Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020 (VI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi piacról

Hatályos: 2020. 08. 01

Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bonyhád Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott és a Bonycom nonprofit Kft. által üzemeltetett piacra, és a piacon értékesítési tevékenységet folytatókra is.

(2) A rendeletben használt fogalmak alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint a vásárokról, a piacokról, és bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben meghatározottakat kell érteni.

(3) A piac üzemeltetője a Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft (a továbbiakban: Bonycom n.Kft.).


  1. A piac helye és ideje


2. § (1) A piac tartásának helye a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 570 és 596 hrsz alatti terület. A Bonyhádi 570 hrsz alatti területen kizárólag élelmiszer és mezőgazgazdasági árú (továbbiakban együtt: élelmiszer) árusítható, míg az 596 hrsz. alatti területen az élelmiszer forgalmazáson kívüli (továbbiakban: egyéb árú) kiskereskedelmi tevékenység folytatható.

(2) Az árusítóhelyek számát és azok elosztását a rendelet 1. melléklete (élelmiszerpiac tekintetében) és 2. melléklete (egyéb árú tekintetében) tartalmazza.

(3) Az állatvásár helyét a 3. melléklet tartalmazza.


3. § (1) Piac egész évben, minden héten kedden és pénteken tartható.

(2) Tilos a piaci árúsítás az alábbi napokon: január 1., március 15., augusztus 20., október 23., november 1., december 24 – 26. között.


4. § (1) A piac nyitvatartási ideje: 5.00 – 14.00.. A piacon ezt meghaladó időtartamban sem árut rakodni, sem árusítani nem szabad.

(2) A piacon az árusítási tevékenység 6.00 – 13.00 között folytatható.


  1. A helyfoglalás


5. § (1) Az üzemeltető adja bérbe az árusítóhelyeket alkalmi (napi) vagy tartós (havi, negyedéves, féléves) bérletre.

(2) Az üzemeltető kizárólag a piac befogadóképességéig köteles helyet biztosítani az árusításhoz.

(3) Az árusítóhely igénybevételére vonatkozó bérleti szerződést legfeljebb egy éves időtartamra lehet megkötni.

(4) Az árusítóhely bérletére a 4. melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani minden év november 15. napjáig írásban a Bonycom n. Kft.-hez. Amennyiben a tartós bérleti igény év közben keletkezik, úgy az igénybevétel időpontját megelőző 15 nappal korábban kell benyújtani a kérelmet.

(5) A bérleti szerződés megkötése a Bonycom n. Kft. feladata és kötelezettsége.

(6) Alkalmi árusításra a napijegy megváltása ellenében van lehetőség. Ebben az esetben az üzemeltető a helyszínen jelöli ki az árusító helyet a szabad helyek függvényében.


6. § (1) A piacon történő árusításra kizárólag a rendeletben foglalt szabályok betartása mellett, szerződés megléte vagy napijegy megváltása, valamint a díjak megfizetése mellett van lehetőség.

(2) A bérleti szerződés nem köthető azzal az árussal, akinek lejárt esedékességű tartozása van.

(3) Az árus az általa bérelt árusító helyet másnak nem adhatja és nem engedheti át, nem cserélheti el, annak tovább értékesítését nem teheti meg.

(4) Amennyiben a bérlőnek nem felel meg az árusítóhely, úgy jogosult azt visszaadni, azonban amennyiben árusítási igénye fennáll, úgy új kérelmet kell benyújtania, mely a többi kérelemmel azonos eljárás keretében kerül elintézésre.

(5) Az árus az árusító helyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen kívül máshol nem árusíthat.

(6) Az árus köteles a keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni, azt az erre rendszeresített tárolóba elhelyezni, valamint az árusítás befejezésével az árusító helyet összetakarítani.

(7) Az árus az általa okozott kárért a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik, az általa okozott kárt köteles megtéríteni.


7. § (1) Az üzemeltető a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlő

            a.) az előírt határidőre fizetési kötelezettségét nem teljesíti;

            b.) az árusító helyet elcseréli, átadja, tovább értékesíti;

            c.) a piac rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat megsérti;

            d.) a rendeletben foglalt szabályokat megsérti.

(2) Az árus a bérleti szerződést rendes felmondással a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig írásbeli közléssel szüntetheti meg úgy, hogy a felmondás hatálya a tárgyhó utolsó napjára szólhat.

8. § (1) Az árus a bérleti díjat havonta, a tárgyhót megelőző hónap utolsó piaci napjáig köteles megfizetni.

(2) Amennyiben a bérleti szerződés késedelmes fizetés, vagy tartozás miatt került felbontásra, úgy az árus a tartozás megfizetését követően, csak 3 havi bérleti díj egyösszegű, előre történő kifizetésének kötelezettvállalásával köthet új bérleti szerződést.

(3) Alkalmi árusítás esetén a napidíjat az üzemeltető képviseletében eljáró piacfelügyelő legkésőbb az árusítás napján reggel 8.00 óráig szedi be. Amennyiben ezen időpontig az árus fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, árusító tevékenységet nem végezhet. A napidíj megfizetéséről adott igazolást az árusnak az árusítás ideje alatt meg kell őriznie és a piac-, vagy közterületfelügyelő kérésére be kell mutatnia.

9. § Az árusítóhelyek bérleti-, és napi-, és áramvételezést biztosító díját a rendelet 5. melléklete határozza meg.4. Forgalmazható áruk köre, árusítás rendje

10. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó piacon végzett tevékenységre, valamint a forgalmazható áruk körére a kereskedelemről szóló törvényben, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben, a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló egészségügyi miniszteri rendeletben, a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás, és értékesítés feltételeiről szóló földművelésügyi miniszteri rendeletben, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletben foglaltak figyelembe vételével az e rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(2) Az állatvásáron kizárólag baromfi, nyúl értékesíthető.

(3) A piac területén közvetlenül a földről árusítani nem lehet.

(4) Viszonteladók részére történő árusítás a piac területén nem folytatható.

(5) A legkisebb bérelhető terület 1 m.

11. § (1) Szállító járművek a piac területén csak az árú ki-, és berakodásának ideje alatt tartózkodhatnak.

(2) Az árusítóhely elfoglalása legkorábban piacnapokon 5.00 órakor történhet.

(3) Amennyiben a bérleti szerződéssel rendelkező az adott árusítási napon 6.30-ig az árúsító helyet nem foglalja el, úgy a piacfelügyelő jogosult az árusító helyet más árusnak kiadni.

(4) Napijegyet váltók esetében az árusítóhely kijelölése a piacfelügyelő feladata.

(5) Bérleti szerződéssel és fizetési hátralékkal rendelkező árus részére az árusítás napijeggyel sem engedélyezhető.


12. § A piac területén bármilyen felépítmény csak a tulajdonos önkormányzat engedélyével és hozzájárulásával létesíthető, helyezhető el.


13. § Az árusítók nyilvántartását az üzemeltető végzi a vonatkozó jogszabályok szerint.


  1. Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Bonyhád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 27/1995. (XI.17.) sz. rendelete 2020. július 1-én hatályát veszti.


Bonyhád, 2020. június 26.

            Filóné Ferencz Ibolya                                                dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                   polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. június. 26.

                 Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra

                                                                                                                     jegyző