Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról

Hatályos: 2020. 07. 31

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról

2020.07.31.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseit, valamint a helyi sajátosságokat, az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §1 A rendelet célja, hogy Salgótarján közigazgatási területén az egészséges, tiszta, esztétikus és balesetveszély-mentes lakókörnyezet megőrzése érdekében szabályozza, meghatározza a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségeket és tilalmakat a település sajátosságainak megfelelően.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a magánszemélyekre, a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre és egyéni vállalkozókra.

3. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

Fogalmi meghatározások

4. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a)2 köztisztasággal összefüggő tevékenység: a közterületek tisztántartása;

b)3 közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;

c)4

d)5 tisztántartás: közterületek tisztítása, fűkaszálása és gyommentesítése, hulladék-, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

e)6

A közterületek tisztán tartása7

5. §8

6. § A közterület - ideértve a rajtuk lévő nyílt árkokat, folyókákat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a 7. §-ban, továbbá a 9. § (1) bekezdésének „a” és „c” pontjában, valamint a (2) bekezdésében említett esetek kivételével az önkormányzat gondoskodik.

7. § (1)9 Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 2 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület állandó tisztántartásáról,

b)10 a tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról, a fűkaszálás kivételével,

c)11

d) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan melletti nyílt árok és folyóka, valamint ezek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

e) üdülő és zártkerti telkek előtti kiépítetlen közút eszmei középvonaláig terjedő terület tisztántartásáról,

f) a garázsok környékének és azt meghaladó 2-2 m sáv tisztántartásáról és az itt keletkező hulladék elszállításáról.

(2)12 A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek ingatlanhatárától számított 2 méteren belüli járdaszakaszt, járda hiányában 2 m széles területsávot az ingatlan használója köteles tisztántartani.

(3)13 A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett területet és annak 2 méteres környezetét a használó köteles tisztántartani.

(4)14 Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a (2)-(3) bekezdés esetében a használója a közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek estén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint, amelynek a kiszabásáról átruházott hatáskörben a jegyző rendelkezik.

8. § (1)15 A tulajdonos a 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott munkálatokat – a fűkaszálás kivételével - naponta, az a) pont tekintetében a fűkaszálást, valamint a d)-f) pontjában foglaltakat szükség szerint köteles elvégezni.

(2)16 A 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatok elvégzése során keletkezett hulladékot a tulajdonos köteles összesöpörni, összegyűjteni és a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben elhelyezni.

(3) Az utcai, közterületi árusok, közterületen rendezvényt szervezők kötelesek a részükre kijelölt helyeket, valamint annak környékét a szennyeződéstől megóvni. Kötelesek a terület rendszeres tisztántartásáról, szervezett közszolgáltatás keretében a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és annak elszállításáról gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szennyeződés az üzleti tevékenységből keletkezett-e vagy sem.

(4) Közterületek téli síkosság-mentesítését a növényzetet és a környezetet kímélő anyagok és technológiák alkalmazásával kell elvégezni. A közlekedésbiztonságot szem előtt tartva törekedni kell arra, hogy a síkosság-mentesség a lehető legkevesebb mennyiségű vegyszer kiszórásával legyen biztosítható.

9. § (1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében:

a) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója,

b) belterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat,

c) a külterületen lévő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében - autóbusz megállóhelyek esetén - a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról szervezett közszolgáltatás igénybevétele útján gondoskodni.

(2) A vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az utazóközönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztántartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata.

10. §17

11. §18

a) 19 A 6. § szerinti közterületek tisztántartásáról, valamint az itt keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről - az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel - közszolgáltatási szerződés keretében a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.
b) Gyalogos forgalmú területeken a kézi hulladékok gyűjtésére az önkormányzat utcai hulladékgyűjtők (csikktartók) kihelyezésével gondoskodik.
c) 20 A kihelyezett tárolóedényben az egyéb szilárd hulladékok közül a közterület szennyezésének megóvása érdekében, csak a kézben összegyűjtött, kizárólag gyalogos forgalomban feleslegessé váló szemét helyezhető el.

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

12. § (1)21 Tilos a város közterületein szennyezést okozó tárgyak tisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése.

(2) Ha a jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, a jármű üzembentartója, illetve használója köteles a szennyeződést azonnal eltávolítani. A városban közlekedő járműveket úgy kell megrakni, hogy a rakomány a közterületet ne szennyezze.

(3)22

(4)23

(5)24

(6)25

(7)26

13. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőhelyeken lehet.

(2) Tilos építmények és tartozékaik homlokzatának bármilyen ábrával, felirattal, festéssel való rongálása. A homlokzati feliratok eltávolítása, eltakarítása a tulajdonos kötelessége.

(3)27 Közszemérmet, közízlést sértő ábrákat, feliratokat a tulajdonos köteles saját költségén eltávolítani!

14. §28

15. § Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le - a gyalogos forgalom be-, illetve kijárati szakaszán az ingatlanon és az ingatlan határán - a tulajdonosok kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.

Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

16. §29 A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről - a közterület-felügyelet közreműködésével - a jegyző gondoskodik.

17. §3031 A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtásának foganatosításáról a jegyző gondoskodik.

18. §

(1)32

(2)33

(3)34

19. § (1)35 E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)36 E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 43/2001. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez37

1

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

2

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

3

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

5

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

6

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § d) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

7

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

8

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § e) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

9

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

10

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

11

Hatályon kívül helyezte a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2020. július 31. napjától.

12

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

13

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

14

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

15

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

16

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § f) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

18

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

19

Módosította a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

20

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

21

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

23

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

24

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

25

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

26

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § i) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

27

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

28

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § k) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

29

Módosította a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § l) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

30

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § m) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

31

Beiktatta a 22/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. július 31. napjától.

32

Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g.) pontja 2012. május 31. napjától.

33

Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g.) pontja 2012. május 31. napjától.

34

Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g.) pontja 2012. május 31. napjától.

35

Számozását módosította a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 14. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától.

36

Megállapította a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 14. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától.

37

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet 7. § n) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.