Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.15..) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról

Hatályos: 2022. 09. 01

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

2022.09.01.

a helyi építési szabályokról

Tass Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (3) bekezdés a.) pontja alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:
A RENDELET HATÁLYA

1 § ]

(1) A rendelet hatály Tass közigazgatási területére terjed ki.

(2)1 A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építési tevékenységet folytatnia e rendelet előírásainak megfelelően szabad

(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható:

1. sz. Melléklet : Tass központi belterület 4 db térképszelvényből álló M=1:2000 ma. (Rsz: BSZ-1) szabályozási terve.

2. sz. Melléklet: Tass Kiskunsági-főcsatorna menti üdülőterületének M=1:2000 ma. (RSZ: FSZ-1) szabályozási terve.

3. sz. Melléklet: Tass Soroksári Duna menti üdülőterületének 3 db térképszelvényből álló M=1:2000 ma. (RSZ: DSZ-1) szabályozási terve.

4. sz. Melléklet : Tass külterületének 4 db térképszelvényből álló M=1:10000 ma. (RSZ: KSZ-1) szabályozási terve.

5. sz. Melléklet: Az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 62.796-3/2003. sz. határozata a Duna Kistérségi Vízmű Gudmon-foki vízbázis hidrogeológiai védőidom, védőterület belső- és külső védőterületére, valamint a hidrogeológiai övezetének „A” és „B” zónájára vonatkozó szabályozásról.

6. sz. Melléklet: A természetvédelmi törvény erejénél fogva védett – („ex lege”), valamint a természeti területek helyrajzi szám szerinti és térképes nyilvántartása.

7.sz. Melléklet: Országos védettségű épületek (műemlékek) és ex lege védett környezetük

8. sz. Melléklet: Régészeti lelőhelyek

SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. § (1) A szabályozás

a) kötelező és

a) irányadó elemeket tartalmazza.

(2) A kötelező szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabbak ezért módosításuk csak a melléklet szerinti szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával lehetséges. Ezek:

a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,

b) beépítésre nem szánt terültek lehatárolása és azok övezeti besorolása,

c) közterületek (utak) szabályozása,

d védett és védőterületek lehatárolása valamint a sajátos jogintézmények által (tilalmak, telekalakítás, helyi közút céljára történő lejegyzés) érintett területek lehatárolása.

(3) Irányadó szabályozási elemek az övezeti előírások, a szomszédsági illeszkedés ill. a helyi védettségre vonatkozó döntés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók. Ezek:

a) telekhatár,

b) építési helyen belül az építési vonal meghatározása,

c) védősávok, védőterületek meghatározása (az illetékes szakhatóság hozzájárulása alapján),

d) építménymagasság,

e) egyéb a 2. § (2) és (3) bekezdésben fel nem sorolt, de a Helyi Építési Szabályzatban rögzített elem.

(4) [1]

a)2 A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre előírtaktól, de kubatúrán belüli átépítés kivételével új beépítés csak az övezeti előírások szerint engedhető

b) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással.

(5)3 [2] Külön jel nélkül a közterületi telekhatár egyúttal szabályozási vonal

(6)4 Az övezeti határ és/vagy szabályozási vonallal átmetszett telek telekalakítási és építési szabályai:

a) övezet határ mentén nem kötelező telket alakítani,

b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti /építési övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség, a legkisebb zöldfelület mértéke és az építési hely meghatározása az övezet határ/szabályozási vonal által elmetszett telekrészre számítandó és határozandó meg, azaz mintha a telek megosztott lenne,

c) telekalakítás esetén az övezethatár és szabályozási vonal mentén kialakuló telekre/telkekre nem vonatkoznak az építési övezeti paraméterek, ha egyéb építési szabályok teljesülnek.

d) építési tevékenység hiányában különböző övezetbe tartozó telek is kialakítható

(7)5 Telekhatár-rendezésre az övezetre/építési övezetre előírt telekméretek és beépítettség nem vonatkozik, amennyiben az építési övezetre előírt oldal és hátsókert biztosított

(8)6 Magánút alakítás szabályai:

a) Legfeljebb 3 telek kiszolgálására közforgalom elől elzártként legalább 4 m-es szélességgel, közforgalomra átadottként legalább 6 m-es szélességgel alakítható.

b) Területére nem vonatkoznak az adott övezetre/építési övezetre előírt telekméretek

BELTERÜLETI HATÁRVONAL

3. § (1) A község belterületi határát, a Helyi Építési Szabályzat mellékletei határozzák meg, változásának érvényessége a földhivatali átvezetésből számítható.

(2) Azokon a mezőgazdasági területeken, amelyek beépítésre-, és belterületbe szántak, a belterületbe való bevonásukig építmény nem helyezhető el.

A TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

4. § (1) A módosított 1995. évi LIII.. törvényben foglaltak alapján a település közigazgatási területén biztosítani kell: a föld, a víz, a levegő, az élővilág, az épített környezet védelmét, a zaj- és a rezgés elleni, valamint a hulladékok káros hatásai elleni védelmet.

(2) Föld- és talajvédelem érdekében:

a) A földhasználó köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelően termeléssel hasznosítani.

b) Más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak az arra kijelölt övezetben levő telek gyengébb minőségű termőföldi része vehető igénybe az illetékes földhivatal engedélyével.

c) Állattartás csak a keletkező szennyező anyagok területén történő, környezetet nem károsító ártalmatlanításával vagy elszállításával és az állattartásra vonatkozó rendelet betartásával lehetséges.

d) Jelentősebb terepfelszín átalakítást igénylő munkák megkezdése előtt gondoskodni kell a termőréteg leteremtéséről és termőtalajként történő felhasználásáról.

e) Szennyvízöntözés csak előzetes hatásvizsgálatok alapján, egyedi elbírálással meghatározott módon történhet.

f) Műtrágyázás az integrált növényvédelem előírásai szerint történhet.

