Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 27

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2023.01.27.

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –4.929.152.063 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.284.328.705 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 302.464.946 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 2.586.793.651 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 900.008.612 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.442.349.800 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.342.358.412 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetésének összes kiadását: 4.929.152.063 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.118.421.237 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 1.873.897.203 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 3.992.318.440 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.490.125 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.490.125 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 935.343.498 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 935.343.498 Ft

3. § A képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 165.907.468 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.571.432.257 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.405.524.789 Ft

d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -35.334.886 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.442.349.800 Ft

f) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.407.014.914 Ft

g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.490.125 Ft

i) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.490.125 Ft

j) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.405.524.789 Ft

2. A költségvetés címrendje

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.,5.,6.,7., 8. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. § (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 12.500.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 50.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 17.500.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére 1.200.000 Ft működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 10.000.000 Ft támogatást biztosít.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (üzemanyag beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 3..000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 1.000.000 Ft támogatás került tervezésre.

(10) Az Őrláng Városi Polgárőr és Önkormányzati. Tűzoltó Egyesület részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít.

(11) A KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület részére 6.000.000 Ft támogatás került megállapításra.

4. A 2023. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2-9. §-ban meghatározott települési támogatás címen 63.967.000 Ft teljesíthető.

(2) az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt keret nagysága 5.000.000 Ft.

(3) a Bursa Hungarica pályázatra 5.000.000 Ft került betervezésre a 2023 évi költségvetésben.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Újfehértó Város Képviselő-testületének 211/2022 (XII.14) számú határozata alapján a 2023. évre a köztisztviselői illetményalap 52.000 Ft-ban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2023. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre– 40-, 60-, 80-, 100.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A polgármesteri hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a munkavállaló próbaidejének az utolsó napja a következő költségvetési évet érinti, abban az esetben a tárgyév december 31 napjáig időarányosan járó a cafetéria összegét ki kell fizetni.

9. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(5) A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2023. évben 40.000.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2023.-2026. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(12) 2.000.000 Ft Reprezentációs kiadási keretet biztosít a polgármester részére.

6. Záró rendelkezések

10. § E rendelet rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.