Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2022. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint

a) 12 089 393 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel

b) 8 465 898 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással

c) 3 623 495 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 24 034 836 eFt eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő, ún. „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az (1) bekezdésben bemutatott bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az (1) bekezdésben bemutatott kiadások közül a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (ún. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradványát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Intézmények együttesen 4 086 eFt nagyságrendű előző évi kiutalatlan fenntartói támogatását elvonja.

6. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 17. melléklet alapján 6 405 879 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.

7. § Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 18. melléklet szerint fogadja el.

8. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi kötelezettségeinek állományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2021

2022

2021

2022

2021

2022

A/I. Immateriális javak

839

927

11 861

6 977

12 700

7 904

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

57 770

57 558

15 811 489

16 867 439

15 869 259

16 924 997

ebből:

Törzsvagyon

57 770

57 558

13 366 802

14 458 959

13 424 572

14 516 517

- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

8 625 923

9 736 705

8 625 923

9 736 705

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

742 088

742 088

742 088

742 088

- korlátozottan forgalomképes vagyon

57 770

57 558

3 998 791

3 980 166

4 056 561

4 037 724

Üzleti vagyon

2 444 687

2 408 480

2 444 687

2 408 480

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 343

30 874

354 472

269 167

367 815

300 041

A/II/3. Tenyészállatok

0

0

A/II/4. Beruházások, felújítások

1 173 015

999 409

1 173 015

999 409

A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5)

71 113

88 432

17 338 976

18 136 015

17 410 089

18 224 447

A/III/1. Tartós részesedések

145 300

145 300

145 300

145 300

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2

2

2

2

A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)

145 302

145 302

145 302

145 302

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

810 137

807 405

810 137

807 405

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)

71 952

89 359

18 306 276

19 095 699

18 378 228

19 185 058

B/I. Készletek

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)

C/I. Lekötött bankbetétek

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

522

551

626

326

1 148

877

C/III. Forintszámlák

5 069

17 577

2 622 434

3 756 362

2 627 503

3 773 939

C/IV. Deviza számlák

9 218

9 998

9 218

9 998

C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV)

5 591

18 128

2 632 278

3 766 686

2 637 869

3 784 814

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 110

128

145 743

279 264

146 853

279 392

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

632 447

762 220

632 447

762 220

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 473

2 194

3 838

7 460

5 311

9 654

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

2 583

2 322

782 028

1 048 944

784 611

1 051 266

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

4 063

3 445

10 388

6 992

14 451

10 437

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 901

52

1 170

3 209

3 071

3 261

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

86 090

113 306

21 732 140

23 921 530

21 818 230

24 034 836

FORRÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2021

2022

2021

2022

2021

2022

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

197 703

197 703

19 177 353

19 177 353

19 375 056

19 375 056

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-51 755

-51 755

-1 965 778

-1 932 269

-2 017 533

-1 984 024

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 499

3 499

31 058

31 058

34 557

34 557

G/IV. Felhalmozott eredmény

-178 823

-176 418

-2 057 856

-1 551 532

-2 236 679

-1 727 950

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

2 405

34 281

506 324

416 145

508 729

450 426

G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI)

-26 971

7 310

15 691 101

16 140 755

15 664 130

16 148 065

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2

441

7 846

8 888

7 848

9 329

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

86

368

155 746

113 909

155 832

114 277

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

172 769

169 172

172 769

169 172

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

88

809

336 361

291 969

336 449

292 778

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

112 973

105 187

5 704 678

7 488 806

5 817 651

7 593 993

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

86 090

113 306

21 732 140

23 921 530

21 818 230

24 034 836

2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javakról és tárgyi eszközökről, valamint a kulturális javakról és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2022. december 31-ei állományáról

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Mátészalka Város Önkormányzata