(3) A víz védelme érdekében.

a) A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekben használt- és szennyvizek bevezetése- megfelelő kezelést követőn – csak oly módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti.

b) Tass közigazgatási területének szennyeződésérzékenységi besorolása: „Fokozottan Érzékeny Terület” a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatok és a földtani közeg szempontjából.

c) Tass közigazgatási területe – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme szempontjából – nitrátérzékeny területen fekszik.

d) A vízigények biztosítására létesülő kutak – helyüktől függetlenül- engedély köteles (ADUVIZIG vagy jegyzői hatáskör) létesítmények.

e) Talaj és talajszennyezést okozó szabadtéri tevékenység csak vízzáró burkolatú aljzaton végezhető, a lefolyó csapadék- és szennyvizeket az előkezelés szigorú betartása mellett és után lehet közcsatornába juttatni, vagy mezőgazdasági területre történő kihelyezéssel hasznosítani a Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélyével.

f) Mezőgazdasági illetve erdőgazdasági területen történő szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya és egyéb kockázatos anyagok elhelyezéséhez a Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélye szükséges.

g) Közcsatornába kizárólag kommunális szennyvíz, illetve az előírt határértéket meg nem haladó összetétellel bíró technológiai szennyvíz kerülhet. Amennyiben ezen határértékek nem tarthatók, úgy megfelelő előtisztító szükséges.

g) h.)Építményt elhelyezni, ha annak telke előtt közműves szennyvízelvezető (közcsatorna) van, csak a közcsatornára való rákötéssel lehet.

i) Közcsatorna hiányában kommunális szennyvíz külön jogszabályba foglaltak szerint elszikkasztható.

j) Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés és az elszikkasztás sem lehetséges, abban az esetben hatóságilag engedélyezett korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.

k) Zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak egyéb megoldások alkalmazhatatlansága esetén elfogadható.

l) Szippantott szennyvizet kizárólag a szennyvíztisztító telep erre alkalmas műtárgyába vagy a csatorna erre kijelölt aknájába lehet üríteni.

m) Tilos technológiai szennyvíz szikkasztással történő elhelyezése, házi szennyvíz előtisztítás és 1 m-es védőréteg nélküli szikkasztása, technológiai eredetű szennyvíz települési folyékony leürítő helyre szállítása, élővízbe tisztítás nélkül házi jellegű, ill. technológiai szennyvíz bevezetése.

n) Szennyvíz vagy állattartás hulladékait tartalmazó víz még tisztítottan sem vezethető csapadékvíz-csatornába, nyílt árokba, illetve felhagyott kutakba.

(4) A levegő védelme érdekében:

a) Tass teljes közigazgatási területére általános szabályozás szerint a légszennyezettségnek az egészségügyi határértékei az irányadóak.

b) Az üzemeltető és telepítendő üzemeknek és technológiáknak légszennyező anyag kibocsátás szempontjából meg kell felelniük a levegő védelmével kapcsolatos egyes jogszabályoknak.

c) Üzemi állattartás csak a külterületen meglévő majorokban lehetséges a vonatkozó előírások betartásával.”

d) Az üzemi veszélyes-, termelési és kommunális hulladék tárolását a légszennyezést kizáró módon kell biztosítani minden telephelyen és ingatlanon.

e) Üzemi terület, út, nyitott anyagtároló, törmeléklerakó pormentesen tartásáról az érintett terület kezelője köteles gondoskodni.

f) A deflációs porszennyezés mérséklése érdekében a szántóföldek földrészletein belül min. 10,0 m széles mezővédő erdősávok telepítése indokolt az egyéb előírások figyelembevételével.

g) A pollen és egyéb növényi részek okozta allergiás megbetegedések csökkentése érdekében a település területén fel kell tárni a fenti értelemben szennyező hatású növények termőhelyeit és intézkedéseket kell hozni ezek rendszeres eltávolítására, visszaszorítására.

h) Az allergikus megbetegedéseket okozó fákat folyamatosan le kell cserélni. Új fatelepítés esetén allergiákat okozó faj nem alkalmazható.

i) A település belterületén szag- és bűzkibocsátással járó tevékenység a környezetet zavaró módon nem folytatható, a tevékenység végzésére engedély csak a közvetlen szomszédok hozzájárulásával adható.

(5) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében:

a) A zajkibocsátással járó tevékenység (létesítmény létesítése, üzembe helyezése, felújítása, valamint jelentős építési munka) megkezdése előtt az első fokú környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási (emissziós) határérték megállapítását kell kérni és annak betartásáról gondoskodni kell.

b) A környezetvédelmi hatóság a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével elrendelheti a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozását, illetve megszüntetését.

c) A helyi zaj- és rezgéskibocsátással járó vendéglátóipari, hangosítással járó szórakoztatási, sport- és kulturális létesítmények, tevékenységek, illetve hirdetési és hírközlési célra használt hangosító berendezések, stb. szabályozására helyi zaj- és rezgésvédelmi önkormányzati rendeletet kell alkotni.

(6) Hulladékok káros hatásai elleni védelem érdekében:

a) A regionális szilárd kommunális hulladéklerakó elkészülte után a települési lerakót le kell zárni, majd az utógondozást folytatni a vonatkozó rendelet előírásai szerint.

b) A közüzemi hulladékszállításba bekapcsolt településrészeken kötelező a kommunális hulladék intézményesített elszállítása, és a hulladékszállításba való bekapcsolódás.

c) A hulladékgyűjtő edényt az ingatlan határán belül kell elhelyezni, tartósan közterületen tárolni csak hatósági engedéllyel szabad.

d) Lomtalanításról (annak módjáról) évente legalább egyszer, szervezetten kell gondoskodni.

e) Az elkülönítetten, vagy együttesen gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére, tárolásának vagy kezelésének mechanikai előkészítésére a településen hulladékudvar létesíthető, ahol a tanyás területekről származó hulladékok fogadása is lehetséges.

f) A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtése és szállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű eszközökkel végezhető.

g) A szippantott szennyvíz befogadója csak a vele szerződésben álló, engedéllyel rendelkező szennyvízszállító által beszállított – a befogadóra hatóság által előírt minőségű és mennyiségű – szennyvizet fogadhatja be, melyekről nyilvántartást köteles vezetni.

h) A település területén az állattartást – beleértve az alábbi hulladékok ártalmatlanítását is – helyi rendeletben kell szabályozni a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területekre egyaránt vonatkozóan, figyelemmel a lakosságot érintő bűzhatásokra is.

i) Hulladékkezelő létesítmények csak az Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével létesíthetők.

j) Tass település területén létesítendő – az egyes övezeti előírásoknak megfelelő – jelentősebb beruházások tervezésekor, létesítésekor, üzemeltetésekor és felhagyásakor figyelembe kell venni a környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet előírásait.

k) Tass település területén létesítendő – az egyes övezeti előírásoknak megfelelő – egyes beruházások létesítése, működtetése egységes környezethasználati engedély alapján történhet.

