Mátészalka Város Képviselő-testületének 4/2020(II.27.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról

Hatályos: 2023. 03. 31

Mátészalka Város Képviselő-testületének 4/2020(II.27.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról

2023.03.31.

Mátészalka Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészségmegőrzésben, rehabilitációban, a személyiség formálásában, a közösségi magatartás kialakítása területén, -különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, a helyi testedzés és a sporttevékenység feltételeinek szabályozása során - arra törekszik, hogy biztosítsa a közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a testi és lelki egészséghez, valamint támogassa a sportolás és a rendszeres testedzés lehetőségét. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy a polgárok e jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

(2) Az Önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának hatékonysága és koordinációja érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, környezetvédelmi, a közművelődési és más szabadidős ágazatokat és biztosítja a sport integráns helyét a társadalmi kultúra fejlődésében.

(3) Az Önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, valamint javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

(4) A testnevelés és a sport részterületei: az óvodai és iskolai testnevelés, a verseny-, illetve látványsport, a szabadidősport, a diáksport, a fiatalok és középkorúak sportja, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek sportja, a nyugdíjasok sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(5) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos tevékenysége során védeni és fejleszteni kívánja a sport erkölcsi és etikai alapjait.

2. A rendelet célja

2. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, az Önkormányzat költségvetéséből a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának rendszerét.

(2) Az Önkormányzat a város lakosai számára biztosítani kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működtetését, az önkormányzati oktatási, nevelési sporttevékenység feltételeinek megteremtését, a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel való együttműködést.

(3) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi hasznos funkciója érvényesülhessen a városban, különösen az egészségmegőrzés, a mozgáskultúra fejlesztése, a közösségi magatartás kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése, a szórakozás és szórakoztatás.

3. A rendelet hatálya

3. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra,

b) a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására,

c) a helyi testnevelés és sporttevékenység gyakorlásában résztvevőkre,

d) a sporttevékenységet végző természetes személyekre (a továbbiakban: sportoló),

e) minden, Mátészalka város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 15. § (1) bekezdésében meghatározott sportszervezetre,

f) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére, oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre.

II. Fejezet

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladatait a helyi sportkoncepció meg-határozása és megvalósítása, a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel való együttműködés, a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése, az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek, valamint az önkormányzati iskolai sportkörök működése feltételeinek megteremtése útján látja el.

(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatként az e rendeletben meghatározottak szerint finanszírozza és működteti a helyi sporttámogatás rendszerét, valamint fenntartja a városi fedett uszodát.

5. A sportlétesítmények fenntartása és működtetése

5. § (1) A sportolási feltételek megteremtése érdekében – a sporttörvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt kötelező feladatként – az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről gondoskodik, valamint lehetőségei szerint anyagilag és pályázati források felhasználásával is támogatja azon létesítmények működtetését, amelyek a városban a sportolási lehetőségek megteremtését szolgálják.

(2) Az Önkormányzat sportlétesítményeit térítésmentesen átadhatja vagy szerződés alapján bérbe adhatja. A térítésmentesen átadott sportlétesítmények fenntartási költsége az üzemeltetőt terheli. A szerződés alapján működtetett önkormányzati sportlétesítmények fenntartási költsége a bérlőt terheli.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez való támogatás nyújtásáról és a támogatás nagyságáról a polgármester javaslata alapján - a költségvetési rendelet elfogadásakor - a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetésében lehetőségei szerint biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének költségét.

6. A sport finanszírozása, sportszervezetek, sportolók támogatása

6. § (1) A Képviselő-testület a sport támogatására fordítható összeg (a továbbiakban: sportkeret) nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) A sportkeret támogatási területei:

a) versenysport tevékenység,

b) utánpótlás-nevelés tevékenység,

c) egyéb sporttámogatás: sportolók eredményességi támogatása, jutalmazása, diáksport, szabadidősport támogatása, sportversenyek, sportrendezvények, egyéb sportesemények támogatása.

(3) A sportkeretből nem finanszírozható környezetszennyező és egészségre káros sporttevékenység.

