Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről

Hatályos: 2019. 11. 25

Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.), 22/2011. (XII.14.), 19/2016.(XI.23.), 2/2018.(II.15.) és a 16/2019.(XI.21.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


[1]Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésében, a 34. § (1) bekezdésében, és a 36.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.


Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei


2.§.


(1)Önkormányzati lakás annak adható bérbe, aki az önkormányzattal és szerveivel

     köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.


(2)Az önkormányzati lakás a közszolgálat vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a

     munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe.


(3)Az önkormányzattal és szerveivel szolgálati jogviszonyban álló házastársak, élettársak

    részére csak egy  lakás adható bérbe.


(4)A képviselő-testület az átmenetileg üresen álló lakást, legfeljebb  egy évre a használat    

     megszűnése utáni elhelyezési kötelezettség nélkül más személy részére is bérbe adhatja –  

     nem szociális helyzet alapján - lakáspályázat elnyerésének jogcímén.


(5) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése határozott időre, vagy  

      valamely feltétel bekövetkezéséig  vagy határozatlan időre hozza létre.


(6)A (4) bekezdésben meghatározott esetben a szerződés megkötésekor a havi lakbér

     négyszeresének megfelelő óvadékot kell kikötni.  Az óvadék arra szolgál, hogy a  

     szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén  a bérbeadó abból kielégítést

     nyerjen.

     Az óvadékkal a bérleti szerződés megszűnésekor el kell számolni és a fel nem használt    

     összeget a volt bérlőnek 8 munkanapon belül vissza kell adni.


(7) Az önkormányzati lakásba a bérlő – házastársán, élettársán, gyermekén, befogadott  

     gyermeke gyermekén,  szülőjén kívül – más személyt nem fogadhat be. Ha a bérlő a    

     lakásba más személyt befogad, úgy a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.


(8) Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet, valamint a lakáspályázatot  a  

      képviselő-testülethez kell benyújtani. A bérlő kijelöléséről a képviselő-testület határoz.


(9) Az önkormányzati lakást elcserélni,  albérletbe adni, a bérleti jogviszonyát folytatni, a  

      lakásra bérlőtársi jogviszonyt létesíteni, a lakást nem lakás céljára hasznosítani nem lehet.


A pályázati eljárás szabályai


3.§.


(1)A 2.§.(4) bekezdésben meghatározott pályázatot a bérbeadó írja ki. A pályázati kiírást a  

     helyben szokásos módon  közzé kell tenni.


(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

     a, a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, közművesítettségét,   

         műszaki állapotát,

     b, a bérbeadási feltételeket,

     c, a bérleti szerződés időtartamát és az egyéb lényeges szerződési feltételeket,

     d, a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját, elbírálás határidejét,

     e, a lakás bérleti díját.


(3) Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is pályázhat a   

     megpályázott lakások sorrendjének megjelölésével. A pályázaton ezen sorrend  

     figyelembevételével a pályázó egy lakás bérletét nyerheti el.


(4)[2] A pályázatot írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:

     a, a pályázó személyi adatait, lakcímét, lakáskörülményeit,

     b, a pályázóval együttköltöző személyek személyi adatait, hozzátartozói minőség

         megjelölését,

     c, a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja


(5) A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok

     a, akiknek a tulajdonában álló lakása elemi csapás vagy más ok következtében    

         megsemmisült vagy ideiglenesen lakhatatlanná vált és önmaguk és családjuk  

         elhelyezéséről nem tudnak más módon gondoskodni,

      b, lakhatásukat átmeneti jelleggel nem tudják megoldani,

      c, a lakást a községben letelepedési szándékkal kívánják bérbe venni.


A felek jogai és kötelezettségei


4.§.


(1)A bérbeadó köteles a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt  

    a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban rendeltetésszerű használatra  

    alkalmas állapotban leltár szerint a bérlő használatába adni. A bérlő az átvételt a leltár

    aláírásával ismeri el. A lakás átadásakor észlelet hibák, hiányosságok megszüntetéséről a  

    bérbeadó  köteles gondoskodni.