(7) A Duna Kistérségi Vízmű Gudmon-foki vízbázis hidrogeológiai védőidom, védőterület belső- és külső védőövezetére, valamint a hidrogológiai övezetének „A” és „B” zónájára vonatkozó speciális környezetvédelmi előírásokat a rendelet 5. sz. melléklet–az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Ig. 62.796-3/2003. sz. határozata- tartalmazza.

TASS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. § (1) A beépítésre szánt területek az 1., 2., 3., 4., sz. mellékletekben lehatároltak, amelyet építményt elhelyezni az OTÉK-nak és jelen előírásoknak megfelelően lehet.

(2) A beépítésre szánt területek építési használatának általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület-felhasználási egységekbe soroltak:

a) Lakóterület Falusias lakóterület

b) Vegyes terület, amely

c) Gazdasági terület Kereskedelmi szolgáltató terület

„ba) Településközponti vegyes terület

bb) Központi vegyes terület”

Ipari terület
d) Üdülő terület Üdülőházas terület Hétvégi házas terület
e) [3] Különleges terület
ea) nagy kiterjedésű sportolási célú terület
eb) temető, kegyeleti park terület
ec) hulladéklerakó-, kezelő terület
ed) lovasturisztikai terület
ee) mezőgazdasági üzemi területe
ef) Ifjúsági tábor terület”
(3) A mellékletben az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:
a) beépítési mód általában max. beépítési %
b) max. építménymagasság min. telekterület (m2)
(4) Meglévő beépítési % adottságnak tekinthető.
(5) Valamennyi terület zöldfelületeire vonatkozó előírások az alábbiak:
a) Bármilyen 30 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fafaj egyedek kivágása csak növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű – más módon és helyen véghez nem vihető – építési munka, ill. életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet, melyet előzetesen be kell jelenteni a polgármesteri hivatalhoz.
b) Az építés miatt kivágásra kerülő fát az övezeti előírások mértékéig pótolni kell.
c) Közterületen lombos fa és tű- vagy pikkelylevelű örökzöld telepítése engedélyköteles.
d) Közmű, elektromos és egyéb mély- és magasépítési munkák során a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján az építésügyi hatóság megváltási árat szabhat ki.
e) Utcai fasor következő előírások betartásával telepíthető:
ea) kiskoronájú fa: telekhatártól, épülettől min. 2,5 m-re, ajtó és ablak elé min. 2,5 m-re, kapubejárótól min. 0,8 m-re, törzsmagasság min. 2,0 m-re
eb) középkoronájú fa: telekhatártól, épülettől min. 3,0 m-re, ajtó és ablak elé min. 3,0 m-re, kapubejárótól min. 1,0 m-re, törzsmagasság min. 2,2 m-re
ec) nagykoronájú fa: telekhatártól, épülettől min. 3,5 m-re, ajtó és ablak elé min. 3,5 m-re, kapubejárótól min. 1,5 m-re, törzsmagasság min. 2,5 m-re
h) Bármely funkciójú telken és közterületen építés csak a csatlakozó közterületen minimális kertészeti rendezésével és kiépített gyalogos és gépjárműkapcsolat biztosításával lehetséges.
i) A beépítésre kerülő telekterület minimális zöldfelületi szintmutatójába csak a min. 0,6 m földtakarású területrészek ill. a vízfelületek 50%-a számíthatók bele.
LAKÓTERÜLETEK

LAKÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

6. § (1) A lakóterület elsősorban lakóépület elhelyezésére szolgál.

(2) A lakóterület az alábbi területrészt foglalja magába:

a) falusias lakóterület

LAKÓTERÜLETRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK

7. §

Falusias lakóterület

(1) A falusias lakóterület az alábbi övezeteket foglalja magába:
a) FL-K jelű falusias lakóövezet
b) FL-1 jelű falusias lakóövezet
c) FL-2 jelű falusias lakóövezet
(2) Az FL-K jelű övezet: Jellemzően a településközpont halmazos beépítésű területeire terjed ki. Az övezet területén új beépítés, új épület, építmény létesítése, vagy meglévő épület, építmény engedélyhez kötött átépítése csak a kialakult állapot szerint, de az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően lehetséges.
(3) Az építési hatóság az engedélyezési eljárás során az építés feltételeinek meglétét különös gondossággal köteles megvizsgálni, ennek során az épület vagy építmény elhelyezését, méreteit és terjedelmét meghatározhatja, illetve korlátozhatja.
(4) Az FL-K jelű övezetben elhelyezhető:
a) lakóépület, (telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni)
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) kézműipari építmény
(5) Az FL-K jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) telekmegosztás, telek kiegészítés során kialakuló új telek szélessége min. 14,0 m, hossza min. 20,0 m, területe min. 400,0 m, beépítettsége min. 30%
b) a beépítési mód: oldalhatáron álló, illetve a kialakult állapotnak megfelelő. Az építési hely a telek teljes területe.
c) meglévő telek esetén a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke: 40%, 1[4]
d) megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető, de csak akkor, ha a vezetékes szennyvízelhelyezésre nincs lehetőség,
f) zöldfelület: min. 40%,
g) terepszint alatti létesítmény csak abban az esetben létesíthető, ha a belvíz elöntés lehetősége teljesen kizárható,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség max. 0,5.
Az FL-1 jelű övezet: Az övezet jellemzően a településközponton kívüli lakóterületre terjed ki.
(6) Az FL-1 jelű övezetben elhelyezhető:
a) lakóépület (telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni),
b) mező-erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely, szolgáltató épület,
e) kézműipari építmény,
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g) sportépítmény.”
(7) Az FL-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége min. 16,0 m, hossza min. 30,0 m, területe min. 500,0m2
b) a beépítés szabadon álló, ill. oldalhatáron álló 5,0 m-es előkerttel. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasságnál, ill. 6,0 m-nél, sem pedig a hátsó kertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség . max. 30%,
d) építménymagasság: max. 5,5 m
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető, de csak akkor, ha a vezetékes szennyvízelhelyezésre nincs lehetőség,
f) zöldfelület: min. 40%,
g) terepszint alatti létesítmény csak abban az esetben létesíthető, ha a belvíz elöntés lehetősége teljesen kizárható,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 0,5.
(8) Az FL-2 jelű övezet: Az övezet néhány kistársasházas lakótelekre terjed ki.
(9) Az FL-2 jelű övezetben elhelyezhető:
a) lakóépület (telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni),
b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely szolgáltató épület,
e) kézműipari építmény,
(10) Az FL-2 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége min. 20,0 m, hossza min. 50,0 m, területe min. 1000,0m2
b) a beépítés szabadon álló 5,0 m-es előkerttel. Oldalkert nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél. A hátsókert nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség: max. 30%,
d) építménymagasság: max. 7,5 m
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) [5] zöldfelület az FL-2z jelű alövezet kivételével: min. 40%,
g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség max. 0,5.
i) [6]FL-2z jelű alövezetre vonatkozó külön előírások:
ia) zöldfelület: min 60%
ib) beültetési kötelezettségét háromszintes növényzettel kell teljesíteni.
VEGYES TERÜLET