(4) A költségvetési rendeletben meghatározott sportkeret (2) bekezdésben meghatározott támogatási területek közötti felosztásáról a polgármester javaslata alapján, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatás odaítéléséről és a támogatás összegéről a Bizottság dönt.

(6) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás odaítéléséről és a támogatás összegéről a polgármester dönt.

(7) Az Önkormányzat által meghatározott sportkeretből:

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatokra a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem útján a városban működő, versenysport és utánpótlás-nevelés területén meghatározó szerepet betöltő, hivatalosan bejegyzett sportszervezetek kaphatnak támogatást,

b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott sportversenyek, sportrendezvények, egyéb sportesemények (a továbbiakban együtt: sportrendezvény) megvalósításához a rendelet 2. melléklete szerinti kérelem útján nyerhetnek el támogatást a városban működő hivatalosan bejegyzett sportszervezetek,

c) az eredményességi támogatásra, szabadidősport támogatásra és a diáksport támogatásra vonatkozó eljárásra a rendelet 7. §-ában, 8. §-ában és 9. §-ában meghatározottak az irányadóak.

(8) Ha a (7) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérelem hiányosan került benyújtásra, az Önkormányzat 8 napos határidő tűzésével a hiányok pótlására hívja fel a kérelmezőt.

(9)1 A döntéshozó a benyújtott támogatási kérelem elbírálásának eredményéről a kérelmezőket a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesíti – támogatható kérelem esetén - a támogatási szerződés tervezetének megküldésével.

7. § (1)2 Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten, sporttevékenységet folytató által benyújtott kérelem és annak tárgyi sajátosságának megfelelő igazolás benyújtása alapján támogatja a kimagasló eredményeket elért sportolókat, edzőket, felkészítőket. Eredményességi támogatással az adott sportág hivatalos szakszövetségének versenyrendszerében elért sporteredményt lehet elismerni.

(2)3 Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az eddig elért sporteredményekről, versenyeredményekről kiállított oklevelek másolatait, valamint az adott sportág hivatalos szakszövetségének versenyrendszerében elért sporteredmények összesítését tartalmazó dokumentumot.

(3)4

(4) Az Önkormányzat minden évben - a sportszervezetek által benyújtott kérelem és eredményt igazoló okmányok alapján – jutalmazhatja az adott évben kiemelkedő eredményt elérő sportolókat, edzőket, felkészítőket.

8. § (1) Az Önkormányzat a diáksport-versenyt megrendező iskola által benyújtott támogatási kérelem alapján támogatást nyújthat a városi szintű alapfokú és felmenő rendszerű iskolai diáksport-versenyek rendezési költségeihez.

(2) Az országos diákolimpiai versenyek döntőiben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat az Önkormányzat tárgyjutalomban részesítheti.

9. § (1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatást nyújt a városi szabadidősport szervezetek működéséhez.

(2) A szabadidősport szervezetek rendezvénytámogatásban részesülhetnek.

10. § (1) Az Önkormányzat forrásaihoz mérten támogatja a Mátészalkán lebonyolításra kerülő sportrendezvényeket, kiemelten azokat, amelyek szerepelnek az országos, a megyei sportszövetség, sportági szakszövetség, szabadidősport szövetség, diáksport szövetség versenynaptárban, valamint a szabadidős és egyéb sportrendezvényeket.

(2) Az Önkormányzat az olimpiai és a nem olimpiai sportágakban egyaránt támogatja a Mátészalkán megrendezésre kerülő - a várost népszerűsítő -kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi sportrendezvényeket.

(3) A sportesemények megrendezéséhez a támogatási kérelmet úgy kell benyújtani, hogy a döntés meghozatalára és a támogatási szerződés megkötéséhez elegendő idő álljon rendelkezésre.

(4) A kiemelkedő jelentőségű, várost népszerűsítő sportrendezvények megrendezéséhez a támogatási kérelmet az esemény megrendezése előtt legalább három hónappal kell benyújtani.

