresztvény utca – Szállások útja – Kernstok Károly utca által határolt területén, lapos tető és zöldtető építése egyaránt megengedett. Az építhető alacsony hajlásszögű tető, zöldtető, és síklemez fedés lehet, matt, nem fényes felülettel.

c) A településközponti és üdülő területeken a helyi védettség alatt lévő területek kivételével kialakítható zöldtető és lapos tető is.

d) Gazdasági és iparterületeken az épületek minimum 20°-os tetővel készülhetnek. A tetőfedő anyag nem lehet fényes, tükröző felületű. A homlokzat felületképzésének minimum 30%-át természetes anyagból kell kialakítani, vakolat- kő- vagy téglaburkolattal.

15. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

25. § (1) Területi építészeti követelményeket, az Önkormányzat által az 1. mellékletben meghatározott, helyi védelemben részesülő területeken - amennyiben az adott területre vonatkozó előírás mást nem határoz meg - az alábbi bekezdésekben foglaltak szerint kell figyelembe venni.

(2) A helyi védelemben részesülő épületek vagy azok egyes részletei építészeti szempontból értékesek, kialakításuk illetve megjelenésük illeszkedik a települési hagyományokhoz. Az épületek átalakítása során gondoskodni kell az építészeti, településképi értékek megőrzéséről úgy, hogy a beavatkozás ne változtassa meg az utcaképet, illetve az utcai homlokzatot, továbbá biztosítani kell az új építményeknek a jellegzetes településképben, valamint az épített és természetes környezet egységében való megjelenését.

(3) Az Lf-1 jelű építési övezetben új előkert nem alakítható ki, az utcafronti beépítés nem változtatható meg.

(4) Az Lf-1 jelű építési övezetben a kialakult telekállapotok védelme érdekében csak utcára merőleges telekstruktúra kialakítása lehetséges.

(5) Az 1. mellékletben meghatározott Ófalu központjában lévő területen az alábbi beépítési, telepítési előírások szerint lehet épületet elhelyezni:

a) zártsorú csatlakozás szerint, vagy

b) oldalhatáron állóan, de az utcafronton zártsorú csatlakozás szerint, azaz „L” alakú hajlított házként, vagy

c) oldalhatáron állóan, az utcafronton épülethézaggal,

d) ahol a telek kialakult beépítése oldalhatáron álló, és a szomszédos telekhatáron álló épület tetőzete utcára merőleges nyeregtetős, ott ha a zártsorú összeépülés esetén a csatlakozás műszakilag nem megoldható, vagy kedvezőtlen településképi eredménnyel jár, akkor az utcafronton is csak épülethézag betartásával szabad az utcavonalon álló épületet elhelyezni.

(6) Előkertet az utcára jellemző állapot szerint lehet kialakítani, figyelembe véve az érintett utcaszakasz legalább 2-2 szomszédos telkének kialakult beépítését. Ahol az érintett utcaszakaszon az épületek az utcavonalon állnak, ott az új épületet is oda kell helyezni.

(7) Az egységes utcakép érdekében amennyiben az utcában egységes fafaj található, azt meg kell őrizni, illetve az elpusztult egyedeket ugyanolyan egyeddel pótolni szükséges.

(8) A kötelezően kialakítandó zöldfelület minden megkezdett 120 m²-e után 1 db lombhullató, őshonos, nagy lombkoronát növelő fa ültetéséről és neveléséről kell gondoskodni.

16. Helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

26. § (1) Egyedi építészeti követelményeket az Önkormányzat által az 1.mellékletben meghatározott Ófalu és Pincesor helyi védelemben részesülő területein az alábbi bekezdésekben foglaltak szerint kell figyelembe venni:

(2) A helyi karakter és hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti stb. építészeti megoldások nem alkalmazhatók, sem új épület létesítése, sem a meglévő épületek, építmények részleges felújítása során.

(3) A hagyományos épület bővítése esetén az új épületrészt a meglévő épülethez igazodva kell kialakítani, oly módon, hogy a meglévő kerítést is figyelembe kell venni.

(4) A homlokzatok felületanyaga természetes kő, vagy vakolat, vagy meszelt – festett tégla lehet.

(5) A homlokzatok színezése fehér, szürkével illetve sárgával tört fehér, szürke okkersárga illetve világoszöld vagy azok árnyalatai illetve terrakotta lehet.