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET

8. § (1) A település központ vegyes terület elsődlegesen lakólétesítményeknek és azoknak a települési szintű intézményeknek az elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:

a) lakóépület,

b) igazgatási épület,

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

d) egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,

e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

f) sportépítmény.

(3) [7] a) Településközpont vegyes területen az OTÉK 31. §(2) bekezdésének figyelembevételével elhelyezhető:

aa) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
ab) termelő kertészeti építmény
b) Településközpont vegyes területen a hagyományos településszerkezet, megtartásával a közterületi telekalakulatok figyelembevételével önálló fásított parkoló kialakítható.
(4) A településközpont vegyes terület az alábbi övezetre tagolódik:
a) TV-1 hagyományos központi övezet
b) [8]TV-2 jelű központ kistelkes övezete
(5) A TV-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége min. 16,0 m, hossza min. 30,0 m, területe min. 800,0m2
b) a beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően szabadon álló, ill. oldalhatáron álló előkert nélkül, vagy a kialakult helyzetnek megfelelő előkerttel. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasságnál. A hátsókert nem lehet kisebb a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség : max. 50%,
d) építménymagasság max. 7,5 m
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) zöldfelület: min. 20%,
g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség max. 1,5.
(6) [9]TV-2 jelű övezet részletes előírásai a következők:
a) új telek területe min. 400 m2
b) a beépítési mód: oldalhatáron álló, illetve a kialakult állapotnak megfelelő.
c) beépítettség: max 50%
d) megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető, de csak akkor, ha a vezetékes szennyvízelhelyezésre nincs lehetőség,
f) zöldfelület: min. 40%,
f) terepszint alatti létesítmény csak abban az esetben létesíthető, ha a belvíz elöntés lehetősége teljesen kizárható,

„8/A §

(1) Központi vegyes terület VT jellel a szabályozási terven lehatárolt.
(2) Központi vegyes területen
a) kereskedelmi,
b) szolgáltató,
c) vendéglátó,
d) szálláshely-szolgáltató,
e) egyéb közösségi szórakoztató,
f) egészségügyi,
g) szociális,
h) sportépület elhelyezhető.
(3) Beépíthető telek: területe min. 600,0m2
(4) Beépítés módja: zártsorú, előkert és kötelező építési vonal nélkül
(5) Beépítettség: max. 50%,
(6) Építménymagasság: max. 7,5 m
(7) Részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő vagy egyedi szennyvíztisztító létesíthető,
(8) Zöldfelület: min. 40%,
(9) Terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el.”
GAZDASÁGI TERÜLETEK

9. § (1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A gazdasági terület az alábbi területrészeket foglalja magába:

a) kereskedelmi, szolgáltató terület,

b) ipari terület.

KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET

10. § [10]]

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) [11]A kereskedelmi, szolgáltató terület:

1. KG-1 jelű,

2. KG-2 jelű,

3. KG-3 jelű építési övezeteket foglalja magába.

(3) A KG-1 jelű övezetben elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

c) igazgatási, egyéb irodaépület,

d) üzemanyagtöltő.

(4) A KG-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) új telek szélessége min. 20,0 m, hossza min. 40,0 m, területe min. 800,0m2

b) a beépítés szabadon álló 5,0 m-es előkerttel. Oldalkert nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, a hátsókert nem lehet kisebb 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.

c) beépítettség max. 50%,

d) [12]építménymagasság max. 7,5 m, ami technológiai szükségszerűségből változhat.

e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,

f) [13]zöldfelület a KG-1* és KG-1z jelű alövezetek kivételével: min. 30%,

g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott,

h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség max. 1,5.

i) [14] KG-1* jelű alövezet telkei az 51. főútra csak csomóponton vagy párhuzamos szervízúton keresztül köthetnek ki.

j) [15]KG-1* jelű-, és KG-1z jelű alövezetekben a zöldfelület: min 60%,

k) [16] KG-1z jelű alövezetben a beültetési kötelezettségét háromszintes növényzettel kell teljesíteni

l) [17] Az építési övezetben szabályozási tervi jelölés nélkül köz- vagy magánút nyitható vagy megszüntethető.