7. A támogatás felhasználása és elszámolása

11. § (1) A támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a kérelmezővel támogatási szerződést kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatást jóváhagyó döntés számát,

b) a szerződő felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

c)5 a támogatott bankszámlaszámát,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatás célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának határidejét,

f) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét és módját,

g) a finanszírozás ütemezését, ha nem egy összegben történik a folyósítás,

h) a szerződésszegés eseteit és szankcióit, a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a támogatott köteles feltüntetni a támogatás tényét és a támogatót minden olyan esetben, amikor a támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap.

(3)6 A támogatás egy összegben, a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott részére átutalásra kerül, kivéve a 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak esetében.

(4) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(5) A versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása címén támogatott sportszervezet a támogatást működési kiadásokra és infrastruktúra fejlesztés finanszírozására használhatja fel a tárgyév december 31. napjáig.

(6)7 Az egyéb sporttámogatás címén támogatott sportszervezet a támogatást a kérelem elbírálásától számított 1 éven belül megrendezésre kerülő sportrendezvény megvalósítására használhatja fel, az egyéb jogcímen támogatott a támogatást sporttevékenységének fejlesztésére (felszerelések, eszközök beszerzése, versenyeken való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek) használhatja fel a kérelem elbírálásától számított 1 éven belül.

(7) A támogatás a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérő célra, illetve adott éven belül, eltérő megvalósítási időszakban történő felhasználása akkor lehetséges, ha – a támogatott kérelmére – a döntéshozó ahhoz előzetesen hozzájárul és a támogatási megállapodást ennek megfelelően módosítják.

(8) A támogatási szerződés elkészítése és a támogatásokról vezetett analitikus nyilvántartás vezetése a Jegyzői Iroda Jegyzői Törzskar feladata.

12. § (1)8 A támogatásban részesítetteket pénzügyi elszámolási és szakmai beszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az Önkormányzat - illetékes szervei útján - jogosult a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását bármikor ellenőrizni. A támogatott köteles az ellenőrzést tűrni, és az annak gyakorlásához szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a támogatás rendeltetésszerű és szerződésszerű felhasználását igazoló iratokba, nyilvántartásokba történő betekintést - az ellenőrzés eredményességéhez szükséges mértékben - lehetővé tenni.

(3) A versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása címén kapott támogatások felhasználásáról elszámolás a tárgyévet követő év január 31. napjáig nyújtható be.

(4)9 A támogatott az egyéb sporttámogatás címén kapott támogatás felhasználásáról a megrendezésre kerülő sportrendezvény megvalósítását követő, az egyéb jogcímen támogatott a támogatás felhasználását követő 60 napon belül köteles elszámolni.

(5) Az elszámolás alapdokumentumai:

a) rövid beszámoló a támogatási cél megvalósításáról,

b) elszámolási összesítő a bemutatott számlákról,

c)10 a támogatott szervezet részére kiadott, a felhasználási célnak, a támogatás összegének megfelelő

ca) papír alapon előállított, a befogadó számára személyesen vagy postai úton rendelkezésre bocsátott bizonylatok esetén a (6) bekezdés szerint záradékolt számlák, szerződések hitelesített másolatai, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai,

cb) elektronikus számlák esetén az elektronikus számlák nyomtatott példányai, nyilatkozat az adott támogatási szerződés terhére elszámolt támogatási összegről, a teljesítés igazolásáról, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.

(6) A támogatott képviselőjének a benyújtott számviteli bizonylat eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „ ………..… Ft. Mátészalka Város Önkormányzatával kötött … számú támogatási szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.

(7)11 Az elszámolás formai és számszaki ellenőrzését a támogató a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján ellenőrzi. Az elszámolás felülvizsgálata a benyújtott iratok ellenőrzésével és annak dokumentálásával történik, melynek során az ellenőrzést végző személy annak megtörténtét az iratra felvezeti.

(8) Az elszámolás nem fogadható el, ha nem felel meg az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt előírásoknak.

(9) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(10) Amennyiben a támogatott határidőre a pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerűen történt, úgy a támogatott köteles a támogatást vagy annak meghatározott részét a mindenkor érvényes, a támogatás folyósításának napjától számított jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegben a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.

