Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Hatályos: 2023. 03. 31

Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

2023.03.31.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet szabályozza Mátészalka Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközre vonatkozó eljárását, a helyi civil szervezetek támogatását.

(2)1 Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, önszerveződő közösségek, valamint a természetes személyek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatni kívánja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a hagyományápolás és egyéb közösségi célok érdekében végzett tevékenységeket, továbbá a magyarországi és határon túli magyar szervezetek oktatási, szociális, karitatív tevékenységét.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.

2. A rendelet alapelvei

2. § E rendelet alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága,

b) a közpénzek hatékony felhasználása,

c) a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítása.

3. A rendelet hatálya

3. § (1)2 A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, önszerveződő közösségekre, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott civil szervezetekre és azon határon túli magyar szervezetekre, akik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek megfelelnek.

(2)3 Az önkormányzat illetékességi területén kívüli székhellyel rendelkező szervezetek nemzeti vagy humanitárius érdekből, továbbá az 5.§ (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben támogathatóak.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.

(4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

4. A támogatások fajtái

4. § Az önkormányzat jelen rendelet keretei között a civil szervezetek, önszerveződő közösségek és természetes személyek számára pályázati úton vagy egyedi döntés alapján, illetve az éves költségvetési rendelet megalkotása során címzett támogatást nyújthat.

5. Pályázati úton nyújtott támogatás

5. § (1)4 Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a 3. § (1) bekezdésen meghatározott civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) Elsősorban a város lakosságának szóló helyi programok megvalósításához a civil szervezetek támogatásban részesíthetőek, amennyiben a következő tevékenységek valamelyikét végzik:

a) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység

b) nevelés, oktatás,

c) kulturális, közművelődési, művészeti és sporttevékenység, helyi hagyományok ápolása,

d) közbiztonság javítása,

e) gyermek és ifjúsági táboroztatás, egyéb gyermek és ifjúsági feladatok,

f) fogyatékosok, munkanélküliek, nyugdíjasok támogatása,

g) városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

h) kiadványok készítése.

(3) Az a nyilvántartásba vett civil szervezet részesíthető támogatásban, amely

a) legalább egy éve működik,

b) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,

c) nem áll felszámolási, csőd, végelszámolási eljárás hatálya, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt,

d) mátészalkai székhelyű vagy mátészalkai tagszervezettel rendelkezik vagy a mátészalkai lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

(4) A pályázat keretösszegéről Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési rendeletének megalkotása során dönt.

(5)5

(6)6

(7)7

(8)8

(9) A civil szervezet ugyanazon cél megvalósítására – kérelme esetén - az egyedi kérelem útján nyújtott támogatás keretösszegéből is támogatásban részesíthető.

6. §9 (1) A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor, a kiírás elfogadása az Oktatási, Közművelődési és Sport bizottság feladata.

(2) Az Oktatási, Közművelődési és Sport bizottság a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat adott évi kiírásának elfogadásáról az éves költségvetés elfogadását követően, legkésőbb február utolsó napjáig dönt.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat kiírójának megnevezését,

b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,

c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

d) a rendelkezésre álló keretösszeget,

e) a pályázaton igényelhető támogatás mértékét,

f) a benyújtás határidejét (Amennyiben a megadott határnap munkaszüneti napra esik, úgy a határnapot követő első munkanap 16 óráig lehet benyújtani a pályázatokat.)

g) az elbírálás határidejét,

h) a pályázati feltételeket, a pályázat elbírálásának szempontjait,

i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,

j) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megnevezését,

k) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,

l) az elszámolható költségek körét, az elszámolás módját és határidejét.

7. §10 A pályázati felhívást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, és hirdetőtábláján, valamint egy helyi lapban. A pályázat közzétételének napja a pályázati felhívás honlapon való közzétételének napja.

8. § (1)11 A pályázatokat a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.

(2)12 A pályázatokat papír alapon, egy példányban a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal kell benyújtani.

(3)13 Ha a pályázó a pályázatot nem a (2) bekezdés szerint nyújtotta be, az önkormányzat 8 napos határidő tűzésével a hiányok pótlására hívja fel a pályázót.

(4)14 A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani.