(5) KG-2 építési övezet előírásai

a) Elhelyezhetők:

aa) a közúti közlekedés kiszolgálásával kapcsolatos építmények

ab) szolgálati lakás

b) Kialakítható telek: min 2000m2

c) Beépítés módja: szabadonálló

d) Beépítettség: max 50%

e) Építménymagasság: max 7,5m

f) Zöldfelület: min 30%

g) Terepszint alatti építmény nem korlátozott

(6) (KG-3) jelű építési övezet előírásai:

a) Kialakítható telek: min 900 m2

b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel.

c) Beépítettség max 60%.

d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat

e) Zöldfelület: min 20%”

IPARI TERÜLET

11. § (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) Az ipari terület az alábbi övezetekre tagolódik:

IG-1 ipari övezet
IG-2 külterületi mezőgazdasági-ipari övezet.
(3) Az IG-1 jelű övezetben elhelyezhető:
a) az ipari, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei, raktárak, logisztikai létesítmények,
b) az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetők a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.
(4) Az IG-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége min. 20,0 m,hossza min. 50,0 m,területe min. 1500,0m2
b) a beépítés szabadon álló, ill. kialakult helyzet esetén oldalhatáron álló az előkert meglévő beépítés esetén kialakult helyzet szerinti, új épületnél legalább 5,0 m. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasságnál. A hátsókert nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség: max. 50%,
d) építménymagasság max. 9,0 m ami technológia függvényében változhat.
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) zöldfelület: min. 25%,
g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 1,5.
(5) Az IG-2 jelű övezetben elhelyezhető:
a) a külterület mezőgazdasági feldolgozó üzemeinek-, üzemközpontjainak építményei és az intenzív állattartás építményei,
b) az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetők a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.
(6) Az IG-2 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége min. 25,0 m,hossza min. 60,0 m, területe min. 1800,0m2
b) a beépítés szabadon álló, az előkert meglévő beépítés esetén kialakult helyzet szerinti, új épületnél legalább 5,0 m. Oldalkert nem lehet kisebb az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, a hátsókert pedig nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség: max. 45%,
d) építménymagasság: max. 9,0 m ami technológia függvényében változhat.
e) teljes közművesítés biztosítandó, teljes értékű biológiai szennyvíztisztítást kell alkalmazni,
f) zöldfelület: min. 25%,
g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 1,5.
ÜDÜLŐTERÜLETEK

12. §

(1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületeinek elhelyezésére szolgál, az 1., 2., 3., sz. mellékletben lehatárolt.
(2) Az üdülőterület lehet:
a) üdülőházas terület,
b) hétvégi házas terület.
(3) Az üdülőterületen állattartó épület – ha az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, a lovasturizmust szolgáló lóistálló kivételével – és különálló, továbbá állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag, - folyadék – és gáztároló melléképítmény – a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével – nem helyezhető el.
ÜDÜLŐHÁZAS TERÜLET

13. § (1) Az üdülőházas területek a csoportos, több épületegységet magukba foglaló vállalati üdülők, horgásztanyák, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el.

(2) Az üdülőházas terület az ÜÜ-1 jelű övezett foglalja magába.

(3) Az ÜÜ-1 jelű övezetben csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem helyezhető el.

(4) Az ÜÜ-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) új telek szélessége min. 20,0 m, hossza min. 30,0 m, területe min. 600,0m2

b) a beépítés szabadon álló min. 5,0 m-es előkerttel. Oldalkert nem lehet kisebb az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, a hátsókert nem lehet kisebb 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.

c) beépítettség: max. 30%,

d) építménymagasság: max. 3,0 m max. 7,5 m

e) részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,

f) zöldfelület: min. 40%,

g) terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el,

h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 1,0.

HÉTVÉGI HÁZAS TERÜLET

14. § (1) A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.

(2) A hétvégi házas terület az alábbi övezeteket foglalja magába:

a) HÜ-K jelű hétvégi házas övezet,

b) HÜ-1 jelű hétvégi házas övezet,

c) HÜ-2 jelű hétvégi házas övezet.

(3) A HÜ-K jelű övezet: Az övezet a Kiskunsági Főcsatorna mentén kialakított – építéshatósági és földügyi szempontból rendezetlen – két teleksorra terjed ki.

(4) Az övezet területén új telek nem alakítható ki.

(5) Az övezet területén új beépítés, új épület, építmény létesítése, vagy meglévő épület, építmény engedélyhez kötött átépítése csak a kialakult állapot szerint, de az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően lehetséges.

(6) Az építési hatóság az engedélyezési eljárás során az építés feltételeinek meglétét különös gondossággal köteles megvizsgálni, ennek során az épület vagy építmény elhelyezését, méreteit és terjedelmét meghatározhatja, illetve korlátozhatja.

(7) A HÜ-K jelű övezet részletes előírásai:

a) új telek nem alakítható ki,

b) a beépítés szabadon álló, illetve a kialakult állapotnak megfelelő. Előkerttel a Kiskunsági Főcsatorna felé eső telekoldalon 5,0 m. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb 3,0 m-nél aldalhatáron álló beépítés esetén 6,0 m-nél. A hátsókert nem lehet 6,0 m-nél kisebb.

c) beépítettség: max. 25%[18],

d) építménymagasság: max. 3,6 m,

e) részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető, létesítendő,

f) zöldfelület: min. 60%,

g) terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el,

h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 0,2.

(8) HÜ-1 jelű övezet: Az övezet a Soroksári-Duna mentén már kialakított hétvégi házas telkeket, illetve a meglévő üdülőterületi részeket kiegészítő új telkeket foglalja magába.

(9) A HÜ-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) új telek szélessége min. 14,0 m

hossza min. 25,0 m
területe min. 400,0m2
b) a beépítés szabadon álló, illetve a kialakult állapotnak megfelelő. Előkert ugyancsak a kialakult állapot szerint. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasságnál, illetve 6,0 m-nél. A hátsókert nem lehet sem 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség: max. 25%[19],
d) építménymagasság max. 4,2 m,
e) részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) zöldfelület: min. 60%,
g) terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség max. 0,2.
(10) Az övezetben üdülőépületen kívül elhelyezhetők az üdülőterület ellátást szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, amelyek működése során az üdülőterületekre vonatkozó környezeti határértéket nem haladják meg. A szomszédos telkek határvonalán a lakótelekre előírt környezeti határértéknek teljesülnie kell.
(11) HÜ-2 jelű övezet:Az övezetet a tervezett új üdülőterületi részek hétvégi házas telkeire terjed ki.
(12) A HÜ-2 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) új telek szélessége: min. 16,0 m
hossza: min. 25,0 m
területe: min. 480,0m2
b) a beépítés szabadon álló, illetve a kialakult állapotnak megfelelő. Előkert ugyancsak a kialakult állapot szerint. Oldalkert szabadon álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb sem az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasságnál, illetve 6,0 m-nél.
A hátsókert nem lehet sem 6,0 m-nél, sem pedig a hátsókertre néző tényleges építménymagasságnál.
c) beépítettség: max. 20%,
d) építménymagasság max. 4,2 m,
e) részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) zöldfelület: min. 60%,
g) terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el,
h) megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: max. 0,2.
(13) Az övezetben üdülőépületen kívül elhelyezhetőek az üdülőterület ellátást szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, amelyek működése során az üdülőterületekre vonatkozó környezeti határértéket nem haladják meg. A szomszédos telkek határvonalán a lakótelekre előírt környezeti határértéknek teljesülnie kell.
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

