Tengelic Község Polgármesterének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 14

Tengelic Község Polgármesterének 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.14.

Tengelic Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 598 696 081 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 841 865 172 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban, ebből:

da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban

db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 780 068 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban, ebből:

ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből

fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

g) költségvetésének bevételi főösszegét 841 865 172 Ft-ban

h) költségvetésének kiadási főösszegét 841 865 172 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3. mellékletek szerint határozza meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az általános és céltartalék

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a)általános működési tartalékát 10 000 000 Ft összegben,
b)általános felhalmozási tartalékát 47 227 138 Ft összegben,
c)céltartalékát 0 Ft összegben,
állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület az 5 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3)Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.

5. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Költségvetési szervek pénzmaradványa

6. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

8. § (1) Az önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3,5 %-át, a költségvetési szerveknél pedig a 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét nettó 300.000.-Ft/főben határozza meg. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként havi nettó 10.000.-Ft/fő összeget biztosít.

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.

(6) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.

8. Az előirányzatok módosítása

10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

(4) A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.

10. Készpénzben történő kifizetések

12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,

d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,

f) társadalom- és szociálispolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

11. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1.1. melléklet2

Tengelic Község Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

168 987 531

5 005 976

173 993 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

64 723 101

64 723 101

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

51 370 230

-165 580

51 204 650

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 329 693

19 693 736

4 449 318

24 143 054

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 338 577

18 842 952

722 238

19 565 190

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

4 784 814

4 784 814

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 999 954

7 999 954

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 572 744

1 572 744

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

25 266 388

25 266 388

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

25 266 388

25 266 388

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

262 758 796

11 006 664

273 765 460

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

242 758 796

11 006 664

253 765 460

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 500 000

43 500 000

42 675 960

86 175 960

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

40 000 000

41 324 272

81 324 272

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

10 000 000

943 047

10 943 047

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

40 381 225

70 381 225

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

805 600

1 305 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 000 000

546 088

3 546 088

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

32 231 472

32 231 472

32 231 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 611 817

13 611 817

13 611 817

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

2 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

3 189 655

3 189 655

5.5.

Ellátási díjak

7 500 000

7 500 000

7 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 130 000

5 130 000

5 130 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

600 000

600 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 848 704

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 148 704

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 700 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

414 590

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

414 590

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

260 437 057

532 744 187

65 951 894

598 696 081

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 838 423

243 169 091

243 169 091

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 838 423

243 169 091

243 169 091

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

194 838 423

243 169 091

243 169 091

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

455 275 480

775 913 278

65 951 894

841 865 172

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

347 318 876

438 322 998

1 854 372

440 177 370

1.1.

Személyi juttatások

148 366 108

160 322 705

829 292

161 151 997

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 088 317

25 005 976

82 341

25 088 317

1.3.

Dologi kiadások

158 788 660

236 918 526

942 739

237 861 265

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

11 075 791

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

4 258 078

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

3 917 713

3 917 713

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 437 541

239 537 639

11 717 245

251 254 884

2.1.

Beruházások

20 453 000

175 099 611

30 926 517

206 026 128

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

61 438 028

-19 209 272

42 228 756

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

91 672 108

52 380 277

144 052 385

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

91 672 108

52 380 277

144 052 385

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

448 983 555

769 532 745

65 951 894

835 484 639

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

455 275 480

775 913 278

65 951 894

841 865 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-188 546 498

-236 788 558

-236 788 558

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

188 546 498

236 788 558

236 788 558

1.2. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 329 693

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 338 577

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

40 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

32 231 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 611 817

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

5.5.

Ellátási díjak

7 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 130 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

257 737 057

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 971 423

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 971 423

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

183 971 423

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

441 708 480

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

336 751 876

1.1.

Személyi juttatások

142 031 108

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 106 317

1.3.

Dologi kiadások

158 438 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 175 791

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

41 437 541

2.1.

Beruházások

20 453 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

435 416 555

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

6 291 925

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 291 925

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

441 708 480

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-177 679 498

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

177 679 498

1.3. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 700 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 867 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 867 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 867 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

13 567 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 567 000

1.1.

Személyi juttatások

6 335 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

982 000

1.3.

Dologi kiadások

350 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 900 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

13 567 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

13 567 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-10 867 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

10 867 000

1.4. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2.1. melléklet3

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

157 298 125

168 987 531

5 005 976

173 993 507

Személyi juttatások

148 366 108

160 322 705

829 292

161 151 997

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 957 460

25 266 388

25 266 388

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 088 317

25 005 976

82 341

25 088 317

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

158 788 660

236 918 526

942 739

237 861 265

4.

Közhatalmi bevételek

43 500 000

43 500 000

42 675 960

86 175 960

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

414 590

414 590

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

11 075 791

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

10 000 000

63 670 883

46 242 154

109 913 037

7.