(5)15 Több civil szervezet együttesen is benyújthat pályázatot közös program megvalósítása érdekében. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

(6)16 A pályázatok kezelésével megbízott szervezeti egység a Jegyzői Iroda Jegyzői Törzskar.

9. § (1) Az Oktatási, Közművelődési és Sport bizottság a benyújtott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról a benyújtási határidő leteltét követő 25 napon belül dönt.

(2) Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, amely

a) a benyújtott pályázati dokumentációban valótlan, megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentációt nem a 8. §-ban meghatározottak alapján nyújtotta be,

c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

d) tekintetében a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll,

e) határidőn túl nyújtotta be pályázatát.

f)17 nem felel meg az 5. § (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(3)18 A támogatási szerződés lejártától számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az a rendelet hatálya alá tartozó civil szervezet, amely korábbi pályázatában valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdésben foglalt kizáró ok bármelyike fennáll a pályázat érvénytelennek minősül és a pályázat elutasításra kerül.

(5)19

(6)20

(7) Az önkormányzat az eredményről a pályázókat a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíti – nyertes pályázó esetén - a támogatási szerződés tervezetének megküldésével.

6. A támogatás felhasználása

10. § (1) Kedvező elbírálás esetén a pályázóval támogatási szerződést kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatást jóváhagyó döntés számát,

b) a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

c)21 a támogatás kifizetésének határidejét és módját,

d) a támogatás összegét

e) a támogatás célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának határidejét

f) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét és módját,

g) a finanszírozás ütemezését, ha nem egy összegben történik a folyósítás

h) a szerződésszegés eseteit és szankcióit, a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i)22 a támogatott azon kötelezettségét, hogy a támogatott köteles feltüntetni a támogatás tényét és a támogatót – Mátészalka Város Önkormányzatát - minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap.

(3)23 A támogatás egy összegben, a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a szervezet részére átutalásra kerül. Külön kérelem alapján a támogatás összege készpénzben történő kifizetése is engedélyezhető.

(4) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(5)24 A támogatott a támogatást az elbírálástól számított 1 éven belül megvalósítandó célra használhatja fel.

(6) A támogatási szerződés elkészítése és a támogatásokról vezetett analitikus nyilvántartás vezetése az érintett szervezeti egység feladata.

(7)25 A támogatás a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő célra, illetve adott éven belül, eltérő megvalósítási időszakban történő felhasználása akkor lehetséges, ha – a támogatott kérelmére – a döntéshozó ahhoz előzetesen hozzájárul és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosítják.

7. A pályázati támogatással történő elszámolás

11. § (1)26 A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon, pályázati cél megvalósítását követő 60 napon belül köteles elszámolni.

(2) Az elszámolás alapdokumentumai:

a) rövid beszámoló a támogatási cél megvalósításáról,

b) elszámolási összesítő a bemutatott számlákról,

c)27 a támogatott szervezet részére kiadott, a felhasználási célnak, a támogatás összegének megfelelő

ca) papír alapon előállított, a befogadó számára személyesen vagy postai úton rendelkezésre bocsátott bizonylatok esetén a (3) bekezdés szerint záradékolt számlák, szerződések hitelesített másolatai, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai,

cb) elektronikus számlák esetén az elektronikus számlák nyomtatott példányai, nyilatkozat az adott támogatási szerződés terhére elszámolt támogatási összegről, a teljesítés igazolásáról, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.

(3) A támogatott képviselőjének a benyújtott számviteli bizonylat eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „ ………..… Ft. Mátészalka Város Önkormányzatával kötött … számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.

(4) Az elszámolás formai és számszaki ellenőrzését a támogató a pénzügyi iroda útján ellenőrzi. Az elszámolás felülvizsgálata a benyújtott iratok ellenőrzésével és annak dokumentálásával történik, melynek során az ellenőrzést végző személy annak megtörténtét az iratra felvezeti.

(5) Az elszámolás nem fogadható el, ha nem felel meg a jelen rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt előírásoknak.

(6)28 A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. Az elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmet az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság soron következő ülésén bírálja el.

(7)29 Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerűen történt, úgy a támogatott köteles a támogatást vagy annak meghatározott részét a mindenkor érvényes, a támogatás folyósításának napjától számított jegybanki alapkamattal növelt összegben a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.

(8)30 Amennyiben a támogatott a támogatási összeget önhibáján kívül nem tudja felhasználni, ennek tényét a Támogató felé haladéktalanul jelezni köteles. A jelzéssel egyidejűleg a támogatási összeget Támogató részére egyösszegben köteles visszafizetni. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy annak összegét a Támogató felé legkésőbb a beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles Támogató részére visszafizetni.

8. Nyilvántartás és közzététel

12. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatás célját és összegét, a megvalósítás helyét, a finanszírozás teljesítésének idejét, az elszámolás időpontját, valamint az a támogatást gondozó iroda megnevezését és a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólítás keltét.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül a város honlapján közzé kell tenni.

(3) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának biztosítása érdekében a pályázattal és a támogatási döntéssel kapcsolatos adatokat a Knyt. 5. § rendelkezései szerint a kozpenzpalyazat.gov.hu oldalon is közzé kell tenni.

(4) A közzétételért a támogatási szerződés előkészítéséért felelős szervezeti egység köteles gondoskodni.

9. Egyedi kérelem útján nyújtott támogatás

13. § (1)31 A polgármester egyedi kérelem alapján az alapítványok kivételével a rendelet személyi hatálya alá tartozók részére vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújthat, mely kérelemhez a rendelet 2. melléklete szerinti dokumentumokat kell csatolni.

(2) Az alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, melyről a testület a soron következő ülésén dönt.

(3) A támogatás az 1. §-ban meghatározott célokra, illetve működési kiadásokra nyújtható.

(4) Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások keretösszegét a tárgyévi költségvetési rendeletben a képviselő-testület határozza meg.

(5)32 A támogatási szerződés megkötésére, a támogatás felhasználására, elszámolására, nyilvántartására és közzétételére az e rendeletben pályázati úton nyújtott támogatásokra meghatározott eljárási rend az irányadó, azzal az eltéréssel, hogy

a) a működési kiadásokra nyújtott támogatás a tárgyév december 31. napjáig használható fel. A működési kiadásokra nyújtott támogatás elszámolását a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell benyújtani.

b) az elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

c) a támogatott a támogatás ténye mellett Mátészalka Város Polgármesterét, mint támogatót köteles feltüntetni minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap.

(6) Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások kezelésével megbízott szervezeti egység a pénzügyi iroda.

9/A.33 Céljellegű támogatás

13/A. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetésében nevezi meg azokat a civil szervezeteket, amely szervezetek működési kiadásaihoz elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást kíván nyújtani. A céljellegű támogatás összegét a tárgyévi költségvetés tárgyévre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak elnevezésű melléklete tartalmazza.

(2) A támogatási szerződés megkötésére, a támogatás felhasználására, elszámolására, nyilvántartására és közzétételére az e rendeletben pályázati úton nyújtott támogatásokra meghatározott eljárási rend az irányadó, azzal az eltéréssel, hogy

a) a működési kiadásokra nyújtott támogatás a tárgyév december 31. napjáig használható fel. A működési kiadásokra nyújtott támogatás elszámolását a tárgyévet követő év január 31. napjáig kell benyújtani.

b) az elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

c) a támogatott a támogatás ténye mellett Mátészalka Város Polgármesterét, mint támogatót köteles feltüntetni minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap.

(3) A támogatási szerződés megkötését megelőzően a civil szervezeteknek a 2. melléklet szerinti dokumentumokat be kell nyújtani a céljellegű támogatások kezelésével megbízott szervezeti egységhez, a pénzügyi irodához.

III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

14. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, melyről a soron következő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvételének következményeit.

IV. Fejezet

10. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a 2020. február 14. napján lép hatályba.

(2)34

1

Az 1. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § b) pont, 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (6) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (7) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (8) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (4) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 8. § (5) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 8. § (6) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 9. § (2) bekezdés f) pontját a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

18

A 9. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (5) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 9. § (6) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 10. § (2) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. § (2) bekezdés i) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 10. § (3) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 10. § (5) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 10. § (7) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 11. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § i) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 11. § (2) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11. § (6) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 11. § (7) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § j) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11. § (8) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 13. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 9. § k) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 13. § (5) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

33

A 9/A. alcímet (13/A. §) a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

34

A 15. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.