8. Nyilvántartás és közzététel

13. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatás célját és összegét, a megvalósítás helyét, a finanszírozás teljesítésének idejét, az elszámolás időpontját, valamint az a támogatást gondozó iroda megnevezését és a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólítás keltét.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül a város honlapján közzé kell tenni.

(3) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának biztosítása érdekében a kérelemmel és a támogatási döntéssel kapcsolatos adatokat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény 5. § rendelkezései szerint a kozpenzpalyazat.gov.hu oldalon is közzé kell tenni.

(4) A közzétételi kötelezettség teljesítésével megbízott szervezeti egység a Jegyzői Iroda Jegyzői Törzskar.

9. A sporttámogatás kifizetésének engedélyezése

14. § A döntéshozó a támogatás kifizetését csak abban az esetben engedélyezi, ha a kérelem és azok mellékletei hiánytalanul benyújtásra kerültek, továbbá ha:

a) a támogatott az önkormányzattal támogatási szerződést köt,

b) a támogatás felhasználása kizárólag a támogatási területnek megfelelő célokat szolgálja,

c) a támogatott vállalja, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően elszámol a támogatással,

d) a támogatott eleget tett az állami adatszolgáltatási kötelezettségének,

e) a támogatott felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és biztosítja az ellenőrizhetőséget.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba.

(2)12

1. melléklet

Kérelem
VERSENYSPORT, valamint UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS
sporttámogatás igényléséhez
1./ Sportszervezet neve: .....................................................................................................................................................
A kérelemben szereplő szervezet: (a megfelelő aláhúzandó)
sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány
Székhelye: ………………………………………………..…………………………………….
A megalakulás éve: ...................
Ha volt jogelőd, akkor annak a megnevezése ………………………………………………….
Az elnök neve, telefonszáma:
………………………………………………………………….……………………………….
A kapcsolattartó neve és telefonszáma: (amennyiben eltér az elnök személyétől)
…………………………………………………………………………………………………..
A szervezet e-mail címe, hivatalos honlapjának címe (ha van):
…………………………………………………………….……………………………………
A szervezet taglétszáma: …… fő
- amatőr sportolók száma: …………. fő
- igazolt sportolók száma. ………… fő
Pártoló tagság: ………..fő
2./ A szervezet (ha vannak) szakosztályai, a szakosztályokban sportolók számának korcsoportok szerinti megoszlása:

10 év alatt

10-14 év

15-18 év

19-25 év

26-35 év

35 év felett

fiú

lány

fiú

lány

fiú

lány

fiú

lány

fiú

lány

fiú

lány

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

Szakosztály neve:…………

3./ Edzések száma, helye és időpontja szakosztályonként

Szakosztály
(korosztály, nem)

Edzések száma (hetente)

Edzések helye

Edzések időpontjai

4./ A szakosztályoknál foglalkoztatott edzők száma és képesítésük

Szakosztály

Edzők száma

Képesítése

5./ A szervezetben a sportolók közgyűlés által jóváhagyott havi tagdíja
Versenyzői tagdíj: ......................... Ft/hó
6./ A szervezet szakosztályai milyen sportlétesítményeket használnak, a használat jogcíme

Sportlétesítmény neve

Sportlétesítmény címe

Milyen alapon használja (pl: saját tulajdon, bérelt létesítmény támogatott létesítményhasználat keretében stb.)

Ha van, akkor havi terembérleti díj összege

7./ Országos bajnokságok, nemzetközi eredmények felsorolása szakosztályonként

Szakosztály

Megnevezés

Elért helyezés

8./ Igényelt támogatás összege

Igényelt támogatás versenysport tevékenységre:

Igényelt támogatás utánpótlás-nevelés tevékenységre:

Igényelt támogatás összege (Ft) összesen:

9./ Ismertesse, hogy az igényelt támogatást mire kívánja fordítani:


A kérelemhez mellékeljük az alábbi dokumentumokat:

a) a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a kérelemben foglalt adatok (szervezet neve, támogatási cél, támogatási összeg) kezeléséhez és az önkormányzat honlapján, valamint a kozpenzpalyazat.gov.hu internetes portálon való közzétételhez,

b) a szervezet képviselőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatásokkal a szervezet elszámolt,

c) nyilatkozat a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,

d) a Knyt 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség esetén a szervezet és képviselőjének közzétételi kérelme az érintettségről,

e) a szervezet képviselőjének írásbeli nyilatkozata a szervezet köztartozás-mentességéről vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről,

f) a szervezet képviselőjének nyilatkozata arról, hogy az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,

g) ÁFA levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

i) nyilatkozat arról, hogy a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

j) a szervezet képviselőjének nyilatkozata az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (átláthatóság),

k) bankszámláról szóló igazolás vagy kivonat,

l) a szervezet székhelye szerinti törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát.

Kelt: ___________________, 20______________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
A szervezet neve: ………………………………………………………………………………
Szervezet székhelye:…………………………………………………………………………….
Adószáma:………………………………………………………………………………………
Képviselője neve:……………………………………………………………………………….
Alulírott ………………………………. név …………………………………………. lakcím mint a …………………………………………………………………………(szervezet neve) ……………………………………………………………………………………....(székhelye) képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszem:
- hozzájárulok a kérelemben foglalt adatok kezeléséhez és a Mátészalka Város hivatalos internetes honlapján, valamint a kozpenzpalyazat.gov.hu internetes portálon való közzétételéhez,
- nyilatkozom, hogy a szervezetnek köztartozása nincs, a szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen / nem,
- nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatától korábban kapott támogatások elszámolása megtörtént,
- nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatától elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: _________________, 20_______

________________________________

a szervezet képviselőjének aláírása

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

___________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője
- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
Aláírás/Cégszerű aláírás
ÁFANYILATKOZAT
Alulírott, _____________________________________________________________ (név), mint a(z)
__________________________________________________________________________ szervezet
(székhely:_____________________________________________, adószám:____________________)
képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfatv.) alapján13
- 1. Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
- 2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfalevonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek).
- 3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg.
- 4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a szerződésben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem, és az ezekhez kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés időtartamán belül.
- 5. Alanya vagyok az áfának, és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
- 6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem, és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást követő munkanapon tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfatv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, továbbá e körben áfalevonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok, és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be.
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők, és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga után.
Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató/Lebonyolító a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.
Kelt: ____________________, 20___________
_____________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra
NYILATKOZAT
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:

a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,

d) a harmadik országbeli állampolgár

da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) nélkül történő foglalkoztatása,

e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

Kelt: ______________________, 20______________________
________________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
de minimis támogatás igénybevételéről
Alulírott
SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:___________________________________________
SZERVEZET NEVE: ___________________________________________________________
SZÉKHELYE:______________________________________________________________________
ADÓSZÁMA:______________________________________________________________________
nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatnak a …….. évi támogatására benyújtott kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során

a) az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b) az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatástartalma: ________________ Ft, azaz _______________________________________________ forint.

*a megfelelő rész aláhúzandó
Tudomásul veszem, hogy Mátészalka Város Önkormányzata által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.
Kelt: ______________________, 20______________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

Alulírott (név):

mint a (szervezet neve):

székhelye:

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

nyilvántartási száma:

adószáma:

számlavezető pénzintézet neve:

számlaszám:

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név: ……..……………………………………………………..…..……………………..….

Székhely: ..…………………………………………………………....……..………..…..….

Cégjegyzékszám: ……..……………………………………………..…………………….…

Adószám: ………..…………………………………………………..……………………….

Képviseletében eljár: ……….………………………………………..……………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Mátészalka Város Önkormányzata az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ………………………………………………………………………………... , mint a ………………………………………………………………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó):
- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni hányad

Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;
vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

2. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

3. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVET

III. CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó)
- civil szervezet vagy
- vízitársulat
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.
az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Adószám/
adóazonosító

III/2. Az általam képviselt szervezet, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet neve és ezen szervezetben a képviselt szervezetnek, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek e szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:

Vezető tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés mértéke

A 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel működő fenti szervezet tényleges tulajdonosának

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet, valamint annak vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel.
A 25%-ot meghaladó részesedés esetén a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:
- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.
(A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet megnevezése

