Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2020. 02. 01- 2023. 01. 31

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről1

2020.02.01.

2Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tengelic község önkormányzata tulajdonában álló temetőkre és az ottani temetésekkel kapcsolatos tevékenységre.

(2) A temetők fenntartója Tengelic község önkormányzata, amely a feladat ellátásáról a temetők üzemeltetéséről saját maga gondoskodik (továbbiakban: üzemeltető) temetőgondnok közreműködésével.

(3) A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat. Az eltemettető pedig más vállalkozó vagy gazdasági szervezet egyes szolgáltatásait is igénybe veheti.

2. Temetési hely gazdálkodási szabályai

2. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) Az üzemelő temetőkben a parcellák kialakítottak. A parcellákban elhelyezkedő sorokat (a temetési helyeket foglalják magukban) a már megkezdett, kialakult, temetési helyek távolsága szerint kell folytatni a kijelölésnél. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretet elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyet.

(3) A parcellákat és a sorokat számozni kell, amit a térképen jelölni kell.

(4) Új parcella nyitásánál a temetési helyek egymástól való távolsága:

a) temetési helyek / sírok / oldaltávolsága 0,50 m.

b) a sírsorok közötti távolság 0,50 m.

(5) Új parcellát akkor nyit az üzemeltető, ha a megkezdettek megteltek.

(6) A sírboltok, a gyermekek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

(7) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.

3. A temetési helyek használati ideje és megváltási díjai

3. § (1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek, illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(3) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.

(4) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj az 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet.

(5) A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(6) A megváltott, de fel nem használt temetkezési helyeket a jogosult kérelmére a Polgármesteri Hivatal – a befizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett – visszaveheti.

(7) A temetési helyek használati joga nem örökölhető.

(8)3 A megváltási díjakat e rendelet mellékletének 1. pontja határozza meg. A temetési helyek megváltási díját a temettetőnek előre kell megfizetnie Tengelic Község Önkormányzata költségvetési számlájára vagy készpénzben az önkormányzat házipénztárába. A megváltás tényét nyilvántartás rögzíti.

4. A sírhely mérete

4. § (1) A sírhelyek mérete:

a) a felnőtt egyes sírhely 250 cm hosszú, 150 cm széles, 160 vagy 200 cm mély.

b) a kettős sírhely 250 cm hosszú, 250 cm széles, 160 vagy 200 cm mély.

c) a gyermeksírhely 130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély.

d) urnasírhely 130 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély.

e) sírbolt:

ea) sírboltnak 2 koporsóra 270 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek, 210 cm mélynek kell lennie

eb) sírboltnak 4 koporsóra 300 cm hosszúnak, 300 cm szélesnek, 210 cm mélynek kell lennie

(2) A síremlék, a sírbolt, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.

(3)4

(4)5

5. Sírboltba temetés

5. § (1) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a vonatkozó építési előírások szerint lehet felállítani, a felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni.

(2) A sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.

(3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

(4) Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba, annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utódaik házastársait lehet benne eltemetni.

(5) A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani vagy arról a halott nevét letörölni tilos.

(6) A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.

6. Díszsírhelyek

6. § (1) A Képviselő-testület a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személyeknek, akik Tengelic község fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2)6 A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell értesíteni.

(3) A díszsírhelyre – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt özvegye is rátemethető.

(4) A rátemetéssel a sírnyitás és az esetleges sírmélyítés költségeit kell az eltemettetőnek megfizetnie.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ilyenek hiányában a polgármester megbízásából az önkormányzat költségére az üzemeltető gondoskodik.

7. A síremlékek

7. § (1) Kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontását a polgármester rendelheti el.

(2) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi.

(3) Síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető a sírhely határain belül.

(4) A sírhely használati ideje alatt a síremléket /sírjelet/ eltávolítani vagy arról halott nevét törölni tilos.

(5) A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és a kezelő hozzájárulásával lehet.