Egyéb működési bevételek

32 231 472

32 231 472

32 231 472

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

250 987 057

269 985 391

48 096 526

318 081 917

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

357 318 876

501 993 881

48 096 526

550 090 407

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

112 623 744

238 389 023

238 389 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 623 744

238 389 023

238 389 023

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6 380 533

6 380 533

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

112 623 744

238 389 023

238 389 023

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

6 291 925

6 380 533

6 380 533

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

363 610 801

508 374 414

48 096 526

556 470 940

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

363 610 801

##########

48 096 526

556 470 940

24.

Költségvetési hiány:

106 331 819

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-

2.2. melléklet4

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

11 006 664

31 006 664

Beruházások

20 453 000

175 099 611

30 926 517

206 026 128

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

6 848 704

6 848 704

Felújítások

20 984 541

61 438 028

-19 209 272

42 228 756

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

9 450 000

242 758 796

242 758 796

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

47 227 138

28 001 225

6 138 123

34 139 348

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

9 450 000

262 758 796

17 855 368

280 614 164

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

91 664 679

267 538 864

17 855 368

285 394 232

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

82 214 679

4 780 068

4 780 068

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

91 664 679

267 538 864

17 855 368

285 394 232

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

91 664 679

267 538 864

17 855 368

285 394 232

27.

Költségvetési hiány:

82 214 679

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

-

3. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2021.

2022.

2023.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

40 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

300 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

40 300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Tengelic Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Motorosfűrész

253 000

2021

253 000

Telek vásárlás

600 000

2021

600 000

Szolgálati lakás vásárlása

14 800 000

2021

14 800 000

Tanyagondnoki autó vásárlása

3 000 000

2021

3 000 000

Kisértékű eszköz vásárlása

1 800 000

2021

1 800 000

ÖSSZESEN:

20 453 000

20 453 000

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Nyomásfokozó építése /Mezőföldvíz

8 890 000

2021

8 890 000

Járda felújítás

9 450 000

2021

9 450 000

Településrendezési terv

860 000

2021

860 000

Szolgáltatóház helyiség felújítása

1 384 541

2021

1 384 541

Napelemes rendszer pályázat önrésze

400 000

2021

400 000

ÖSSZESEN:

20 984 541

20 984 541

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005

Forintban

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

260 000

260 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

260 000

0

0

260 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

260 000

260 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

0

0

0

Összesen:

260 000

0

0

260 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9.1. melléklet5

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

168 987 531

5 005 976

173 993 507

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

64 723 101

64 723 101

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

51 370 230

-165 580

51 204 650

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 329 693

19 693 736

4 449 318

24 143 054

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 338 577

18 842 952

722 238

19 565 190

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

4 784 814

4 784 814

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 999 954

7 999 954

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 572 744

1 572 744

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

25 266 388

25 266 388

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

25 266 388

25 266 388

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

262 758 796

11 006 664

273 765 460

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

242 758 796

11 006 664

253 765 460

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 500 000

43 500 000

42 675 960

86 175 960

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

40 000 000

41 324 272

81 324 272

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

10 000 000

943 047

10 943 047

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

30 000 000

40 381 225

70 381 225

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

805 600

1 305 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 000 000

546 088

3 546 088

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 626 472

17 626 472

17 626 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 611 817

9 611 817

9 611 817

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

2 200 000

2 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

3 189 655

3 189 655

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 025 000

2 025 000

2 025 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

600 000

600 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 848 704

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 148 704

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4 700 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

414 590

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

414 590

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

245 832 057

518 139 187

65 951 894

584 091 081

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

192 244 321

240 536 729

240 536 729

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

192 244 321

240 536 729

240 536 729

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

192 244 321

240 536 729

240 536 729

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

438 076 378

758 675 916

65 951 894

824 627 810

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

182 967 993

268 976 203

565 918

269 542 121

1.1.

Személyi juttatások

52 997 608

59 106 663

51 328

59 157 991

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 145 774

9 687 774

9 687 774

1.3.

Dologi kiadások

104 748 820

184 105 975

514 590

184 620 565

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

11 075 791

11 075 791

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

4 258 078

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

3 917 713

3 917 713

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

43 637 541

237 915 095

11 756 666

249 671 761

2.1.

Beruházások

19 653 000

173 477 067

30 965 938

204 443 005

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

61 438 028

-19 209 272

42 228 756

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

91 672 108

52 380 277

144 052 385

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

91 672 108

52 380 277

144 052 385

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

283 832 672

598 563 406

64 702 861

663 266 267

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

154 243 706

160 112 510

1 249 033

161 361 543

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

6 380 533

6 380 533

7.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

147 951 781

153 731 977

1 249 033

154 981 010

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

1 249 033

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

154 243 706

160 112 510

1 249 033

161 361 543

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

438 076 378

758 675 916

65 951 894

824 627 810

9.2. melléklet6

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

14 605 000

14 605 000

14 605 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

4 000 000

4 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 500 000

7 500 000

7 500 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 105 000

3 105 000

3 105 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

14 605 000

14 605 000

14 605 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

98 789 882

97 522 133

1 195 228

98 717 361

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 135 739

2 135 739

2 135 739

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

96 654 143

95 386 394

1 195 228

96 581 622

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

113 394 882

112 127 133

1 195 228

113 322 361

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 594 882

110 784 589

1 195 228

111 979 817

1.1.

