Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2024.06.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a legrászorultabb személyek, családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével – meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. §2

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)3

b)4 környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.

c)5 lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerinti fogalom, ideértve a szükséglakást is.

d)6

(2)7 Ahol e rendelet jövedelmet, vagyont, családot vagy háztartást említ, azon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: a Szt.) 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

4. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

(2)8 Az önkormányzat szociális rászorultság esetén – a szociális alapellátás keretében – a jogosult számára az Szt. rendelkezései és az e rendeletben meghatározott feltételek alapján az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat biztosítja:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás,

c) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

4. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1)9 Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és családjában az egy főre jutó jövedelem

a)10 a szociális vetítési alap összegét,

b)11 amennyiben a kérelmező a 65. életévét betöltötte, a szociális vetítési alap 200 %-át

nem haladja nem haladja meg.

(1a)12 Az (1) bekezdéstől eltérően, jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:

a) elemi kár, és emiatt a legszükségesebb ruházat, elemi bútorzat, élelem pótlása,

b) elhalálozott közeli hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) eltemettetéséről való gondoskodás, ha az eltemettető kérelmezőn kívül más - törvényben meghatározott - temetésre köteles személy nincs, a kérelmező nem rendelkezik a temetés költségeit fedező megtakarítással, és a temetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét nem haladja meg,

c) a kérelmező vagy közeli hozzátartozója betegsége miatt a nem várt kiadások a család jövedelmének 10 %-át meghaladják,

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával, gyermek fogadásának előkészítésével, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartással, gyermek családba való visszakerülésének elősegítésével összefüggő nem várt többletkiadások,

e)13 szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülő és gyermeke anyagi segítségre szorul.

(3) Időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzdőnek kell tekinteni azt a személyt vagy családot,

a) aki jövedelem-nélküli hajléktalan,

b) aki vagy közeli hozzátartozója átmenetileg - legalább egy hónapon át - jövedelemmel nem rendelkezik,

c)14 akinek lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásai

ca) a család összjövedelmének 30 %-át,

cb) egyedül élő esetében a jövedelem 50 %-át

meghaladják, és egy hónapot meghaladó díjfizetési hátraléka áll fenn.

(4) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha

a)15 a kérelmet a (2) bekezdés a)-b) pontja esetében előállt okok bekövetkeztét követő egy hónapon túl terjesztik elő,

b) a környezettanulmány során vagy hivatalból igazolható tények alapján megállapítást nyert, hogy a létfenntartás veszélye nem áll fenn.

c)16

d)17

(5) Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel adható, melynek legkisebb összege alkalmanként legalább 1.000 Ft, évente legfeljebb 10.000 Ft.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege évente legfeljebb 20.000 Ft, amennyiben a családban:

a) húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,

b) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,

c) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) van.

(7) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet egy egyedül élő18 személy vagy család havonta legfeljebb egy alkalommal nyújthat be.

4a. Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás

5/A. §19 (1) Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás a családok részére a tanévkezdéssel kapcsolatos többletköltségekhez nyújtott egyszeri pénzbeli támogatás.

(2)20 Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a salgótarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Salgótarjánban élő szülő vagy más törvényes képviselő, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben általános iskolában, vagy középfokú iskolában nappali rendszerű oktatásban vesz részt, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező nyilatkozata alapján a nettó 250.000,-Ft-ot nem éri el.

(2a)21 Iskolakezdéshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a salgótarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Salgótarjánban élő nagykorú tanuló is, aki a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben középfokú iskolában nappali rendszerű oktatásban vesz részt, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező nyilatkozata alapján a nettó 250.000,-Ft-ot nem éri el.

(3)22 Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás egy gyermekre, illetve nagykorú tanulóra tekintettel évente egy alkalommal állapítható meg.

(4)23 Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás összege gyermekenként, illetve nagykorú tanulóként 10.000,-Ft. A támogatás kifizetése történhet a kérelmező által megjelölt folyószámlára utalással vagy házipénztárból. Az utalás a jogosultság megállapítását követő 15 napon belül történik.

(5)24 Az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás iránti kérelem tárgyév augusztus 1-től szeptember 30-ig nyújtható be.

5. Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

6. § (1) A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásaik csökkentése érdekében biztosított rendszeres pénzbeli ellátás.

