Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Hatályos: 2016. 04. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

2016.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e.) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kvtv. 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és a Kvtv. 46. § (2) bekezdésének c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Nógrád Megye Önkormányzata véleményének kikérésével a környezetvédelem részleges helyi szabályozására a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Jelen rendelet célja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezeti állapotának jobbítására – lehetőségeinek figyelembevételével – az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékek, a környezet minőségének megóvása érdekében megállapítsa:

1. a levegőtisztaság-védelem,
2. a zaj- és rezgésvédelem
helyi szabályait.

2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya levegőtisztaság-védelem szempontjából kiterjed a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék, illetve tarló, valamint avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokra, a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre, továbbá a porképző és bűzös anyagok kezelésére.

(2) E rendelet tárgyi hatálya zaj- és rezgésvédelem szempontjából kiterjed a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi szabályaira, továbbá a hangosító berendezések használatának és az építési-bontási tevékenység végzésének egyes kérdéseire.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely:

1. a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett tevékenységnek tekinthető,

2. vallási tevékenység végzésének tekinthető,

3. természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl: közművezeték meghibásodása) származik.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. közterületi rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, közterületen szervezett formában tartandó összejövetel, bemutató, térzene, stb.;

2. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás (pl.: gépzene, diszkózene, stb.), beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközzel vagy anélkül);

3. magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek:

a) a kerti gépek (motoros fűnyírás, -fűrészelés, kerti traktor, stb.) használata

b) egyéb hobby tevékenység,

c) kerti összejövetelek, családi rendezvények tartása,

d) pirotechnikai eszközök használata; (a)-d) továbbiakban együtt: alkalomszerű használat)

e) klíma kültéri egység használata,

f) szellőző ventilátor működtetése,

g) szivattyú, vízforgató berendezés és hasonló zajforrások; (e)-g) továbbiakban együtt: rendszeres használat)

4. vendéglátó egység: a vendéglátást folytató kereskedelmi üzlethelyiség;

5. avar- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok;

3. Szabálysértési rendelkezések

4. §

(1)1

(2)2

II. Fejezet

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

4. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésének, égetésének, szabályai

5. §3

5. Tarló égetésre vonatkozó szabályok

6. §4

6. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

7. § (1) Avar és kerti hulladék elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással ártalmatlanítható. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

(2) Fertőzés esetén avart és kerti hulladékot égetni október 1-je és október 30-a, valamint április 1-je és április 30-a között lehet.

(3)5 Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon felügyelet mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával 8 óra és 18 óra között lehet.

(4)6 Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert) nem tartalmazhat.

(5)7 A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(6)8 Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(7)9 Szeles időben, tűzgyújtási tilalom vagy szmoghelyzet alatt az égetés tilos.

7. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

8. § Az egyedi fűtéssel rendelkező épületekben, építményekben a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni, hulladék háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos.

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat betartása

9. §10

9. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

10. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával letakarva – porképző anyagoknál nedvesített állapotban – szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest, illetve egyéb közterület (járda, árok, lépcső stb.) felbontásánál keletkező por terjedésének megakadályozására a felületeket vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani.

(4) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében biztosítani kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani.

III. Fejezet

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

10. Közterületi rendezvények

11. § (1) Nappali (6 óra és 22 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, valamint éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) időszakban bármilyen időtartalmú közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetése engedélyköteles. Az engedély megadása során tekintettel kell lenni az érintett lakosság érdekeire.

(2) Az engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtania a polgármesterhez a közterülethasználati engedély kiadására irányuló kérelemmel együtt. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

1. a kitöltött zajvédelmi adatlapot (1. számú melléklet),

2. 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a színpad és a hangszórók elhelyezkedését.

(3) Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10 óra és 20 óra között erősítő nélkül szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak.

(4) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt megkérni ünnepi megemlékezések (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai rendezvények során, amelyekhez szórakoztató és sportrendezvények nem kapcsolódnak.

11. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek

12. § (1) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő alkalomszerű tevékenységek – kivételt képeznek a kerti összejövetelek, családi rendezvények – során a zajkeltés:

1. hétköznapokon és munkaszüneti napokon 6 óra és 20 óra között,

2. vasárnap és ünnepnapokon 8 óra és 18 óra között engedélyezett.

(2) A kerti összejövetelek, családi rendezvények megtartásakor fokozott figyelemmel kell lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.

(3) Magánszemélyek részéről pirotechnikai eszközök alkalmi használata csak legfeljebb 22 óráig, félórás időtartamban megengedett.

(3) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő rendszeres tevékenysége által okozott zajkeltés nem lépheti túl a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban az épületek zajtól védendő helységeire megállapított határértékeket.

12. Hangosító berendezésekkel kapcsolatos használati előírások

13. § (1) Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységhez tartozó terasz és kerthelyiség működtetése 22 óra és 6 óra között tilos.