(6) A kovácsoltvas és díszmű-lakatos kapuk, kerítések és tagozatok színezése zöld és fekete, valamint barna lehet.

(7) Homlokzati deszkaburkolat és egyéb fafelület használata az épület utcai homlokzati felületén nem engedélyezett.

(8) Az ablakok és ajtók az utcai homlokzaton csak fa szerkezetűek lehetnek, színezésük zöld, kék, középbarna, sötétbarna, szürke és natúr fa lehet.

(9) A lábazat anyaga terméskő, vagy vakolt felületű, a tető anyaga égetett agyagcserép lehet.

(10) A tető hajlásszöge 35 - 45° közötti lehet.

(11) A Pataksor 896/5 – 896/26 hrsz. közötti Szabályozási terven jelölt telkeken telekalakítás nem lehetséges és nem beépíthetők. A meglévő épületek felújíthatók, de nem bővíthetők.

(12) A védett falusias területen új gépkocsi tároló ajtó nem alakítható ki az épület utca felőli homlokzatán.

(13) A kerítések és kapuk anyaga fa, természetes rakott kő, illetve kőburkolatú lehet, vagy falazott vakolt, meszelt – festett kivitelű. Az áttört kerítés lábazata és oszlopa hasonló kivitelű lehet, míg a kerítés mező és a kapuzat készüljön fa, vagy díszmű-lakatos szerkezettel. A tömör kerítések magassága legfeljebb 2,5 méter lehet. A kapukat és a behajtókat a beépítéshez igazodóan kell az épülettel egységben megépíteni. Az „Ófalu” védett és falusias beépítésű területein, a zártsorú beépítésben, a kapuzat az épület részét képezi és meghaladhatja a 2,5 méter magasságot.

17. A helyi védelemben részesülő területen lévő sajátos építményre, műtárgyra, egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények

27. § (1) Közterületről látható homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el:

a) napenergia gyűjtő panel

b) riasztó berendezés

c) hőszivattyú

d) klíma berendezés kültéri egysége

e) parabola antenna

f) világítás kivételével egyéb műszaki berendezés, kivéve, ha másképp nem oldható meg.

(2) Utcai homlokzaton szerelt kémény nem helyezhető el, illetve parapetes kivezetés nem megengedett.

(3) Homlokzatra, beleértve a tetőzetet is, szélkerék nem szerelhető.

(4) Tetőzeten napenergia gyűjtő panel, napelem, napkollektor az alábbiak szerint helyezhető el:

a) csak tetősíkban alakítható ki, kiterjedése szabályos négyzet vagy téglalap alakú felület lehet

b) utcára merőleges gerincű tetőzeten az utcától a lehető legtávolabb kell elhelyezni

(5) Tetőzet fölé nyúló kémény csak falazott módon létesíthető, ez alól kivételt képeznek a gázkészülékek turbó kéményei.

18. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

28. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények és műtárgyak elhelyezésével kapcsolatban az alábbi bekezdések szerinti előírásokat kell betartani:

(2) Új antenna, és átjátszó kizárólag a már meglévő antenna tartó oszlopokra szerelhető fel, új önállóan álló antennatartó szerkezet a település területén nem helyezhető el.

(3) Azokon a területeken, amelyek nem állnak helyi területi védelem alatt:

a) Bekötővezeték csak földkábellel csatlakozhat a gerinchálózathoz.

b) Oszlopsorral nem terhelt utcában új villamos energia, vagy hírközlő hálózat már csak kábel fektetéssel helyezhető el.

c) Az újonnan beépülő területeken az elektronikus és hírközlési hálózat felszín felett nem vezethető.

(4) Az Ófalu, a Tahi hídfő és a Hősök tere, helyi védelem alatt álló területén új villamos energia közép- és kisfeszültségű, közvilágítási hálózatokat építeni csak földkábeles módon lehetséges. A helyi területi védelem alatt álló többi területen a légvezetékeket fokozatosan föld alá kell helyezni.

(5) Vezeték nélküli elektronikus hírközlés szolgáltatás antennáinak telepítése tilos a .magasabb szintű tervekben védettséggel jelölt alábbi területeken:

a) ökológiai hálózat részét képező magterületen, ökológiai folyosón, és puffer területen,

b) tájképvédelmi területen,

c) natura 2000 területen,

d) helyi jelentőségű védett természeti területen,

e) helyi területi védelem alatt álló területen és

f) helyi egyedi védettségű épület 100 m-es környezetében.

