Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. § (1) A helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„5.§ (1) Üzleti célt szolgáló építmények esetében épület fajtánként:

  1. a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti kereskedelmi főtevékenységet végző adóalany esetében 1.700 m2 adóköteles alapterületig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2
  2. a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti szolgáltató főtevékenységet végző adóalany esetében 1.000 m2 adóköteles alapterületéig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2
  3. a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti ipari főtevékenységet végző adóalany esetében, az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„5. § (2) Az (1) pontban meghatározott építmények kivételével, a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.”2. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„6.§ A Htv. 13.§-a által meghatározott adómentességen túl azt a magánszemély adóalanyt a fizetendő adóból 60% kedvezmény illeti meg a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építményei - kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló építményei – után, aki tárgy év január 1. napján rendelkezik Keszthelyen a lakcímnyilvántartás szabályai szerint nyilvántartásba vett állandó lakóhellyel. Mentes továbbá az adó hatálya alól azon építmény, ami után magánszemélyek kommunális adót fizetnek.”


3. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„7. § Mentes az adó hatálya alól az önkormányzat illetékességi területének I. övezetében lévő 700 m2 területnél kisebb, valamint a II. övezetében lévő 1.500 m2 területnél kisebb belterületi beépítetlen telek.”


4. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„9. § Az adó évi mértéke az adóköteles területnagyság után

  1. I. övezet:

700 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2”

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

  1. § (2) II. övezet:
  1. 1.501-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től)  20,- Ft/m2
  2. 10.000 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től)  50,- Ft/m2 …”


5. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„12. § (1) Mentes a lakás, lakásbérlet után fizetendő adó alól:

….

c) az, akinek vagy akiknek a tulajdonában, bérletében levő lakás 11.§ (1) bekezdés szerint számított hasznos alapterülete a 80 m2-t nem haladja meg, abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Ha a házastársak (élettársak) és/vagy kiskorú gyermekeik tulajdonában több, 80 m2-t meg nem haladó lakás van, csak az egyiket illeti meg a mentesség,…”


6. § A Rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„13. § Ha a lakás valamennyi helyiségének - beleértve a kiegészítő helyiségeket (függetlenül attól, hogy egybe épült a lakással vagy sem) és külső tartózkodókat is - összegzett hasznos alapterülete

a) a 125 m2-t el nem érő 1/2-ed rész,

b) a 150 m2-t el nem érő 1/3-ad rész

adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Nem illeti meg ez a kedvezmény azt az adóalanyt, akinek a tulajdonában az 12.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentes lakása is van.”


7. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„16. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550,- Ft.”


8.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) bekezdése.

(3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.
                        Nagy Bálint                                                              Dr. Gábor Hajnalka

                        polgármester                                                                          jegyző