15. § (1) A különleges területbe azok a területrészek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a 6-11. §-ok szerinti területekről eltérőek.

(2) Tass különleges területei az alábbi építési övezetekre tagolódnak:

a) SPK jelű sportterület

b) TK jelű temető

c) HK jelű hulladéklerakó

d) TUK jelű lovasturisztikai terület

e) Mü jelű mezőgazdasági üzem

f) ITK jelű Ifjúsági tábor”

NAGYKITERJEDÉSŰ SPORTOLÁSI CÉLÚ TERÜLET

16. § (1) A sportterületen a sport- és a szabadidős tevékenység, a pihenés létesítményei, valamint a területet igénybevevők ellátását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.

(2) Az SPK jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) a kialakult terület nem osztható,

b) az esetleges beépítés szabadon álló, min. 5,0 m előkerttel, valamint min. az építménymagasságnak megfelelő oldal és hátsókerttel.

c) beépítettség: max. 2%,

d.) építménymagasság: max. 5,5 m,
e) teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
f) zöldfelület: min. 60%, ill. a kialakult helyzet,
g) terepszint alatti létesítmény nem helyezhető el,
h) szintterület mutató: max. 0,01.
i) az övezet zöldfelületeire vonatkozó előírások az alábbiak:
-A szabadon maradó zöldfelületek min. 50 %-a a lombkoronával, vagy ha erre nincs lehetőség, 60 %-a cserjefelülettel fedett legyen,
-A telek körülfásítandó, 1,0 m magasságban mért törzsátmérőnek megfelelő fák telepítendők legkisebb ültetési méret 10/12 törzs-körméretű sorfa vagy parkfa.
TEMETŐK, KEGYELETI PARKOK TERÜLETE

17. § (1) A temetők és a kegyeleti park lehatárolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A terület az alábbi övezeteket foglalja magába:

TK-1 jelű temetői övezet,
TKP jelű kegyeleti parki övezet.
(3) A TK-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) az övezetben ravatalozó, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhető el,
b) a temető telekhatárától 200 m-en belül az illető építési övezetben egyébként elhelyezhető építmények is csak akkor építhetők fel, ha azok kegyeleti szempontból nem zavaróak,
c) új parcellaépítésnél előfásítás szükséges még a temetkezés megkezdése előtt.
HULLADÉKLERAKÓ ÉS KEZELŐ TERÜLET

18. § (1) A települési hulladéklerakó és dögtároló a jelenlegi helyén megszüntetendő.

[20]LOVASTURISZTIKAI TERÜLET

18/A. § (1) (TUK) Turisztikai terület a szabályozási terven lehatárolt

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:

a) falusi turizmus,

b) vendéglátás,

c) szálláshely szolgáltatási,

d) lovasturizmus építményei

e) szolgálati lakás

(3) Kialakítható telek: min 2000m2

(4) Beépítés módja: szabadon álló

(5) Beépítettség: max 40%

(6) Építménymagasság: max 7,5 m

(7) Zöldfelület: min 40%

[21]MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM

18/B. §

(Mü) építési övezet előírásai

(1) Elhelyezhető:
a) kereskedelmi, szolgáltató épület,
b) biogazdasági tevékenységi célú építmény (beleértve az állattartást szolgálókat is) és azok kiszolgáló építményei és szociális épületei
c) gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakás
(2) Telek területe: min. 1500 m2
(3) Beépítés módja: szabadonállóan
(4) Beépítettség: max 40%
(5) építménymagasság: max 5,5m
(6) Zöldfelület: min 40%
(7) Környezetterhelési normákat illetően a lakóterületre előírtak tartandók
(8) Lakóterülettől állattartó épület min 20 m-re építhető.”

„18/C §

(1) Ifjúsági tábor ITK jellel a szabályozási terven lehatárolt.
(2) Az építési övezetben:
a) az ifjúsági tábor funkcióval összefüggő épületek és azok kiszolgáló építményei,
b) egyházi,
c) szálláshely szolgáltató,
d) sport,
e) oktatási,
f) kereskedelmi,
g) egészségügyi,
h) kulturális épületek helyezhetők el.
(3) Beépíthető telek: területe min. 1 ha
(4) Beépítés módja: szabadon álló 5,0 m-es előkerttel, kötelező építési vonal nélkül.
(5) Beépítettség: max. 40%,
(6) Építménymagasság: max. 7,5 m
(7) Részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő vagy egyedi szennyvíztisztító létesíthető,
(8) Zöldfelület: min. 40%”
TASS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

19. § (1) A beépítésre nem szánt területek használatuk általános és sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekbe soroltak.

a) Közlekedési-, és közmű-elhelyezési, hírközlési terület

b) Zöldterület

c) Erdőterület

d) Mezőgazdasági terület

e)Egyéb terület

KÖZLEKEDÉSI- ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

20. § (1) A közlekedési- és közműelhelyezésre szolgáló területen az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével – a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) A tényleges közlekedési területen belül külön építési telek kialakítása nélkül is elhelyezhetők a közlekedést kiszolgáló:

a) közlekedési építmények,

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

c) igazgatási épület,

d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

(3) A közlekedési- és közműterület az alábbi területrészeket foglalja magába:

a) a) KÖ-1 jelű övezet országos főút részére,

b) KÖ-2 jelű övezet országos mellékutak részére,

c) KÖ-3 jelű övezet települési gyűjtőutak részére,

d) KÖ-4 jelű övezet kiszolgáló utak részére,

e) KÖ-5 jelű övezet közforgalmú vasút részére,

f) KÖ-6 jelű övezet vegyes forgalmú út részére,

g) KÖ-7 jelű övezet önálló gyalogút részére,

h) KÖ-8 jelű övezet nagyobb gk. parkolók részére,

i) KÖ-9 jelű övezet vízi közlekedés részére,

(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát nem akadályozzák.

