Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 31- 2020. 10. 31

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjének szabályozásával kapcsolatos rendeletek módosításáról a következőket rendeli el.


I. fejezet


1. § Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„11. § (1) A város jelképeinek előállítása, használata, forgalomba hozatala iránt kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. Az engedélyezésről a polgármester a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.


2. § A Rendelet 13. § (7) bekezdésében a „Jogi és Szervezési Osztálya” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és Igazgatási Osztálya” szövegrész lép.


3. § A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„14. § (4) Keszthely Város Polgármestere jogosult e rendelet szabályainak alkalmazásától – mérlegelési jogkörben eljárva, indokolással – az egyes kérelmek elbírálásánál a kérelmező javára eltérni, különösen Keszthely város érdekében kiemelkedő turisztikai, idegenforgalmi, sport, oktatás, kulturális jellegre, helyi értékre tekintettel, mely a település szempontjából meghatározó jelentőségű, a településre jellemző és közismert, jelentősen öregbíti a város hírnevét, növelheti megbecsülését, hozzájárul a lokálpatriotizmus megerősítéséhez.


II. fejezet


4. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) 2. számú melléklete – A polgármesterre átruházott hatáskörök - VII. Egyéb ügyekben című fejezete az alábbi i.) pontja az alábbiakkal egészül ki.

…..

„i.) az önkormányzat helyi rendelete alapján hozzájárulást ad a város jelképeinek, valamint a „Keszthely” közigazgatási név használatához, jogosult a rendelet szabályainak alkalmazásától – mérlegelési jogkörben eljárva, indokolással – az egyes kérelmek elbírálásánál a kérelmező javára eltérni, különösen Keszthely város érdekében kiemelkedő turisztikai, idegenforgalmi, sport, oktatás, kulturális jellegre, helyi értékre tekintettel, mely a település szempontjából meghatározó jelentőségű, a településre jellemző és közismert, jelentősen öregbíti a város hírnevét, növelheti megbecsülését, hozzájárul a lokálpatriotizmus megerősítéséhez.”

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                                      Nagy Bálint                                      Dr. Gábor Hajnalka

                                      polgármester                                             jegyző