(2)25 Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a krónikus beteg személy, aki

a) közgyógyellátásra nem jogosult, és

b)26 családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 350 %-át nem haladja meg, és

c) gyógyszerköltsége a 4000.- Ft-ot27 meghaladja.

(3)28 A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos vagy a házi gyermekorvos által kiállított, a kérelmező vagy gyermeke rendszeres gyógyszerszükségletéről szóló igazolást, valamint a gyógyszerköltségről szóló igazolást. A kérelemhez benyújtható a gyógyszertár által kiadott és az orvos által hitelesített igazolás is.

(4)29 A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb

a) 7.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200 %-át,

b) 6.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 200 %-át, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át,

c) 5.000,-Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 250 %-át, de nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át.

(5)30 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 7.000 Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 350 %-át, és a kérelmező a 65. életévét betöltötte.

(6) A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerülhet megállapításra.

(7)31 A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás kifizetése történhet a kérelmező által megjelölt folyószámlára utalással vagy házipénztárból. Az utalás a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.

(8)32 A támogatás első folyósítását, illetve kifizetését követő további folyósításnak, illetve kifizetésnek feltétele, hogy a jogosult a tárgyhónapot megelőző támogatás felhasználását a tárgyhónap utolsó napjáig névre szóló számlával igazolja.

(9) Meg kell szüntetni a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságot, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult kéri a támogatás megszüntetését,

c) ha a jogosult más településen létesített lakó- vagy tartózkodási helyet,

d) a támogatás felhasználását a (8) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja.

(10)33 Amennyiben a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság a (9) bekezdés d) pontja szerinti okból kerül megszüntetésre, a döntés véglegessé válásától számított három hónapon belül benyújtott kérelmet vissza kell utasítani.

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

7. § (1) Az önkormányzat a pénzbeli ellátások helyett a szociális rászorultságtól függően egyes támogatásait természetben biztosítja.

(2) Természetben nyújtott szociális ellátások:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás,

b) köztemetés,

c)34

6. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

8. § (1)35 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott természetbeni hozzájárulás.

(2)36 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

a) a közüzemi díjakhoz, ezen belül

aa) villanyáram,

ab) vízfogyasztás és csatornahasználat,

ac) gázfogyasztás,

ad) távhő-szolgáltatás,

b) önkormányzati lakás lakbére,

c) tüzelőanyag

költségeihez nyújtott támogatás.

(2a)37 A (2) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában, és b)-c) pontjában meghatározott lakásfenntartási kiadások közül a kérelmező által meghatározott egy kiadás támogatható.

(3)38 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át39, feltéve, hogy a háztartás tagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal, és abban a lakásban, amelyre a támogatás megállapítását kéri, bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel, lakásbérlet esetén ezen túlmenően legalább 2 év bejelentett salgótarjáni lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(3a) 40

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(8) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 300 Ft.

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(10) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

a)41 a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de legalább 3000 forint42 és legfeljebb 6000 forint43 azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(11) A (10) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM=0,3-[(J-05NYM):NYM]x0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a szociális vetítési alapot jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.44

(12) 45

(13) Nem részesíthető lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban az a személy, aki

a) háztartásának valamelyik tagja vagyonnal vagy

b) lakáshasznosításból (bérbeadásból) származó jövedelemmel rendelkezik,

c) a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás felhasználását a megadott határidőig névre szóló számlával nem igazolja, a jogosultság lejártát követő 6 hónapon belül,

d)46 a lakáshasználat jogcímét nem igazolja

(13a)47 A (13) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosultság lejártát követő 6 hónapon belül a háztartás más tagja sem részesíthető lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban.

(14)48 Nem állapítható meg a közüzemi díjakhoz lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, amennyiben a kérelmet nem az a személy nyújtja be, akinek a nevére a közüzemi számla kiállításra került.

9. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást egy évre kell megállapítani.

(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4)49

(5)50 A támogatást – a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatás kivételével - utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(6)51 A közüzemi díjak költségeihez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pont la) alpontja szerinti azonosító adatokat.

(6a)52 A polgármester a közüzemi díjakhoz nyújtott települési támogatás érvényesítése céljából a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a jogosult nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adatokat,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(6b)53 A szolgáltató a támogatást első ízben a (6a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(6c)54 Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(6d)55 Azon jogosultak esetében, akiknél előrefizetős áram-, vagy gázszolgáltatást mérő készülék működik, a szolgáltató a települési támogatás összegét a jogosult folyószámláján jóváírja, melyről feltöltő kódot állít elő. A támogatás összege előre fizetős mérő feltöltésére használható fel.

(7)56 Az önkormányzati lakás lakbéréhez nyújtott települési támogatás folyósítása a Salgó Vagyon Kft. részére történik és annak összegét a lakbér tekintetében a Salgó Vagyon Kft. írja jóvá.

(7a)57 A polgármester az önkormányzati lakás lakbéréhez nyújtott települési támogatás érvényesítése céljából a Salgó Vagyon Kft. részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a jogosult nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével

e) a partnerkódot

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülő összegét, azon hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,

i) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(7b)58 A Salgó Vagyon Kft. a támogatást első ízben a (7a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a Salgó Vagyon Kft.-hez történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(7c)59 Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre.

(7d)60 Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(8)61 A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatást az önkormányzat utalvány formájában adja ki a jogosult részére, aki az utalványt köteles tüzelőbeszerzésre fordítani.

10. § A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult kérelmére,

b)62 ha a jogosult ugyanazon településen belül, vagy más településen létesített lakó- vagy tartózkodási helyet,

c) ha a jogosult elhunyt,

d)63 ha a jogosult közszolgáltatási szerződése megszűnt.

10/A. §64

7. Köztemetés

11. § (1)65 Az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott esetekben és szabályok szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen, ha jogszabály másként nem rendelkezik, hamvasztás útján történő eltemettetéséről.

(2) Az önkormányzat a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt:

a)66 akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 80 %-át, egyedül élő esetén 100 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik,

b)67 akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg és hitellel, illetve egyéb köztartozással rendelkezik, melynek folyamatos teljesítése mellett az egy főre jutó havi jövedelemének a hitel vagy a köztartozás havi részletével csökkentett összege nem haladja meg az a) pontban meghatározott jövedelmi határt és családja vagyonnal nem rendelkezik,

c) akinek elemi kár következtében az általa lakott ingatlan súlyosan megrongálódott, vagy lakhatatlanná vált és a kérelmező emiatt lakhatási problémákkal küzd, lakásra vonatkozó biztosítással nem rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan, de a káreseményre a biztosító által fizetett összegből lakhatását megoldani nem tudja és családja vagyonnal nem rendelkezik,

d)68 aki egy éven belül több közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és megtakarítással nem rendelkezik, az általa korábban megfizetett temetés költségeit hitelt érdemlő módon igazolja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg és családja vagyonnal nem rendelkezik.

IV. Fejezet69

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

V. Fejezet

Adatkezelés70

13. § (1) Az egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében az adatkezelő az önkormányzat.

(2) Az önkormányzat szociális ellátásonként a jogszabályokban meghatározott, az adott szociális ellátáshoz kapcsolódó személyes adatokat kezeli.

(3) Az önkormányzat egyes szociális ellátások kifizetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

(4) A (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatok az ügyfél azonosításához, kérelmének vizsgálatához és elbírálásához, a döntés meghozatalához, támogatás esetén a kifizetéshez és a döntés kézbesítéséhez szükséges személyes adatok, amelyek kezelésére a kérelem vizsgálata és elbírálása, a döntés meghozatala és közlése, valamint támogatás esetén a kifizetése és a támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából kerül sor, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél személyes adatai az eredeti céltól eltérő célból nem kerülnek kezelésre és a személyes adatokat tartalmazó ügyirat az elbírálás után az iratkezelés szabályai szerint tárolandó.

(5) A (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatokat a döntés meghozatala során a kiadmányozó és a hatáskör gyakorlója jogosult, valamint az ügyintéző jogosult és köteles megismerni, továbbá az ügykezelő a feladata ellátásához szükséges mértékben. A támogatásról szóló döntés meghozatalát követően kezelt személyes adatokat az ellátás kifizetése, a kifizetések számviteli bizonylatolása és számviteli alátámasztása céljából Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdasági szervezete keretében a munkaköri leírása alapján feljogosított köztisztviselő, továbbá - a szerződésben meghatározott mértékig - az adatfeldolgozó, valamint az ügyintéző jogosult kezelni és tárolni az irattárba helyezésig, a személyes adatokat tartalmazó ügyirat irattári jelzésének megfelelően. A személyes adatokat tartalmazó ügyirat annak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolható és kezelhető az iratkezelés szabályai szerint.(6) A személyes adatok, valamint személyes adatokat tartalmazó iratok kezelésére és megismerésére kizárólag az önkormányzati rendeletben vagy törvényben meghatározott körben és mértékig a bíróság, más szerv vagy személy jogosult.