(5) Közlekedési övezetbe sorolt, és fasorokat tartalmazó közhasználatú területsávon:

a) fakivágás csak a növényállomány egészségi állapotának, esztétikai értékének megtartása, javítása érdekében történhet,

b) fapótlás azonos fajjal, vagy kertépítészeti, dendrológiai szakvéleményben megadott fafajjal történhet, min. 14/16 szabvány sorfával.

(6) A KÖ-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) az övezet az M-51 jelű országos főutat foglalja magába kialakult építési területtel,

b) az országos főút külterületi szakasza mentén, annak tengelyétől számított 100,0 m távolságon belül új építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

c) [22]KP-2* jelű övezet meglévő épületén a beépítettséget nem növelő építési munka engedélyezhető.

(7) A KÖ-2 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) az övezet az 5205 sz. Örkény-Tass összekötő utat, az 51341 sz. Tass hajóállomáshoz vezető utat, az 51114 sz. Dömsödi bekötő utat foglalja magába általában kialakult építési területtel.

b) új nyomvonal esetén legalább 30,0 m szélességű építési területet kell biztosítani.

(8)7 A KÖ-3 jelű övezet előírásai az alábbiak:

a) az övezet a központi belterületen a Kossuth Lajos körutat, Egecsei körutat, Rákóczi Ferenc utcát, Munkácsy Mihály utcát, Március 15. utcát ( 216 hrsz) foglalja magába általában kialakult szabályozási szélességgel.

b) az övezet az üdülőterületen a Dunasor utat és Erdősort (2130 hrsz) foglalja magába kialakult szabályozási szélességgel.

c) KÖ-3*jelű övezetbe a történeti településszerkezet gyűjtőúti szerepkörű útjai: az Árpád fejedelem útja (656 hrsz), a Petőfi utca (375 hrsz) és a Halásztelek utca (1151 hrsz) tartoznak, amelyekben a közlekedési felületek kialakításánál az örökségvédelmi szempontok érvényesítéseként a történeti településszerkezet megtartása biztosítandó.

(9) A KÖ-4 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) az övezetbe a központi belterület és az üdülőterület valamennyi útja beletartozik a rendelet 20. §. (6), (7), (8) bekezdésében felsoroltak kivételével.

b) az övezet útjainak szabályozási szélessége általában kialakult, tervezett új kiszolgáló út esetén legalább 12,0 m építési területet kell biztosítani.

(10) A KÖ-5 jelű övezetbe tartozó közforgalmi vasúti pályatestnek kétvágányú vasút esetén legalább 20,0 m egyvágányú vasút esetén legalább 10,0 m szélességű építési területet kell biztosítani.

(11) A KÖ-6 jelű övezetbe tartozó vegyesforgalmú út, - kialakult szabályozási szélességgel – gépjárművek csak célforgalomra vehetik igénybe.

(12) A KÖ-7 jelű övezetbe tartozó tervezett új önálló gyalogút esetén legalább 3,0 m építési területet kell biztosítani.

(13) A KÖ-8 jelű övezetbe tartozó nagyobb gk. parkolók területét az 1. sz. melléklet határolja le.

(14) A KÖ-9 jelű övezetbe tartozó létesülő közforgalmú, úszóműves kishajó kikötő létesítésének feltételei:

a) a meglévő partfalat felül kell vizsgálni, szükség szerint javítani,

b) a medret kotorni kell (a partfaltól 5 m-re legalább 1,5 m vízmélység legyen),

c) a parti területet rendezni kell, a terület keleti oldalát fel kell tölteni.

(15) A közműhálózatok elrendezésénél és a közműépítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani, továbbá az előírások szerinti védőtávolságot biztosítani kell.

(16) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, szenny- és csapadékvízelvezetés, energiaellátás (villamos energia - földgázellátás), valamint a hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közterületen vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni a szolgáltató javára.

(17) A közművek közterületi elrendezését úgy kell megtervezni, hogy ahol mód van rá, fasor illetve zöldsáv részére helyet lehessen biztosítani.

(18) Utak és egyéb közterületek építésekor, valamint felújításakor a közművek egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. A hálózatfejlesztéseket az összes érintett közműtulajdonossal egyeztetni kell.

ZÖLDTERÜLET

21. § (1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

(2) A zöldterület az alábbi területrészeket foglalja magába:

KP-1 jelű településközponti közpark,
KP-2 jelű lakóterületi és üdülőterületi közpark.
(3) A KP-1 jelű településközponti közpark övezet a településszintű zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi érték jellemez.
(4) A KP-1 jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) az övezetben sétaút, pihenőhely, játszótér, passzív pihenést szolgáló kerti berendezések, szobor, térplasztika, egyéb köztéri berendezések helyezhetők el,
b) nem helyezhető el sportpálya és a terület használatával nem összefüggő egyéb építmény,
c) fásítás min. 12/14-es törzs-körméretű előnevelt fafajjal történhet,
d) burkolatépítés, felújítás elsősorban kisemeletes térburkolattal történhet,
e) a köztéri berendezéseket egységes hangulattal, karakterrel kell kialakítani.
(5) A KP-2 jelű lakóterületi és üdülőterületi közpark övezet a településszintű zöldfelületi ellátás övezete.
(6) A KP-2 jelű lakóterületi és üdülőterületi közpark övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, sportterület, passzív és aktív pihenést szolgáló kerti berendezések, szobor térplasztika, egyéb köztéri berendezések helyezhetők el,
b) a köztéri berendezéseket egységes hangulattal, karakterrel kell kialakítani.

ERDŐTERÜLET

22. § (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület, amelyre nézve az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv.-t is alkalmazni kell.

