Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 23- 2023. 01. 22

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.01.23.

Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § 2023. január 22-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.