Intézmények összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

Bruttó

ÉCS

Nettó

111912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

0

0

0

1 981 400

1 981 400

0

111912

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke

4 550 000

4 550 000

0

0

0

0

112912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

87 237 661

87 237 661

0

7 832 047

6 555 354

1 276 693

112913

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

2 505 400

2 505 400

0

5 804 049

5 984 049

-180 000

0-ra leírt immateriális javak

94 293 061

94 293 061

0

15 617 496

14 520 803

1 096 693

12192313

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

118 250

118 250

0

0

0

0

1,22E+08

Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

38 974 104

38 974 104

0

0

0

0

12192482

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1 110 550

1 110 550

0

0

0

0

0-ra leírt ingatlanok

40 202 904

40 202 904

0

0

0

0

1319112

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

13 074 650

13 074 650

0

249 850

249 850

0

1319113

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

16 535 180

16 535 180

0

13 824 753

13 824 753

0

1319122

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

85 903 335

85 903 335

0

0

0

0

1319123

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

113 877 257

113 877 257

0

49 228 678

49 228 678

0

1319163

Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

101 903 748

101 903 748

0

0

0

0

1319613

Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke

923 800

923 800

0

0

0

0

1319623

Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

4 284 533

4 284 533

0

0

0

0

1832913

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke

11 503 100

11 503 100

0

0

0

0

1832923

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

37 801 020

37 801 020

0

0

0

0

1832943

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke

1 891 000

1 891 000

0

0

0

0

0-ra leírt gépek, berendezések, járművek

387 697 623

387 697 623

0

63 303 281

63 303 281

0

1119141

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

120 000

120 000

0

0

0

0

1119142

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

538 246

461 869

0

761 727

761 727

0

1129141

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

65 800

65 800

0

1 904 570

1 904 570

0

1129141

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

200 000

200 000

0

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

924 046

847 669

0

2 666 297

2 666 297

0

13191143

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

5 595 815

5 466 021

129 794

22 884 277

22 884 277

0

13191243

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

93 485 404

90 315 684

3 169 720

52 759 749

52 759 749

0

2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök

5 568 355

4 147 825

0

5 930 141

5 930 141

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

104 649 574

99 929 530

3 299 514

81 574 167

81 574 167

0

131132

Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

38 175 340

0

38 175 340

4 024 000

0

4 024 000

1311342

Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0

0

0

1 267 866

0

1 267 866

1311342

Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0

0

0

18 000

0

18 000

183232

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke

2 293 338

0

2 293 338

0

0

0

kultúrális javak és régészeti leletek

40 468 678

0

40 468 678

5 309 866

0

5 309 866

01111292

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke

1 563 115

1 563 115

0

0

0

0

01111293

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke

2 386 500

2 386 500

0

0

0

0

01121112

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

11 951 397

0

11 951 397

0

0

0

011211222

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

39 916 112

0

39 916 112

0

0

0

011211312

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2 625 787

2 072 539

553 248

0

0

0

011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

3 129 451 054

779 151 896

2 350 299 158

0

0

0

011211482

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

39 794 942

9 974 173

29 820 769

0

0

0

011219332

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

341 875

341 875

0

0

0

0

011219482

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

950 700

950 700

0

0

0

0

01131113

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1 415 000

1 036 452

378 548

0

0

0

01131122

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

4 725 670

2 734 424

1 991 246

0

0

0

01131123

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

12 611 760

5 895 742

6 716 018

0

0

0

01131132

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

1 090 000

0

1 090 000

0

0

0

01131143

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke

200 000

176 983

23 017

0

0

0

01131162

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke

1 464 744

1 145 455

319 289

0

0

0

01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

36 552 908

36 552 908

0

0

0

0

01131922

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

20 789 127

20 789 127

0

0

0

0

01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

280 712 372

280 712 372

0

0

0

0

011319243

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

34 072 013

34 072 013

0

0

0

0

01131943

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

6 074 377

6 074 377

0

0

0

0

01131962

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke

40 305 438

40 305 438

0

0

0

0

01131963

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke

0

0

0

0

0

0

01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak

3 668 994 891

1 225 936 089

2 443 058 802

0

0

0

3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről 2022. december 31-én

Tulajdoni arány %

Társaság megnevezése, székhelye

Tulajdoni arány

%

Ft-ban

100 %-os

Szalka Távhő Kft.

Mátészalka

100,00

100 000 000

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.

Mátészalka

100,00

40 000 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Mátészalka

100,00

3 000 000

25 %-on aluli

Nyírségvíz Zrt.

Nyíregyháza

0,11

2 000 000

Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány

Mátészalka

300 000

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN:

145 300 000

4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat adósságállományának alakulásáról

Sorszám

Megnevezés (adatok Ft-ban)

2022. december 31.

2023. december 31.

2024. december 31.

2025. - 2031. évek

1.

Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya

46 190 500

0

0

0

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

19 592 300

30 480 268

0

0

Adósságállomány összesen:

65 782 800

30 480 268

0

0

5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök 2022. évi változásának levezetése

Sorszám

Megnevezés

Összeg (ezer Ft-ban)

1

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

2 637 869

2

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 148

3

- Bankszámlák egyenlege

2 636 721

4

Teljesített költségvetési bevételek (+)

6 405 690

5

Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)

3 214 295

6

Teljesített költségvetési kiadások (-)

5 209 767

7

Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)

3 256 131

8

Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(-)

7 142

9

Pénzkészlet 2022. december 31-én

3 784 814

10

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

877

11

- Bankszámlák egyenlege

3 783 937

6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok támogatásai

1 361 747

1 568 901

1 568 901

100,00%

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

295 341

581 253

626 012

107,70%

Közhatalmi bevételek

1 252 500

1 806 580

1 806 581

100,00%

Működési bevételek

225 042

220 400

221 028

100,28%

Átvett pénzeszközök

4 575

4 678

102,25%

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 134 630

4 181 709

4 227 200

101,09%

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

395 496

2 001 489

2 001 489

100,00%

Felhalmozási bevételek

204 949

175 062

175 063

100,00%

Átvett pénzeszközök

2 500

1 938

1 938

100,00%

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

602 945

2 178 489

2 178 490

100,00%

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

3 737 575

6 360 198

6 405 690

100,72%

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

19 592

6,53%

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

710 000

710 000

703 740

99,12%

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 469 408

2 469 408

2 469 408

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 484

52 611

Lekötött bankbetétek megszüntetése

2 000 000

2 438 352

121,92%

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 479 408

5 483 892

5 683 703

103,64%

III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)

7 216 983

11 844 090

12 089 393

102,07%

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatások

1 124 453

1 163 153

1 128 176

96,99%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

142 110

143 903

135 575

94,21%

Dologi kiadások

1 241 517

1 493 119

1 183 009

79,23%

Ellátottak juttatásai

26 000

20 000

11 885

59,43%

Elvonások és befizetések

252 368

252 378

252 378

100,00%

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

477 410

570 932

546 850

95,78%

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

519 889

553 464

547 291

98,88%

Tartalékok

12 000

400 889

0,00%

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 795 747

4 597 838

3 805 164

82,76%

Beruházások

2 548 323

4 318 855

1 319 846

30,56%

Felújítások

0

0

0

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

49 357

49 357

34 757

70,42%

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

54 000

50 000

92,59%

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 601 680

4 422 212

1 404 603

31,76%

IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)

6 397 427

9 020 050

5 209 767

57,76%

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

65 625

100,00%

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

710 000

710 000

703 740

99,12%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

43 931

48 415

48 414

100,00%

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

2 000 000

2 438 352

121,92%

V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

819 556

2 824 040

3 256 131

115,30%

VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)

7 216 983

11 844 090

8 465 898

71,48%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.)

-2 659 852

-2 659 852

1 195 923

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.)

2 659 852

2 659 852

2 427 572

Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.)

3 623 495

7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

22

22

100,00%

11 452

11 382

11 158

98,03%

Képes Géza Városi Könyvtár

7 449

8 629

8 628

99,99%

400

800

933

116,63%

Szatmári Múzeum

6 018

14 018

14 018

100,00%

750

1 400

2 053

146,64%

Intézmények összesen:

0

0

0

13 467

22 669

22 668

100,00%

0

0

0

12 602

13 582

14 144

104,14%

Polgármesteri Hivatal

7 065

40 915

40 917

100,00%

2 290

2 668

2 669

100,04%

22

22

100,00%

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

20 532

63 584

63 585

100,00%

0

0

0

0,00%

14 892

16 250

16 813

103,46%

22

22

100,00%

Irányítószervi támogatás

Önkormányzat

1 361 747

1 568 901

1 568 901

100,00%

274 809

517 669

562 427

108,65%

395 496

2 001 489

2 001 489

100,00%

1 252 500

1 806 580

1 806 581

100,00%

210 150

204 150

204 215

100,03%

204 949

175 040

175 041

100,00%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 361 747

1 568 901

1 568 901

100,00%

295 341

581 253

626 012

107,70%

0

0

395 496

2 001 489

2 001 489

100,00%

1 252 500

1 806 580

1 806 581

100,00%

225 042

220 400

221 028

100,28%

204 949

175 062

175 063

100,00%

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Iranyítószervi támogatás

Bevételek összesen

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

2 905

2 905

2 905

100,00%

374 611

372 411

372 321

99,98%

388 968

386 720

386 406

99,92%

Képes Géza Városi Könyvtár

455

455

455

100,00%

45 317

39 492

39 469

99,94%

53 621

49 376

49 485

100,22%

Szatmári Múzeum

311

311

311

100,00%

32 569

33 869

33 824

99,87%

39 648

49 598

50 206

101,23%

Intézmények összesen:

0

0

0

0

3 671

3 671

3 671

100,00%

0

0

452 497

445 772

445 614

99,96%

482 237

485 694

486 097

100,08%

Polgármesteri Hivatal

3 387

3 387

3 387

100,00%

636 520

608 520

604 592

99,35%

649 262

655 512

651 587

99,40%

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

7 058

7 058

7 058

100,00%

0

0

1 089 017

1 054 292

1 050 206

99,61%

1 131 499

1 141 206

1 137 684

99,69%

Irányítószervi támogatás

-1 089 017

-1 054 292

-1 050 206

99,61%

-1 089 017

-1 054 292

-1 050 206

99,61%

Önkormányzat

4 575

4 678

102,25%

2 500

1 938

1 938

100,00%

2 462 350

2 462 350

2 462 350

100,00%

1 010 000

3 014 484

3 214 295

106,63%

7 174 501

11 757 176

12 001 915

102,08%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

0

4 575

4 678

102,25%

2 500

1 938

1 938

100,00%

2 469 408

2 469 408

2 469 408

100,00%

1 010 000

3 014 484

3 214 295

106,63%

7 216 983

11 844 090

12 089 393

102,07%

8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásinak támogatása

36 790

4 304

4 304

100,00%

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

259 415

129 708

129 708

100,00%

Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása

99 291

99 291

99 291

100,00%

Zöld Mátészalka projekt támogatása

0

1 196 157

1 196 157

100,00 %

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása

0

477 912

477 912

100,00%

Kegyeleti Park II. ütemő fejlesztése projekt támogatása

0

94 117

94 117

100,00%

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

395 496

2 001 489

2 001 489

100,00%

Ingatlanok értékesítése

204 949

173 340

173 341

100,00%

Gépjármű értékesítése

0

1 700

1 700

100,00%

Intézményi bevételek

0

22

22

100,00%

Felhalmozási bevételek összesen

204 949

175 062

175 063

100,00%

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 500

1 938

1 938

100,00%

Átvett pénzeszközök összesen

2 500

1 938

1 938

100,00%

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

602 945

2 178 489

2 178 490

100,00%

Maradvány igénybevétele

1 323 808

1 323 808

1 323 808

100,00%

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

19 592

6,53%

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 623 808

1 623 808

1 343 400

82,73%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 226 753

3 802 297

3 521 890

92,63%

9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzatainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

256 472

244 822

244 585

244 585

99,90%

33 972

33 342

33 336

33 336

99,98%

98 524

108 176

107 363

107 079

98,99%

Képes Géza Városi Könyvtár

35 366

32 130

32 019

32 019

99,65%

4 745

4 260

4 160

4 160

97,65%

9 510

8 439

8 096

8 096

95,94%

Szatmári Múzeum

28 977

29 847

29 554

29 554

99,02%

3 841

4 171

4 088

4 088

98,01%

6 530

15 280

6 914

6 914

45,25%

Intézmények összesen:

320 815

306 799

306 158

306 158

99,79%

42 558

41 773

41 584

41 584

99,55%

114 564

131 895

122 373

122 089

92,57%

Polgármesteri Hivatal

484 285

457 241

454 608

454 608

99,42%

73 297

69 978

63 911

63 911

91,33%

70 000

93 573

89 583

89 583

95,74%

Költségvetési szervek összesen:

805 100

764 040

760 766

760 766

99,57%

115 855

111 751

105 495

105 495

94,40%

184 564

225 468

211 956

211 672

93,88%

Önkormányzat

319 353

399 113

367 410

367 410

92,06%

26 255

32 152

30 080

30 080

93,56%

1 056 953

1 267 651

980 225

971 337

76,62%

26 000

20 000

11 885

11 885

59,43%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 124 453

1 163 153

1 128 176

1 128 176

96,99%

142 110

143 903

135 575

135 575

94,21%

1 241 517

1 493 119

1 192 181

1 183 009

79,23%

26 000

20 000

11 885

11 885

59,43%

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

380

352

352

92,63%

Képes Géza Városi Könyvtár

162

161

161

99,38%

4 000

4 385

4 379

4 379

99,86%

Szatmári Múzeum

300

300

153

153

51,00%

Intézmények összesen:

162

161

161

99,38%

4 300

5 065

4 884

4 884

96,43%

Polgármesteri Hivatal

21 680

34 720

34 546

34 389

99,05%

Költségvetési szervek összesen:

162

161

161

99,38%

25 980

39 785

39 430

39 273

98,71%

Önkormányzat

252 368

252 378

252 378

252 378

100,00%

477 410

570 770

546 689

546 689

95,78%

519 889

553 464

547 291

547 291

98,88%

12 000

400 889

2 522 343

4 279 070

1 280 573

1 280 573

29,93%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

252 368

252 378

252 378

252 378

100,00%

477 410

570 932

546 850

546 850

95,78%

519 889

553 464

547 291

547 291

98,88%

12 000

400 889

2 548 323

4 318 855

1 320 003

1 319 846

30,56%

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

388 968

386 720

385 636

385 352

99,65%

Képes Géza Városi Könyvtár

53 621

49 376

48 815

48 815

98,86%

Szatmári Múzeum

39 648

49 598

40 709

40 709

82,08%

Intézmények összesen:

482 237

485 694

475 160

474 876

97,77%

Polgármesteri Hivatal

649 262

655 512

642 648

642 491

98,01%

Költségvetési szervek összesen:

1 131 499

1 141 206

1 117 808

1 117 367

97,91%

Önkormányzat

49 357

49 357

34 757

34 757

70,42%

4 000

54 000

50 000

50 000

92,59%

819 556

2 824 040

3 256 131

3 256 131

115,30%

6 085 484

10 702 884

7 357 419

7 348 531

68,66%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

49 357

49 357

34 757

34 757

70,42%

4 000

54 000

50 000

50 000

92,59%

819 556

2 824 040

3 256 131

3 256 131

115,30%

7 216 983

11 844 090

8 475 227

8 465 898

71,48%

10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

191 333

191 333

191 333

100,00%

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

61 662

61 662

25 378

41,16%

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

502 787

502 787

456 037

90,70%

Temető bővítés

54 603

54 603

27 000

49,45%

Településrendezési terv módosítása

8 972

8 972

4 486

50,00%

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

47 250

49 165

45 073

91,68%

Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt

162 560

162 560

74 923

46,09%

Belterületi utak, járdák felújítása

200 000

270 595

124 171

45,89%

Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása

20 001

0

0

0,00 %

Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt

259 415

259 415

237 880

91,70%

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

0

477 912

0

0,00 %

Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje

8 500

8 500

8 000

94,12%

Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése

30 000

0

0

0,00 %

Belvárosi piac megújítása projekt

533 010

533 010

20 949

3,93%

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

0

1 196 157

0

0,00%

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

0

94 117

0

0,00%

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

300 000

19 592

6,53%

Országzászló állítása

1 000

3 500

3 500

100,00%

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

19 613

19 613

3 414

17,41%

Közterület-felügyelet eszközfejlesztése

12 000

0

0

0,00 %

Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések

1 000

1 000

97

9,70%

Gólyakerti tó levegőztető berendezése

3 000

4 150

4 150

100,00%

Hulladékudvar és komposzt.telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg)

15 000

0

0

0,00 %

Önkormányzati üdülők felújítása

5 000

0

0

0,00 %

Hulladéktárolók építése, kialakítása

15 000

15 000

0

0,00%

2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészének megvásárlása, átalakítása

2 000

2 000

0

0,00%

Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása

11 000

11 000

7 917

71,97 %

Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

6 000

6 000

6 000

100,00%

Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban

20 894

20 894

16 811

80,46%

Közterületi WC felújítása

5 000

5 000

0

0,00%

Polgármesteri Hivatal Városfejl. Csoport épületében nyílászárók cseréje

2 743

2 743

2 500

91,14%

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

0

16 020

0

0,00%

Közműkiépítés a Szatmári Inkubátorházhoz

0

536

536

100,00%

Közvilágítási hálózat bővítése

0

826

826

100,00%

Beruházási tartalék

23 000

0

0

0,00 %

Intézmények kiadásai

25 980

39 785

39 273

98,71%

Beruházások összesen

2 548 323

4 318 855

1 319 846

30,56%

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése

34 757

34 757

34 757

100,00%

Mátészalka bel- és külter-i kerékpárút ép.projekt fel nem haszn.tám.visszafiz.

14 600

14 600

0

0,00 %

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

49 357

49 357

34 757

70,42%

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

0

0,00%

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

2 000

0

0 00 %

Kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére

50 000

50 000

100,00 %

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000

54 000

50 000

92,59%

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

2 601 680

4 422 212

1 404 603

31,76%

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

65 625

65 625

100,00%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

65 625

65 625

100,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 667 305

4 487 837

1 470 228

32,76%

11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak 2022. évi alakulásáról

Sorszám

Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2022-ben teljesített tényleges kiadások

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 -2022

21 868

62 102

502 465

586 435

9 438

1 582

12 803

23 823

2

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2020 -2022

70 750

71 422

577 869

720 041

70 750

58 526

473 533

602 809

3

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

2020 - 2022

0

33 852

273 898

307 750

0

31 824

257 487

289 311

4

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019-2021

0

75 000

425 000

500 000

0

449

2 544

2 993

5

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

2019-2021

0

40 000

360 000

400 000

0

0

0

0

6

Közös értékek, közösségi élmények projekt

2019-2022

0

11 139

63 123

74 262

835

2 838

16 080

19 753

7

Külterületi helyi közutak projekt

2022 - 2023

30 640

44 573

252 582

327 795

144 860

22 287

126 291

293 438

8

Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt

2022-2025

0

190 125

1 077 375

1 267 500

0

1 886

10 687

12 573

9

Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése

2022 - 2025

0

78 694

445 929

524 623

0

887

5 029

5 916

10

Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2022 - 2025

0

15 561

88 177

103 738

0

210

1 187

1 397

Összesen:

123 258

622 468

4 066 418

4 812 144

225 883

120 489

905 641

1 252 013

12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Zöldterület kezelés

4 000

4 050

4 023

99,33%

98 500

109 500

109 500

100,00%

102 500

113 550

113 523

99,98%

Közutak fenntartása

4 080

4 300

4 293

99,84%

62 000

62 000

62 000

100,00%

66 080

66 300

66 293

99,99%

Közvilágítás

36 030

60 204

49 066

81,50%

36 030

60 204

49 066

81,50%

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

18 300

18 282

99,90%

17 500

18 300

18 282

99,90%

Közfoglalkoztatás

263 977

331 567

300 601

90,66%

18 632

23 025

21 042

91,39%

55 120

56 868

33 622

59,12%

337 729

411 460

355 265

86,34%

Településvízellátás

1 000

1 000

770

77,00%

1 000

1 000

770

77,00%

Csapadékvíz elvezetés

12 500

12 500

12 500

100,00%

12 500

12 500

12 500

100,00%

Köztemető fenntartása

20 000

20 000

20 000

100,00%

20 000

20 000

20 000

100,00%

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

6 000

100,00%

6 000

6 000

6 000

100,00%

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

3 000

100,00%

3 000

3 000

3 000

100,00%

Településtisztaság

5 000

6 000

5 946

99,10%

30 500

48 500

48 500

100,00%

35 500

54 500

54 446

99,90%

Állategészségügy

3 500

3 500

836

23,89%

4 750

4 750

4 750

100,00%

8 250

8 250

5 586

67,71%

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

33 208

33 208

31 069

93,56%

33 208

33 208

31 069

93,56%

Városgazdálkodás

4 000

15 820

15 818

99,99%

1 000

2 339

2 336

99,87%

265 711

314 018

269 581

85,85%

31 000

31 000

31 000

100,00%

301 711

363 177

318 735

87,76%

Gyermekétkeztetési feladatok

135 011

135 011

133 075

98,57%

135 011

135 011

133 075

98,57%

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 200

2 500

2 455

98,20%

66 384

66 384

66 384

100,00%

68 584

68 884

68 839

99,93%

Városi rendezvények és kommunikáció

79 406

79 406

72 787

91,66%

6 000

10 575

10 575

100,00%

85 406

89 981

83 362

92,64%

Önkormányzati jogalkotás

42 500

42 850

42 846

99,99%

5 500

5 665

5 665

100,00%

200

200

18

9,00%

48 200

48 715

48 529

99,62%

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

149 497

149 497

146 772

98,18%

149 497

149 497

146 772

98,18%

Belvárosi piac megújítása projekt

32 293

32 293

2 874

8,90%

32 293

32 293

2 874

8,90%

Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt

63 353

63 353

63 221

99,79%

63 353

63 353

63 221

99,79%

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

868

868

0,00%

868

868

0,00%

Külterületi helyi közutak projekt

58 931

58 931

55 558

94,28%

58 931

58 931

55 558

94,28%

Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)