8. A temető használatának rendje, sírgondozás szabályai

8. § (1) A temető nyitvatartási ideje:

a) nyári időszámítás esetén: 06,00 - 21 óráig

b) téli időszámítás esetén: 07,00- 18 óráig lehet a temetőkben tartózkodni.

(2) Ezen szabályozás alól kivétel a halottnak a ravatalozóba való szállítása alkalmával a temetőben való tartózkodás. A nyitvatartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

9. § (1) A temető tisztán tartása az üzemeltető feladata.

(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A temetőben lévő utakat gépjárművel használni nem lehet, kivéve:

a) kijelölt parkolási hely megközelítése,

b) temetkezési szolgáltatást végzők járművei,

c) mozgássérültek, egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek,

d) sírjelet elhelyező, építő tevékenységhez történő szállítás.

(4) A kegyeleti tárgyakat, a növényeket, és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, megrongálni, eltávolítani, valamint a temető egész területén szemetelni tilos.

(5) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe vinni nem szabad.

(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.

(7) 12 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat a temetőben.

(8) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket, április 1. és november 30. között 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül köteles helyreállítani.

(9) Tilos az urnafali fülkék elő részén kegyeletet vagy közízlést sértő feliratok, tárgyak és egyéb díszítések elhelyezése.

(10) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

(11) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. Sírhelyre fát ültetni nem szabad.

(12) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók díjtalanul használhatják.

10. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével - az üzemeltetőnek vagy a temetőgondnoknak a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát. A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az üzemeltető ellenőrzi.

(2)7 Sírok kiásását, betemetését és az ezekkel járó munkálatokat a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezheti, egyeztetve a temető üzemeltetőjével.

(3)8 Vállalkozók a – a temetési szolgáltatást végzők kivételével - köztemetőkben munkanapokon, szabadnapon (szombat) és csak a nyitvatartási időben végezhetnek munkát.

(4)9 Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

11. § (1) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

(2) A temetőkben elhelyezett katonasírok gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az üzemeltető által kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kell tenni.

(4) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.

(5) A sírhely felett rendelkezésre jogosult kötelezhető a szabálytalanul ültetett növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén az üzemeltető jogosult a túlnyúló növényrészek eltávolítására.

(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(7) A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnatemető- helyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.

11/A. §10 Az üzemeltetőt megillető a temetkezési szolgáltatók által fizetendő hűtő-tároló használati díját e rendelet mellékletének 2. pontja határozza meg.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2000.(IX.15) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/2001(III.27) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 9/2013. (V. 23.) önkormányzati rendelethez11

1. A temetési helyek díjai

1./

Egyes sírhely 25 évre

7.000.-Ft

2./

Kettős sírhely 25 évre

12.000.-Ft


Sírbolt díja 60 évre
- két személyes sírbolt
- négy személyes sírbolt


30.000.-Ft
35.000.-Ft

3./

Gyermek sírhely 25 évre díjtalan

4./

Urnasírhely földbe 10 évre

10.000 Ft

Urnafülke urnafalba 10 évre

12.000.-Ft

5./

Urnasírbolt 20 évre

20.000.-Ft

6./

Urnatemetése meglévő sírba, sírboltba

4.500.-Ft

2. Újraváltási díj: Az első megváltási díjjal megegyező

3. Rátemetési díj: Az első megváltási díjjal megegyező

4. Temetői szolgáltatás díja: Hűtő-tároló használatának díja: három napot meghaladóan minden megkezdett nap tekintetében 1.500.-Ft.

A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
1

Az önkormányzati rendeletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 1. napjával.

2

Módosította a 19/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. február 1. napjától.

3

Módosította a 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2014. január 1-jétől.

4

Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatálytalan 2015. február 25-től.

5

Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatálytalan 2015. február 25-től.

6

Módosította a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.§-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

7

Módosította az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2015. február 25-től.

8

Számozását módosította a 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2014. január 1-jétől.

9

Számozását módosította a 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2014. január 1-jétől.

10

Kiegészítette a 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2014. január 1-jétől.

11

Módosította a 19/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2020. február 1. napjától.