(2) Az erdőterület az alábbi övezetekre tagolódik:

EG jelű gazdasági erdő övezet
EV jelű véderdő övezet
ETV jelű védett erdő övezet
(3) Az EG jelű gazdasági erdő övezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljára szolgáló terület.
(4) Az EG jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) a területen az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el,
b) új telek szélessége: min. 50,0 m
területe: min. 20000,0m2
c) a beépítés szabadon álló min. 5 m előkerttel és oldalkerttel, valamint min 6,0 m hátsókerttel,
d) új telek beépítettsége max. 0,5%, míg meglévő telkek esetében a beépítettség nem haladhatja meg a 2001. január 1-ig kialakult beépítettséget,
e) építménymagasság max. 4,5 m, de technológiai indokoltság esetén ettől el lehet térni,
f) részleges közművesítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlékként zárt szennyvízgyűjtő létesíthető,
g) terepszint alatti létesítmény nem korlátozott.
(5) Az EV jelű védőerdő övezet elsődlegesen a folyóvizek védelmét szolgálja.
az övezetben épületet elhelyezni nem szabad.
(6) Az ETV jelű védett erdő övezet a Rózsa sziget és az Osztó sziget térségben lévő erdőterület:
a) az övezetben épületet elhelyezni nem szabad,
b) az övezetbe tartozó erdők fenntartását a védelmi funkciók figyelembevételével folyamatosan kell biztosítani.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

23. § (1) Mezőgazdasági területnek minősül a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdőterület, a közlekedési és közműterület, és az egyéb terület kivételével.

(2) Mezőgazdasági területbe tartoznak a dűlőutak az alábbi minimális közterület-szélességgel:

a) feltáró dűlőutak min. 10 m-es közterület szélességgel,

b) szerviz-utak, zsákos dűlőutak min. 6 m-es közterület-szélességgel,

c) magánutak, tanyai bejáróutak min. 4 m-es közterület-szélességgel.

(3) A terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein a természeti kutatást szolgáló építmények, a külön előírások szerinti nyomvonalas létesítmények, köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények kivételével nem helyezhető el.

(4) A mezőgazdasági terület az M jelű mezőgazdasági övezetet foglalja magába.

(5) Az M jelű mezőgazdasági övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint az ezekhez tartozó lakás és a területen élők ellátásával, falusi turizmussal kapcsolatos épületek helyezhetők el.

(6) Az M jelű övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) lakóépület szőlő, gyümölcs és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el legfeljebb 1,5 %-os beépítettséggel és legfeljebb 5,5m-es építménymagassággal,

b) egyéb építmények az OTÉK 29. §. (2) bek.-ben meghatározott beépítettséggel alakíthatók ki az alkalmazott technológia által igényelt építménymagssággal,

c) a beépítés szabadon álló min. 5 m előkerttel és oldalkerttel, valamint min 6,0 m hátsókerttel,

d) lakóépület esetén részleges közművesítés biztosítandó, de ennek keretében a közműves ivóvíz szolgáltatás egyenértékű (az illetékes szakhatóságok által elfogadott) ivóvízbeszerzési móddal helyettesíthető.

e) terepszint alatti létesítmény csak úgy építhető, ha a belvizes elöntés, károsodás teljes mértékben kiküszöbölhető.

[23]VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

24. § Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak:

(1) Állami kizárólagos tulajdonában és az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő vizek és vízi létesítmények, (ahol a parti sáv szélessége: 6 m)

1. Kiskunsági Főcsatorna

2. Kígyós-ér mellékág

3. XXXI. csatorna

(2) Állam tulajdonában és az ADUVIZIG vagyonkezelésében lévő forgalomképes vizek és vízi létesítmények (ahol a parti sáv szélessége: 3m):

1. Dab-Tass I. csatorna egy része

2. Dab-Tass II. csatorna egy része

3. Soroksári-I/1. csatorna

4. Soroksári-I/1a. csatorna

5. XXII. csatorna egy része

6. XXII/c. csatorna

(3) Nem állami tulajdonban lévő vizek és vízi létesítmények, ahol a parti sáv szélessége 3m:

1. Dab-Tass I. csatorna egy része

2. Dab-Tass II. csatorna egy része

3. XXXI-4. csatorna

4. XXXI-4a. csatorna

5. XXXI-4b. csatorna

6. XXXII/a. csatorna

7. XXXII. csatorna egy része

[24] ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKEK VÉDELME

24/A. § (1) Műemlékeket és műemléki környezetüket a szabályozási terv ábrázolja és e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv ábrázolja és e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerintiekre az általános előírások vonatkoznak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

25. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. június 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községrendezési előírásokról szóló 2/1979/IX.04./ tr. Hatályát veszti.

1. melléklet8

2.melléklet9

5. melléklet10

6. melléklet11

7. melléklet12

BSZ-1-I. melléklet13

BSZ-1-II. melléklet14

BSZ-1-III. melléklet15

BSZ-1-IV. melléklet16

DSZ-1 I.. melléklet17

DSZ-1 II.. melléklet18

DSZ-1 III.. melléklet19

DSZ-1 IV.. melléklet20

KSZ-1 I.. melléklet21

KSZ-1 II.. melléklet22

KSZ-1 III.. melléklet23

KSZ-1 IV.. melléklet24

1

Az 1 § (2) bekezdése a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdése a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (7) bekezdését a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (8) bekezdését a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 20. § (8) bekezdése a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 7. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A BSZ-1-I. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 6. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A BSZ-1-II. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A BSZ-1-III. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A BSZ-1-IV. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A DSZ-1 I.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A DSZ-1 II.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A DSZ-1 III.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A DSZ-1 IV.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 13. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A KSZ-1 I.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 14. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A KSZ-1 II.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

23

A KSZ-1 III.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 16. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A KSZ-1 IV.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 1.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. melléklete iktatta be.

26

A 2.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklete iktatta be.

27

A 3.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklete iktatta be.

28

A 4.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be.

29

Az 5.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. melléklete iktatta be.

30

A 6.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. melléklete iktatta be.

31

A 7.. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. melléklete iktatta be.

32

A 8. mellékletet a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. melléklete iktatta be.