3 635

3 682

101,29%

3 635

3 682

101,29%

Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

46 711

5 916

12,67%

46 711

5 916

12,67%

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

71 343

12 573

17,62%

71 343

12 573

17,62%

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

9 621

1 397

14,52%

9 621

1 397

14,52%

Közös értékek, közösségi élmények projekt

8 665

8 665

7 934

91,56%

1 025

1 025

939

91,61%

10 712

10 712

10 880

101,57%

20 402

20 402

19 753

96,82%

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

875

875

2 993

342,06%

875

875

2 993

342,06%

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

211

211

211

98

98

98

50 066

50 066

1 905

3,80%

50 375

50 375

2 214

4,40%

Mátészalka képes album elkészítése

4 651

4 511

96,99%

4 651

4 511

96,99%

Időskorúak támogatása

25 000

31 000

30 984

99,95%

31 000

30 984

99,95%

Ukrajnából érkező menekültek ellátása

7 024

1 012

14,41%

7 024

1 012

14,41%

Fejlesztési célú hitel kamata

9 600

9 600

7 318

76,23%

9 600

9 600

7 318

76,23%

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

4 032

57,60%

7 000

7 000

4 032

57,60%

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

40 000

25 114

20 955

83,44%

40 000

25 114

20 955

83,44%

Önkormányzati kiadások összesen

319 353

399 113

367 410

92,06%

26 255

32 152

30 080

93,56%

1 056 953

1 267 651

971 337

76,62%

373 842

407 417

405 278

99,47%

1 751 403

2 106 333

1 774 105

84,23%

13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi ellátottak juttatásai előirányzatának alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési támogatás

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

8 500

8 500

6 702

78,85%

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

1 500

1 500

810

54,00%

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

500

500

150

30,00%

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

500

241

48,20%

Rendkívüli települési támogatás

12 000

6 000

1 047

17,45%

Lakbértámogatás

1 000

1 000

724

72,40%

Köztemetés

2 000

2 000

2 211

110,55%

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

26 000

20 000

11 885

59,43%

14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzat alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

93 702

93 702

93 702

100,00%

93 702

93 702

93 702

100,00%

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

373 842

407 417

405 278

99,47%

373 842

407 417

405 278

99,47%

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása

467 723

561 796

543 035

96,66%

467 723

561 796

543 035

96,66%

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

467 723

561 796

543 035

96,66%

467 544

501 119

498 980

99,57%

935 267

1 062 915

1 042 015

98,03%

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,00%

1 200

1 200

1 200

100,00%

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

1 834

43,67%

4 200

4 200

1 834

43,67%

Civil szervezetek támogatása

4 000

4 000

4 000

100,00%

4 000

4 000

4 000

100,00%

Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 725

1 725

1 405

81,45%

1 725

1 725

1 405

81,45%

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 500

1 500

0,00%

1 500

1 500

0,00%

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

45

100,00%

45

45

45

100,00%

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása

1 649

1 649

1 649

100,00%

1 649

1 649

1 649

100,00%

Ecsedi-láp Krasznabalparti Társ. támogatása

713

0

0

0,00 %

713

0

0

0,00 %

Sporttámogatás

40 000

40 000

39 832

99,58%

40 000

40 000

39 832

99,58%

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

600

100,00%

600

600

600

100,00%

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

0

0,00 %

5 000

5 000

0

0,00 %

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

9 687

8 974

3 654

40,72%

52 345

52 345

48 311

92,29%

62 032

61 319

51 965

84,75%

ÖSSZESEN:

477 410

570 770

546 689

95,78%

519 889

553 464

547 291

98,88%

997 299

1 124 234

1 093 980

97,31%

15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített un. Polgármesteri Alap 2022. évi felhasználásáról

Támogatott személy, szervezet megnevezése

Támogatott cél megnevezése

Összeg (Ft-ban)

Lengyel Csabáné

Ifj. Machos Ferenc Napraforgó című könyvének ismertetője

50 000

Dr. Bereczky Kálmán

Muzsikáló orvosok rendezvény

185 280

Diákönkormányzatot Támogató Egyesület

Esze Napok rendezvény

300 000

Dancs Lajos Népdalkör

Országos Minősítés Aranypáva besorolás megvédésére, illetve előválogatójára történő utazás

169 030

Dr. Makrai Tibor

Magyar Belgyógyász Társaság Tudományos ülésének megrendezése

200 000

Reumás Betegek Klubja

Működési költségek kiegészítése

30 000

Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre Egyesület

MITSUYA Seinosuke 9 danos japán nagymester részvételével történő sportesemény megszervezése

200 000

Medicopter Alapítvány

Légimentéshez szükséges eszközök beszerzése

50 000

Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület

2022. év második felében Mátészalkán megvalósuló ifjusági rendezvény megszervezése

200 000

Óda a fényhez Látássérültek Klubja

2022. IV. negyedévben megrendezésre kerülő programsorozat

50 000

Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület

2022. november 26-án megrendezésre kerülő hálaadó ünnepség

100 000

Német Vizsla Klub Magyarország

Carl Tabel Internationale HZP vizsga programsorozat megszervezése

200 000

Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja

Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszercsomag

100 000

Összesen:

1 834 310

16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi jóváhagyott költségvetési maradványáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Költségvetési egyenleg

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási egyenleg

Költségvetési maradvány

Fenntartói támogatás különbözete

Elvonás vagy többlet támogatás

2023. évben tervezett előirányzat

1.

