Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásról

2024.03.01.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Nagyecsed város közigazgatási területén lévő minden olyan ingatlanra, amely a meglévő közüzemi csatornahálózatra nem csatlakozott, függetlenül attól, hogy az ingatlant állandó vagy ideiglenes jelleggel használják, vagy nem használják (a továbbiakban: ingatlan).

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 44/B §-ában meghatározott ingatlantulajdonosra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos),

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó vállalkozásra.

3. § Az ingatlantulajdonos – ha a rendelet másként nem rendelkezik - köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

4. § A rendelet alkalmazása során:

1. közszolgáltatás: a rendelet 8. §-ában meghatározott tartalmú szolgáltatások összessége,

2. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 1. melléklet 37. pontja szerint.

2. A közszolgáltató megnevezése, a működési terület határai

5. § A közszolgáltatást nyújtó közszolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Páfrány-Lak Kft., 4966 Botpalád, Petőfi utca 254/2 hrsz. (a továbbiakban: közszolgáltató).

6. § A közszolgáltatás működési területe Nagyecsed város közigazgatási területe.

3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

7. § Az önkormányzat a közszolgáltatás megszervezéséről és a közszolgáltatás igénybevételéről a rendeletben foglaltak szerint gondoskodik.

8. § A közszolgáltatás tartalmában jelenti:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) ideiglenes tárolására szolgáló zárt közműpótló létesítményből történő összegyűjtését,

b) az a) pont szerint összegyűjtött háztartási szennyvíznek a közszolgáltató részére történő átadását ártalmatlanítás céljából történő elszállításra,

c) a b) pont szerint átadott háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezését.

9. § A közszolgáltatással érintett terület leírását az 1. melléklet tartalmazza.

4. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. § A közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja.

11. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost nyilvános felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni.

(2) A közszolgáltatás feltételeiben várható változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 30 nappal nyilvános felhívás közzétételével köteles tájékoztatni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában a nyilvános felhívás azt jelenti, hogy a közszolgáltató köteles az önkormányzatnak a tájékoztatást megküldeni, amit az önkormányzat a város honlapján közzétesz.

12. § (1) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül, vagy ha az ingatlantulajdonos kifejezetten kéri az ettől későbbi teljesítést, a vele egyeztetett időpontban a háztartási szennyvizet összegyűjteni és elszállítani.

(2) Ha a közszolgáltató neki fel nem róható, tőle független okok – így különösen műszaki okok, időjárási viszonyok, vis maior események – miatt az (1) bekezdés szerint nem tudja a szolgáltatást elvégezni, akkor az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban, de legfeljebb a szolgáltatást lehetetlenné tevő ok megszűntétől számított 48 órán belül köteles pótolni az elmaradt szolgáltatást.

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

13. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2024. március 1-től 2027. december 31-ig látja el.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 6. § szerinti működési területen kizárólagos joggal látja el.

14. § (1) A közszolgáltató megtagadhatja a közszolgáltatást, ha:

a) a háztartási szennyvíz összetétele ismeretlen, vagy

b) a háztartási szennyvíz összetétele olyan, amely a 16. §-ban kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy

c) a háztartási szennyvíz olyan anyagot tartalmaz, amely veszélyezteti a begyűjtést, szállítást végző dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a közszolgáltató által rendszeresített célgép műszaki berendezésében rongálást idézhet elő, vagy

d) vis maior, így különösen időjárási helyzet, elemi csapás, tűzeset miatt a közszolgáltatásba bevont terület megközelíthetetlen.

(2) Az ismeretlen összetételű háztartási szennyvizet mindaddig, amíg az engedéllyel rendelkező vizsgálati helyen végzett laboratóriumi vizsgálat ennek ellenkezőjét nem igazolja, háztartási szennyvíz kritériumainak meg nem felelő háztartási szennyvíznek kell tekinteni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt laboratóriumi vizsgálat készíttetésére a közszolgáltató köteles. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye egyértelműen igazolja, hogy a vizsgált anyag nem felel meg háztartási szennyvíz kritériumának.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti állapot fennállását a közszolgáltató elsődlegesen érzékszervi megállapítás alapján feltételezi, amiről a helyszínen írásos dokumentációt, feljegyzést készít és a szennyvízből mintát vesz. A közszolgáltató a feltételezés alapján, a feltételezés igazolására laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles az arra engedéllyel rendelkező vizsgálati helyen. A laboratóriumi vizsgálat költségeinek viselésére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A közszolgáltató a (2) és (4) bekezdésekben foglalt vizsgálat eredménye alapján a vizsgálati jegyzőkönyv egy másolati példányának megküldésével írásban értesíti az illetékes környezetvédelmi hatóságot, az ingatlantulajdonost, továbbá az önkormányzatot.

15. § (1) A háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra rendszeresített, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(2) A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni a szennyezés megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról.

16. § A közszolgáltató az összegyűjtött és elszállítás céljából átvett háztartási szennyvizet az erre a célra kijelölt, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által működtetett, Ököritófülpös 159/9 hrsz. alatt lévő szennyvíztisztító telepen helyezheti el.

17. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon háztartási szennyvizet nem halmozhat fel, azt közterületre nem helyezheti ki.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkezett háztartási szennyvizet az elszállításra való átvételig úgy köteles összegyűjteni és tárolni, hogy az mások testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, és a közbiztonságot ne zavarja.

(3) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvizet elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani az ingatlanán lévő közműpótló létesítmény megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy azzal a közszolgáltatás akadálytalanul ellátható legyen.

(5) Az ingatlantulajdonos tűrni köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges munkák elvégzését, e célból a közszolgáltató munkatársait – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni.

