Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről

Hatályos: 2024. 03. 15

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről

2024.03.15.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendeletet kell alkalmazni Pápa város közigazgatási területén belül - a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken - az 1. mellékletben zónánként kijelölt, díjfizetés alapján használható fizető parkolási övezetben (a továbbiakban: fizető parkolási övezet).

(2) A rendelet hatálya kiterjed a fizető parkolási övezetben várakozó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (5)-(6) bekezdésében felsorolt járművekre (a továbbiakban: közúti jármű).

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a Kkt. alapján a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járműre,

b) a sárga figyelmeztető jelzést használó, közfeladatot végző kommunális szolgáltató járműre a munkavégzés időtartama alatt,

c) közérdekből történő veszély- vagy hibaelhárítást végző vagy azt kiszolgáló járműre,

d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott járművére,

e) a quadra,

f) a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító személy járművére,

g) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § (8) bekezdése szerinti sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel rendelkező járműre, amennyiben a járművet sürgősségi ellátáshoz kötődően használják és az engedélyt a járművön jól látható helyre kihelyezték.

2. A fizető parkolási övezet üzemeltetésének szabályai

2. § A fizető parkolási övezetben közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást Pápa Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

3. § (1) A fizető parkolási övezetben várakozni a Kkt., a KRESZ és a rendelet szabályai szerint lehet.

(2) A fizető parkolási övezetben járműszerelvény nem várakozhat.

(3) A polgármester az Önkormányzat meghívott vendége részére eseti jelleggel a Fő utcában történő várakozás céljából, díjmentes várakozásra jogosító engedélyt állíthat ki. Az engedélyen fel kell tüntetni a gépjármű rendszámát, a várakozás időtartamát és azt hivatalos bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

4. § (1) A fizető parkolási övezetet a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával kell megjelölni.

(2) A fizető parkolási övezetre vonatkozó üzemelési rendet a helyszínen jól látható tájékoztató táblán közzé kell tenni.

(3) A fizető parkolási övezet kezdetét jelző táblán fel kell tüntetni

a) a várakozási díjat, pótdíjat,

b) az üzemelés időpontját és

c) a zóna megjelölését.

(4) A parkolójegy vásárlására szolgáló automatán tájékoztató táblát kell kihelyezni, mely tartalmazza

a) a várakozási díj és pótdíj mértékét,

b) a várakozási díj megfizetésének módját,

c) a nem őrzött várakozóhelyre történő utalást és

d) a Közszolgáltató nevét, ügyfélszolgálatának elérhetőségét (cím, telefonszám).

5. § (1)1 A fizető parkolási övezet üzemelési ideje munkanapokon 7.00 órától 18.00 óráig, szabadnapokon 7.00 órától 13.00 óráig tart.

(2) Üzemelési időn kívül és december 24-től január 1-jén 24.00 óráig terjedő időszakban a fizető parkolási övezetben nem kell várakozási díjat fizetni.

3. Parkolási zónák és a díjfizetés szabályai

6. § (1) A fizető parkolási övezetben kialakított parkolási zónákat az 1. melléklet tartalmazza I., II. és III. zóna megjelöléssel.

(2) A fizető parkolási övezetben a 2. melléklet 1. pontja szerinti várakozási díjat kell fizetni.

(3)2 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) a pápai 175/6. hrsz. alatti ingatlanon (SPAR szupermarket melletti parkoló) és

b) a pápai 171/6, 173/17 és 173/18 hrsz-ú ingatlanon (Városi Piac melletti területek) egy óra időtartamban,

c) a Jókai utca 5-9. szám (Kórház) előtti és

d) a Séllyei utcában kialakított várakozóhelyeken fél óra időtartamban, megfelelő jegy megváltásával ingyenes a várakozás.

(4)3 A várakozás

a) jegykiadó automatából – az automatán feltüntetett pénzérmével, vagy ahol lehetséges bankkártyával - megvásárolt parkolójeggyel,

b) mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával,

c) jegyvásárlásra alkalmas mobil applikáció segítségével vagy

d) parkolási bérlettel

történhet.