(2) Többlakásos lakóépületekben lévő vendéglátóhelyeken 22 óra és 6 óra között hangosító berendezés nem üzemeltethető.

(3) Zárt térben hangosító berendezést működtető vendéglátó egység 22 óra után – a terhelési határérték teljesülésén túl – csak zsilipelt rendszerű bejárati ajtóval és csukott ablakokkal működhet. A zsilipelt rendszerben egy ajtó mindig csukott.

(4) Hangosító berendezést működtető vendéglátó egységben a zajterhelési határérték maradéktalan betartása érdekében hangerő korlátozót (limitert) kell alkalmazni, ha a szokásosan használt hangerő kisebb a beállítható legnagyobb hangerőnél.

(5) E rendelet hatályba lépését megelőzően már üzemelő és hangosító berendezést működtető vendéglátó egységek esetében lakossági panasz esetén, amennyiben műszeres mérés alapján határérték túllépés mutatható ki az éjjeli időszakra vonatkozóan, úgy a (3) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítésére kötelezhető az üzemeltető.

(6) A város területén hirdetési célokra alkalmazott mobil hangosító berendezés 10 óra és 12 óra között, 15 óra és 17 óra között üzemeltethető kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál.

(7) Mobil hangosító berendezés álló helyzetű járművön nem üzemeltethető.

13. Építési/bontási tevékenységre vonatkozó előírások

14. § (1) Építési telken, valamint egyéb ingatlanon vasárnap, valamint ünnepnapokon zajjal járó magánerős építési/bontási tevékenységet és szakipari, szerelési munkát végezni csak 8 óra és 18 óra között engedélyezett.

(2) Iparszerű építési/bontási tevékenységet 20 óra és 6 óra között tilos végezni, kivételt képez a közvetlen balesetet és életveszélyt megszüntető/elhárító tevékenység, illetve a műszakilag indokolt folyamatos építési tevékenység, amelyhez kapcsolódóan a környezetvédelmi hatóság egyéb jogszabály alapján már hozzájárult.

(3) Társasházban az épületen belüli bontási-, szerelési tevékenységekre az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

14. Eljárási szabályok

15. §

(1)11

(2)12

(3) A rendeletben foglalt előírások betartását a közterület-felügyelet valamint az önkormányzati környezetvédelmi munkatárs ellenőrzi.
IV. Fejezet

15. Záró rendelkezések

16. § Jelen rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.

17. § Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 5/1999. (II.22.) Ör. sz. rendelete, valamint az azt módosító 21/2000. (IX.25.) és 15/2008. (III.25.) sz. rendeletei.

1. melléklet a 2/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Zajvédelmi adatlap rendszeres és alkalmi rendezvényeken alkalmazandó hangosító berendezés, zeneszolgáltatás engedélyezéséhez

1. A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) neve:

2. Címe:

Telefonszáma:

3. A rendezvény megnevezése:

4. A rendezvény helyszíne, útvonala:

5. A rendezvény tervezett időpontja: _______ év _______ hónap _______ nap

6. A hangosító berendezés alkalmazásának tervezett időpontja:

_________ órától _________ óráig

7. A rendezvény helyének környezetében, legközelebbi védendő épület:

van-nincs
Ha van, lakóépület: _______ m-re, szállásépület: ________ m-re

8. A zeneszolgáltatás kért időtartama:

nappal: __________ órától __________ óráig
éjjel: __________ órától __________ óráig

9. A zeneszolgáltatás módja:

élőzene hangosítással,
élőzene hangosítás nélkül,
gépi műsorforrás (lemezjátszó, erősítő, stb.)
egyéb, éspedig:

10. Hangosító berendezés tervezett legnagyobb hangnyomásszintje:

maximum ______ dB

11. Az alkalmazandó hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama:

folyamatos 1 órát meghaladó / 1 órát nem haladja meg

12. Hangosító berendezés adatai:

_______ db ______________________________________ típusú erősítő
_______ db ______________________________________ típusú hangszóró
_______ db ______________________________________ típusú zenegép
egyéb, éspedig: ________ db _________________________

13. Erősítő berendezésen hangerő korlátozót (limitert) alkalmaznak-e: igen / nem

14. Üzemelés során zajvédő szerkezetet alkalmaznak-e: igen / nem

15. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:

_______ db ___________________________________________________
_______ db ___________________________________________________
Dátum: _____________________________
Aláírás:
1

Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésének j.) pontja 2012. május 31. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 24/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésének j.) pontja 2012. május 31. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2016. április 1.napjától.

5

Módosította a 15/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

6

Beiktatta a 15/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

7

Beiktatta a 15/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

8

Beiktatta a 15/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

9

Beiktatta a 15/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

10

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2016. április 1.napjától.

11

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2016. április 1.napjától.

12

Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2016. április 1.napjától.