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25% - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve

Adószám

Részesedés mértéke % - ban

Adóilletősége

Tényleges tulajdonos(ok)

Tényleges tulajdonosok adószáma

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. Az általam képviselt szervezet székhelye:
Magyarországi székhely hiányában az általam képviselt szervezet székhelye:
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……………….
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszem, hogy Mátészalka Város Önkormányzata az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kezdeményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatni a Mátészalka Város Önkormányzatát. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal, mint kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére nem került sor – a szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Mátészalka Város Önkormányzata részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet

Kérelem
EGYÉB SPORTTÁMOGATÁS
igényléséhez
1./ A szervezet neve
…………………………………………………………………………………………..
Székhelye: ……………………………………………………………………………..
Megalakulásának éve: ………..
Ha volt jogelődje a szervezetnek, akkor annak a neve:……………………………
A szervezet elnökének neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………..
A szervezet kapcsolattartójának (ha nem azonos az elnökkel) neve, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………...
A szervezet e-mail címe, hivatalos honlapjának címe (ha van):
……………………………………………………………………………………..
Az szervezet taglétszáma: … … fő
- ha sportegyesület, amatőr sportolók száma: ……. fő
- ha sportegyesület, igazolt sportolók száma. ……. fő
Pártoló tagság: … …. fő
2./ Ha a kérelmező sportegyesület és vannak szakosztályai, a szakosztályokban sportolók számának korcsoportok és nemek szerinti megoszlása:
10 év alatt 10-14 év 15-18 év 19-25 év 26-35 év 35 év felett
fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány
Szakosztály neve:

Szakosztály neve:

Szakosztály neve:

Szakosztály neve:

Szakosztály neve:
3./ Rendezvény támogatás elnyeréséhez tervezett bevételek

Rendezvény elnevezése:

Igényelt támogatás összege (Ft):

A rendezvény tervezett összköltségvetése (Ft):

Ismertesse, hogy a támogatást milyen rendezvény megvalósítására kívánja fordítani (várható létszám, időpont, helyszín megjelölésével):


A kérelemhez mellékeljük az alábbi dokumentumokat:

a) a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a kérelemben foglalt adatok (szervezet neve, támogatási cél, támogatási összeg) kezeléséhez és az önkormányzat honlapján, valamint a kozpenzpalyazat.gov.hu internetes portálon való közzétételhez,

b) a szervezet képviselőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatásokkal a szervezet elszámolt,

c) nyilatkozat a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,

d) a Knyt 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség esetén a szervezet és képviselőjének közzétételi kérelme az érintettségről,

e) a szervezet képviselőjének írásbeli nyilatkozata a szervezet köztartozás-mentességéről vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről,

f) a szervezet képviselőjének nyilatkozata arról, hogy az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,

g) ÁFA levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

i) nyilatkozat arról, hogy a szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

j) a szervezet képviselőjének nyilatkozata az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (átláthatóság),

k) bankszámláról szóló igazolás vagy kivonat,

l) a szervezet székhelye szerinti törvényszék által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát.

Kelt: ___________________, 20______________
____________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
A szervezet neve: ………………………………………………………………………………
Szervezet székhelye:…………………………………………………………………………….
Adószáma:………………………………………………………………………………………
Képviselője neve:……………………………………………………………………………….
Alulírott ………………………………. név …………………………………………. lakcím mint a …………………………………………………………………………(szervezet neve) ……………………………………………………………………………………....(székhelye) képviselője az alábbi nyilatkozatokat teszem:
- hozzájárulok a kérelemben foglalt adatok kezeléséhez és a Mátészalka Város hivatalos internetes honlapján, valamint a kozpenzpalyazat.gov.hu internetes portálon való közzétételéhez,
- nyilatkozom, hogy a szervezetnek köztartozása nincs, a szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen / nem,
- nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatától korábban kapott támogatások elszámolása megtörtént,
- nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatától elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárulok.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: _________________, 20_______