VI. Fejezet

Eljárási szabályok

14. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelem, ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek becsatolásával postai úton vagy ügyfélszolgálati időben írásban a Hatósági Irodán nyújtható be.

(2)71 A kérelemre induló eljárás során – az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatás kivételével – minden esetben igazolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(3)72 A kérelemhez csatolni kell

a) rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén

aa) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

ab) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan, a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló iratot,

ac) a rendkívüli élethelyzet fennállásának hitelt érdemlő igazolását.

b) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén - a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően -

ba) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

bb) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan, a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló iratot,

bc)73 első alkalommal benyújtott kérelem esetén a járási hivatal három hónapnál nem régebbi jogerős határozatát a közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem elutasításáról, további kérelmek esetén a járási hivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a kérelmező közgyógyellátásban nem részesül,

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén

ca) az erre rendszeresített formanyomtatványon tett vagyonnyilatkozatot,

cb) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott rendszeres kiadás igazolására, a kérelem benyújtását megelőző havi számlát, ennek hiányában a szolgáltató által kiállított, a fogyasztási hely azonosítására alkalmas igazolást vagy befizetést igazoló elismervényt,

cc) ha a kérelmező a lakást lakásbérleti jogviszony alapján használja, a lakásra vonatkozó hatályos bérleti szerződést, vagy a bérbeadó 30 napnál nem régebbi igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező jogosult a lakásban lakni.

(3a)74 A (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint b) pont bb) alpontja szerinti

a) tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal,

b) autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható.

(4)75 Jövedelemtől függő ellátások esetén

a)76 munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem - a béren kívüli juttatásokat is tartalmazó - munkáltatói igazolással,

b) táppénz, gyermekgondozási támogatások - a családtámogatási ellátások kivételével - az ellátást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

c) nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások a kifizetést igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal és a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, az esetleges levonás a levonás jogcímét és összegét igazoló dokumentummal,

d) járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások az ellátást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

e) vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

ea) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes megyei adóigazgatósága által kiállított igazolással vagy

eb) benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással,

f) egyéb jövedelem a jövedelem típusának megfelelő igazolással

igazolható.

(5)77 Állástalan személy esetén a kérelemhez csatolni kell a munkaügyi szerv által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a kérelmező, vagy családtagja, háztartásának tagja a kérelem benyújtásakor regisztrált álláskereső.

(6) 78

(7) 79

(8)80 A gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a kérelemhez csatolni kell

a) a házassági vagy szülői felügyelet rendezése iránti perben hozott jogerős bírósági határozatot,

b) a szülői felügyelet közös gyakorlására jogosult különélő szülők esetében, a gyámhatóság előtt a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jegyzőkönyvezett arra vonatkozó megállapodásukat, hogy a gyermek melyik szülő gondozásában nevelkedik, és a különélő szülő milyen összegű gyermektartásdíj megfizetésére vállalt kötelezettséget.

(9)81

(10)82 A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, a jogosultság lejártának hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

15. § (1)83 A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében az önkormányzat környezettanulmányt készíthet. Az önkormányzat a környezettanulmány készítésére felkérheti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.

(2) Különösen indokolt a környezettanulmány készítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

16. §84

17. §85

18. § (1) 86

(2)87

VII. Fejezet

Hatásköri rendelkezések

19. §88 (1) E rendelet alkalmazása során, a szociális igazgatási eljárásban az első fokú önkormányzati hatósági jogkör gyakorlója - a közgyűlés által átruházott hatáskörben - a polgármester.

(2) Az elsőfokú döntés elleni fellebbezést a Hatósági Irodára kell benyújtani.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelete, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 21/2005. (IV. 28.) Ör. sz. rendelete hatályát veszti.

