Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelete

helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

Hatályos: 2020. 10. 01

Tengelic község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2007. (XII.19) rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról

a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


[1]Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXVII. törvény 6.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Tengelic Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának 42.726-6/1977. VB számú határozatával védetté nyilvánított Arborétum (Benyovszky park), Bogárzó-tó és Csapó park helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét a Képviselő-testület e rendelettel fenntartja.


2. §

(1) Az Arborétum (Benyovszky park) helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 96,39 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i) 054/1,054/2a, 054/2b, 054/3, 67/1,67/2, 67/3, és 069 hrsz-ú. A Bogárzó-tó helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 11,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma 081/6 hrsz-ú. A Csapó park helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 15,5 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i) 021/2, 021/3, 033/1, 033/2, 033/3, 037/1, 037/3, 038, és 039 hrsz-ú.

(2) A területről készült térkép a rendelet mellékletét képezi.


(3) Az (1) bekezdés szerinti 054/1, 054/2a, 254/2b és a 067/2 helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


3. §

A védettség indoka és célja a területen található őshonos fák, egyéb védett növények és madarak természetes élőhelyének hosszú-távú védelme.


4. §

A területek természetvédelmi kezelési feladatait a tulajdonosok látják el.


5. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.

                                  

                        Gáncs István                                      Tolnai Lászlóné

                      polgármester                                                jegyző


Kihirdetve: 2007. december 19-én.

                                                                   Tolnai Lászlóné

                                                                         jegyző

[1]

Módosította a 10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. október 1. napjától.