18. § (1) A közszolgáltató kötelessége a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a közszolgáltatás ellátása.

(2) A közszolgáltató köteles az önkormányzat képviselő-testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő év március 31-ig.

6. Az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

19. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – legkésőbb 5 nappal a szüneteltetés megkezdését megelőzően – a közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a közszolgáltató nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult.

(2) A szünetelés tényét a közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyév utolsó három hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában.

(3) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból használják, annak tényét legkésőbb a használat megkezdését megelőző 5 napon belül az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

(4) A szüneteltetés tényét az ingatlantulajdonosnak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon a szüneteltetés idejére vonatkozó átlagos vízfogyasztás a 3 m3-t nem haladja meg.

(5) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés feltételei folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg a (4) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.

(6) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a közszolgáltató helyszíni szemle keretében is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a közszolgáltató kérheti a (4)–(5) bekezdésben foglalt igazolás benyújtását.

(7) A bejelentés elmulasztása esetén a közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan használatát rögzíti. Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja. A megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

20. § (1) A közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző időszakra – a (2) bekezdésben valamint a 19. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – nem állapítja meg.

(2) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlantulajdonos tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 19. § (4)–(5) bekezdés szerinti közüzemi igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az utólagos szüneteltetés benyújtására az ingatlantulajdonos közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult.

(3) Az utólagos szüneteltetést a közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszaszámított 1 éves időtartamra állapítja meg.

7. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

21. § A közszolgáltatási szerződés a más jogszabály által előírt tartalmi elemeken túl tartalmazza:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződő felek közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyéb jogait és kötelezettségeit, a felelősségi szabályokat, a közszolgáltató beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó részletszabályokat,

c) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit,

d) a közszolgáltató teljesítési segéd (alvállalkozó) igénybevételére vonatkozó feltételeket,

e) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket,

f) a szerződésszegés esetére megállapított szankciókat,

g) a szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták kezelésére vonatkozó rendelkezéseket,

h) az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket,

i) mindazokat a rendelkezéseket, amelyek rögzítését a felek indokoltnak tartanak.

22. § A közszolgáltatási szerződés csak írásban köthető meg, érvényessége a 13. § (1) bekezdésben meghatározott időszakra szólhat.

8. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség, az alkalmazható díj mértéke, megfizetésének rendje

23. § Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellenértéként díjat fizetni, kivéve ha:

a) jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően rendelkezik, vagy

b) a beépítetlen ingatlanon települési folyékony hulladék nem keletkezik, és nem gyűlik fel,

c) az ingatlanon a közszolgáltatás szünetel, a szünetelés idejére.

24. § Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 1 m3-e. A közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

25. § A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének szorzata alapján.

26. § (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben, gazdálkodó szervezet vagy jogi személy esetén a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy a közszolgáltató által kibocsátott számlán feltüntetett fizetési határidőn belül átutalással fizeti meg a közszolgáltatási díjat. A számlán feltüntetett fizetési határidő nem lehet rövidebb 5 napnál, és nem lehet hosszabb 15 napnál.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek azonban a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A közszolgáltató a kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül érdemben válaszolni köteles.

9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

27. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az ingatlantulajdonos azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során szükséges és elégséges személyes adat az ingatlantulajdonos:

a) neve,

b) születési helye, ideje,

c) anyja neve,

d) lakcíme.

28. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a 27. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat a közszolgáltatónak kérésre rendelkezésre bocsátani.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles 15 napon belül a közszolgáltató felé bejelenteni, ha a közszolgáltató által kezelt adataiban változás áll be, beleértve azt is, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

29. § A kezelt adatok megismerhetőségét a közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevőn kívül csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzat számára biztosítja.

30. § A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. A közszolgáltató felel azért, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettségeknek eleget tegyen.

31. § A közszolgáltató az ingatlantulajdonos adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

10. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

33. § Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló 12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatással érintett terület

1. Ady Endre u.

2. Aradi u.

3. Arany János u.

4. Árpád u.

5. Batthyány Lajos u.

6. Bástya u.

7. Báthori u.

8. Bem József u.

9. Berekoldal Telep

10. Bocskai István u.

11. Damjanich János u.

12. Deák Ferenc u.

13. Dobó István u.

14. Dózsa György u.

15. Szatmári u.

16. Hajnal u.

17. Hársfa u.

18. Honvéd-köz

19. Honvéd u.

20. Hunyadi János u.

21. Jókai Mór u.

22. József Attila u.

23. Károlyi Mihály u.

24. Kinizsi Pál u.

25. Kisecsedi u.

26. Komoróczi u.

27. Kossuth Lajos u.

28. Kölcsey Ferenc u.

29. Központ u.

30. Lehel u.

31. Lutheránus u.

32. Móricz Zsigmond u.

33. Munkácsy Mihály u.

34. Nyíl u.

35. Petőfi köz

36. Petőfi Sándor u.

37. Rákóczi Ferenc u.

38. Rózsás u.

39. Síp u.

40. Sárvár u.

41. Szabadság u.

42. Széchenyi István u.

43. Sziget köz

44. Sziget u.

45. Táncsics Mihály u.

46. Temesvári u.

47. Toldi Miklós u.

48. Tompa Mihály u.

49. Vasút u.

50. Vásártér u.

51. Vörösmarty Mihály u.

52. Wesselényi Miklós u.

53. Zöldfa u.

54. Zöldfa belső u.

55. Zrínyi Ilona u.

56. Zsák u.

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

1. Alapdíj: 600 forint/m3+ÁFA

2. Ürítési díj: 200 forint/m3+ÁFA