(3) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatás tekintetében az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 21/2005. (III. 27.) Ör. sz. rendelet 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a kérelmező a szociális ellátások rendjéről szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelete 17. § (5)-(6) bekezdéseiben foglalt önkormányzati segélyre vonatkozó keret összeget 2015. január- február hónapokban igénybe vette, e rendelet 4. §-ában meghatározott rendkívüli települési támogatás igénybevételére 2015. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig nem jogosult.

(6) Akinek 2015. március 1-jén normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága fennáll, a jogosultság fennállásának időtartamáig lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás nem állapítható meg.

(7)89 E rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8. § (3) bekezdését, valamint 8. § (10) bekezdés b) pontját a Módr. Hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)90 E rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2019.(X.30.) önkormányzati rendelettel beiktatott 10/A. §-a 2019. december 31-én hatályát veszti.

(9)91 E rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (I.20.) önkormányzati rendelettel megállapított 8. § (10) bekezdés b) pontját a 2022. január 21. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)92 E rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (V.30.) rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított rendelkezéseit a Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő kérelmek elbírálására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A bevezető a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. §-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 15. napjától.

6

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja 2015. október 2. napjától.

7

A 3. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Módosította az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatással összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától. A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Módosította a 37/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. november 30. napjától.

10

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

Beiktatta a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

13

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

14

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

15

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

16

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § c) pontja 2015. október 2. napjától.

17

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § c) pontja 2015. október 2. napjától.

18

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2015. október 2. napjától.

19

Beiktatta az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatással összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

20

Az 5/A. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5/A. § (2a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

22

Az 5/A. § (3) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5/A. § (4) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5/A. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

26

Módosította a 40/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022. január 1. napjától. A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az összeget módosította a 40/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. január 1. napjától.

28

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

29

Módosította a 40/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. január 1. napjától. A 6. § (4) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. § (7) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

33

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 6. § (10) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § d) pontja 2015. október 2. napjától.

35

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2016. június 15. napjától.

36

A 8. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8. § (2a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

38

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 8. § (3) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

39

Módosította a 22/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019. július 1. napjától.

40

Beiktatta a 37/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. november 30. napjától.

41

A (10) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

42

Az összeget módosította a 2/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. § ca) pontja. Hatályos 2022. január 21. napjától.

43

Az összeget módosította a 40/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § ca) pontja. Hatályos 2022. január 1. napjától.

44

A (11) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

45

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja 2015. október 2. napjától.

46

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

47

Beiktatta a 37/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. november 30. napjától.

48

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

49

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 9. § (4) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

50

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 9. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 9. § (6) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 9. § (6a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

53

A 9. § (6b) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

54

A 9. § (6c) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

55

A 9. § (6d) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

56

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. október 2. napjától. A 9. § (7) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 9. § (7a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése iktatta be.

58

A 9. § (7b) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése iktatta be.

59

A 9. § (7c) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése iktatta be.

60

A 9. § (7d) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése iktatta be.

61

Beiktatta a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. október 2. napjától. Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2016. június 15. napjától. A 9. § (8) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

62

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. október 2. napjától.

63

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

64

Beiktatta a 29/2019.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép 2019. november 4. napjától, hatályon kívül 2019. december 31. napjától.

65

A 11. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 11. § (2) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 11. § (2) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 11. § (2) bekezdés d) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.

69

Hatályon kívül helyezte a 13/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a 2017. április 1. napjától.

70

Az V. Fejezet (13. §) a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

71

Módosította az iskolakezdéshez nyújtott települési támogatással összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

72

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

73

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

74

Beiktatta a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

75

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

76

Módosította a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

77

Beiktatta a 21/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2016. június 15. napjától.

78

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § h) pontja 2015. október 2. napjától.

79

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § h) pontja 2015. október 2. napjától.

80

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §. (3) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

81

A 14. § (9) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

82

Beiktatta a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 5. §. (4) bekezdése. Hatályos 2015. október 2. napjától.

83

A 15. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

84

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § i) pontja 2015. október 2. napjától.

85

A 17. §-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

86

Hatályon kívül helyezte a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 8. § j) pontja 2015. október 2. napjától.

87

A 18. § (2) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

88

Módosította a 30/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2015. október 2. napjától.

89

Beiktatta a 22/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

90

Beiktatta a 29/2019.(X.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. november 4. napjától.

91

Beiktatta a 2/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. január 21. napjától.

92

A 20. § (10) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a iktatta be.