Személyi juttatások

54 701 872

55 187 328

315 900

55 503 228

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 692 010

8 692 010

8 692 010

1.3.

Dologi kiadások

49 201 000

46 905 251

879 328

47 784 579

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

1 342 544

1 342 544

2.1.

Beruházások

800 000

1 342 544

1 342 544

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

113 394 882

112 127 133

1 195 228

113 322 361

9.3. melléklet7

Költségvetési szerv megnevezése

Tengelici Mézeskalács Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi 3. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

51 756 001

58 842 206

53 805

58 896 011

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

458 363

496 623

496 623

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

51 297 638

58 345 583

53 805

58 399 388

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

51 756 001

58 842 206

53 805

58 896 011

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 756 001

58 562 206

93 226

58 655 432

1.1.

Személyi juttatások

40 666 628

46 028 714

462 064

46 490 778

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 250 533

6 626 192

82 341

6 708 533

1.3.

Dologi kiadások

4 838 840

5 907 300

-451 179

5 456 121

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

280 000

-39 421

240 579

2.1.

Beruházások

280 000

-39 421

240 579

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

51 756 001

58 842 206

53 805

58 896 011

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tengelic Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

70600085-11109608

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Tengelic, 2021. február hó 11 nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Tengelic Község Önkormányzata középtávú tervezése 2021.

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

143 807 525

150 997 902

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

67 719 986

71 105 986

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

50 849 295

53 391 760

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 329 693

20 296 178

21 310 987

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 338 577

21 355 506

22 423 281

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

4 942 067

5 189 170

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

18 855 333

19 798 100

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

18 855 333

19 798 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

9 800 000

9 450 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

9 800 000

9 450 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 500 000

53 700 000

53 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

50 000 000

50 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

40 000 000

40 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 000 000

3 200 000

3 200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

32 231 472

32 098 305

32 098 305

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 611 817

13 000 000

13 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

1 100 000

1 100 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

4 775 711

4 775 711

5.5.

Ellátási díjak

7 500 000

7 500 000

7 500 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 130 000

5 122 594

5 122 594

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

600 000

600 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

260 437 057

258 261 163

266 044 306

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 838 423

178 967 745

226 971 887

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 838 423

178 967 745

226 971 887

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

194 838 423

178 967 745

226 971 887

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

455 275 480

437 228 908

493 016 193

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

347 318 876

378 117 394

415 104 133

1.1.

Személyi juttatások

148 366 108

163 202 719

179 522 991

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 088 317

26 497 149

29 146 864

1.3.

Dologi kiadások

158 788 660

174 667 526

192 134 279

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 500 000

6 050 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 075 791

8 250 000

8 250 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

8 250 000

8 250 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

44 437 541

53 000 000

48 000 000

2.1.

Beruházások

20 453 000

20 000 000

20 000 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

30 000 000

25 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

1 611 514

25 412 060

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

1 611 514

25 412 060

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

448 983 555

432 728 908

488 516 193

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

6 291 925

4 500 000

4 500 000

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

4 500 000

4 500 000

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 291 925

4 500 000

4 500 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

455 275 480

437 228 908

493 016 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-188 546 498

-174 467 744

-222 471 887

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

188 546 498

174 467 745

222 471 887

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

1

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

157 298 125

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 495 225

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

48 427 900

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 329 693

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 338 577

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 706 730

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 957 460

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 957 460

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 450 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 450 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

40 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

40 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

10 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

30 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 626 472

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 611 817

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 189 655

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 025 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

600 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

243 132 057

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 377 321

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 377 321

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 377 321

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

424 509 378

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

172 400 993

1.1.

Személyi juttatások

46 662 608

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 163 774

1.3.

Dologi kiadások

104 398 820

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 175 791

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 258 078

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 917 713

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

40 637 541

2.1.

Beruházások

19 653 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

20 984 541

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

57 227 138

3.1.

Általános tartalék

57 227 138

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

270 265 672

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

154 243 706

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 291 925

7.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

147 951 781

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

154 243 706

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

424 509 378

9.1.2. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 700 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 867 000

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 867 000

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 867 000

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

13 567 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 567 000

1.1.

Személyi juttatások

6 335 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

982 000

1.3.

Dologi kiadások

350 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 900 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 900 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 000 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

13 567 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

13 567 000

9.1.3. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

14 605 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 500 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 105 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

14 605 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

98 789 882

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 135 739

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

96 654 143

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

113 394 882

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 594 882

1.1.

Személyi juttatások

54 701 872

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 692 010

1.3.

Dologi kiadások

49 201 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

2.1.

Beruházások

800 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

113 394 882

9.2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Tengelici Mézeskalács Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

51 756 001

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

458 363

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

51 297 638

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

51 756 001

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

51 756 001

1.1.

Személyi juttatások

40 666 628

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 250 533

1.3.

Dologi kiadások

4 838 840

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

51 756 001

9.3.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Tengelici Mézeskalács Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás