Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 07. 10

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2021.07.10.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) a, pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 179/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a Szabs. tv. 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város közbiztonsága, közrendje és köztisztasága érdekében e rendeletében annak minősít.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

2. § (1) Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől, vagy az önkormányzattal kötött szerződéstől eltérően használja fel, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

A közterület elnevezések, valamint az emléktábla állítás szabályainak megszegése

3. § (1) Aki a közterületnév táblát, a házszámot vagy az emléktáblát eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi vagy leszereli, továbbá, aki a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a házszámtáblát nem helyezi ki, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Köztemetők és a temetkezés rendjére vonatkozó szabályok megszegése

4. § (1)1 Aki a köztemetőkben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, valamint a szertartást zajos munkavégzéssel zavarja vagy a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat egyéb módon megszegi, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az a hozzátartozó, aki a sírhely körüli 30 cm nagyságú terület (járdarész) gondozását elmulasztja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki a köztemetők területére kutyát - a vakvezető kutya kivételével - vagy egyéb állatot bevisz, valamint oda gépjárművel, segédmotorkerékpárral, kerékpárral behajt, vagy ott közlekedik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Aki az üzemeltető előzetes engedélye nélkül fát, cserjét ültet vagy kivág, padot helyez el, továbbá a temető területéről sírkövet, síremléket vagy fejfát a temető üzemeltetőjének előzetes bejelentése és nyilvántartásba vétele nélkül kivisz, amennyiben cselekménye szabálysértés vagy bűncselekmény tényállását nem meríti ki, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Aki a köztemetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl az üzemeltető engedélye nélkül más célra vesz igénybe, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Köztisztaság fenntartására vonatkozó szabályok megszegése

5. §2

Az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szabályozásáról szóló rendelkezések megszegése

6. § (1)3 Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelete mellékletében felsorolt közterületek (e § alkalmazásában: közterületek) esetében tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy a tulajdonosi hozzájárulásnak nem megfelelően a növényzettel ellátottság arányát, a növényzet jellegét megváltoztatja, utakat, járdákat, játszótereket létesít, átalakít a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(1a)4 Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelete mellékletében felsorolt közterületeken - külön jogszabály által engedélyezett kivételekkel - közlekedik, parkol, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit vagy felszereléseit nem rendeltetésüknek megfelelő célra vagy módon használja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki közterületen nem az e célra rendszeresített hirdetőtáblán hirdetményt, plakátot elhelyez, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4)5 Aki a Salgótarján Förster Kálmán tér vagy a Múzeum tér emlékművein, utcabútorzatain, egyéb berendezési tárgyain, lépcsőin, kőpadjain gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, valamint rollerezik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

6/A. §6 (1) Aki közterületen háziasított állatok gazdátlan egyedét, vagy nem háziasított állatot etet, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Társasházi, lakásszövetkezeti együttélési szabályok

6/B. §7 (1) Aki a társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóépületek közös tulajdonú és használatú (a továbbiakban: közös használatú) helyiségeiben és ingatlanrészein (pl.: lépcsőház, lift, pince, padlás) a társasház vagy lakásszövetkezet házirendjének eltérő rendelkezése hiányában kedvtelésből tartott állatot tart, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki a társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóépületek közös használatú helyiségeiben és ingatlanrészein (pl.: lépcsőház, lift, pince, padlás) a társasház vagy lakásszövetkezet házirendjének eltérő rendelkezése hiányában kutyát nem pórázon vezet, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Az az állattartó, aki a társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóépületek közös használatú helyiségeiben és ingatlanrészein (pl.: lépcsőház, lift, pince, padlás) az általa kedvtelésből tartott állat által okozott szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Aki a társasházi vagy lakásszövetkezeti lakóépület közös használatú, zárt légterű helyiségeiben és ingatlanrészein (pl.: lépcsőház, lift, pince, padlás) a társasház vagy lakásszövetkezet házirendjének eltérő rendelkezése hiányában dohányzik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamint százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Az ingatlan tisztántartására vonatkozó kötelezettség elmulasztása

6/C. §8 (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, kezelője, haszonélvezője, használója (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) köteles a használatában lévő ingatlan tisztántartásáról gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó tisztántartási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

a) gondoskodik az ingatlan közforgalom számára megnyitott és közlekedésre kijelölt területrészének hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről;

b) gondoskodik a gyalogos-, vagy a járműforgalmat zavaró, az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;

c) gondoskodik a használatában lévő belterületi ingatlanon a dísznövénynek és kultúrnövénynek nem minősülő lágy szárú növények kaszálásáról - a (3) bekezdésen meghatározottak szerint.

(3) A belterületi ingatlanon a dísznövénynek és kultúrnövénynek nem minősülő lágy szárú növények magassága a 30 cm-t nem érheti el. Az ingatlanhasználó a kaszálásról a 30 cm magasság elérését megelőzően köteles gondoskodni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és természetes személy esetében kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség végrehajtásának foganatosításáról a polgármester gondoskodik.

A jogellenesnek minősülő, életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás

7. §9

III. Fejezet

Egyéb rendelkezések

8. § (1)10

(2) E rendelet alapján a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A közösségi együttélés szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi.

(4) Amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, a hatóság nevében eljáró személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) A közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a részére kiküldött készpénz-átutalási megbízás útján köteles teljesíteni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 44/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez11

2. melléklet a 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez12

3. melléklet a 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez13

1

Módosította a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

3

Módosította a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

4

Beiktatta a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

5

Módosította a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

6

Beiktatta a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

7

Beiktatta a 26/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. június 15. napjától.

8

Beiktatta a 27/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. július 10. napjától.

9

Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2018. október 15. napjától.

10

Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2018. október 15. napjától.

11

Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2018. október 15. napjától.

12

Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2018. október 15. napjától.

13

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.