Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 06. 14

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 272021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet a 9. mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Költségvetési bevételi főösszegét 349.532.000,- Ft-ban, Költségvetési kiadási főösszegét 349.532.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

 • a) Önkormányzatok működési támogatásai 240.149.924,- Ft, amelyből
  • aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 97.873.036,-Ft
  • ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
  • ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4.876.000,- Ft
  • ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 12.233.070,- Ft
  • ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft
  • af) Működési célú központosított előirányzatok 0,- Ft
 • b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 78.521.000,- Ft
 • c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
 • d) Közhatalmi bevételek 16.751.000,- Ft
  • da) Jövedelemadók 0,- Ft
  • db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft
  • dc) Termékek és szolgáltatások adói 15.000.000,- Ft
  • dd) Gépjárműadók 0,-Ft
  • de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft
 • e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft
 • f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
 • g) Működési célú átvett pénzeszközök 4.725.000,- Ft
 • h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.275.000,- Ft
 • i) Finanszírozási bevételek 108.755.964,- Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

 • a) működési költségvetés 240.149.924,- Ft
  • aa) Személyi juttatások 69.169.000,- Ft
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.669.000,- Ft
  • ac) Dologi kiadások 61.806.000,- Ft
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft
  • ae) Egyéb működési célú kiadások 10.416.000,- Ft
  • af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft
 • b) felhalmozási költségvetés 109.382.076,- Ft
  • ba) beruházások 10.821.600,- Ft
  • bb) felújítások 63.480.254,- Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
  • aa) MFP – játszótér 3.931.200,- Ft
  • ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft
 • b) felújítások kiadásai felújításonként
  • ba) TOP közlekedésfejlesztés 21.435.335,- Ft.
  • bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 23.838.175,- Ft
  • bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft
  • bd) JETA járda felújítás önrésze 786.376,- Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: települési támogatás 12.033.000,- Ft

(5) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetés egyenlege , 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

 • a) belső finanszírozással 0,- Ft
 • b) külső finanszírozással 0,- Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

 • a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 ,- Ft,
  • aa) működési célú 0 ,- Ft
  • ab) felhalmozási célú 0,- Ft
 • b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 ,- Ft,
  • ba) működési célú 0,- Ft
  • bb) felhalmozási célú 0,- Ft
 • d) tartalék igénybe vétele 0,- Ft

(4) A külső finanszírozáson belül a)hitel, kölcsön felvétele 0,- Ft aa)működési célú 0,- Ft ab)felhalmozási célú 0,- Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
 • b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.811.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

 • a) személyi juttatási előirányzat
 • b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2021. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2021. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Mérleg

1-

2. melléklet

Bevételek-kiadások

2-

2-

3. melléklet

Létszám

3-

4. melléklet

Uniós projektek

4-

5. melléklet

Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatonként

5-

5-

5-

5-

6. melléklet

Többéves kötelezettség

6-

7. melléklet

Likviditási terv

7-

8. melléklet

Közvetett támogatások

8-

9. melléklet

Kormányzati funkciók

9-