Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 31- 2020. 10. 31

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete – A polgármesterre átruházott hatáskörök - VII. Egyéb ügyekben című fejezete c.) pontja az alábbiak szerint módosul.


„c.) Az önkormányzat nettó 80 MFt értékhatárt meg nem haladó értékű építési beruházása, valamint nettó 70 MFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelései esetén lefolytatja a közbeszerzési eljárást.”  1. § (1) Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

   (2) Jelen Rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.

                                               Nagy Bálint                                       Dr. Gábor Hajnalka

                                               polgármester                                                 jegyző