(5a) Vezeték nélküli elektronikus hírközlési műtárgyak telepítése tilos az (5) bekezdésben megfogalmazottakon túl a Rendelet 2. számú mellékletének 1. fejezet a) pontjában, a településképi szempontból meghatározó területek közül az A-D pontban meghatározott területek külső határától számított 300 m-es környezetében

(6) Transzformátor állomás:

a) a helyi védett területeken nem helyezhető el

b) helyi területi védelem alatt nem álló területeken kizárólag építményben helyezhető el, amelyet az adott területre előírt anyagokból kell kialakítani, és amelynek formavilága illeszkedik a településképhez.

(7) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.

(8) A távközlési hálózatot, létesítésekor, rekonstrukciójakor földkábelbe, alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell megépíteni. A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a hírközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.

V. Fejezet

REKLÁMRA, REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS INFORMÁCIÓS VAGY MÁS CÉLÚ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

19. Reklám közzétételének, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének általános szabályai

29. § (1) A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.rend) foglaltak figyelembevételével, reklám közzétételére, reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag utcabútor használható.

(2) Utasvárón és kioszkon reklámot, plakátot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést, információs vagy más célú berendezést tilos elhelyezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, kérelem alapján, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester az építési tevékenység idejére, építési reklámháló kihelyezését engedélyezi az építési tevékenység időtartamára, amennyiben az építésinapló-bejegyzés igazolja a felújítás megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy vállalják ennek vezetését az érintettek, és ezzel igazolják a felújítás megkezdését.

(4) Reklám közzététele, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben, a Korm.rendeletben és e rendeletben meghatározottak szerint - településképi bejelentési eljárás alapján lehetséges.

(5) Reklám közzétételére, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésére, reklámfelület használatára kizárólag reklámhordozó használatára, bérletére vonatkozó szerződés alapján kerülhet sor.

(6) A kérelmező a reklámfelület használatáért köteles használati, bérleti díjat fizetni az Önkormányzatnak. A díjfizetés egységes alapja a reklámfelület mérete.

(7) A reklámhordozó használatára, bérletére vonatkozó díj mértékét, az Önkormányzat mindenkori hatályos díjrendelete alapján kell megállapítani.

(9) A kérelmet a reklámhordozó igénybe vétele előtt legalább 30 nappal, rendkívüli esetben 8 nappal előbb kell benyújtani az Önkormányzatnak.

20. Az egyes utcabútorokra vonatkozó különös szabályok (megengedett maximális darabszám, elhelyezési hely, formai, méreti és technológia feltételek)

30. § Egyes utcabútorok megengedett maximális darabszáma:

a) közművelődési célú hirdetőoszlop: 4 db;

b) információs vagy más célú berendezés:

ba) önkormányzati hirdetőtábla: 10 db,

bb) önkormányzati faliújság: 1 db,

bc) információs vitrin: 10 db,

bd) cégér, cégfelirat, cégtábla, címtábla: 3 db/ingatlan,

be) útbaigazító tábla: 1 db/vendéglátó-ipari egység,

bf) megállító- és invitáló tábla: 1 db/üzlet,

bg) közérdekű molinó: 2 db/esemény,

bh) CityLight formátumú eszköz: 40 db.

31. § A Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglaltakon túl, reklám közzététele a településrendezési terv alapján meghatározott egyes területeken:

a) jelen rendelet 1. számú mellékletében az 1/A 1/B térképszelvényeken lehatárolt helyi területi védelem alatt álló területeken reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett,

b) jelen rendelet 2. számú mellékletében az 2/A 2/B térképszelvényeken lehatárolt településképi szempontból meghatározó területeken reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.

32. § (1) Cégért, cégtáblát, cégfeliratot és címtáblát úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához. Az épület homlokzatára merőlegesen elhelyezett táblák esetében útkezelői hozzájárulás beszerzése is szükséges.

(2) Cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla elhelyezésénél az alábbi feltételek betartása szükséges:

a) falsíkkal párhozamosan legfeljebb a homlokzat 10 %-án létesíthető,

b) falsíkra merőlegesen legfeljebb 0,5 m kinyúlással, és legfeljebb 20 cm szerkezeti vastagsággal, maximum 0,6 m2 felülettel létesíthető.

(3) Műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területen cégér, cégjelzés, cég- és címtábla csak a kulturális örökségvédelmi előírások betartásával, adott esetben az önkormányzat településkép védelmével megbízott szakbizottsága véleményének figyelembe vétele mellett helyezhető el.

(4) Nem kell közterület használati szerződés - a más jogszabályban előírt engedélyen felül – cégér, cég- és címtábla épület homlokzaton való elhelyezéséhez.

33. § Az útbaigazító idegenforgalmi célpontokat megjelenítő információs táblák közutak melletti elhelyezésekor a többször módosított közúti közeledésről szóló 1988. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni. Az útbaigazító táblák közutak mentén történő elhelyezéséhez az érintett közút-kezelők közútkezelői hozzájárulása szükséges.

34. § (1) Megállító- és invitáló táblát kizárólag nyitvatartási idő alatt lehet kihelyezni az üzlet előtti közterületre, valamint a vendéglátó-ipari egység előkertjében, illetve előkert hiányában a vendéglátó-ipari egység homlokzata előtt, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester által kiadott közterület-használati engedély alapján.

(2) Üzletek előtt, közvetlenül a homlokzat előtti 0,5 méteres sávban – az önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően díjmentesen - 1 darab megállító tábla helyezhető el oly módon, hogy az ne akadályozza a gyalogosok és adott esetben a gépjárművek szabad közlekedését. A megállító táblák elhelyezését illetően egyedi elbírálás alkalmazható azokban az utcákban, ahol a vendéglátó-ipari előkertek kialakítása miatt az üzletek takarásban vannak és az utca szélessége lehetővé teszi a tábla előkertek vonalában történő alkalmazását. Azokban az utcákban, melyekben az elhelyezést követően a közlekedési létesítmények, járda, út, útkezelő által meghatározott szélessége nem lenne biztosítható, a megállító tábla kihelyezése tilos.

(3) A vendéglátó-ipari egység előtt – engedéllyel – kialakított előkert területén, előkert hiányában a homlokzat előtti területen 0,5 méteres sávban – az önkormányzattal történt előzetes egyeztetést követően díjmentesen - 1 darab invitáló tábla helyezhető el oly módon, hogy az ne akadályozza a gyalogosok és adott esetben a gépjárművek szabad közlekedését.

35. § (1) Közérdekű molinó kihelyezésére csak olyan helyi közutak és közterület felett van lehetőség, amelyek kizárólag a gyalogos közlekedésre szolgálnak. Kizárólag nagy nyilvánosságot érintő eseményeket, rendezvényeket népszerűsítő, valamint közérdekű információkat tartalmazó eszközök helyezhetők ki. Az átfeszítések időtartama nem haladhatja meg a 14 napot. A molinó mérete nem haladhatja meg a 6 m2-t.

(2) A molinók kihelyezését kizárólag kiépített tartószerkezetre, az önkormányzat által megbízott szervezet vagy személy, elhelyezéséért felelősséget vállaló szakember végezheti. A kiépített tartószerkezet kizárólag olyan épületre helyezhető el, melynél az épület tulajdonosai előzetesen írásban hozzájárulásukat adták.

VI. Fejezet

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

21. Rendelkezés a szakmai konzultációról

36. § (1) A településképi követelményekkel kapcsolatban a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, vagy megbízottja legalább egy alkalommal köteles szakmai konzultációt kezdeményezni a település főépítészénél.

(2) A szakmai konzultáció keretében sor kerül:

a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,

b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,

c) az Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére.

d) a településképi előírásoknak való megfelelés egyeztetésére,

e) javaslattételre a településképi követelmények érvényesítésének módjával kapcsolatban.

22. A szakmai konzultáció részletes szabályai

37. § (1) A településképi követelményekkel kapcsolatban szakmai konzultáció kezdeményezése céljából az építtetőnek, vagy megbízottjának kérelmet kell benyújtania.

(2) A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül.

(3) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(4) Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a tervezőnek –a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott –munkaközi dokumentációt, terv-vázlatot kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek

a) a terv digitális feldolgozása esetén

aa) elektronikus úton - pdf formátumban

ab) a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve

b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia a főépítésznek.

(5) A szakmai konzultáció során elhangzottakról emlékeztető készül, melyet a konzultáció résztvevői aláírásukkal látnak el.

(6) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól másolatot kell készíteni, és azokat az (5) bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt kell kezelni.

(7) A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők –a hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően –a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra, szakvéleményre alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.

(8) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultációra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között az (5) bekezdés szerinti emlékeztetőt és az ahhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.

(9) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz –azonosítható módon –tartozó munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

VII. Fejezet

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

23. A településképi véleményezési eljárás célja

38. § (1) A településképi véleményezés célja a helyi környezet, illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentős építészeti–műszaki tervek településképi szempontoknak megfelelő érvényesítése, valamint az erre vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre juttatása.

(2) A rendelet célja Tahitótfalu Község településképi, építészeti értékeinek védelme és igényes kialakítása érdekében – a helyi adottságok figyelembevételével – az építészeti és településképi illeszkedéssel, településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, az épített környezet esztétikus kialakítása.

24. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

39. § E rendelet előírásai szerint – a 42. § (1) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

a) új építmény építésére,

b) meglévő építmény – beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

25. A településképi véleményezési eljárással érintett terület

40. § A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Tahitótfalu község teljes közigazgatási területén, jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött 41. § szerinti építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

26. A településképi véleményezési eljárás szabályai

41. § (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 26. § (1) pontjának felhatalmazása alapján az építési engedélyezési eljárásokhoz ad településképi véleményt.

(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet az Önkormányzat polgármesteréhez a 3. melléklet szerinti nyomtatványon, az építészeti-műszaki dokumentációt a Kormányrendelet 26/A § (1) bekezdésében meghatározott formában 1 papíralapú példányon kell benyújtani, vagy pdf formátumban elküldeni foepitesz@tahitotfalu.hu e–mail címre.

(3) A Kormányrendelet 26/A. § (3) bekezdése szerinti munkarészeket tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester a településképi véleményezési eljárás során véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(5) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester a Kormányrendelet 26/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint – a (6) bekezdésben rögzített tartalommal – véleményt ad ki.

(6) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:

a) a telepítés településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,

b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,

c) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,

d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

e) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint

f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását.

27. A településképi bejelentési eljárás

42. § A 40. §-ban meghatározott célok elérése érdekében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül az 1. mellékletben meghatározott esetekben, továbbá

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében az V. Fejezetben meghatározottak alapján,

c) az egyes ingatlanokon elhelyezett épületek, építmények, illetve az abban kialakított vagy kialakításra kerülő rendeltetések rendeltetésmódjának megváltoztatása esetén, a helyi építési szabályzatban rögzített, elhelyezhető rendeltetések figyelembevétele mellett.

28. A településképi bejelentési eljárással érintett területek

43. § A településképi bejelentési eljárás az alábbi területekre terjed ki:

a) Tahitótfalu jelen rendelet 1/A és 1/B mellékleteiben lehatárolt helyi védettség alatt álló területek,

b) Tahitótfalu teljes közigazgatási területén a szabályozási terven lehatárolt műemléki környezetben fekvő területek,

c) 11-es út menti, valamint a Tildy Zoltán hídfő menti területek,

d) Tahitótfalu teljes közigazgatási területén reklámok közzététele, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése esetén.

29. A településképi bejelentési eljárás szabályai

44. § (1) A bejelentési eljárást a kérelmező, az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (a továbbiakban együttesen: bejelentő) a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kezdeményezheti.

(2) A 4. melléklet szerinti nyomtatványhoz csatolni kell a Kormányrendelet 26/B § (2) bekezdésében meghatározott dokumentáció 2 db papír alapú példányát, olyan tartalommal, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester a tervezett tevékenységet kikötéssel vagy anélkül tudomásul veszi, és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó döntést hoz, illetve figyelmezteti a bejelentőt a jogellenesen elvégzett tevékenység jogkövetkezményeire.

(4) A bejelentési eljárás végén az igazolással egy időben a papír alapú dokumentáció egy záradékolt példányát a bejelentőnek meg kell küldeni, a második példány az ügyiratban marad.

(5) A bejelentés elmulasztása, vagy a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester erre irányuló kötelező döntésének megsértése esetén 5.000 forinttól 100.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

(6) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

30. Településképi kötelezés, és településképi bírság

45. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben 50.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság kiszabását rendelheti el (településképi bírság).

VIII. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

31. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

46. § (1) A települési önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó helyi védett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit a Értékvédelmi Támogatás-ból, továbbiakban: ÉT segítheti.

(2) Az ÉT a települési önkormányzat éves költségvetésében szerepel.

47. § (1) Az ÉT-t értékvédelmi pályázat útján lehet igénybe venni.

(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület írja ki.

(3) A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire, értéknövelő tevékenységre adható. A kérelemhez olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből az értékkülönbözet megállapítható.

(4) Amennyiben az ÉT-ra elkülönített pénzalap nem kerül pályázati formában felhasználásra, úgy Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Testület dönt annak felhasználásáról.

(5) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a) kérelmet, a pályázó adataival és a tervezett felújítási munka rövid ismertetésével,

b) az igényelt támogatási összeget, és a vállalt önerőt,

c) megvalósítást szolgáló költségvetést;

d) az épület fotóit

e) az épület homlokzati terveit, meglévő és tervezett állapotot,

f) részletterveket a megértéshez szükséges számban és léptékben,

g) műszaki leírást a tervezett munkáról

h) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;

i) a munka ellenőrzésére megbízott építész tervező megnevezését,

j) előzetes kötelezettség vállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel, továbbá, hogy az építkezést a megfelelő hatósági eljárások keretein belül végzi.

(6) A pályázati kiírás a (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.

(7) A beérkezett pályázatokat a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. Az elbírálásra a főépítész előterjesztést tesz.

(8) A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét.

48. § (1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

(2) A támogatást elnyert pályázókkal a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester szerződést köt.

(3) A szerződésnek tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, feltételeit.

(4) A pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a főépítész, szükség esetén a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai közreműködésével ellenőrzi.

IX. Fejezet

ZÁRÓ ÉS HATÁLYON KÍVŰL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

50. § A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárások, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 19/2015. (IX.22.) Önkormányzati rendelet, valamint a reklámhordozókról szóló 15/2005. (VII.1.) Önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 16/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez a 16/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. fejezet

a) A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása:

Ófalu: Klapka utca - Belterületi határ – Táncsics Mihály utca – Temető déli határa – Belterületi határ – 1586 hrsz. – Ady Endre utca – Szabadság út – Bajcsy Zsilinszky utca – 2317. 2319 hrsz. telkek – Dózsa György utca – Béke utca – Vajda János utca – Zrínyi utca – Zrínyi köz – Kossuth Lajos utca páratlan oldal hátsó telekhatárai – Gát utca – Petőfi Sándor utca – 1730 hrsz. - Petőfi Sándor utca páros oldal hátsó telekhatára – Ifjúság utca által határolt terület.
Nagykertes villák: 968, 959, 958/4, 958/1, 958/6, 958/5, 957, 935/4,935/5, 936, 902/3, 902/4, 902/2, 900, 898, 853, 727/2, 696, 276, 275, 2639/2 hrsz. telkek területe.
Pincesor: 871-894-ig, 896/5-/26-ig, 896/2, 896/4 hrsz. telkek területe.

b) Az I. és II. kategóriába tartozó helyi egyedi védettségű építmények jegyzéke

CÍM

HRSZ.

FUNKCIÓ

VÉDETTSÉG

Ady E. u. 2.

1561

lakóház

II. kategória

Ady E. u. 7.

1668

lakóház

II. kategória

Ady E. u. 13.

1663

lakóház

II. kategória

Ady E. u. 14.

1574

lakóház

II. kategória

Ady E. u. 18.

1576

lakóház

II. kategória

Béke u. 3.

1824

lakóház

II. kategória

Béke u. 4.

2266

lakóház

II. kategória

Béke u. 8.

2259

lakóház

II. kategória

Béke u. 9.

1844

lakóház

II. kategória

Béke u. 11.

1845

lakóház

II. kategória

Béke u. 13.

1848

lakóház

II. kategória

Béke u. 15

1849

lakóház

I. kategória

Béke u. 17.

1876

lakóház

II. kategória

Béke u. 19.

1853

lakóház

II. kategória

Béke u. 21.

1856

lakóház

II. kategória

Béke u. 25.

1858

lakóház

II. kategória

Béke u. 31.

1884

lakóház

II. kategória

Béke u. 32.

2229/2230

lakóház

II. kategória

Béke u. 33.

1889

lakóház

II. kategória

Béke u. 35.

1890

lakóház

II. kategória

Béke u. 46.

2216

lakóház

II. kategória

Béke u. 48.

2215

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 2.

2279

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 4.

2280

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 5

2264

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 6.

2281

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 8.

2283/1

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 11.

2257

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 12.

2284

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 13.

2256

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 14.

2285

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 15.

2255

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 16.

2286

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 19.

2247

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 20.

2288

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 24.

2291

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 23.

2243

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 25.

2240

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 27.

2239

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 28.

2293

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 29.

2238

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 32.

2297

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 37.

2227

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 38.

2300

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 39.

2226

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 40.

2301

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 41.

2222

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 42.

2302

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 43.

2221

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 44.

2303

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 45.

2218

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 46.

2304

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 47.

2217

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 49.

2216

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 50.

2306

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 64.

2316

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 66.

2318

lakóház

II. kategória

Dózsa György u. 68.

2319

lakóház

II. kategória

Erdész u. 27.

437

lakóház

II. kategória

Gábor Áron u. 3.

1906

lakóház

I. kategória

Gábor Áron u. 5.

1907

lakóház

I. kategória

Gábor Áron u. 7.

1907

lakóház

II. kategória

Gábor Áron u. 19.

1922

lakóház

II. kategória

Gábor Áron u. 23.

1936

lakóház

II. kategória

Hársfa u. 6.

1753

lakóház

II. kategória

Hársfa u.

1751

lakóház

II. kategória

Hársfa u.

1750

lakóház

II. kategória

Herman Ottó u. 1.

2639/2

lakóház

II. kategória

Honvéd u. 1.

399

lakóház

II. kategória

Honvéd u. 3.

424

lakóház

II. kategória

Hősök tere 1.

1697

üzlet

I. kategória

Hősök tere 2.

1696

üzlet

II. kategória

Hősök tere 7.

1653

lakóház, üzlet

II. kategória

Hősök tere 8.

1652

lakóház

II. kategória

Hősök tere 9.

1651

lakóház

II. kategória

Hősök tere 10.

2277

lakóház

II. kategória

Hősök tere 11.

2275

lakóház

II. kategória

Hősök tere 12.

2275

lakóház

II. kategória

Hősök tere 13.

2273

lakóház

II. kategória

Hősök tere 15.

2270

üzlet

II. kategória

Ifjuság u. 16.

1678

lakóház

I. kategória

Ifjuság u. 18.

1679

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 6.

1746

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 12.

1748

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 13.

1784

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 15.

1786

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 18.

1762

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 22.

1763

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 25.

1799

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 29.

1802

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 43.

1812

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 47.

1816/2

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 51.

1821

lakóház

II. kategória

Kossuth L. u. 53.

1822

lakóház

II. kategória

Móricz Zs. u. 8

936

lakóház

I. kategória

Móricz Zs. u. 10-12.

968

lakóház

I. kategória

Patak sor

872-80

lakóház

II. kategória

Patak sor

886

lakóház

II. kategória

Patak sor

888

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 5.

1740

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 6.

1733/1

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 18.

1719

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 20.

1717/4

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 21.

1761

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 22.

1714

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 28.

1711

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 34.

1708

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 36.

1707

lakóház

II. kategória

Petőfi u. 38.

1700, 1699

lakóház

II. kategória

Szent István u. 1/a.

727/2

lakóház

I. kategória

Szent István u. 7.

696

lakóház

I. kategória

Rákóczi u. 1.

1860

lakóház

II. kategória

Rákóczi u. 5.

1864

lakóház

II. kategória

Rákóczi u. 2.

1850

lakóház

I. kategória

Rákóczi u. 8.

1855

lakóház

II. kategória

Rákóczi u. 17.

1876

lakóház

II. kategória

Somogyi u. 1.

1834

lakóház

II. kategória

Somogyi u. 4.

1861

lakóház

II. kategória

Táncsics M. u. 1.

1676

lakóház

I. kategória

Táncsics M. u. 2.

1406

lakóház

II. kategória

Táncsics M. u. 4.

1407

lakóház

II. kategória

Táncsics M. u. 5.

1672

lakóház

II. kategória

Táncsics M. u. 6.

1408

lakóház

II. kategória

Táncsics M. u. 9.

1676

lakóház

I. kategória

c) A helyi védett épületek kataszteri lapjai, a rendezési terv 2004-es értékvizsgálata alapján (Külön kötetben)

1.számú melléklet

2. fejezet

a) A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása: 1/A

null

b) A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása: 1/B

null

(A melléklet szövegét a(z) c_pont_melléklete_A helyi védett épületek kataszteri lapjai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)