Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 07

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.07.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét: 3 118 065 091 Ft-ban, melyen belül

a) működési költségvetési bevételét: 2 797 444 863 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele:144 400 000 Ft kötelező feladatok működési bevétele: 2 653 044 863 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 320 620 228 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele: 96 427 867927 867 Ft, kötelező feladatok felhalmozáso bevétele: 224 192 361 Ft

c) Finanszírozási bevételét: 1 064 308 139 Ft-ban,

d) Előző évi pénzmaradványát: 178 164 726 Ft-ban állapítja meg,

e) 2021. évi bevételek összevont összege: 4 360 537 956 Ft.

(2)3 A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 214 130 840 Ft-ban, melyen belül

a) működési költségvetési kiadását: 2 719 531 489 Ft-ban,

aa) személyi jellegű kiadásokat: 917 771 195 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat: 151 994 820 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadásokat: 996 317 284 Ft-ban,

ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat: 45 100 000 Ft-ban,

ae) működési c. pénzeszközátadást: 101 621 560 Ft-ban,

af) egyéb működési finanszírozási kiadás: 419 967 839 Ft-ban,

ag) általános és céltartalékát: 86 758 791 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása: 339 018 541 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása: 2 380 512 948 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadását: 1 494 599 351 Ft-ban, melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát: 586 603 742 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát: 884 560 129 Ft-ban,

bc) az adott kölcsönök előirányzatát: 1 200 000 Ft-ban,

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát: 13 001 560 Ft-ban,

be) tartalék előirányzata: 0 Ft-ban,

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát: 0 Ft-ban,

bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás: 9 233 920 Ft-ban,

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás: 0 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása: 316 332 995 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása: 1 178 266 356 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadások: 146 407 116 Ft-ban, állapítja meg,

d) 2021. évi kiadások összevont összege: 4 360 537 956 Ft.

(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát 0 Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 0 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft.
(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 forint hiány finanszírozására

a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,

bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

(3) A 15. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,

b) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,

c) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet

d) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,

e) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 9. melléklet,

f) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,

g) a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a 11. melléklet,

h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 12. melléklet,

i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 13. melléklet,

j) a létszámkeret vonatkozásában a 22. melléklet tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 22. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, és szöveges indoklását a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 18. melléklet tartalmazza.

6. §4 (1)5 A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 128 250 ezer Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap: 10 000 ezer forint,

b) intézményi felújítások kerete: 10 250 ezer forint,

c) út-híd keret: 38 000 ezer forint,

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.: 15 000 ezer forint,

e) földutak helyreállítása: 21 000 ezer forint,

f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 ezer forint,

g) pince-partfal: 5 000 ezer forint,

h) testvérvárosi keret: 1 000 ezer forint,

i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 ezer forint,

j) COVID19 védekezés: 15 000 ezer forint.

(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,

b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

(4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 19 858 820 Ft összegben, céltartalékát 33 358 308 Ft összegben hagyja jóvá. Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az esetenként értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását, és igénybevételét.

12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2021. évben azon szervezetek részére, akik a 2020. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2021. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2021. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 forint.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 62 400 forint.

(4) A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege bruttó 200 000 Ft/fő/év.

(5) A dunaföldvári közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók 2021. év béren kívüli juttatását, Széchenyi Pihenő Kártya juttatást nettó 50 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan) terveztünk be.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben bruttó 1 000 Ft.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15.- Ft/ km az Szja t. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

14. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 19. mellékletébe tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

16. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselő-testületi ülésen be kell számolni.

17. § A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek vezetői a polgármester és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előzetes egyetértésével - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímeken belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, a tárgyév december 31-ei hatállyal módosítja.

19. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 200 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

5. A gazdálkodás szabályai

21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai

felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
(8) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000.- Ft-ig,
e) kiküldetési kiadások,
f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000.- Ft-ig,
g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

22. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében 100 000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön 2021. január 01-től 2021. december 31-i lejárattal, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi, akkor a keretösszegből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.

23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének véleményezése mellett, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

24. § Az általános és a céltartalék felosztás, a felhasználásáról szóló döntés meghozatala, és a fejlesztési tartalék felhasználása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

25. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő ülésen.

26. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékbank Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

27. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

28. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 15. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

29. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

32. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2021. március 11.
Horváth Zsolt dr. Boldoczki Krisztina
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2021. március 12.
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet6

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021 évi költségvetés bevételei-kiadásai

Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

295 000 000

302 220 744

169 720 744

132 500 000

1

Alaptevékenység bevételei

295 000 000

302 220 744

169 720 744

132 500 000

2

Egyéb bevételek

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 253 500 000

1 589 300 000

1 582 800 000

6 500 000

1

Helyi adók

1 245 000 000

1 580 800 000

1 580 800 000

2

Átengedett központi adók

0

3

Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak

8 500 000

8 500 000

2 000 000

6 500 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 348 099

3 971 000

3 971 000

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről

4 348 099

3 971 000

3 971 000

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

660 177 887

809 318 997

809 318 997

1

Önkorm. Általános működési támogatás

224 743 297

225 926 857

225 926 857

2

Köznevelési feladatok támogatása

203 388 070

212 385 900

212 385 900

3

Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám

213 625 390

267 166 918

267 166 918

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 421 130

19 346 734

19 346 734

5

Egyes szoc. feladatok támogatása

6.

Bérkieg, előző évek többlet támogatása

84 492 588

84 492 588

5

Támogatás értékű bevételek

103 673 834

412 054 350

310 226 483

101 827 867

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

75 660 000

96 605 122

91 205 122

5 400 000

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

55 000 000

Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)

15 260 000

18 205 122

18 205 122

Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)

5 400 000

0

0

5 400 000

NKA támogatás

5 000 000

Egyéb működési támogatás

13 000 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

28 013 834

315 449 228

219 021 361

96 427 867

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési bevételek összesen:

2 330 399 820

3 118 065 091

2 877 237 224

240 827 867

8

Finanszírozási bevételek

1 045 000 000

1 064 308 139

1 045 000 000

19 308 139

1

Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozási célú hitel bevétel

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

120 000 000

120 000 000

120 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

925 000 000

944 308 139

925 000 000

19 308 139

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)

178 164 726

166 973 867

11 190 859

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 375 399 820

4 360 537 956

4 089 211 091

271 326 865

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

2 506 555 162

2 632 772 698

2 293 754 157

339 018 541

1

Személyi jellegű juttatások

903 328 204

917 771 195

709 653 195

208 118 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

149 219 122

151 994 820

117 697 320

34 297 500

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

894 440 000

996 317 284

902 450 743

93 866 541

4

Működési célú pénzeszköz átadás

91 499 997

101 621 560

98 885 060

2 736 500

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

48 100 000

45 100 000

45 100 000

6

Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése

419 967 839

419 967 839

419 967 839

7

Támogatás visszafizetése

0

12

Felhalmozási célú kiadások

655 018 854

1 480 397 791

1 164 064 796

316 332 995

1

Felújítások kiadásai

391 358 079

884 560 129

872 585 129

11 975 000

2

Beruházási kiadások

263 660 775

586 603 742

291 479 667

295 124 075

3

Támogatásértékű fejl. kiadások

9 233 920

0

9 233 920

13

Tartalékok

53 217 128

86 758 791

86 758 791

1

Általános tartalék

19 858 820

41 610 373

41 610 373

2

Céltartalék

33 358 308

45 148 418

45 148 418

3

Fejl. célú tartalék

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési kiadások

3 215 991 144

4 201 129 280

3 545 777 744

655 351 536

16

Finanszírozási kiadások

159 408 676

159 408 676

159 408 676

1

Felh. célú hitel kamat fizetése

2

Felh. célú hitel törlesztés

13 001 560

13 001 560

13 001 560

3

ÁH belüli megelőlegezés

146 407 116

146 407 116

146 407 116

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 375 399 820

4 360 537 956

3 705 186 420

655 351 536

2. melléklet7

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Forintban

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

I/1.

Intézményi működési bevételek

302 220 744

I.

Működési célú kiadások

2 632 772 698

I/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 589 300 000

II.

Felhalmozási célú kiadások

1 480 397 791

II.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 971 000

III.

Tartalékok

86 758 791

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

809 318 997

Általános tartalék

41 610 373

IV.

Támogatásértékű bevételek

412 054 350

Céltartalék

45 148 418

V.

Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök

0

Egyéb tartalék

0

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

1 200 000

IV.

Adott kölcsönök

1 200 000

VII.

Finanszírozási bevételek

1 064 308 139

V.

Finanszírozási kiadások

159 408 676

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

178 164 726

VI.

Tervezett maradvány

0

Bevételek összesen

4 360 537 956

Kiadások összesen

4 360 537 956

3. melléklet8

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Forintban

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Intézményi működési bevételek

302 220 744

Személyi juttatások

917 771 195

Önkormányzati sajátos működési

1 589 300 000

Munkaadót terhelő járulékok, adók

151 994 820

Állami hozzájárulások és támogatások

809 318 997

Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások

996 317 284

Támogatásértékű bevételek

96 605 122

Működési célú pénzeszköz átadás

101 621 560

Működési c. költségvetési bevételek:

2 797 444 863

Egyéb működési finanszírozási kiadások

419 967 839

Működési célú hitel felvétele

Társ.szoc.pol.juttatások

45 100 000

Előző évi költségvetési maradvány

Általános tartalék

41 610 373

Működési célú finanszírozási bevételek:

2 797 444 863

Céltartalék

45 148 418

Finanszírozási kiadások

0

Működési célú bevételek összesen:

2 797 444 863

Működési célú kiadások összesen:

2 719 531 489

ebből:önként vállalt működési bevétel

144 400 000

ebből:önként vállalt működési kiadás

339 018 541

kötelező működési bevétel

2 653 044 863

kötelező működési kiadás

2 380 512 948

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2021. év

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 971 000

Beruházási kiadások

586 603 742

Felhalmozási célú támogatások

315 449 228

Felújítási kiadások

884 560 129

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 200 000

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.

1 200 000

Felh. célú átvett pénzeszközök

Támogatás ért. kiadások

9 233 920

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások:

1 481 597 791

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

320 620 228

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

13 001 560

Felhalmozási célú hitel felvétele

944 308 139

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Előző évi költségvetési maradvány

178 164 726

Tartalék

0

Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.

120 000 000

Finanszírozási kiadások

146 407 116

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

1 242 472 865

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:

159 408 676

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 563 093 093

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 641 006 467

ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel

126 926 865

ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás

316 332 995

kötelező felhalmozási bevétel

1 436 166 228

kötelező felhalmozási kiadás

1 324 673 472

Bevételek összesen:

4 360 537 956

4 360 537 956

4. melléklet9

Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

119 000 000

116 744 261

104 244 261

12 500 000

1

Alaptevékenység bevételei

119 000 000

116 744 261

104 244 261

12 500 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 253 500 000

1 589 300 000

1 582 800 000

6 500 000

- kommunális adó

45 000 000

45 000 000

45 000 000

- idegenforgalmi adó

0

0

0

- iparűzési adó

1 200 000 000

1 535 800 000

1 535 800 000

2

Helyi adók összesen:

1 245 000 000

1 580 800 000

1 580 800 000

3

Átengedett központi adók:

0

0

0

- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a)

0

0

0

4

Egyéb sajátos bevételek bírságok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5

Mezőőri járulékok

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 348 099

3 971 000

3 971 000

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 348 099

3 971 000

3 971 000

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

660 177 887

809 318 997

809 318 997

1

Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)

224 743 297

225 926 857

225 926 857

2

Köznevelési feladatok támogatása

203 388 070

212 385 900

212 385 900

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám

213 625 390

267 166 918

267 166 918

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 421 130

19 346 734

19 346 734

5

Bérkieg, előző évek többlet támogatása

84 492 588

84 492 588

5

Támogatásértékű bevételek

410 554 207

410 554 207

308 726 340

101 827 867

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

75 660 000

95 605 122

90 205 122

5 400 000

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

55 000 000

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)

15 260 000

18 205 122

18 205 122

Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám)

5 400 000

5 400 000

0

5 400 000

NKA támogatás

5 000 000

5 000 000

Egyéb működési támogatás

12 000 000

12 000 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

28 013 834

314 949 085

218 521 218

96 427 867

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési bevételek:

2 154 399 820

2 931 088 465

2 810 260 598

120 827 867

8

Finanszírozási bevételek

1 045 000 000

1 045 000 000

1 045 000 000

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozás célú hitel bevételei

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

120 000 000

120 000 000

120 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

925 000 000

925 000 000

925 000 000

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)

162 232 022

162 232 022

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 199 399 820

4 138 320 487

4 017 492 620

120 827 867

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

1 374 979 836

1 464 300 446

1 432 716 446

31 584 000

1

Személyi jellegű juttatások

192 400 000

190 823 692

173 323 692

17 500 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

32 512 000

32 138 818

29 291 318

2 847 500

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

590 500 000

674 648 537

666 148 537

8 500 000

-környezetvédelmi alap

3 000 000

10 000 000

- intézményi felújítások kerete

10 000 000

10 250 000

- út-híd keret

35 000 000

38 000 000

-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása

5 000 000

15 000 000

-földutak helyreállítása

16 000 000

21 000 000

- szúnyoggyérítés

6 000 000

8 000 000

- pince-partfal

5 000 000

5 000 000

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

- Fásítás 2020-2024 program

2 000 000

5 000 000

5 000 000

- COVID19

15 000 000

15 000 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

91 499 997

101 621 560

98 885 060

2 736 500

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

48 100 000

45 100 000

45 100 000

6

Szolidaritási hozzájárulás

419 967 839

419 967 839

419 967 839

7

Támogatás visszafizetés

0

12

Felhalmozási célú kiadások

641 463 854

1 453 876 773

1 145 295 376

308 581 397

1

Felújítások kiadásai

391 358 079

884 560 129

872 585 129

11 975 000

2

Beruházási kiadások

250 105 775

560 082 724

272 710 247

287 372 477

3

Támogatás értékű fejl. Kiadások

9 233 920

0

9 233 920

13

Tartalékok

53 217 128

86 758 791

86 758 791

1

Általános működési tartalék

19 858 820

41 610 373

41 610 373

2

Céltartalék

33 358 308

45 148 418

45 148 418

3

Fejl. célú tartalék

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

15

Költségvetési szervek támogatása

969 130 326

972 775 801

808 088 660

164 687 141

Költségvetési kiadások:

3 039 991 144

3 978 911 811

3 474 059 273

504 852 538

16

Finanszírozási kiadások

159 408 676

159 408 676

159 408 676

1

Felhalm. célú kamat fizetése

2

Felhalm. célú hitel törlesztése

13 001 560

13 001 560

13 001 560

3

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

146 407 116

146 407 116

146 407 116

4

Működési célú hitel törtlesztése halmozott

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 199 399 820

4 138 320 487

3 633 467 949

504 852 538

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)

52

52

47

5

5. melléklet

Feladatalapú támogatások

6. melléklet

Védőnői Szolgálat

7. melléklet

Mezőőri Szolgálat

8. melléklet

Városgazdálkodás - Mátrix

9. melléklet10

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1

Alaptevékenység bevételei

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

4

Egyéb sajátos bevételek bírságok

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

Központi költségv.szervtől (választás)

Működés célú támogatás egyéb

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7

Adott kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevételek:

8

Önkormányzati támogatás

216 508 326

220 900 037

220 900 037

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)

331 539

331 539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

218 508 326

223 231 576

223 231 576

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

218 508 326

223 231 576

223 231 576

1

Személyi jellegű juttatások

160 003 204

164 339 954

164 339 954

2

Munkaadókat terhelő járulékok

28 365 122

27 830 122

27 830 122

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

27 140 000

26 811 500

26 811 500

4

Beruházások

3 000 000

4 250 000

4 250 000

5

Működési célú pénzeszköz átadás

14

Adott kölcsönök

15

Költségvetési szervek támogatása

Költségvetési kiadások:

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

218 508 326

223 231 576

223 231 576

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

10. melléklet11

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. év

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

28 000 000

28 000 000

28 000 000

1

Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)

28 000 000

28 000 000

28 000 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 461 271

3 461 271

1

Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

2

Előző évi maradvány átvétel

3 461 271

3 461 271

10

1

Önkormányzati támogatás

424 455 000

427 156 229

427 156 229

ebből normatívák

284 895 120

284 895 120

284 895 120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

452 455 000

458 617 500

458 617 500

Kiadások

11

Működési kiadások

443 900 000

450 062 500

450 062 500

1

Személyi juttatások

282 475 000

289 500 000

289 500 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

43 925 000

46 000 000

46 000 000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

117 500 000

114 562 500

114 562 500

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

8 555 000

8 555 000

8 555 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

8 555 000

8 555 000

8 555 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett pénzmaradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

452 455 000

458 617 500

458 617 500

Nyitó pénzkészlet január 1-jén

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

72

72

72

11. melléklet12

Napsugár Idősek Otthona

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

mód előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

120 000 000

120 000 000

0

120 000 000

1

Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)

120 000 000

120 000 000

0

120 000 000

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

0

0

0

0

2

Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

0

5

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

9

Finanszírozási bevétel

0

30 498 998

0

30 498 998

1

Előző évi maradvány igénybevétele

11 190 859

11 190 859

2

Betétlekötés bevétele

19 308 139

19 308 139

10

1

Önkormányzati támogatás

171 188 500

164 687 141

0

164 687 141

ebből normatívák

106 095 960

133 374 450

0

133 374 450

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

291 188 500

315 186 139

0

315 186 139

Kiadások

11

Működési kiadások

290 188 500

307 434 541

0

307 434 541

1

Személyi juttatások

187 462 500

190 618 000

0

190 618 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 226 000

31 450 000

0

31 450 000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

72 500 000

85 366 541

0

85 366 541

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

7 751 598

0

7 751 598

1

Felújítás

0

0

0

0

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

7 751 598

0

7 751 598

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

17

Tervezett maradvány

0

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

291 188 500

315 186 139

0

315 186 139

Nyitó pénzkészlet január 1-én

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

53

54

0

54

12. melléklet13

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként váll

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

8 000 000

15 598 483

15 598 483

1

Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)

8 000 000

15 598 483

15 598 483

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1 000 000

1 000 000

1

Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)

1 000 000

1 000 000

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

775 099

775 099

1

Előző évi maradvány igénybevétele

0

775 099

775 099

10

1

Önkormányzati támogatás

104 200 500

101 606 330

101 606 330

ebből normatívák

18 421 130

19 346 734

19 346 734

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

112 200 500

118 979 912

118 979 912

Kiadások

11

Működési kiadások

112 200 500

114 684 566

114 684 566

1

Személyi juttatások

48 387 500

49 489 549

49 489 549

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 813 000

9 075 880

9 075 880

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

55 000 000

56 119 137

56 119 137

-Városi rendezvények

26 000 000

26 000 000

26 000 000

-Könyv, folyóirat állománygyarapítás

1 600 000

1 600 000

1 600 000

-Érdekeltségnövelési támogatás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

4 295 346

4 295 346

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

4 295 346

4 295 346

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112 200 500

118 979 912

118 979 912

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

13

13

0

13. melléklet14

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

18 000 000

19 878 000

19 878 000

1

Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)

18 000 000

19 878 000

19 878 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

500 143

500 143

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

500 143

500 143

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

173 936

173 936

1

Előző évi maradvány igénybevétele

173 936

173936

2

Előző évi maradvány átvétel

0

0

10

1

Önkormányzati támogatás

52 778 000

58 426 064

58 426 064

ebből normatívák

25 631 360

32 721 989

32 721 989

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

70 778 000

78 978 143

78 978 143

Kiadások

11

Működési kiadások

69 778 000

77 309 069

77 309 069

1

Személyi juttatások

32 600 000

33 000 000

33 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 378 000

5 500 000

5 500 000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

31 800 000

38 809 069

38 809 069

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

1 669 074

1 669 074

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

1 669 074

1 669 074

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 778 000

78 978 143

78 978 143

Nyitó pénzkészlet január 1-én

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

8

8

14. melléklet16

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi mód előirányzat

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

22 170 000

22 170 000

Polgármesteri keret különféle szervezet tám.

2 000 000

2 000 000

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT

2 600 000

2 600 000

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

950 000

950 000

1.

Igazgatási feladatokra összesen

27 720 000

27 720 000

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

900 000

900 000

3.

Mezőföldvíz Kft.

0

0

4.

DDF Kft működés támogatása

27 000 000

27 000 000

5.

Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme

2 500 000

2 500 000

6.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

1 680 000

2 280 000

7.

Képviselői Keret

0

2 400 000

8.

"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM

200 000

200 000

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

60 000 000

63 000 000

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi mód előirányzat

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

450 000

450 000

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

Dunaföldvári Polgárőrség

2 000 000

4 335 410

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

3 850 000

6 185 410

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

3 800 000

3 800 000

DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

8 252 000

8 252 000

Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete

0

87 318

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

550 000

550 000

Dunaföldvár Városi Kézilabda Club

0

0

Holler UNFC Kézilabda

0

0

Beszédes József Vizitúra Sportklub

375 000

549 636

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

850 000

1 044 618

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

90 000

90 000

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

300 000

300 000

Vallum Íjász Egyesület

500 000

500 000

Dunaföldvári Tenisz Egyesület

0

349 272

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

10 917 000

11 722 844

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

250 000

424 636

Löfan Mazsorett csoport támogatása

680 000

680 000

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

680 000

1 049 254

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

4 548 000

11 637 236

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

0

0

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

150 000

150 000

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület

100 000

100 000

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület - tetó felújítás

1 000 000

1 000 000

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

100 000

100 000

Levendula Művészeti Egyesület

50 000

50 000

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

100 000

274 636

RE-Formáló Egyesület

50 000

50 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 500 000

3 056 941

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

1 500 000

1 500 000

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

350 000

350 000

Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete

0

87 318

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.

563 997

563 997

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

0

0

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

611 000

1 060 272

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

0

142 000

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

100 000

100 000

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám

0

0

Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete

300 000

300 000

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

100 000

100 000

"Fiatalság-jövő" Alapítvány

0

174 636

Római Kat Egyház - mobil WC

0

2 000 000

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

12 932 997

25 150 926

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

31 499 997

46 859 180

5.

Civil tartalék keret:

0

0

Civil szervezetek mindösszesen:

31 499 997

46 859 180

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

91 499 997

109 859 180

15. melléklet17

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-

Beruházás

Döntés

2021. évi eredeti előirányzat

feladat.

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

1.1.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft

beadott pályázat

101 793 657

101 793 657

-

1.2

VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár

156/2020.KT és 91/2021PM

131 822 633

35 394 766

96 427 867

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

233 616 290

137 188 423

96 427 867

2.1

Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda

83/2020 KT

15 679 420

7 839 710

7 839 710

2.2

JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű

92/2020 (XII.15.)

18 134 216

5 134 216

13 000 000

2.3

BM pályázat (streetball, futópálya) 2021

0

0

0

2.4

Közművelődési érdekeltségnövelő 2021

500 000

500 000

2.5

Pályázati önerő keret (szabad)

36/2021 PM

3 966 784

3 966 784

Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.

39 955 721

19 970 216

19 985 505

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

78 236 141

37 410 926

40 825 215

3.1

Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése

160/2020 KT és 68/2020 PM

13 245 600

13 245 600

0

3.2

Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton

51/2020 KT

45 154 403

45 154 403

3.3

Dunaparti nyilvános illemhely tervezése

3/2020 PM

1 000 000

1 000 000

3.4

Könyvtár parkosítás

3/2020 PM és 144/2020 KT

6 000 000

6 000 000

3.5

Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

3/2020 PM

0

0

3.6

Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber

160/2020 és (X.22)

17 429 982

17 429 982

3.7

Közlekedési koncepció

152/2020 (X.27.)

3 450 000

3 450 000

3.8

Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése

0

0

3.9

Tervezési keret 2021-2028

77/2020 PM

7 000 000

7 000 000

3.10

Fejlesztési koncepció

52/2021 PM

7 800 340

7 800 340

3.11

Keretközbeszerzés

0

0

Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei

7 000 000

7 000 000

Pentelei u. csapadékvíz elvezetés

0

0

Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó

110/2021 PM; 48/2021 KT

82 058 078

82 058 078

Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás

110/2021 PM; 48/2021 KT

34 367 343

34 367 343

Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése

0

0

Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés

0

0

Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés

0

0

Béke tér II. ütem - körforgó építés

0

0

Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés

0

0

Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere

91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT

0

0

Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal)

110/2021 PM;48/2021 KT

94 919 099

94 919 099

Hunyadi park bejáró

műszakilag indokolt

0

0

Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda

0

0

Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)

0

0

Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem

0

0

Aradi köz útfelújítás

0

0

Szőlőskertek u. felújítás

0

0

Kossuth tér északi beton út szélesítése

38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT

23 474 223

23 474 223

Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út

48/2021 KT

55 388 320

55 388 320

Névtelen utca

48/2021 KT

67 857 502

67 857 502

Váczi Mihály utca

0

0

3.12

Mezőőrség, védőnők beruházása

2 200 000

2 200 000

3.13

Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése

0

0

3.14

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

hivatali működéshez

0

0

3.15

Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

91/2021 PM

2 000 000

2 000 000

3.16

Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása

0

0

3.17

Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere

0

0

3.18

Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere

91/2021 PM

2 000 000

2 000 000

3.19

Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése

0

0

3.20

Komposztáló konténer

0

0

3.21

Villanyoszlop Polg Hiv sarok

91/2021 PM

14 000 000

14 000 000

3.22

Szavazórendszer + laptop

0

0

3.23

Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)

91/2021 PM

5 000 000

5 000 000

0

3.24

Földterületek kisajátítása

0

0

0

3.25

Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A

0

0

0

3.26

Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése

0

0

0

3.27

Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése

0

0

0

3.18

Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere

38/2021 PM

2 750 000

2 750 000

0

3.19

Kossuth tér napelemes közvilágítás

91/2021 PM; 110/2021 PM

3 500 000

3 500 000

0

3.20

Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése

110/2021 PM

2 500 000

2 500 000

0

3.21

Csónakszállító utánfutó

18/2021 KT

635 000

635 000

0

3.22

Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa

67/2021 KT

1 100 000

1 100 000

0

3.23

Felső Fok buszmegálló

67/2021 KT

1 300 000

1 300 000

0

3.24

Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget

67/2021 KT

1 500 000

1 500 000

0

3.25

Betonhíd aljára galambháló

67/2021 KT

432 000

432 000

0

3.26

Faház vásárlása

99/2021 KT

613 890

613 890

0

3.27

Szovjet síremlékek

8 061 000

8 061 000

0

3.28

Játszótéri eszközök

10 500 000

0

10 500 000

3.

Saját erőből javasolt összesen:

524 236 780

513 736 780

10 500 000

Beruházási kiadások összesen:

836 089 211

688 336 129

147 753 082

ebből: Kötelező feladat

549 716 734

498 391 519

51 325 215

Önként vállalt feladat

286 372 477

189 944 610

96 427 867

Szak-

Felújítás

Döntés

2021. évi eredeti előirányzat

feladat.

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

4.1.

HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap

kötelezettség

3 847 368

3 847 368

-

4.2.

VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)

39/2018

0

0

-

4.3.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út

110/2021 PM

20 000 000

20 000 000

0

4

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

23 847 368

23 847 368

0

5.1.

ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése

36/2019

17 027 674

8 513 837

8 513 837

5.2.

PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere

103/2020 KT 69/2020 PM

7 539 874

7 539 874

0

5.3.

Béke tér 1. felújítása

24 181 100

24 181 100

5.4.

Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/

48/2021 (IX.16.) KT

135 840 779

135 840 779

5

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

184 589 427

16 053 711

168 535 716

6.1.

Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása

76/2020 KT és 135/2020 KT

1 800 000

1 800 000

0

6.2.

Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere

3/2020 PM és 144/2020 KT

4 950 000

4 950 000

0

6.3.

"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft

128/2020 KT

347 163 614

347 163 614

0

6.4.

Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése

99/2020 PM

6 475 000

6 475 000

0

6.5.

Béke tér 1. statikai felülviszgálat

89/2020 KT

2 000 000

2 000 000

0

6.6.

0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)

71/2020 PM

9 978 233

9 978 233

0

6.7.

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)

8 000 000

8 000 000

0

6.8.

Bérlakás felújítás

5 000 000

5 000 000

0

6.9.

Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés

6 000 000

6 000 000

0

6.10.

Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere

3 500 000

3 500 000

0

6.11

Művelődési Központ lapostető szigetelés

38/3021 PM

2 250 000

2 250 000

0

6.12

Fűtés - Óvoda, Iskola utca

97/2021 KT

3 000 000

3 000 000

0

6

Saját erőből javasolt összesen:

400 116 847

400 116 847

0

Felújítási kiadások összesen

608 553 642

440 017 926

168 535 716

ebből: Kötelező feladat

596 578 642

428 042 926

168 535 716

Önként vállalt feladat

11 975 000

11 975 000

0

7.

Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

9.

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.

1 444 642 853

1 128 354 055

316 288 798

16. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

17. melléklet18

Önkormányzat által folyósított ellátás

Forint

A

B

C

D

E

F

G

H

H

Sor-

önerő

Tv.szerinti

Állami

Önk.

Ellátott

2021.

2021.

szám

M e g n e v e z é s

%

támogatás

támog

önerő

eredeti

módosított

(Ft/fő/hó v.év)

Ft

Ft

előirányzat

előirányzat

1.

Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján

100

rend. szerinti

0

1 200 000

10

1 200 000

1 200 000

2.

Baleset miatti kártérítés

100

eseti

0

900 000

1

900 000

900 000

3.

Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás

100

rend. szerinti

0

5 000 000

70

5 000 000

5 000 000

4.

Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.

100

rend.szerinti

0

10 000 000

160

10 000 000

8 000 000

5.

Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám.

100

rend. szerinti

0

7 000 000

150

7 000 000

9 000 000

6.

Köztemetés

100

tv. és szerződés szerinti

0

2 000 000

10

2 000 000

2 000 000

7.

Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa)

100

rend. szerinti

0

4 000 000

130

4 000 000

4 000 000

8.

Lakáscélú helyi visszatérítendő és letelepedési támogatás

100

eseti

0

8 000 000

15 család

8 000 000

8 000 000

9.

Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)

30

tv. szerinti

15 260 000

6 540 000

20

21 800 000

21 800 000

10.

65 év felettiek egyszeri támogatása

100

rend. szerinti

0

10 000 000

1 250

10 000 000

7 000 000

Szociális ellátások mindösszesen:

15 260 000

54 640 000

1 816

69 900 000

66 900 000

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

19. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

21. melléklet20

2021. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása

22. melléklet21

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET22

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. július 1-től

2021. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármester

1

0

1

1

0

Mezőőri szolgálat

5

0

5

5

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás

17

2

19

19

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

49

3

52

52

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

3

1

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtári dolgozó

2

1

3

3

0

Városi Művelődési Központ

6

1

7

7

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Munkatörvénykönyves dolgozó

5

1

6

6

0

Teremőr (Vár, Fafaragó)

0

0

0

0

0

Információs Iroda Vár

2

0

2

2

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

2

13

13

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

0

Dfvár Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp

8

0

8

8

0

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. október 01-től

2021. évi engedélyezett létszám

Napsugár Idősek Otthona

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Élelmezésvezető

1

0

1

1

0

Munkaügyi ügyintéző

1

0

1

1

0

Pénzügyi ügyintéző

1

0

1

1

0

Pénztáros

1

0

1

1

0

Ápoló-gondozó

24

2

26

25

0

Mentálhigiénés munkatárs

3

0

3

3

0

Takarító

4

1

5

5

0

Mosónő

2

0

2

2

0

Varrónő

1

0

1

1

0

Konyhai dolgozó

7

0

7

7

0

Raktáros

1

0

1

1

0

Karbantartó

2

0

2

2

0

Portás

0

1

1

1

0

Napsugár Idősek Otthona

49

4

53

52

0

Tanyagondnok

1

0

1

1

0

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

0

1

1

0

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:

50

4

54

53

0

1

A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. mellékletben foglalt táblázatát a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.

16

A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. mellékletben foglalt táblázatát a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése iktatta be.

20

A 21. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 22. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 22. melléklet címe a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.