(5) A várakozási helyen történő megállást követően haladéktalanul

a) meg kell vásárolni a parkolójegyet az automatából,

b) mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén

ba) el kell indítani a hívást vagy

bb) el kell küldeni az sms-t és meg kell győződni arról, hogy a díjfizetés megvalósult.

c)4 mobil applikációs parkolási díjfizetési rendszer használata esetén a parkolási övezetre érvényes kód kiválasztásával el kell indítani a parkolást.

(6)5 A papír alapú parkolójegyet, a papír alapú parkolási bérletet, az 1. § (3) bekezdés f)–g) pontja és 3. § (3) bekezdése szerinti engedélyt a gépjármű első szélvédője mögé, a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető helyre kell kihelyezni úgy, hogy annak érvényességéről a parkoló ellenőr kétséget kizáró módon meg tudjon győződni.

(7) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a gépjárműben történő várakozás.

(8)6 Az automata meghibásodása esetén, amennyiben 150 méteren belül van üzemelő automata, abból kell parkolójegyet vásárolni. Amennyiben nincs ilyen automata, a mobiltelefonos vagy a mobil applikációs parkolási díjfizetési rendszert kell igénybe venni.

(9)7 Ha 150 méteres távolságon belül nincs üzemelő automata és a közszolgáltatást igénybe vevőnek nincs lehetősége a mobiltelefonos vagy mobil applikációs parkolási díjfizetési rendszer használatára, a várakozás díjmentes

(10) Az automatán a Közszolgáltató tájékoztatást helyez el a 150 méteren belül lévő automaták helyéről.

4. Parkolási bérlet

7. §8 (1) Személygépkocsival és a maximum 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival történő várakozás céljából a Közszolgáltatónál

a) rendszámhoz kötött éves, féléves, negyedéves és havi parkolási bérlet, és

b) biankó éves, féléves, negyedéves és havi parkolási bérlet

vásárolható.

(1a)9 A rendszámhoz kötött parkolási bérlet a Közszolgáltatónál személyesen vagy az E-bérlet rendszerben elektronikusan, a biankó parkolási bérlet kizárólag a Közszolgáltatónál személyesen vásárolható meg.

(2) A II. zónára megváltott parkolási bérlet a III. zónára is érvényes.

(3) A rendszámhoz kötött és a biankó parkolási bérlet díját a 2. melléklet 2–3. pontja tartalmazza.

(4) Természetes személy a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő (1) bekezdésben foglalt járműre – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – abban a zónában, ahol az ingatlantulajdona van, ingatlanonként kedvezményesen 1 darab rendszámhoz kötött parkolási bérletet vásárolhat, feltéve, hogy az ingatlanban lakóhellyel rendelkezik, Pápa Város Önkormányzata felé helyi adótartozása nincs és a jármű tárolása az ingatlan területén az épített vagy természeti környezet adottsága miatt nem megoldható.

(5) A Fő utcában, a Fő téren, a Kossuth utcában és a Márton István utcában ingatlantulajdonnal és ott lakóhellyel rendelkező természetes személy a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő (1) bekezdésben foglalt járműre a II. zónában, ingatlanonként kedvezményesen 1 darab rendszámhoz kötött parkolási bérletet vásárolhat, feltéve, hogy Pápa Város Önkormányzata felé helyi adótartozása nincs és a jármű tárolása az ingatlan területén az épített vagy természeti környezet adottsága miatt nem megoldható.

(6) A (4)-(5) bekezdésben foglalt kedvezmény mértéke a 2. melléklet 2. pontjában foglalt díj 75 %-a.

(6a)10 Az a természetes személy, akinek a munkahelye fizető parkolási övezetben van, 1 darab rendszámhoz kötött III. zónára szóló parkolási bérletet vásárolhat a saját vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő (1) bekezdésben foglalt járműre.

(6b)11 A (6a) bekezdés szerinti parkolási bérlet megváltásához a kérelmezőnek be kell csatolnia a munkáltatója által kiállított eredeti igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkáltató nevét, székhelyét, telephelyét, a kérelmező munkavégzésének helyét, határozott idejű jogviszony esetén a munkaviszony kezdetét és várható befejezését.

(6c)12 A (6a) bekezdés szerinti parkolási bérlet díját a 2. melléklet 5. pontja tartalmazza.

(7) A biankó parkolási bérleten fel kell tüntetni

a) annak a zónának a megjelölését, amelyre a bérletet megváltották,

b) az érvényességi időt és

c) a bérlet sorszámát.

(8) A rendszámra szóló parkolási bérleten fel kell tüntetni

a) annak a zónának a megjelölését, amelyre a bérletet megváltották,

b) a forgalmi rendszámot,

c) az érvényességi időt és

d) a bérlet sorszámát.

(9) A parkolási bérlet érvényessége a kiállítása napján kezdődik.

(10) A megváltott bérlet az érvényességi időn belül nem váltható vissza.

(11) A rendszámhoz kötött bérlet visszaadásával egyidejűleg a Közszolgáltatónál az érvényességi időn belül legfeljebb egy alkalommal másik rendszámra szóló bérlet kiállítása kérhető.

(12) Az érvényes parkolási bérletekről és a kizárólagos használatú várakozóhelyekről a Közszolgáltató nyilvántartást vezet.

5. Kizárólagos használatú várakozóhelyek

8. §13 (1) Személygépkocsival és a maximum 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival történő várakozás céljából a Közszolgáltatónál kizárólagos használatú éves, féléves várakozóhely váltható.

(1a)14 Az I. zónában legfeljebb a várakozóhelyek 20 %-áig válthatók kizárólagos használatú várakozóhelyek.

(2) A parkolási zónákban a kizárólagos használatú várakozóhelyeket a Közszolgáltató - parkolásgátló eszközzel - alakítja ki, annak megváltását követő 3 munkanapon belül.

(3) A kizárólagos használatú várakozóhely megváltásának díját a 2. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(4)15 A kizárólagos használatú várakozóhelyek az érvényességi időn belül nem válthatók vissza, kivéve, ha a parkolóhely használata vis maior vagy egyéb, a parkolóhelyet megváltó érdekkörén kívül álló, előre nem látható körülmény miatt ellehetetlenült.

6. A várakozás ellenőrzése

9. § (1) A fizető parkolási övezetben történő várakozást a Közszolgáltató a parkoló ellenőr útján ellenőrzi, aki a jogosulatlanul várakozó gépjármű forgalmi rendszámát és a várakozás körülményeit rögzíti.

(2) A fizető parkolási övezetben díjfizetés nélkül várakozók pótdíjat kötelesek fizetni.

(3) A kiszabott pótdíj befizethető:

a) a Közszolgáltató pénztárában,

b)16

c) utalással.

(4) A parkoló ellenőr érvényes parkolási jegyet a várakozás körülményeit rögzítő, pótdíj kiszabására irányuló eljárás befejezését követően a szolgáltatást igénybe vevőtől nem fogadhat el.

(5) Amennyiben a parkoló ellenőr pótdíj kiszabására irányuló eljárása még folyamatban van, csak abban az esetben fogadhat el érvényes parkolási jegyet, ha a szolgáltatást igénybe vevő a gépjárműtől önkéntes és nyilvánvaló jegyváltási szándékkal volt távol.

7. Záró rendelkezések

10. §17

11. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

12. § Az Ör.-ben foglaltak szerint 2022. augusztus 31-ig megváltott parkolási bérletek a megváltás időtartamára érvényesek.

13. §18 Aki a rendelet hatályba lépése előtt a III. zónára parkolási bérletet vásárolt és jogosult lenne a 7. § (6a) bekezdés szerinti bérlet megváltásra, új bérletet vásárolhat a III. zónára, és kérésére a Közszolgáltató a bérlet egy napi díjára vetített összegnek megfelelő kompenzációt nyújt.

1. melléklet a 12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelethez19

A fizető parkolási övezetben kialakított parkolási zónák

1. I. zóna:

A

1

Fő utca

2. II. zóna:

A

1

Ady Endre sétánynak a 2-6/6. számú ingatlanig terjedő szakasza

2

Ányos Pál utca

3

Árok utcának a Március 15. tértől a Cinca sorig terjedő szakasza

4

Böröczky domb

5

Csáky László utcának a Ruszek köztől a Böröczky dombig terjedő szakasza

6

Deák Ferenc utca

7

Eötvös utca

8

Jókai utca

9

Korvin utcának a Fő tértől a Bástya utcáig terjedő szakasza

10

Kossuth Lajos utcának a Március 15. tértől a Deák Ferenc utcáig terjedő szakasza

11

Közép utca

12

Kuruc utcának a Korvin utcától a Szent László utcáig terjedő szakasza

13

Major utcának a Kossuth utcától a Bástya utcáig terjedő szakasza

14

Március 15. tér

15

Pálos tér

16

Petőfi Sándor utca

17

Rákóczi Ferenc utca

18

Szabadság utca

19

Szent László utca

20

Tókert utcának a Böröczky dombtól a Szabadság utcáig terjedő szakasza

3. III. zóna:

A

1

Anna tér

2

Árok utcának a Cinca sortól a Korona utcáig terjedő szakasza

3

Barát utca

4

Bástya utca

5

Batthyány utca

6

Celli u. 4. szám előtti közterület

7

Cinca sor

8

Czuczor Gergely utcának a Fapiac tértől a Korona utcáig terjedő szakasza

9

Csatorna utca

10

Damjanich utca

11

Fapiac tér

12

Flórián utca

13

Gyurátz Ferenc utca

14

Irhás utca

15

Kard utca

16

Kígyó utca

17

Kis tér

18

Korona utca

19

Korvin utcának a Bástya utcától a Korona utcáig terjedő szakasza

20

Kuruc utcának a Kis tértől a Korvin utcáig terjedő szakasza

21

Major utcának a Bástya utcától a Korona utcáig terjedő szakasza

22

pápai 6406. hrsz alatti parkoló (Várkert)

23

Séllyei utca

24

Széchenyi István utca

25

Szent István útnak a Fő tértől a Török Bálint utcáig terjedő szakasza

26

Szentilonay József utca

27

Varga utca

28

Világos utcának a Széchenyi István utcától a Korona utcáig terjedő szakasza

29

Zimmermann utca

30

Zrínyi Miklós utca

2. melléklet a 12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelethez20

A fizető parkolási övezet várakozási díjtételei zónánként

1. Parkolójegy díja

A

B

C

1

I. zóna

II. zóna

III. zóna

2

400 Ft/óra

300 Ft/óra

150 Ft/óra

2. Rendszámhoz kötött parkolási bérlet díja

A

B

1

II. zóna

III. zóna

2

100 000 Ft/év

75 000 Ft/év

3

60 000 Ft/félév

45 000 Ft/félév

4

38 000 Ft/negyedév

25 000 Ft/negyedév

5

15 000 Ft/hó

10 000 Ft/hó

3. Biankó parkolási bérlet díja

A

B

1

II. zóna

III. zóna

2

150 000 Ft/év

115 000 Ft/év

3

100 000 Ft/félév

65 000 Ft/félév

4

50 000 Ft/negyedév

38 000 Ft/negyedév

5

20 000 Ft/hó

15 000 Ft/hó

4. Kizárólagos használatú várakozóhelyek díja

A

B

C

1

I. zóna

II. zóna

III. zóna

2

250 000 Ft/év

180 000 Ft/év

140 000 Ft/év

3

170 000 Ft/félév

120 000 Ft/félév

80 000 Ft/félév

5. A 7. § (6a) bekezdése szerinti rendszámhoz kötött parkolási bérlet díja

A

1

30 000 Ft/év

2

20 000 Ft/félév

3

15 000 Ft/negyedév

4

5 000 Ft/hó

1

Az 5. § (1) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (3) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (4) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § (5) bekezdés c) pontját a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 6. § (6) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (8) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (9) bekezdése a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (1a) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

10

A 7. § (6a) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

A 7. § (6b) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

12

A 7. § (6c) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

13

A 8. § a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (1a) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

15

A 8. § (4) bekezdését a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

16

A 9. § (3) bekezdés b) pontját a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. §-t a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

19

Az 1. melléklet a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.