Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 06- 2023. 02. 27

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.06.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)1 9.240.577.027 Ft költségvetési bevétellel,

b)2 13.010.943.797 Ft költségvetési kiadással,

c) – 3.770.366.770 Ft költségvetési egyenleggel,

d)3 847.209.318 Ft működési hiánnyal,

e)4 2.923.157.452 Ft felhalmozási hiánnyal,

f) 3.839.552.487 Ft finanszírozási bevétellel,

g) 69.185.717 Ft finanszírozási kiadással,

h) 3.770.366.770 Ft finanszírozási egyenleggel,

i)5 a bevételek és kiadások főösszegét 13.080.129.514 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi,

b) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi,

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg,

e) az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,

g) a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg,

h) adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza,

i) a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza,

j)6 az Önkormányzat a kiadások között 294.572.090 Ft általános, 111.309.509 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása valamint a képviselő-testület döntése szerint a személy juttatások előirányzatának növelésére fordítható többlet forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) A Polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.

(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.