Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 20

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat és a Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda együttes 2019. évi költségvetésének

                   a) kiadását                                                                                286.474.855 Ft

                   b) bevételét                                                                                286.474.855 Ft

          főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.


(2)     A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

                        a) Költségvetési bevételek összesen:                                              264.931.924 Ft, ebből

                        aa) működési:                                                                      202.877.281 Ft

                        ab) felhalmozási:                                                                    62.054.643 Ft


                  b) Költségvetési kiadások összesen:                                          284.710.638 Ft, ebből

                        ba) működési:                                                                     198.718.405 Ft

                        bb) felhalmozási:                                                                  85.992.233 Ft


                  c) Költségvetési hiány:                                                                19.778.714 Ft, ebből

                        ca) működési többlet:                                                             4.158.876 Ft

                        cb) felhalmozási hiány:                                                          23 937 590 Ft

         

(3)     A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

                      aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra:                       29.042.003 Ft

                                                                                                             

                     ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:                    18 716 385 Ft


b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

   

                      ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen:            2.019.094 Ft, ebből

                              baa) felhalmozási hitelek bevételei:                                              0 Ft

                     bab) működési hitelek becételei:                                                 0 Ft

                     bac) államháztartáson belüli megeleőlegezés                              2.019.094 Ft

   

                      bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:   1.764.217 Ft, ebből

                               bba) felhalmozási hitelek kiadásai:                                    0 Ft

                               bbb) működési hitelek kiadásai:                                        0 Ft

                               bbc) államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése       1.764.217 Ft


                   c)  Finanszírozási bevételek összesen:                                         21.542.931 Ft

                   d)  Finanszírozási kiadások összesen:                                           1.764.217 Ft

                   e)  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                      19.778.714 Ft

                 

(4)     A kiadások főösszegén belül

                  a) a személyi juttatások előirányzatát                                         61.704.812 Ft

                  b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                           9.548.963 Ft

                  c) a dologi kiadások előirányzatát                                             100.529.699 Ft

                  d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                             1.100.000 Ft

                   e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát                       25.834.931 Ft

                  f) a beruházási kiadások előirányzatát                                         37.553.806 Ft

                  g) a felújítási kiadások előirányzatát                                            48.428.426 Ft

                  h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                         10.001 Ft

                  i) a finanszírozási kiadások előirányzatát                                      1 764 217 Ft

          összeggel állapítja meg.


(5)     Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét

                                                                                                                         5.585.737 Ft

          összeggel állapítja meg.

 ebből:    általános tartalék                                                                                  5.585.737 Ft            


(5)     A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2019. évi saját bevételeinek előirányzatát 7 100 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

                  a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel                     6 600 000 Ft

                  b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel                  0 Ft

                  c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel                    0 Ft

                  d) bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                        500 000 Ft


2. §


(1)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.


(2)     Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.


(3)     A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.


(4)     Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet a felújítási kiadásait célonként.


(5)     A többéves kihatással járó döntéseket a 7., az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.


(6)     Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.


(7)     A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(8)     Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 11. melléklet, valamint az önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


3. §


 (1)    A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2019. évben 46 380 Ft összegben állapítja meg.


(2)     Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(3)     A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(4)     A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


          a)       Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


          b)      A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


          c)       Az önkormányzati intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.


          d)      Az önkormányzati intézmény vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja költségvetési előirányzatait és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezhet.


          e)       A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


4. §


(1)     A 11. mellékletben meghatározott támogatási előirányzatok felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.


(2)     Az önkormányzati intézmény támogatása havonként az éves előirányzat 1/12-ed rész erejéig történik.


(3)     Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.


4. A 2018. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek


5. §


A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


6. §


(1)     Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2)     A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3)     Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4)     Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.


6. Záró rendelkezések


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.Tiszagyulaháza, 2019. február 12.


                           Mikó Zoltán                                                               Dr. Kiss Imre

                           polgármester                                                                     jegyző