2.

I.= 1. - 2.

3.

4.

II.= 3. - 4.

I. + II.

(+ -)

(- +)

Négy Évszak Óvoda

11 180

385 352

- 374 172

375 226

0

375 226

1 054

90

-90

1 054

Képes Géza Városi Könyvtár

9 561

48 815

- 39 254

39 924

0

39 924

670

23

-23

670

Szatmári Múzeum

16 071

40 709

- 24 638

34 135

0

34 135

9 497

45

-45

9 497

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

36 812

474 876

-438 064

449 285

0

449 285

11 221

158

-158

11 221

Polgármesteri Hivatal

43 608

642 491

- 598 883

607 979

0

607 979

9 096

3 928

-3 928

9 096

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

80 420

1 117 367

-1 036 947

1 057 264

0

1 057 264

20 317

4 086

-4 086

20 317

Önkormányzat

6 325 270

4 092 400

2 232 870

5 676 645

4 306 337

1 370 308

3 603 178

-4 086

4 086

3 603 178

Mátészalka Város Önkormányzat összesen:

6 405 690

5 209 767

1 195 923

6 733 909

4 306 337

2 427 572

3 623 495

0

0

3 623 495

17. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatásának elszámolásáról

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Módosított előirányzat

Tényleges felhasználás

Eltérés

Települési önkormányzatok működésének támogatása

345 967 144

345 967 144

0

Óvoda működtetési támogatás

47 411 000

47 541 000

130 000

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

254 903 270

255 429 560

526 290

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához

9 267 438

9 267 438

0

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

41 544 414

41 544 414

0

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

69 753 168

69 753 168

0

Szociális étkeztetés támogatása

4 133 360

4 502 410

369 050

Szociális segítés támogatása

33 716 480

37 328 960

3 612 480

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

14 833 570

14 062 990

-770 580

Hajléktalanok átmeneti intézményei

13 369 730

13 369 730

0

Támogató szolgáltatás

13 622 150

13 622 150

0

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása

11 693 600

11 693 600

0

Bölcsőde támogatása

121 289 450

121 289 450

0

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

165 586 855

168 098 134

2 511 279

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 190 445

1 217 805

27 360

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 360 701

38 360 701

0

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 483 518

36 483 518

0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

18 000 000

0

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 241 126 293

1 247 532 172

6 405 879

18. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben

Támogatás összege (adatok Ft-ban)

1.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 126 000

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján

50 000

10/2019. (IV.24) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján

2 076 000

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

0

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

36 593 462

* 70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján

4 768 044

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján

841 420

Időskorúak támogatása

30 983 998

Összesen:

38 719 462

*2022. november 01-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 12/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet van hatályban, melynek 30. § (2) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik a támogatásról

19. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2022. évi alakulásáról

Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

Tárgyévben teljesített kiadások

Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai

2023

2024

2025

Belvárosi piac megújítása projekt

23 823

783 203

0

0

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

602 809

49 475

0

0

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

289 311

281

0

0

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2 993

10 481

0

0

Közös értékek, közösségi élmények projekt

19 753

874

0

0

Külterületi helyi közutak projekt

293 438

0

0

0

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

77 137

141 887

0

0

Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt

12 573

104 974

1 115 282

34 671

Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

5 916

29 806

443 021

45 880

Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

1 397

5 320

91 260

5 761

Belterületi utak, járdák felújítása

127 853

148 382

0

0

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

26 853

81 934

50 800

50 800

Első lakáshoz jutók támogatása

0

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

0

2 000

2 000

2 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

405 278

362 973

360 834

360 834

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

93 702

106 836

106 836

106 836

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

89 826

133 824

133 824

133 824

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 649

1 623

1 623

1 623

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

20. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata kötelezettségeinek állományáról 2022. december 31-én

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Négy Évszak Óvoda

284

120

Képes Géza Városi Könyvtár

0

7

Szatmári Múzeum

0

241

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

284

368

Polgármesteri Hivatal

157

0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

441

368

Önkormányzat

8 888

113 909

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

9 329

114 277