(2)Bérbeadó köteles továbbá a lakás állagának az Ltv.-ben foglalt keretek közötti 

    megóvásáról,   karbantartásáról gondoskodni.(3) A bérlő kötelessége a lakás rendeltetésszerű használata, a bérleti díj rendszeres  

     megfizetése és a lakásnak az Ltv-ben foglalt keretek közötti karbantartása, állagának     

     megóvása.

   

 (4) A bérlő vállalja továbbá, hogy az ingatlan kertjét és udvarát a szerződést követően  

      karbantartja és viseli annak költségeit.


 (5)[3] A bérbeadó szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles ellenőrizni a lakás  

     rendeltetésszerű használatát és a bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítését. A helyszíni     

     ellenőrzést a bérlő tűrni köteles.


(6)A szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. Amennyiben  

    a bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget – az indokolt távollét esetét kivéve – bérleti

    jogviszonya megszűnik.


(7) A bérlő két hónapot meghaladó távolléte az alábbi esetekben indokolt:

    a, iskolai tanulmányok folytatása

    b, gyógykezelés, egészségügyi ok,

    c, munkahely megváltoztatása.


(8)[4] A bérlő az a)-c) pontokban meghatározott okok miatti távollétét köteles írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a bérbeadó részére bejelenteni.


A lakásbérlet megszűnése


5.§.


(1) A szerződés megszűnik, ha

      a, felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik

      b, a lakás megsemmisül,

      c, az arra jogosult felmond,

      d, a bérlő meghal,

      e,[5] a bérlőt a Magyarország területéről kiutasították,

      f, a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszűnteti,

      g,  a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik.


(2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a  

     szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik  

     meg.


(3)[6] A bérbeadó a szerződést írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton felmondhatja, ha

     a, a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,

     b, a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét    

         nem teljesíti,

     c, a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az   

        együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,    

     d, a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást a közös használatra szolgáló  

         helyiséget, illetőleg terület rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják

     e, a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást, ajánl fel.(4) A szerződés megszűnését követő 15 napon belül a bérlő köteles a lakást és a  

      lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak  

      visszaadni.


A lakbér mértéke


6.§.[7]


(1) [8]A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata után:


a) összkomfortos lakás esetén:           266-Ft/m2

b) komfortos lakás esetén:                  182-Ft/m2

c) félkomfortos lakás esetén:              103-Ft/m2


(2) A lakbért a lakás teljes hasznos alapterületének figyelembevételével kell megállapítani.


(3) A bérlő a lakbért a bérbeadó által kiállított számla ellenében  a tárgyhó 15-ig köteles  

      megfizetni.


(4) Ha a bérlő a befizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg a bérbeadó  

     köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre felszólítani. Ha a   

     bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget a bérbeadó felmondással élhet.


7.§.


A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének szabályaira az Ltv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések


8.§.


A bérbeadó- jogszabály keretei között- jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.Záró rendelkezések


9.§.

(1) E rendelet 2008. július l-jén lép hatályba.(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat tulajdonában álló lakások   

      bérleti díjának megállapításáról szóló 19/2000(XII.15) számú önkormányzati rendelet   

      valamint az azt módosító 16/2004(XII.22) számú és a 21/2006(XII.13) számú

      önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ltv. rendelkezési az irányadóak.10.§.[9]


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 Tengelic 2008. június 24.


          

           Gáncs István                                                         Tolnai Lászlóné

             Polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


Kihirdetve 2008. június 25.


              

                                                   Tolnai Lászlóné

                                                       jegyző

[1]

Módosította a 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. január 1. napjától.

[3]

Módosította a 19/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017. január 1-jétől.

[4]

Módosította a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §. (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

[5]

Módosította a 19/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2017. január 1-jétől.

[6]

Módosította a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

[7]

  Módosította a 22/2011. (XII.14.) számú rendelet 1.§-a, hatályos 2012. január 1-től.

[8]

Módosította a 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2020. január 1-jétől.

[9]

Kiegészítette a 12/2009. (VIII.19.) számú rendelet 3.§-a, hatályos 2009. augusztus 19-től.