________________________________

a szervezet képviselőjének aláírása

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

___________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője
- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
Aláírás/Cégszerű aláírás
ÁFANYILATKOZAT
Alulírott, _____________________________________________________________ (név), mint a(z)
__________________________________________________________________________ szervezet
(székhely:_____________________________________________, adószám:____________________)
képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfatv.) alapján14
- 1. Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
- 2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfalevonási jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek).
- 3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg.
- 4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a szerződésben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem, és az ezekhez kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés időtartamán belül.
- 5. Alanya vagyok az áfának, és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
- 6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem, és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást követő munkanapon tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfatv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, továbbá e körben áfalevonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok, és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be.
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők, és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga után.
Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató/Lebonyolító a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.
Kelt: ____________________, 20___________
_____________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra
NYILATKOZAT
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:

a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,

d) a harmadik országbeli állampolgár

da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) nélkül történő foglalkoztatása,

e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

Kelt: ______________________, 20______________________
________________________________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT
de minimis támogatás igénybevételéről
Alulírott
SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:___________________________________________
SZERVEZET NEVE: ___________________________________________________________
SZÉKHELYE:______________________________________________________________________
ADÓSZÁMA:______________________________________________________________________
nyilatkozom, hogy Mátészalka Város Önkormányzatnak a …….. évi támogatására benyújtott kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során

a) az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b) az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatástartalma: ________________ Ft, azaz _______________________________________________ forint.

*a megfelelő rész aláhúzandó
Tudomásul veszem, hogy Mátészalka Város Önkormányzata által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.
Kelt: ______________________, 20______________________
a szervezet képviselőjének aláírása
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

Alulírott (név):

mint a (szervezet neve):

székhelye:

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

nyilvántartási száma:

adószáma:

számlavezető pénzintézet neve:

számlaszám:

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név: ……..……………………………………………………..…..……………………..….

Székhely: ..…………………………………………………………....……..………..…..….

Cégjegyzékszám: ……..……………………………………………..…………………….…

Adószám: ………..…………………………………………………..……………………….

Képviseletében eljár: ……….………………………………………..……………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Mátészalka Város Önkormányzata az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ………………………………………………………………………………... , mint a ………………………………………………………………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó):
- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni hányad

Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;
vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

2. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

3. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….…

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: ……………………

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó)
- civil szervezet vagy
- vízitársulat
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.
az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Adószám/
adóazonosító

III/2. Az általam képviselt szervezet, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet neve és ezen szervezetben a képviselt szervezetnek, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek e szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:

Vezető tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés mértéke

A 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel működő fenti szervezet tényleges tulajdonosának

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet, valamint annak vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel.
A 25%-ot meghaladó részesedés esetén a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:
- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Családi és utóneve

Születési családi és utóneve

Születési helye és ideje

Lakcíme

Anyja születési családi és utóneve

Tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke (%)

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)
- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.
(A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév

A szervezet megnevezése

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25% - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve

Adószám

Részesedés mértéke % - ban

Adóilletősége

Tényleges tulajdonos(ok)

Tényleges tulajdonosok adószáma

Adóév

Gazdálkodó szervezet neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. Az általam képviselt szervezet székhelye:
Magyarországi székhely hiányában az általam képviselt szervezet székhelye:
- az Európai Unió valamely tagállama:
- Magyarország
- egyéb: …………………………, vagy
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy
- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……………….
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszem, hogy Mátészalka Város Önkormányzata az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kezdeményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatni a Mátészalka Város Önkormányzatát. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal, mint kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére nem került sor – a szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Mátészalka Város Önkormányzata részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: ____________________, 20_____________
_____________________________________
Aláírás/Cégszerű aláírás
1

A 6. § (9) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1.§-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § (1) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2.§-a szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (3) bekezdését Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4.§-a hatályon kívül helyezte.

5

A 11. § (2) bekezdésének c) pontja Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 11. § (3) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 11. § (6) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

8

A 12. § (1) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 12. § (4) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

10

A 12. § (5) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 12. § (7) bekezdése Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 10. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 15. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Kérjük azon szövegrész előtti körben jelölje meg választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

14

Kérjük azon szövegrész előtti körben jelölje meg választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.