Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 16

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról1

2018.02.16.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 3. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 4. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, az 5. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 6. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 7. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 2. pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 8. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében valamint a 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 8a. alpontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében, a 11. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 12. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapán, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 8. pontjában, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. §.17.pont b) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A község önkormányzati jelképeiről és használatukról szóló 10/2000.(VIII.2.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község önkormányzati jelképeiről és használatukról szóló 10/2000.(VIII.2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

2. A közterületek használatáról szóló 9/2004.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 9/2004.(V.29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.

3. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási és mentességi szabályokról szóló 10/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § (1) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási és mentességi szabályokról szóló 10/2004.(VII.1.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A kibocsátó fizetési kötelezettségéről e rendelet függeléke szinti nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton tesz bevallást.

(2) A R.8. §(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a R. 5. § (3) bekezdése.

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 12/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4. § (1) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 12/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

(2) A R. 4. § (8) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

(3) A R. 5. § (3) bekezdésében az „ írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton ” szöveg lép.

5. A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet módosítása

5. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

6. „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása

6. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A javaslatokat minden év január 31. napjáig kell a Képviselő-testületnek címezve, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a Polgármesterhez benyújtani.

7. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása

7. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

8. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

8. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A támogatási kérelem minden év február 28. napjáig írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton nyújtható be.

9. A pénzbeli és természetben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

9. § (1) Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A pénzbeli, és természetbeni támogatási formák igénybevételére irányuló kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon postai úton, személyesen vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

(4) A R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.

(5) A R. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Tengelici Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez lehet benyújtani személyesen, postán vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, illetve a tanyagondnok által a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni.

10. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása

10. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének z első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A támogatás iránti kérelmet (1. melléklet) a Tengelici Polgármesteri Hivatalnál, az előírt mellékletekkel együtt írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani:

a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő hat hónapon belül,

b) építés esetén a jogerős használatba vételi engedély keltétől számított hat hónapon belül.

11. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról szóló 12/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása

11. § Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról szóló 12/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe „írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Hatályát veszti:

a) a gyermekvédelmi támogatási rendszerről szóló 1/1998.(I.26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 17. napjával.