Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 15

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) bevételi főösszegét:           526.564 eFt - ban

  b) kiadási főösszegét             526.564 eFt - ban állapítja meg.


(2) A költségvetési hiánya 1.603 ezer forint felhalmozási hiány.

 A felhalmozási hiányt az Önkormányzat előző évek pénzmaradványából fedezi.


2. § Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2, 3, 4. melléklet tartalmazza.


4. § Költségvetési bevételek előirányzata összesen:                                 497.013 eFt

      Ebből:

a) Önkormányzat működési támogatása:                                 63.579 eFt

b) Működési célú Támogatások Áht-n belülre                           55.575 eFt

c) Felhalmozási célú támogatások:                                       274.963 eFt

d) Közhatalmi bevételek:                                                        14.075 eFt

e) Működési bevételek:                                                           20.894 eFt

f) Működési célú átvett pénzeszközök:                                    67.843 eFt5.§ Az Önkormányzat a közhatalmi bevételek között megtervezett magánszemélyek kommunális adójából 1.749 ezer forintot felhalmozási kiadásaira fordítja.


6.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:                        221.415 eFt

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:                                                     77.554 eFt

b) Munkaadókat terhelő járulékok:                                               14.344 eFt

c) Dologi kiadások                                                                     92.188 eFt

d) Működési célú pénzeszköz átadás                                          30.453 eFt

e) Társadalom és szociálpolitikai juttatás                                       6.876 eFt


(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg


Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:                   278.399 eFt

Ebből:

a) Beruházás:                                            165.248 eFt

b) Felújítás:                                                 33.595 eFt

  c) Egyéb falhalmozási kiadás Áht-n belül:       79.556 eFt


(3) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a  rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Tiszagyulaháza község 2014. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza község 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza község 2014. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Tiszagyulaháza község 2014. évi felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Tiszagyulaháza község Európai Uniós projektjeinek a felsorolását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Tiszagyulaháza község bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 2012-2014 évekre a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(13) Tiszagyulaháza község által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(14) Tiszagyulaháza község 2014. évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


7.§ A költségvetés általános tartaléka 500 eFt.


8.§ Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 3.301 ezer forint, melyet a felhalmozási és működési hiány megszüntetésére kíván fordítani.


9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések10. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a) A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


b) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


 c) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


 d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása11. § E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.4. A 2014. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek12.§ (1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.5. Pénz- tőke és hitelműveletek13.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.6. Záró rendelkezések14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.Tiszagyulaháza 2014. február 11.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                       jegyző